Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on June 2000

June 29, 2000

Sodba nº Pdp 1713/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2000

Policisti so dolžni skrbeti za varnost v prometu ne le s preventivnimi ukrepi in represivnim delovanjem nad kršitelji, ampak tudi s svojim lastnim ravnanjem, saj morajo dajati zgled drugim udeležencem v prometu. Tožnik - policist je kršil ugled državnega organa, ce je povzrocil prometno nesreco zaradi neprilagojene hitrosti in pod vplivom alkohola ter je s tem kršil predpise o varnosti v cestnem prometu.

Sodba nº Pdp 1689/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2000

Ker je v casu ugotavljanja trajnih presežkov delodajalec zaposloval manj kot 10 delavcev, mu glede na dolocilo 36. i cl. ZDR v postopku ugotavljanja trajnega prenehanja potreb po delu delavcev zaradi nujnih operativnih razlogov ni bilo treba upoštevati dolocbe 2. odst. 34. cl. in 35. cl. ZDR. Obstoj trajnega prenehanja potreb po delu je lahko delodajalec ugotavljal, ne da bi imel sprejet progam razreševanja trajnih presežkov.

Sodba nº Pdp 1202/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2000

Dolocbe 1. alineje 125. cl. ZDR je potrebno razlagati tako, da je podan razlog za odpoved delovnega razmerja delavcu tudi takrat, ce se je zacel postopek za prenehanje le tiste dejavnosti zasebnega delodajalca (s.p.), v kateri je zaposloval delavce, ce v drugih dejavnostih, za katere je formalno tudi registriran, delavcev ne zaposluje. V gornjem obsegu navedene dolocbe izkljucujejo veljavnost splošnih dolocb ZDR o reševanju trajno presežnih delavcev.

Sodba nº Pdp 1629/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2000

Delodajalec, ki zahteva od delavca povrnitev stroškov specializacije, nosi dokazno breme glede temelja in višine vtoževane terjatve. Tožnik mora v tožbi pojasniti, na kaj se nanaša seštevek dolgovanega zneska, ter za to predložiti dokaze.

Sklep nº Pdp 1160/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2000

Podani so pogoji za oprostitev placila sodnih taks, ce je znašal dohodek tožnikove družine v mesecu pred vložitvijo tožbe (marec 1999) cca 40.000,00 SIT neto na družinskega clana, kar je nekaj vec kot zajamcena placa (31.028,00 SIT), ob tem, da je hcerka tožnika vpisana na fakulteto in so jo starši dolžni preživljati.

Sodba nº Pdp 997/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2000

Delavec mora imeti predhodno odobritev delodajalca za izrabo letnega dopusta, ce le-ta ni vnaprej dolocen z letnim planom dopustov, zlasti pa v primerih, ko gre za izrabo posameznih, neplaniranih dni dopusta. Pri toženi stranki je bila vpeljana praksa predhodne odobritve dopusta, cesar tožnik ni upošteval, zato je neopraviceno izostal z dela.

June 23, 2000

Sodba nº Pdp 713/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2000

Pri pobotanju se lahko kot nasprotna terjatev pobota znesek neto place, ki bi jo moral toženec - delavec prejeti, ne pa znesek bruto place, ki jo dolguje delodajalec, vendar pa mora delodajalec od neto place (ki je predmet pobotanja), placati prispevke in davke (bruto).

June 22, 2000

Sklep nº Pdp 1059/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 22, 2000

Ker je tožnik dokazal, da je tožena stranka prodala poslovne prostore oz. sredstva in opremo, je podana nevarnost, da bo uveljavitev njegove terjatve onemogocena ali precej otežena. Podan je tudi pogoj samovoljnega ravnanja tožene stranke, ki tožniku ni izplacevala place po sklenjeni pogodbi, zato so izpolnjeni pogoji za izdajo zacasne odredbe, s katero je sodišce naložilo APPNI, da toženi stranki ali komu drugemu po njenem nalogu odrece izplacilo zneska v višini 5.000,000,00 SIT z žiro racun...

June 18, 2000

Sklep nº Pdp 1500/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2000

Delavcu lahko zakonito preneha delovno razmerje po 8. tocki 1. odstavka 100. clena ZDR, ce sta izpolnjena dva pogoja in sicer, da je bil delavec ob sklenitvi delovnega razmerja seznanjen z bistvenimi pogoji dela, ki ga bo opravljal, prav tako pa mora obstajati krivdni odnos, ki se kaže v tem, da je delavec zavestno zamolcal podatke, ki se nanašajo na njegove osebne lastnosti. Vedeti mora tudi, da so ti podatki odlocilnega pomena.

Sodba nº Pdp 1534/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2000

Sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi neuspešnega poskusnega dela mora delodajalec izdati delavcu do poteka poskusnega dela.

June 16, 2000

Sklep nº Pdp 1760/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2000

Pravica do zakonitega sodnika je ustavna pravica (2. odstavek 23. clena Ustave Republike Slovenije), saj je vsakomur zagotovljena pravica, da mu sodi le sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej dolocenih z zakonom in sodnim redom, zato prerazporeditev spisa, ki ni opravljena v skladu z dolocili 15. clena Zakona o sodišcih in 160. clena Sodnega reda, pomeni absolutno bistveno kršitev dolocb postopka iz 1. tocke 2. odst. 339. clena ZPP.

Sodba nº Pdp 1460/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2000

Ce je pri delavcu v casu odklonitve dela obstajal utemeljen strah za zdravje in življenje, ker je delodajalec uvedel novo proizvodno linijo polivretanske mase, ne da bi poprej delavce poucil o škodljivosti in nevarnosti nove proizvodne linije ter jih seznanil z vsemi nevarnostmi pri delu, delavcu ni mogoce ocitati kršitve delovne obveznosti zaradi odklonitve dela.

June 08, 2000

Sklep nº Pdp 682/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2000

Ce gre za spor o transformaciji delovnega razmerja za dolocen cas v delovno razmerje za nedolocen cas, mora delavec uveljavljati varstvo pravic pri delodajalcu v 15 dneh od izteka pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas, ne pa v 15 dneh od sklenitve (nezakonite) pogodbe o zaposlitvi, saj je nezakonito stanje trajalo do izteka pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas in od takrat tece rok za uveljavljanje pravic pri delodajalcu.

Sodba nº Pdp 1150/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2000

Ce je tožnik pred podpisom prebral vsebino poravnave o placilu odškodnine za nesreco pri delu ter se predhodno se tudi posvetoval s svojo pooblašcenko, ki mu je svetovala, da ponujeni znesek odškodnine vzame, ce mu ustreza, niso podani znaki oderuške pogodbe, tožnik pa se tudi ne more v pritožbi sklicevati na nicnost sklenjene poravnave in zmoto tožnika.

Sodba nº Pdp 1556/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2000

I. Ce glavna terjatev ni zastarala, velja za stranske terjatve, ki jih je mogoce šteti za obcasne (tudi za terjatve iz naslova zamudnih obresti), triletni zastaralni rok iz 372. clena ZOR, ne glede na to, ali se obresti iztožujejo samostojno ali pa skupaj z glavnico kot stranka terjatev. II. Dolocba 369. clena ZOR rešuje zgolj vprašanje, kaj je z zastaranjem stranskih terjatev, ko zastara glavna terjatev. V tem primeru zastarajo tudi stranske terjatve, tudi ce so zapadle po nastanku glavne te...

June 02, 2000

Sklep nº Pdp 855/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2000

Ce sodišce prve stopnje spremeni pravno kvalifikacijo kršitve tako, da ravnanje delavca opredeli kot lažjo kršitev delovnih obveznosti, mora to obrazložiti ter navesti, zakaj ocitane nepravilnosti ne morejo predstavljati hujše kršitve delovnih obveznosti, kot jih je opredelil delodajalec.

Sklep nº Pdp 1671/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2000

Ce so tožniki po izdaji sodbe sodišca prve stopnje podpisali (identicne) predloge pogodb o zaposlitvi, katerih presojo zakonitosti so zahtevali v individualnem delovnem sporu, potem pritožba zoper sodbo, s katero so bili njihovi zahtevki zavrnjeni, ni dovoljena. S podpisom identicnih predlogov pogodb o zaposlitvi je prenehal pravni interes tožnikov za pritožbo.

Sodba nº Pdp 1183/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2000

Delodajalec ne more enostransko razveljaviti pravnomocnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega presežka in odlociti, da se delavec kot trajni presežek razporedi k drugemu delodajalcu. Delodajalec lahko obnovi pravnomocno koncan postopek zaradi trajnega presežka v primeru, ce so izpolnjeni pogoji za obnovo postopka po dolocbah ZPP, ki se smiselno uporablja v postopkih o odlocanju o pravicah delavcev, ali pa ce delavec izrecno soglaša s spremembo oz. odpravno pravnomocne odlo...

Sodba nº Pdp 303/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2000

ZZDO uporablja izraz "predstojnik" za funkcionarja, ki vodi upravni organ (2. odstavek 3. clena ZZDO). Izraza predstojnik tudi v 8. tocki 45. clena ZZDO ni mogoce drugace pojmovati, le da je v tej dolocbi izenacena odklonitev delovnega naloga predstojnika in višjega upravnega delavca. Ceprav je delavec odklonil telefonsko odredbo svojega neposredno nadrejenega delavca, ni storil ocitane disciplinske kršitve po 8. tocki 45. clena ZDDO - odklonitev delovnih nalog predstojnika, saj nadrejeni del...

Sklep nº Pdp 735/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2000

Po dolocbi 5. odstavka 180. clena ZPP/99 je sodišce dolžno odlociti o oprostitvi placila sodnih taks takoj, najkasneje pa v 15 dneh, zato sodišce ne raziskuje premoženjskega stanja tožece stranke po uradni dolžnosti, temvec o oprostitvi placila sodnih taks odloci na podlagi dokazov, ki jih je stranka že pravocasno predložila.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners