Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on April 2000

April 22, 2000

Sodba nº Pdp 1372/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2000

Delavcu preneha delovno razmerje v postopku po 51. cl. ZPPSL po izteku odpovednega roka, ki ne sme biti daljši od 30 dni in zacne teci z vrocitvijo dokoncnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja.

April 20, 2000

Sodba nº Pdp 751/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2000

Po 2. odst. 90. clena ZDR se pogojno odložena izvršitev disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja lahko preklice, ce delavec v preizkusni dobi stori novo hujšo kršitev delovne obveznosti. Ni potrebno, da bi bila ta kršitev enako huda ali hujša v primerjavi s tisto, zaradi katere je bil izrecen ukrep, mora pa biti opredeljena kot hujša kršitev. Do preklica lahko pride tudi po poteku preizkusne dobe, vendar samo pod pogojem, da je bila nova kršitev storjena med preizkusno dobo.

Sodba nº in sklep Pdp 1621/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2000

Skladno z dolocbo 3. odstavka 36.f clena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l RS, št. 14/90, 5/91), je delodajalec dolžan izplacati delavcu odpravnino v višini najmanj polovice njegove povprecne place v zadnjih treh mesecih za vsako leto dela pri delodajalcu. Osnova za izracun odpravnine je placa za zadnje tri mesece, ko je delavec dejansko opravljal delo pri delodajalcu, ne pa nadomestilo place za cas cakanja na delo. Ce pa je bil delavec tako med odpovednim rokom, kot tudi pred zacetkom teka ...

Sklep nº Pdp 1745/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2000

Ce so v istem postopku ponovno izpolnjeni pogoji za mirovanje, se šteje, da je tožba umaknjena.

Sodba nº Pdp 1618/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2000

Tožena stranka je ravnala zakonito, ker je postopek ugotavljanja trajno presežnih delavcev izvajala v skladu z dolocbami Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo iz l. 1990 in svojega pravilnika, ki kot temeljni izlocilni kriterij dolocata delovno uspešnost, ne pa po Kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa (ki kot temeljni kriterij doloca strokovno izobrazbo), saj ob zacetku postopka ugotavljanja trajno presežnih delavcev navedena panožna kolektivna pogodba še ni veljala.

Sodba nº Pdp 588/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2000

Kadar v razpisnem postopku za ravnatelja osnovne šole izbrani kandidat ne dobi soglasja ustanovitelja, ne more biti imenovan za ravnatelja in mu ne more zaceti teci štiriletni mandat. V takšnem primeru je potrebno razpis ponoviti, za cas do imenovanja direktorja pa se imenuje v.d., najdalj za eno leto, zato je bil novi razpis za ravnatelja šole zakonit.

Sklep nº Pdp 1492/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2000

Ne glede na namen dopusta je potrebno upoštevati, da ima delavec v skladu s 1. odst. 58. clena ZDR pravico izrabiti celotni letni dopust do 30. junija naslednjega leta. To pomeni, da ima delavec pravico do izrabe dopusta, ceprav je bil vse leto v bolniškem staležu.

Sklep nº Pdp 663/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2000

Preuranjena je odlocitev sodišca prve stopnje, ce je le na podlagi ugotovljenih olajševalnih okolišcin sklepalo, da je pri tožniku podana pozitivna prognoza, pri tem pa ni zavzelo nobenega stališca do obteževalnih okolišcin in sicer, da je bil tožnik vodja izmene, da je poznal delo carinske službe, poznal je naravo dela, pa ni pravilo ravnal v zvezi z izpolnjevanjem carinske deklaracije. Sodišce prve stopnje bi moralo zavzeti tudi stališce do objektvnih okolišcin (cas, kraj, nacin storitve, v...

Sklep nº Pdp 1128/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2000

Za odobritev dopusta mora delavec pridobiti izrecno soglasje delodajalca. Zgolj obvestilo o nameravanem dopustu, poslano nekaj dni pred nastopom dopusta, ne zadostuje, tudi ce se je delavec že pred tem dogovarjal o nameravanem dopustu z direktorjem, ki mu je zagotovil, da verjetno ne bo težav glede odobritve dopusta.

April 13, 2000

Sodba nº Pdp 1588/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2000

1. Ceprav zdravnica ni tožnice izrecno opozorila, da je njen bolniški stalež zakljucen dne 21.11.1997 in da mora dne 24.11.1997 v službo, to ne opravicuje njenega izostanka od 24.11.1997 dalje, saj je bil datum zakljucenega bolniškega staleža v bolniškem listu jasno zapisan. Tožnici je bilo nedvomno znano, da je o njenem staležu odlocala zdravniška komisija, ki staleža za naprej ni odobrila, zato ni imela podlage za prepricanje, da ji je stalež odobren za naprej in je neopraviceno izostala. 2...

Sklep nº Pdp 1616/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2000

Priglasitev stroškov za odvetniške storitve v višini 5.000,00 SIT, ne da bi stranka navedla, na katera dejanja pooblašcenca se znesek nanaša, ni zadosti opredeljena in je sodišce ne more preizkusiti.

Sklep nº Pdp 1702/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2000

Ni mogoce šteti, da je bila pritožba vložena pravocasno, ce jo je odvetnica oz. pooblašcenka tožnika poslala zadnji dan pritožbenega roka po telefaksu nepristojnemu sodišcu (VDSS), le to pa je odstopilo pritožbo v reševanje pristojnem sodišcu (DS v Kopru, Oddelek v Novi Gorici) po izteku pritožbenega roka, saj ni mogoce vložitve pri nepristojnem sodišcu pripisati nevednosti pooblašcenca.

Sodba nº Pdp 509/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2000

V skladu s 3. odstavkom 36.d clena ZDR je delavec invalid lahko na cakanju na delo za cas, dokler se mu ne odredi ustreznega delovnega mesta, in ne le šest mesecev kot zacasni presežki po 30. cl. ZDR.

April 07, 2000

Sodba nº in sklep Pdp 754/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 07, 2000

Ce se ukine oz. preneha le del dejavnosti samostojnega podjetnika, ki kot samostojni podjetnik še nadaljuje z opravljanjem drugih dejavnosti, lahko delavcu preneha delovno razmerje na podlagi 36.e clena ZDR in drugih dolocb III. poglavja istega zakona, ki urejajo prenehanje delovnega razmerja zaradi trajnega prenehanja potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov pri delodajalcu, ne pa na podlagi 125. clena ZDR.

Sklep nº Pdp 452/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 07, 2000

Ce je dejansko stanje glede delavkine prištevnosti v casu podpisa sporazuma o prenehanju delovnega razmerja nerazcišceno, je potrebno dokazni postopek dopolniti s postavitvijo izvedenca ter ugotoviti, kakšno je bilo ravnanje vodilnih oseb tožene stranke z delavko v casu pred podpisom sporazuma ter kako je to vplivalo na delavkino pravo voljo.

Sklep nº Pdp 626/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 07, 2000

Inšpektor za delo z ureditveno odlocbo ne more vzpostaviti delovnega razmerja; taka odlocba ni temelj za priznanje delavcevih pravic kot je nadomestilo place za cas trajanja nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. To je le pravnomocna sodna odlocba, s katero sodišce razveljavi nezakonito odlocitev delodajalca o prenehanju delovnega razmerja.

Sklep nº Pdp 414/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 07, 2000

Ce sodišce prve stopnje zavrže tožbo izven glavne obravnave, ker šteje, da tožba ni popolna oz. ne obsega dolocenega oz. dolocljivega zahtevka glede glavne stvari in stranskih terjatev, sodišce druge stopnje ob razveljavitvi sklepa ne more vrniti zadeve pred spremenjeni senat sodišca prve stopnje, ker glavna obravnava sploh še ni bila opravljena.

Sodba nº in sklep Pdp 738/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 07, 2000

Delavec je dolžan aktivno uveljavljati svoje pravice, ceprav odlocba delodajalca ne vsebuje vseh obveznih sestavin. Tožnica, ki je dne 26.11.1996 prejela odlocitev delodajalca, ki pa ni imela pravnega pouka, zahtevo za varstvo pravic pri toženi stranki pa je vložila šele dne 7.4.1997, je zamudila prekluzivni rok iz 2. odst. 80. clena ZTPDR, zato niso podane procesne predpostavke za uveljavljanje sodnega varstva.

Sklep nº Pdp 327/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 07, 2000

Sodišce zavrže predlog za obnovo postopka, ce nima potrebne vsebine, kar ne navaja okolišcin, iz katerih izhaja, da je vložen v zakonitem roku.

April 06, 2000

Sodba nº Pdp 47/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 06, 2000

1. Ce tožnik ni upošteval jasnih navodil nadrejenih delavcev o pravilnem delovanju stroja - "štance", ter se je oddaljil od stroja, ne da bi ga zaustavil oz. poskrbel za nadomestnega delavca, je odgovoren za ocitano hujšo kršitev delovnih obveznosti, ker je (namerno ali iz velike malomarnosti) povzrocil materialno škodo in mu je, ob ugotovljenih kvalifikatornih elementih, pravilno izrecen ukrep prenehanja delovnega razmerja. 2. Delodajalec je v svojih postopkih o pravicah, obveznostih in odgo...

Sodba nº Pdp 181/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 06, 2000

Ker je tožena stranka na podlagi konkretnih narocil vseskozi utemeljeno ugotavljala, da gre za zacasno povecani obseg dela, saj dolgorocnejših povecanih narocil v celotnem dvoletnem obdobju ni uspela zagotoviti, je s tožnico utemeljeno sklepala pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas.

Sklep nº Pdp 747/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 06, 2000

Službena odsotnost direktorja tožene stranke v casu naroka za glavno obravnavo ne more biti opravicen vzrok za vrnitev v prejšnje stanje, sklicevanje pritožbe na nevešcnost tajnice in komercialista, ki sta bila v tem casu prisotna, pa nepomembna, saj mora tožena stranka organizirati svoje poslovanje ter zastopanje družbe tudi v casu odsotnosti zakonitega zastopnika oz. v nasprotnem poskrbeti za pravocasen predlog za preložitev obravnave.

Sodba nº in sklep Pdp 747/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 06, 2000

Službena odsotnost direktorja tožene stranke, zaradi katere je izostal z naroka glavne obravnave, ni opravicljiv razlog za vrnitev zadeve v prejšnje stanje. Sklicevanje pritožbe na nevešcnost tajnice in komercialista, ki sta bila v tem casu v službi, je nepomembno, saj mora tožena stranka organizirati svoje poslovanje ter zastopanje družbe tudi v casu odsotnosti zakonitega zastopnika oz. poskrbeti za pravocasen predlog za preložitev obravnave.

Sodba nº Pdp 1275/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 06, 2000

Soustanoviteljstvo gospodarske družbe, ki opravlja enako dejavnost kot zavod, v kateri je delavec - soustanovitelj zaposlen (zobotehnika), samo po sebi še ne predstavlja hujše kršitve delovnih obveznosti po 2. odstavku 7. clena ZDR - kršitev konkurencne prepovedi, zato delavec ni odgovoren za ocitano disciplinsko kršitev.

Sodba nº Psp 198/98 of Oddelek za socialne spore, April 06, 2000

Delovno mesto vpisnicarja na sodišcu je administrativne narave, ki ne zahteva stalne fleksijske obremenitve vratnega dela hrbtenice in stalne prisilne drže glave. Zato pri tožnici zaradi obrabnih sprememb hrbtenice brez funkcijskih izpadov in stanja po involutivni depresiji, niso izkazane takšne trajne spremembe v zdravstvem stanju, da svojega dela "vpisnicarke" ne bi bila zmožna opravljati v polnem delovnem casu in brez nevarnosti za poslabšanje zdravstvenega stanja. Ceprav se je zoper prvos...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners