Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on August 2000

August 31, 2000

Sodba nº Pdp 1783/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Izplacilo odpravnine po 36. f. clenu ZDR ni odškodninska terjatev, saj ne gre za škodo, ki bi bila delavcu povzrocena z nezakonitim ravnanjem, ampak gre za placilo denarne terjatve, za katero velja petletni zastaralni rok.

Sklep nº Pdp 1185/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Ce tožnik spremeni tožbo na naroku, na katerem toženec ni navzoc, preloži sodišce narok in pošlje tožencu prepis zapisnika o tem naroku. Ce izda sodišce zamudno sodbo po spremenjeni tožbi, ne da bi o spremembi obvestilo toženo stranko, stori bistveno kršitev dolocb postopka.

Sodba nº Pdp 1214/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Pred sodišci združenega dela so se uporabljale dolocbe zakona o pravdnem postopku le smiselno, kolikor so le-te ustrezale naravi sporov. Bistveno je bilo, da je delavec opredelil sporna razmerja.

Sodba nº Pdp 278/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Za terjatve iz delovnega razmerja velja splošni zastaralni rok smiselno po 371. clenu ZOR, to je petletni zastaralni rok, ki pricne teci, ko je terjatev iz delovnega razmerja dospela. Placilo place kot terjatve dospe na izplacilni dan, ki je dolocen za placilo place za pretekli mesec.

Sodba nº Pdp 7/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Delodajalec objektivno odgovarja za škodo, ki jo utrpi delavec pri delu zaradi zdrsa in padca, saj se šteje, da gre za delo s povecano nevarnostjo, ce ob delovni mizi obstaja nevarnost zdrsa zaradi ostankov barve, lepil in vode.

Sodba nº Pdp 1418/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Delovno sodišce v individualnem delovnem sopru ni pristojno ugotavljati, ali je tožnik storil kaznivo dejanje. Ker je obstoj hujše kršitve delovne obveznosti, ki je ocitana tožniku, vezana na obstoj kaznivega dejanja, za katerega tožnik ni bil obsojen, ga tudi ni mogoce spoznati za odgovornega ocitane hujše kršitve delovne obveznosti storjene s kaznivim dejanjem, s katerim se krni ugled državnega organa.

Sodba nº Pdp 621/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Delavcu ni mogoce ocitati, da je bo sklenitvi delovnega razmerja zamolcal podatke glede zdravstvenega stanja (preboleli meningoencefalitis v letu 1983), ce je ob sklenitvi delovnega razmerja zdravniku omenil, da je bil bolan v glavi, ter je po sklenitvi delovnega razmerja tri leta nemoteno opravljal svoje delo - priuceni gradbinec - tesar, šele v letu 1990 pa so se pojavile zdravstvene težave (nevrološki izpadi).

Sodba nº Pdp 1437/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Odpoved pravici do odpravnine je dopustna, vendar mora biti podana kot jasna in nedvoumna izjava volje v pisni obliki, sicer nima pravnih ucinkov. Morebitni ustni dogovori ne morejo zavezovati tožnika do te mere, da bi se štelo, da se je pravici do odpravnine odpovedal, zlasti kadar se delavcu pravica do odpravnine v skladu z ZDR prizna v sklepu delodajalca o prenehanju delovnega razmerja.

Sodba nº Pdp 755/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Delavec je upravicen do nadomestila place od zacetka zaposlitve pri tožencu, ceprav ni takoj zacel opravljati dela pri tožencu - samostojnemu podjetniku, temvec kasneje po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je bila ustrezno registrirana, pri cemer je toženec za tožnika takoj zacel placevati prispevke za socialno zavarovanje. Pogodba je bila veljavno sklenjena, razlogi za zamudo z delom pa niso nastali v sferi delavca.

Sodba nº in sklep Pdp 1615/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Delavec je za cas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja po pravilih o popolni odškodnini (190. clen ZOR) upravicen do takega nadomestila place, kot bi jo ob normalnem teku stvari prejemal, ce bi v tem casu delal.

Sodba nº Pdp 112/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Ker kolektivna pogodba dejavnosti nima opredeljenih kriterijev glede casovnega trajanja "daljše bolezni" kot temelju za dolocitev solidarnostne pomoci, mora sodišce v sporu izhajati iz konkretnega življenjskega primera in kot odlocilne sprejeti podatke trajanju bolniškega staleža (dva meseca in pol) ter stanju bolezni pred hospitalizacijo.

Sodba nº Pdp 914/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2000

Ce ni dokazano, da se je pri delavcu pojavila bronhialna astma že pred sklenitvijo delovnega razmerja, oz. da je delavec vedel za bolezen, mu ni mogoce ocitati, da je ob sklenitvi delovnega razmerja zamolcal ta podatek, zato mu delovno razmerje ni zakonito prenehalo po dolocbi 8. tocke 1. odstavka 100. clena ZDR.

August 24, 2000

Sklep nº Pdp 1031/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 24, 2000

Tožnica je v sporu umaknila tožbo 25 dni po tem, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. Tako tožnicino postopanje pa se ne more šteti za takojšji umik tožbe, ki bi v smislu dolocbe 158/1 clena ZPP utemeljeval pravico tožnice do povrnitve nastalih stroškov postopka.

Sodba nº in sklep Pdp 1699/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 24, 2000

Sodišce v individualnem delovnem sporu preizkuša v prvi vrsti le zakonitost izrecenega disciplinskega ukrepa in je pri tem vezano na dejanske ocitke, ki so bili predmet disciplinskega postopka, ne pa na njihovo pravno kvalifikacijo.

Sklep nº Pdp 1145/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 24, 2000

135. clen ZDR daje podlago za presojo zakonitosti le glede prve pogodbe o zaposlitvi, ki so jo delavci prejeli po uveljavitvi ZDR, ki je pogodbeno uredil njihov obstojeci delovnopravni status. V primeru kasnejše razporeditve, pa mora delavec uveljavljati varstvo pravic najprej pri delodajalcu, šele nato bi izpolnil pogoj za sodno varstvo po 13. clenu ZTPDR.

Sodba nº Pdp 478/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 24, 2000

Odškodninska odgovornost delavca dolocajo 70. in 71. clen ZTPDR in 2. in 3. odstavek 21. clena SKPG-90, zato je nezakonita dolocba pogodbe o zaposlitvi, v kateri sta se delavec in delodajalec dogovorila, da je v primeru samovoljnega prenehanja delovnega razmerja delavec dolžan placati pavšalno odškodnino v višini dvakratnega bruto zneska place.

August 18, 2000

Sodba nº Pdp 658/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 18, 2000

Ce sta delavec in delodajalec sklenila pogodbo o poravnavi, v kateri je delavec izrecno izjavil, da po izpolnitvi te pogodbe nima vec nobenih zahtevkov, neutemeljeno zahteva odpravnino kot trajno presežni delavec.

Sodba nº Pdp 1532/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 18, 2000

Ce delavec uveljavlja sodno varstvo zoper dokoncno odlocitev delodajalca o prenehanju delovnega razmerja, sodišce prve stopnje ni vezano na tožbeni zahtevek. Zato mora odlociti o celotnem spornem razmerju, torej tudi ugotoviti, ali tožnik zahteva reintegracijo, ceprav je zahteval le razveljavitev sklepov o prenehanju delovnega razmerja.

Sodba nº Pdp 317/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 18, 2000

Pomanjkanje medsebojnega zaupanja med direktorjem in tožnico, kar je bistveno vplivalo tudi na uspešnost dela službe, ki jo je vodila tožnica, ter želja direktorja na novo organizirati svojo vodstveno ekipo, predstavlja zakonit razlog za razporeditev delavke na drugo delovno mesto, v skladu z dolocbo 17. clena ZTPDR.

August 10, 2000

Sodba nº Pdp 1178/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 10, 2000

Ce je ukinjeno delovno mesto, na katerem opravlja delo le en delavec, delodajalec ni dolžan uporabiti kriterijev, ki se po 36.b clenu ZDR upoštevajo pri dolocitvi delavcev, katerih delo postane trajno nepotrebno.

Sklep nº Pdp 1284/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 10, 2000

Dolocbe 72. clena ZTPDR, ki govori o predhodnem postopku pri delodajalcu, ni mogoce uporabiti pri uveljavljanju povracila škode, ki jo povzroci delavec na delu ali v zvezi z delom zasebnemu delodajalcu kot fizicni osebi.

August 03, 2000

Sodba nº Pdp 1094/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 03, 2000

Razloga kot sta nepravocasno obvešcanje o odsotnosti z dela in nepravocasno posredovanje potrdil o upraviceni zadržanosti z dela knjigovodstvu osebnih dohodkov, nista zakonita razloga za prenehanje delovnega razmerja v smislu dolocb 100. clena ZDR. Nepravocasno sporocilo o odsotnosti bi lahko predstavljalo disciplinsko kršitev, za katero pa bi moral pristojni organ tožene stranke pravocasno zahtevati uvedbo disciplinskega postopka, cesar pa v tožnikovem primeru ni storil.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners