Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on July 2000

July 26, 2000

Sklep nº Psp 110/98 of Oddelek za socialne spore, July 26, 2000

ZZZPB doloca, da se pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti zagotavljajo delavcem, ki so brez svoje krivde ali proti svoji volji brez zaposlitve. Ce je delavec sam predlagal, da ga delodajalec opredeli za trajno presežnega delavca, ne da bi za to obstajali objektivni razlogi, mu nadomestilo ne pripada.

Sodba nº Pdp 247/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 26, 2000

Ce pri zavarovancu niso izkazana bolezenska stanja iz 45. clena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne pricakovani rezultati takega zdravljenja in 44. clena istih pravil, ni mogoce tožniku priznati pravice do zdraviliškega zdravljenja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Sodba nº Psp 63/2000 of Oddelek za socialne spore, July 26, 2000

Ugotovitev zacasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni je mogoce uveljavljati tudi po prenehanju delovnega razmerja, še zlasti, ce je obstajal spor o sami zakonitosti prenehanja delovnega razmerja po 6. tocki 1. odstavka 100. clena ZDR - neopravicena odsotnost z dela. Gre za ugotovitveno tožbo, ki jo je mogoce po 31. clenu ZDSS vložiti zoper dokoncno odlocbo zavoda, ne da bi bilo potrebno zanjo izkazovati pravni interes.

July 20, 2000

Sodba nº Psp 56/2000 of Oddelek za socialne spore, July 20, 2000

Po 30. clenu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92-54/98) se za poškodbo pri delu šteje le tista poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehanicnega, fizikalnega ali kemicnega ucinka ter poškodba, ki je posledica hitre sprmembe položaja telesa, nenadne oboremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, ce je taka poškodba v vzrocni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan. Mora t...

July 13, 2000

Sodba nº in sklep Pdp 1793/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 13, 2000

Ce lececi zdravnik izrecno opozori delavca, da mu ni odobril bolniškega staleža, je od tega dne dalje delavec neupraviceno odsoten z dela, ter mu zakonito preneha delovno razmerje na podlagi 6. tocke 1. odstavka 100. clena ZDR, ce se na delo ne vrne.

Sklep nº Psp 123/98 of Oddelek za socialne spore, July 13, 2000

Socialno sodišce v socialnih sporih praviloma meritorno odloca o pravicah in obveznostih iz zdravstvenega zavarovanja, in le izjemoma, ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 3. odstavka 35. clena ZDSS, ob razveljavitvi odlocbe zadevo vrne pristojnemu organu zavoda v ponovno odlocanje. Ce je sodišce prve stopnje opravilo sedem obravnav, na katerih je ugotavljalo dejstva, pomembna za odlocanje o upravicenosti do zdraviliškega zdravljenja, ni bilo pogojev, da bi zadevo vrnilo v ponovno odlocanje zavod...

July 07, 2000

Sklep nº Pdp 982/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2000

Delodajalec kljub izrecnim navedbam tožece stranke o nelegitimni sestavi upravnega odbora, ki je imenoval disciplinsko komisijo potem, ko mu je že iztekel mandat, v postopku pred sodišcem prve stopnje ni predložil nobenih dokazov s tem v zvezi. Kljub temu je nova dejstva in nove dokaze glede zakonitosti postopka imenovanja disciplinske komisije lahko uveljavljal šele v pritožbi, in s tem utemeljil pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ker gre za okolišcine, ki so...

Sodba nº Pdp 474/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2000

Zakon neposredno ne predpisuje pogojev za izrek pogojne odložitve izvršitve disciplinskega ukrepa, glede na splošna nacela disciplinskega postopka je pri izbiri disciplinskega ukrepa treba upoštevati objektivne in subjektivne okolišcine, ki delavca obremenjujejo ali razbremenjujejo. Sodišce prve stopnje je kot olajševalno okolišcino pri tožnici, ki je odtujila iz bancne blagajne 5.000,00 SIT, upoštevalo, da je bila pri toženi stranki zaposlena preko 20 let, nikoli ni bila v disciplinskem post...

Sodba nº Pdp 1077/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2000

Dejstvo, da je bil delavec opredeljen kot trajno presežni delavec, ki mu delovno razmerje preneha po izteku odpovednega roka, ni okolišcina, zaradi katere bi se lahko delovno razmerje za nedolocen cas spremenilo v delovno razmerje za dolocen cas, zato je takšna dolocba v predlogu pogodbe o zaposlitvi nezakonita in v nasprotju z 2. odstavkom 135. clena ZDR.

Sodba nº Pdp 1780/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2000

Panožna kolektivna pogodba graficne dejavnosti (Ur.l. RS št. 20/95) v 65. clenu doloca, da delavcu ob upokojitvi pripada odpravnina v višini najmanj treh povprecnih mesecnih plac delavca za pretekle tri mesece, ce je to za delavca ugodneje. Ker v tem clenu ni izrecno navedeno, da je osnova za izracun odpravnine neto placa, je potrebno za osnovo upoštevati bruto placo v skladu z dolocbo 2. odstavka 41. clena iste panožne pogodbe.

Sklep nº Pdp 1255/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2000

Delovno sodišce ni stvarno pristojno za odlocanje o terjatvi iz asignacijske pogodbe, saj ne gre za spor med delavcem in delodajalcem iz delovnega razmerja oz. v zvezi z delovnim razmerjem, niti za katerikoli drug spor, opredeljen v 4. clenu zakona o delovnih in socialnih sodišcih, temvec gre za civilni spor, ki sodi v stvarno pristojnost sodišca splošne pristojnosti v skladu z 99. clenom Zakona o sodišcih.

Sklep nº Pdp 1743/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2000

Predloga za nadaljevanje zaradi zacetka stecaja prekinjenega postopka ni mogoce izenacevati z zacetkom postopka pred sodišcem ali drugim organom za ugotovitev prerekane terjatve iz 1. in 2. odst. 144. cl.

Sklep nº Pdp 147/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2000

Delavcu lahko preneha delovno razmerje na podlagi sporazuma z delodajalcem, vendar le v skladu z 2. tocko 1. odstavka 100. clena zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS št. 14/90, 5/91, 71/93), pri cemer gre za prenehanje delovnega razmerja po volji delavca. Za sporazum med delavcem in delodajalcem, da se delavec izven zakonitih pogojev in postopkov opredeli kot trajni presežek in da mu kot trajno presežnemu delavcu preneha delovno razmerje, tako da se mu zagotovijo pravice iz naslova zavarovan...

Sodba nº Pdp 1667/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2000

Delavec je bil zakonito opredeljen za trajno presežnega delavca, ce se je obseg dela na delovnem mestu, kjer je bil edini izvajalec, tako zmanjšal, da je bilo potrebno na dan opraviti na tem delovnem mestu le pol ure dela, to delo pa so lahko opravili delavci, ki so bili razporejeni na druga delovna mesta in so že pred tem obcasno opravljali tožnikovo delo.

July 06, 2000

Sodba nº Pdp 275/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 06, 2000

Ne gre za napako volje pri tožnici, ki se je odpovedala pravici do odpravnine zaradi trajnega presežka, ker naj bi ji delodajalec predocil, da bo morala zaradi zaprtja poslovalnice nadomešcati odsotne delavke v drugih poslovalnicah (tudi v drugih krajih), namesto odpravnine pa ji je "povišal" placo za zadnje tri mesece dela, zaradi cesar je prejemala višje nadomestilo na zavodu za zaposlovanje.

July 04, 2000

Sklep nº Pdp 305/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 04, 2000

Po 2. odst. 210. clena ZPP/99 lahko stranka kadarkoli predlaga nadaljevanje postopka, ki miruje, sodišce pa pred potekom treh mesecev od dneva nastopa mirovanja ne sme nadaljevati postopka.

July 02, 2000

Sodba nº Pdp 1734/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 02, 2000

Delavcem v državni upravi se pri obracunu dodatka za delovno dobo upošteva obdobje efektivnega dela in ne tudi beneficirana delovna doba.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners