Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on May 2000

May 25, 2000

Sodba nº in sklep Pdp 18/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2000

Prenehanje delovnega razmerja zaradi nedoseganja pricakovanih rezultatov dela ali pa zaradi disciplinske kršitve neopravljanja oz. nevestnega opravljanja delovnih obveznosti je zakonito le, ce delodajalec izvede predpisani postopek za ugotavljanje nedoseganja rezultatov dela oz. disciplinski postopek. Ce delodajalec ustreznega postopka ni izvedel, je izpodbijana odlocitev delodajalca, da delavcu preneha delovno razmerje zaradi nedoseganja pricakovanih rezultatov dela, nezakonita že iz formaln...

Sklep nº Pdp 226/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2000

Glede na dolocbo 21. clena Zakona o davku na dodano vrednost je osnova za obracun DDV vse, kar predstavlja placilo (v denarju, stvareh ali storitvah), ki ga je ali bo davcni zavezanec prejel od kupca, narocnika ali tretje osebe za opravljen promet blaga oz. storitev, kar pomeni, da so tudi odvetniške storitve podvržene obracunu davka na dodano vrednost. V skladu z dolocbo 155. clena ZPP se med potrebne stroške za pravdo štejejo tudi stroški, ki jih mora stranka placati odvetniku za opravljeno...

Sklep nº Pdp 848/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2000

Ce v tožbi niso navedena dejstva, na katera tožnik opira svoj zahtevek, ker tožba ne vsebuje argumentov, iz katerih bi izhajala nezakonitost naloga o zacasni odstranitvi z dela, katerega razveljavitev zahteva tožnik, niso izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe po 3. tc. 1. odst. 318. clena ZPP, ker iz dejstev, ki so navedena v tožbi, ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka.

Sodba nº Pdp 138/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2000

Odsotnost z dela zaradi vojnih dogodkov v BIH ne more biti razlog za opraviceno odsotnost z dela. Delodajalec ne more nositi rizika za nepravocasen prihod delavca na delo, zato je taka odsotnost neopravicena. Pri prenehanju delovnega razmerja zaradi neopravicenega izostanka z dela ne gre za vprašanje krivdne odgovornosti delavca, temvec zgolj za dejstvo, da je delavec neopraviceno izostal z dela pet zaporednih dni. Zato sodišce ne more upoštevati tožnikovih navedb o skrajni sili ali malomarno...

May 19, 2000

Sodba nº Pdp 165/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 19, 2000

Delavec hotela, ki je hotelskemu gostu obracunal nocitev, ne da bi izdal racun ter odvedel vplacani znesek, stori hujšo kršitev delovnih obveznosti (nepravocasno obracunavanje in neoddaja dnevnega izkupicka) ter se ne more razbremeniti odgovornosti za kršitev z zatrjevanjem, da si pobranega denarja ni imel namena prisvojiti, saj sicer gosta ne bi prijavil in vpisal v knjigo gostov.

Sklep nº Pdp 905/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 19, 2000

Neobstoj pisnih navodil glede evidentiranja lesa na skladišcu in okolišcina, da se je že pol leta pred uvedbo disciplinskega postopka zoper vodjo skladišca vedelo za viške lesa na skladišcih (ki so bili ugotovljeni ob inventuri in niso bili evidentirani v materialnem knjigovodstvu), vendar vzroki zanje niso bili ugotovljeni in sprejeti ukrepi s tem v zvezi, ne izkljucuje disciplinske odgovornosti za pravilno poslovanje oz. evidentiranje lesa na skladišcu oz. krivde vodje skladišca za netocno ...

Sodba nº Pdp 603/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 19, 2000

Tožnici je zakonito prenehalo delovno razmerje zaradi nedoseganja pricakovanih rezultatov dela, tudi ce delodajalec ni imel posebnega pravilnika o normi, ce je postopek izpeljal enakopravno za vse delavke in se je za vse delavke na enak nacin ugotavljalo doseganje vnaprej dolocenih normativov.

May 18, 2000

Sodba nº Pdp 923/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 18, 2000

Zmotno je stališce sodišca prve stopnje, da tožnik ni odgovoren za hujšo kršitev delovnih obveznosti - kršitev poslovne tajnosti, storjeno s tem, da je kot vodja izvozno uvoznega oddelka firmi X, s katero je tožena stranka poslovno sodelovala, sporocil, da so kupili pri firmi Y granulat po ceni 0.84 DEM, ker delodajalec ni imel posebnega splošnega akta, ki bi dolocal, katere listine se štejejo za poslovno tajnost in zato delavec ni mogel storiti ocitane hujše kršitve. Za opredelitev poslovne ...

Sodba nº in sklep Pdp 182/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 18, 2000

Ce se je delavec strinjal z odlocbo delodajalca, s katero je bil opredeljen za trajno presežnega delavca in dolocen datum prenehanja delovnega razmerja, ter se je pisno odpovedal pritožbi zoper tako odlocitev, še ne pomeni, da se je s tem odpovedal tudi pravici do odpravnine, ki mu pripada kot trajno presežnemu delavcu.

Sklep nº Pdp 703/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 18, 2000

Ce pravdna stranka izrecno ne odobri pravdnih dejanj svoje pooblašcenke - odvetnice - se pritožba zavrže.

Sodba nº in sklep Pdp 706/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 18, 2000

Ceprav je APP ugotovila, da regres za letni dopust delavcem ni bil obracunan in iz tega naslova niso bile odvedene družbene dajatve, to ne pomeni, da obstaja terjatev delavcev iz naslova regresa za letni dopust, ce delodajalec dokaže, da je delavcem na racun regresa izplacal vrednostne bone.

Sklep nº Psp 116/98 of Oddelek za socialne spore, May 18, 2000

Predloga oz. prošnje uživalca nadomestila za brezposelnost za dvodnevni odlog nastopa dela oz. zaposlitve za dolocen cas zaradi možnosti zaposlitve za nedolocen cas pri drugem delodajalcu ni mogoce šteti za odklonitev zaposlitve, ki bi imela za posledico prenehanje oz. izgubo pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost.

Sodba nº Psp 80/2000 of Oddelek za socialne spore, May 18, 2000

Anamnesticni podatki v "obvestilu zdravniku" niso objektivni dokaz o zatrjevanih zdravstvenih težavah, zato pritožbeno sklicevanje nanje ob popolno in pravilno ugotovljenem dejanskem stanju, da pri tožnici ni invalidnosti iz 27. cl. ZPIZ, ne more biti odlocilno.

Sklep nº Pdp 470/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 18, 2000

Terjatev iz naslova premalo izplacane place se lahko odstopi (cedira) drugemu delavcu, saj ni mogoce šteti, da temelji na zaupnem razmerju med delavcem in delodajalcem.

May 12, 2000

Sklep nº Pdp 1415/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 2000

Dolocba 105. clena ZDR sicer podaljšuje rok za uveljavljanje sodnega varstva v primeru molka organa druge stopnje, vendar je treba sodno varstvo uveljavljati v razumnem roku. Ker so tožniki vložili tožbo po vec kot letu dni po tem, ko bi moral delodajalec odlociti o ugovoru, je niso vložili v razumnem roku.

Sodba nº Pdp 1356/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 2000

Disciplinsko komisijo lahko sestavljajo le zaposleni delavci delodajalca, ki vodi disciplinski postopek zoper svojega delavca, ne pa zgolj zunanji clani.

Sklep nº Pdp 464/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 2000

Ce niso izpolnjeni pogoji za uporabo 18. clena ZDSS glede opredelitve tožene stranke, mora sodišce glede spremembe oz. razširitve tožbe upoštevati dolocbe 192. in 196. clena ZPP-77. Razširitev tožbe na drugo toženo stranko je mogoca le z njeno privolitvjo. Gre za relativno bistveno kršitev dolocb postopka, ki je vplivala na zakonitost odlocitve, ce je sodišce meritorno odlocilo o tožbi zoper drugotoženo stranko, ceprav se je le - ta razširitvi tožbe na drugotoženo stranko upirala.

Sodba nº Pdp 53/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 2000

Delavci v državnih organih, ki se jim je placa dolocala na podlagi ZDDO in ne na podlagi Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, so bili zaradi znižanja osnove za izracun place pod zakonski minimum (dolocen v 6. clenu ZDDO) prikrajšani pri placi. ZLPP v 31. clenu ureja izdajo certifikatov z namenom udeležbe v lastninskem preoblikovanju in doloca, da se zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih in drugih organih, ki se pretežno financirajo iz proracunskih sredstev, za razliko med i...

Sodba nº Psp 147/98 of Oddelek za socialne spore, May 12, 2000

Tožnica, ki je dopolnila šele 38 let starosti dne 31.8.1986, ko sta obe hcerki zakljucili z rednim šolanjem, ne izpolnjuje nobenega od pogojev, navedenih v 72. clenu ZPIZ (Ur.l. RS, št. 12/92 - 54/92) in torej tudi ne pogoja iz 4. odst. 72. cl., saj bi se morali hcerki (vsaj ena od njih) redno šolati do dopolnjenega tožnicinega 40. leta starosti, da bi lahko pri 45. letu starosti pridobila pravico do družinske pokojnine. Tožnica tudi ni pridobila pravice do družinske pokojnine po predpisih, k...

Sodba nº Psp 152/98 of Oddelek za socialne spore, May 12, 2000

30-dnevni rok iz 1. odst. 35. cl. Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je materialnopravni rok, s potekom katerega ugasne tudi pravica do denarne pomoci, zaradi cesar je sodišce tožnikov zahtevek za razveljavitev izpodbijane odlocbe utemeljeno zavrnilo.

May 11, 2000

Sodba nº Pdp 350/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 11, 2000

Ce delodajalec za delavca financira dokup delovne dobe, delavcu ne pripada odpravnina ob upokojitvi (2. odst. 3. tocke 44. clena SKPG-93).

May 05, 2000

Sodba nº Psp 200/98 of Oddelek za socialne spore, May 05, 2000

Postopek glede pravice in višine nadomestila place za cas cakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu se na zavarovancevo zahtevo izvede po pravnomocno zakljucenem postopku za priznanje invalidnosti in kategorije invalidnosti.

Sklep nº Psp 191/98 of Oddelek za socialne spore, May 05, 2000

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/89 s kasnejšimi spremembami) in Statut tedanje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SRS, št. 40/83 s kasnejšimi spremembami), nista pogojevala vkljucitve kmetov v obvezno zavarovanje s predhodno oceno zdravstvene zmožnosti. Tudi ce je sodišce prve stopnje ugotovilo, da tožnik ob vkljucitvi v obvezno zavarovanje kot drugi kmet ni bil sposoben opravljati težkega fizicnega dela na kmetiji zaradi ...

Sklep nº Psp 63/99 of Oddelek za socialne spore, May 05, 2000

Tožbe, s katero je tožnik zahteval priznanje pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo, ni dovoljeno zavreci iz razloga, ker je tožnik namesto Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je izdala dokoncno odlocbo o pravici do denarnega nadomestila, opredelil kot toženo stranko obmocno enoto zavoda za zaposlovanje, ki je odlocala na pri sropnji. Ce stranka ni pasivno legitimirana, ker ni nosilec vtoževanih obveznosti, je treba tožbeni zahtevek zoper to ...

Sklep nº Pdp 1750/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 05, 2000

Sodišce prve stopnje je zmotno uporabilo materialno pravo, ko je štelo, da bi lahko tožena stranka za negmotno škodo, nastalo zaradi poklicnega obolenja, odgovarjala le krivdno. Kdor se ukvarja z nevarno dejavnostjo, pri kateri lahko delavec zboli za poklicno boleznijo, je objektivno odgovoren za posledice poklicne bolezni, ce do nje pride.

May 04, 2000

Sklep nº Pdp 616/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 04, 2000

Ce sodišce prve stopnje na podlagi primerjave podpisa tožnika na predlogu za sodno varstvo in na pooblastilu utemeljeno dvomi v verodostojnost pooblastila pooblašcenca, pozove s sklepom pooblašcenca, da v roku 30 dni dostavi pravilno pooblastilo z izjavo tožnika o odobritvi pravnih dejanj pooblašcenca, sicer se šteje, da pooblašcenec ni upravicen za zastopanje.

Sklep nº Pdp 606/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 04, 2000

Stecajni dolžnik, ki je prijavljeno terjatev sicer delno priznal, ima v sporu, ki tece med dvema stecajnima upnikoma zaradi ugotovitve obstoja prerekane terjatve, položaj enotnega sospornika, saj bo imela odlocitev v tem sporu (ugotovitev obstoja prerekane terjatve) pravni ucinek na stecajnega dolžnika.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners