Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on September 2000

September 29, 2000

Sodba nº Pdp 28/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2000

Odlocba disciplinske komisije se ne more opirati na dokaz, ki je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo dolocenih clovekovih pravic in temeljnih svobošcin. S tem, ko je delodajalec brez prisotnosti delavca odprl njegovo omarico, ki jo je imel delavec v uporabi za spravljanje svojih osebnih predmetov, pa ceprav se nahaja v prostorih delodajalca, je na nedopusten nacin posegel v njegovo pravico do zasebnosti. Zato je nezakonita odlocba delodajalca, s katero je izrekel disciplinski ukrep prenehanja...

Sklep nº Pdp 1752/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2000

Ce delavec nima pisne pogodbe o zaposlitvi z zasebnim delodajalcem, to še ne pomeni, da ni bil v delovnem razmerju, ce so podani vsi elementi delovnega razmerja.

Sklep nº Pdp 1773/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2000

Pritožba ni dovoljena, ce tožnik zoper toženo stranko, ki je v stecaju, ni predlagal nadaljevanja postopka, niti ni prijavil terjatve v stecajnem postopku. Šteje se, da tožnik nima pravnega interesa za nadaljevanje postopka.

September 28, 2000

Sodba nº Pdp 583/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 28, 2000

Tožnik, ki je prešel na delo k toženi stranki - davcni upravi iz APPNI (SDK), ni mogel ohraniti enake place po dolocbi 2. odstavka 67. clena zakona o davcni službi, saj je bil na novo delovno mesto inšpektorja III. razporejen skladno s sistemizacjio delovnih mest, ki jo je tožena stranka sprejela še pred tožnikovo zaposlitvijo.

September 23, 2000

Sklep nº Pdp 174/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 2000

Tudi ce delodajalec ne izda sklepa v pisni obliki, kot to doloca 2. odst. 23. clena ZTPDR, mora delavec najprej zahtevati varstvo svojih pravic pri delodajalcu, kot to doloca 80. clen ZTPDR.

September 22, 2000

Sodba nº Pdp 452/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 22, 2000

Po 47. clenu zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 47/86) lahko delavec odkloni delo le v primeru, ce mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varstveni ukrepi, varnostni standardi in tehnicni predpisi in v primeru, ko sredstvo za delo ni opremljeno s predpisanimi oz.

Sklep nº Pdp 144/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 22, 2000

Vožnja delavca iz kraja stalnega bivališca v Ljubljano in nazaj (140 oz. 150 km) na dan, ko je bil v bolniškem staležu, lahko pomeni, da delavec ni upošteval navodil zdravnika, ki mu je prepovedal težje fizicne obremenitve. Vožnja osebnega avtomobila je naporna in obremenilna za voznika, zlasti ob prometnih konicah, zato lahko ogrozi oz. poslabša tožnikovo zdravstveno stanje.

September 21, 2000

Sklep nº Psp 58/2000 of Oddelek za socialne spore, September 21, 2000

Pravocasna vložitev tožbe je procesna predpostavka za odlocanje pred sodišcem v sporu po vsebini, ki pa v obravnavani zadevi ni izkazana.

Sodba nº Pdp 1133/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 21, 2000

Tudi ce izpodbijana odlocitev sveta delavcev neposredno ne zadeva prvega in drugega predlagatelja, temvec le tretjo predlagateljico, ki ni clanica sveta delavcev, temvec nadzornega odbora, je potrebno obema predlagateljema kot clanoma sveta delavcev priznati pravni interes za skupno uveljavljanje sodnega varstva, ce jima ni bilo omogoceno sodelovanje na seji sveta delavcev, na kateri je bila sprejeta sporna odlocitev.

Sodba nº Psp 97/2000 of Oddelek za socialne spore, September 21, 2000

214. clen ZOR doloca, da je od neupraviceno pridobljenega potrebno placati tudi zakonite zamudne obresti od dne neupravicenega prejema dajatve - nadomestila place zaradi manjše place na drugem delovnem mestu. Zato je toženec dolžan tožniku placati zakonite zamudne obresti, ne glede na to, da sam neupravicenega prehoda premoženja ni zakrivil in da je, kot navaja v pritožbi, tožnika opozarjal na to, da ni vec upravicen do dajatve.

Sodba nº Pdp 1781/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 21, 2000

1. V disciplinskem postopku se lahko uporabljajo nekateri instituti iz kazenskega prava. V disciplinskem postopku ni mogoca uporaba instituta poskusa na podlagi dolocb kazenskega zakonika, saj bi to pomenilo kršitev nacela zakonitosti. Takšna neposredna uporaba instituta poskusa bi pomenila, da bi se kot kršitev delovne obveznosti obravnavalo ravnanje, ki kot kršitev ni vnaprej doloceno v splošnem aktu, kolektivni pogodbi ali zakonu. Izrekanje disciplinskega ukrepa za poskus storitve kršitve ...

Sklep nº Psp 211/98 of Oddelek za socialne spore, September 21, 2000

Delovno razmerje ne obstoji že samo iz razloga, ker je delovno sodišce razveljavilo odlocbe delodajalca in ugotvilo, da delavcu delovno razmerje sploh ni prenehalo in še traja. Izvršba po tej pravnomocni sodbi o vrnitvi delavca na delo ni bila izvršena, ker podjetje dejansko ne obstaja vec, zato kljub pravnomocni sodbi o reintegraciji in vzpostavitvi delovnega razmerja tožniku pripada pravica do denarnega nadomestila za cas brezposelnosti.

September 17, 2000

Sodba nº Pdp 47/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 2000

Ker je v postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev prenehalo delovno razmerje vsem delavcem na delovnem mestu "licar 2", razen enemu, ki je sodil v zašciteno kategorijo (invalid), tožena stranka ni bila dolžna uporabiti kriterijev za izbiro presežnih delavcev.

September 16, 2000

Sklep nº Pdp 16/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 2000

ZDSS, ki je maticni zakon o delovnih sporih, nima posebnih dolocb v zvezi z denarnimi zahtevki, zato veljajo dolocbe ZPP. Tako mora tožeca stranka svoj zahtevek ne le postaviti po višini, temvec mora zanj tudi predlagati ustrezne dokaze, saj velja dolocba 219. clena ZPP, ki doloca, da mora stranka navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere opira svoj zahtevek. Tožeca stranka mora dokazati, kakšno placo bi morala prejeti, zato ni naloga sodišca, da samo opravlja poizvedbe pri toženi stranki.

Sodba nº Pdp 32/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 2000

Ce delodajalec ni izpolnil svoje obveznosti po pogodbi o štipendiranju in po koncanem izobraževanju ni zagotovil sklenitve delovnega razmerja za nedolocen cas na delovnem mestu, ki ustreza stopnji strokovne izobrazbe za doloceno vrsto poklica, znanju in zmožnostim, ni potrebno vrniti prejetega zneska štipendije.

September 14, 2000

Sodba nº Pdp 677/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 14, 2000

Ne gre za razporeditev na drugo delovno mesto, ce je bila tožnica razporejena iz delovnega mesta vodje poslovne enote v kraju A na isto delovno mesto v poslovni enoti v kraju B, zato glede pravilnosti te razporeditve ni potrebno upoštevati dolocbe 2. odstavka 17. clena ZTPDR. Razlog za razporeditev tožnice - realizacija plana poslovanja v posameznih enotah ter izboljšanje poslovanja - zadošca za razporeditev tožnice v drugo poslovno enoto.

Sklep nº Psp 241/2000 of Oddelek za socialne spore, September 14, 2000

Ce nobena stranka v predpisanem štiri mesecnem roku, odkar je nastopilo mirovanje, ne predlaga nadaljevanja postopka, se že po samem zakonu šteje tožba za umaknjeno.

Sklep nº Pdp 1082/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 14, 2000

Petnajst dnevni rok za uveljavljanje v stecajnem postopku prerekane terjatve s tožbo pred sodišcem (1. odstavek 144. clena ZPPSL) je procesna predpostavka za dopustnost tožbe.

Sklep nº Psp 127/2000 of Oddelek za socialne spore, September 14, 2000

Tožba, v kateri je naveden stalno prebivališce toženca je popolna in je sodišce ne sme zavreci, tudi ce se ugotovi, da toženec dejansko na tem naslovu ne prebiva.

Sklep nº Pdp 1391/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 14, 2000

Tožba na razveljavitev odlocb delodajalca, ki je bila vložena po vec kot enem letu od vložitve zahteve za varstvo pravic, o kateri delodajalec ni odlocil, ni vložena v razumnem roku in se zavrže.

Sodba nº Pdp 428/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 14, 2000

Ker je bila dolžnost tožnika - šoferja vilicarja - le v tem, da kovinsko plošco pripelje le do dolocenega mesta, sama razložitev vilicarja pa je bila stvar tožnikove dobre volje, je s tem, ko se sam odlocil za prenos plošce, ki jo je vozil na vilicarju, v doloceni meri (do 30 %) tudi sam prispeval k nastanku škodne posledice, saj bi se moral zavedati, da sam tega ne more storiti glede na težo plošce, ki je zdrsnila ter je prišlo do poškodbe njegove noge.

Sodba nº Pdp 1385/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 14, 2000

1. Svet delavcev po izteku štiriletnega mandata ne more vec veljavno odlocati in tudi ne razpisati volitev v svet delavcev, zato se take volitve oz. opravljena volilna opravila razveljavijo.

Sklep nº Pdp 1427/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 14, 2000

Ce v tožbi ni navedeno, zakaj naj bi bili sklepi o trajnem presežku nezakoniti, temvec vsebuje tožba le navedbo, da je bil tožnik protizakonito odpušcen, iz tožbe ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka, zato niso podani vsi pogoji za izdajo zamudne sodbe iz. 4. tc. 332. clena ZPP/77.

September 13, 2000

Sklep nº Pdp 907/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 2000

Sodišce prve stopnje je zmotno uporabilo materialno pravo, ko izpodbijane odlocbe o prehodu delavca - invalida k drugemu delodajalcu ni presojalo na podlagi dolocb 140. cl. ZPIZ, ki doloca, da mora delodajalec v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje zavarovancu s preostalo delovno zmožnostjo (torej delovnemu invalidu II. in III. kategorije) zagotoviti ustrezno delo v drugi organizaciji oz. pri delodajalcu, ce zaradi narave dejavnosti, organizacije dela in glede na preostalo delovno zmožnost z...

September 11, 2000

Sodba nº Pdp 1111/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 11, 2000

Ce je tožnik - policist - v casu zacasne napotitve prebival doma oz. se je vsakodnevno od svojega doma vozil na delovno mesto, na katero je bil zacasno razporejen, ni upravicen do dnevnice oz. razlike med terenskim dodatkom in dnevnico, ker mu pripada dnevnica le v primeru, ce v casu zacasne napotitve prebiva izven kraja stalnega prebivališca.

September 08, 2000

Sodba nº in sklep Pdp 229/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2000

Predhodni postopek pri delodajalcu glede odškodninske odgovornosti delavca ni procesna predpostavka za uveljavljanje odškodninskega zahtevka pred pristojnim sodišcem.

Sklep nº Pdp 671/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2000

Delodajalec je pasivno legitimiran v individualnem delovnem sporu za placilo razlike v placi, za obdobje, v katerem je bil tožnik njegov delavec. Prevzem dolga s strani druge pravne osebe na pasivno legitimacijo v individualnem delovnem sporu vpliva, ce delavec v tak prevzem ni privolil.

Sodba nº Pdp 1058/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2000

Sodišce prve stopnje ni odlocilo o celotnem tožbenem zahtevku, ker pa tožeca stranka ni zahtevala izdaje dopolnilne sodbe se šteje, da je v tem delu (o katerem ni bilo odloceno) tožbo umaknila.

Sodba nº in sklep Pdp 1424/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2000

Presoja zakonitosti aneksa k pogodbi o zaposlitvi ni predmet sodnega varstva, zato se takšna tožba zavrže. Delavec lahko zahteva presojo zakonitosti predloga pogodbe o zaposlitvi le v skladu s 135. clenu ZDR, ce gre za prvo pogodbo o zaposlitvi po uveljavitvi ZDR iz leta 1990.

Sklep nº Pdp 417/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2000

V primeru, ce je temeljni izlocilni kriterij in vrstni red kriterijev za ohranitev zaposlitve v postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev v panožni kolektivni pogodbi drugacen, kot v 13. cl. SKPG, je pri presoji zakonitosti postopka ugotavljanja trajno presežnih delavcev treba upoštevati dolocbe panožne kolektivne pogodbe.

Sklep nº Pdp 802/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2000

Do transformacije delovnega razmerja za dolocen cas v delovno razmerje za nedolocen cas, v primeru, ko delavec ostane na delu tudi po poteku casa, za katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje za dolocen cas, pride po samem zakonu - z dolocbo 18. clena ZDR je sankcionirano nepravilno ravnanje delodajalca, ki je delavcu dopustil delo po izteku casa, za katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje, zato ni pomembno, kakšna je bila volja delodajalca s tem v zvezi (ali ima namen obdržati delavca ...

Sodba nº in sklep Pdp 1555/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2000

Sodišce mora po uradni dolžnosti paziti, ali je tožba vložena v prekluzivnem roku. ZTPDR v prvem odstavku 83. clena doloca, da ima delavec pravico zahtevati varstvo svojih pravic pri pristojnem sodišcu v nadaljnih 15 dneh, ce ni zadovoljen z dokoncno odlocitvijo pristojnega organa v organizaciji, ali ce ta organ ne odloci v 30 dneh od od izvršitve zahteve oz. ugovora. Da je sodišce po uradni dolžnosti dolžno paziti na navedeni rok za vložitev tožbe, je razvidno iz dolocbe 1. odstavka 282. cle...

September 07, 2000

Sklep nº Psp 78/2000 of Oddelek za socialne spore, September 07, 2000

Ce stranka po izteku štirimesecnega roka ne predlaga nadaljevanja postopka, ki je miroval, se šteje, da je tožba umaknjena in se postopek ustavi.

Sklep nº Pdp 991/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2000

Toženi stranki sta lahko pasivno legitimirani in solidarno odškodninsko odgovorni le, ce sta obe pravni naslednici prvotnega udeleženca, zoper katerega je predlagatelj zacel spor.

September 03, 2000

Sodba nº in sklep Pdp 371/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 03, 2000

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o podjetjih (Ur.l. SFRJ št. 46/90) so bile crtane dolocbe od 58. do 61. clena Zakona o podjetjih (Ur.l. SFRJ št. 76/88 in 40/89), pri cemer je 58. clen urejal razloge in postopek predcasne razrezšitve direktorja v družbenem podjetju. Crtanje te dolocbe pa pomeni le to, da je bilo vprašanje razrešitve direktorja v družbenem podjetju prepušceno avtonomni ureditvi, torej pogojev za razrešitev direktorja, predsednika in clanov poslovodnega odbora ni do...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners