Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 2001

January 25, 2001

Sodba nº Pdp 816/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2001

Nezakonita oz. v nasprotju s 17. clenom ZTPDR je razporeditev delavca na delovno mesto inšpektorja, ker so pogoji za zasedbo tega delovnega mesta v sistemizaciji doloceni v nasprotju z zakonom (izobrazba, zahtevane delovne izkušnje).

Sodba nº Pdp 316/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2001

Ne gre za odlocanje o že razsojeni stvari, ce je delavec po pravnomocni odlocbi, s katero je bilo ugotovljeno nezakonito prenehanje delovnega razmerja, vložil tožbo zaradi placila reparacije, v kateri je specificiral zahtevek po višini, ker po prvotni sodbi delodajalec ni izpolnil opisnega zahtevka.

Sklep nº Pdp 688/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2001

Ker je tožena stranka podala pripombe na izvedensko mnenje, bi moralo sodišce prve stopnje zaslišati izvedenca in razcistiti njene pripombe, na pa zavrniti izvedbe tega dokaza, ker tožnica ni bila pripravljena založiti predujma za dopolnitev mnenja.

Sodba nº Pdp 978/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2001

Izbrani kandidat ima lahko v individualnem delovnem sporu, v katerem neizbrani kandidat izpodbija izbiro delodajalca med prijavljenimi kandidati, položaj stranskega intervenienta na strani tožene stranke.

Sodba nº Psp 8/99 of Oddelek za socialne spore, January 25, 2001

Tožnica je upravicena do potnih stroškov, ce je v bolnišnici vsakodnevno obiskovala bolnega otroka, pri tem pa ni šlo za redne obiske staršev, temvec se je morala tožnica nauciti uporabljati razne aparate, na katere je otrok vezan, poleg tega pa je šlo tudi za psihicno sprejemanje otroka, ki je vezan na preživetje s stalno pomocjo aparata.

Sodba nº Pdp 610/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2001

Pri odlocanju o denarni terjatvi delavca do delodajalca, ki ima podlago v dokoncni odlocbi delodajalca, sodišce ne more posegati v vsebino take dokoncne odlocbe in je nanjo vezano. Ker je delodajalec po ugovoru delavca sam spremenil odlocbo o prvi razporeditvi tako, da je delavcu namesto kolicnika 3,78 priznal 5,00, placo pa je kljub temu izplacal po kolicniku 3,78, je delavki dolžan povrniti razliko v placi. Stranska intervencija je pravica in ne dolžnost (pravne ali fizicne) osebe, da se v ...

Sodba nº Pdp 1039/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2001

Nedopustna je retroaktivna veljavnost dodatka k zavarovalni polici (avtomobilsko zavarovanje AO-plus, sklenjeno za elektrovilicar, s katerim se je delavec poškodoval), sklenjenega po nastopu zavarovalnega primera, s katerim je bilo doloceno, da že sklenjeno AO-plus zavarovanje za dolocene vrste vozil preneha veljati za leto dni nazaj. Zato sklenitev takega aneksa ne vpliva na obveznost zavarovalnice do delavca, ki uveljavlja odškodnino zaradi nesrece pri delu (od delodajalca in zavarovalnice).

January 19, 2001

Sodba nº Pdp 432/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 19, 2001

Delodajalec lahko delavca predcasno odveže s pogodbo dogovorjenih omejitev iz konkurencne klavzule. To pa ne pomeni, da je v takem primeru prost svoje obveznosti placila nadomestila zaradi konkurencne klavzule, prav tako pa ni pogojev, da bi se nadomestilo sorazmerno znižalo. V skladu s splošnimi naceli obligacijskega prava odstop od pogodbe ne more veljati za nazaj, temvec za naprej. Ker je obveznost placila nadomestila zapadla po dolocbah pogodbe pred odstopom tožene stranke od konkurencne ...

Sodba nº Pdp 1368/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 19, 2001

Funkcija vršilca dolžnosti direktorja v d.o.o. ni funkcija poslovodje, zato vršilcu dolžnosti v primeru neutemeljenega odpoklica ne pripada odpravnina po dolocbi 449. clena ZGD. Pravica do odpravnine po dolocbi 449. clena ZGD je vezana na prenehanje opravljanja funkcije, ne pa na delovno razemrje oz. prenehanje delovnega razmerja, zato pripada odpravnina tudi poslovodji, ki v d.o.o. ni v rednem delovnem razmerju.

Sklep nº Pdp 871/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 19, 2001

Zavrnitev tožbenega zahtevka (za razveljavitev sklepov o disciplinskem ukrepu prenehanja delovnega razmerja) in obenem delna ugoditev istemu tožbenemu zahtevku (tako, da je delavec glede ene od ocitane hujše kršitve delovne obveznosti oprošcen) pomeni nasprotje v izreku, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev dolocb postopka iz 13. tocke 2. odstavka 354. clena ZPP/77.

January 18, 2001

Sklep nº Pdp 1121/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 18, 2001

Delodajalec ne sme kar poracunati (oz. pobotati) terjatve, ki jih ima do delavca iz naslova odškodninske odgovornosti, s svojimi obveznostmi, ki jih ima do delavca, ker sklep pristojnega organa oz. delodajalca iz 2. odst. 72. cl. ZTPDR ni izvršilni naslov.

January 12, 2001

Sklep nº Pdp 839/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 12, 2001

S preklicem pogojne odložitve izvršitve disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja zaradi storitve hujše kršitve delovne obveznosti se prej izreceni disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja le izvrši. Zato delodajalcu v novi disciplinski odlocbi, s katero preklice pogojno odložitev izvršitve disciplinskega ukrepa, ni treba ponovno izreci ukrepa prehnehanja delovnega razmerja.

Sklep nº Pdp 408/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 12, 2001

Ce tožba ne vsebuje vsega, kar mora vsebovati po dolocbi 186. clena ZPP/77, sodišce ne more meritorno odlocati o takšni tožbi, temvec mora v individualnem delovnem sporu takšno vlogo vrniti tožnici v popravo in dolociti rok, do katerega jo mora znova vložiti. Ce se tožba vrne sodišcu brez popravka oz. dopolnitve, pa mora sodišce povabiti stranko, ki je fizicna oseba in je ne zastopa odvetnik ali sindikalni predstavnik in ji pomagati vlogo popraviti oz. dopolniti. Ce sodišce vsebinsko odloci o...

Sodba nº in sklep Psp 55/99 of Oddelek za socialne spore, January 12, 2001

Ce zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni mogoce ocitati krivde za izdajo odlocbe o pokojnini šele eno leto po vložitvi zahtevka, ker je bilo potrebno pridobiti podatke o pokojninski dobi od tujega nosilca zavarovanja, niso podani pogoji za priznanje zakonitih zamudnih obresti od dolocenih zneskov pokojnine. Poleg tega ni moglo priti do zamude v izpolnitvi denarne obveznosti, saj so po dolocbi 269. clena ZPIZ praviloma izvršljive šele prvostopenjske pozitivne odlocbe. Dokler o zah...

January 11, 2001

Sodba nº Pdp 1854/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 11, 2001

I. Sodišce je utemeljeno sledilo specificiranem zahtevku (po mesecih) za placilo nadomestila place, ker se tožena stranka, kljub pozivu sodišca, do takega zahtevka ni izjavila. Ker le tožena stranka razpolaga s podatki za obracun tožnicine place, bi morala dokazati, da specificirani zahtevek po višini ni pravilen, kolikor bi hotela prepreciti ugoditev zahtevku. II. Sodišce ni dolžno samo raziskovati, ali je imela tožnica v spornem obdobju druge dohodke iz naslova dela pri drugih delodajalcih,...

January 10, 2001

Sklep nº Pdp 826/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2001

Po Pravilniku o nacinih in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov (Ur.l. SRS, št. 33/71), ki je veljal v casu spornega razmerja, kot tudi po novem Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.l. RS, št. 87/2002) je namen preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev varovanje življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprecevanje nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprecevanje invalidnosti. Predhodni preventi...

January 05, 2001

Sodba nº Pdp 1013/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 05, 2001

O disciplinski odgovornosti razrešenega direktorja za kršitve delovnih obveznosti, ki jih je storil v casu opravljanja funkcije direktorja, odloca organ, ki ga je imenoval. Zakon v tem primeru ne dopušca nikakršnega prenosa pristojnosti na drug disciplinski organ. Ker je tožnika imenoval za direktorja delavski svet, je torej delavski svet edini organ, ki je pooblašcen za odlocanje o tožnikovi disciplinski odgovornosti za kršitve delovnih obveznosti. Ker je o tožnikovi odgovornosti odlocala di...

Sklep nº Pdp 1956/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 05, 2001

Predsednik senata ne more izven glavne obravnave izdati sklepa, s katerim postopek ustavi zaradi pomanjkanja pravnega interesa, ker naj bi terjatev zastarala. Ugovor zastaranja je materialnopravni ugovor, o katerem lahko sodišce odloca le meritorno s sodbo.

Sodba nº Pdp 1151/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 05, 2001

Ob dolocenem neto znesku ugotovljene terjatve stecajnega upnika ni mogoce konkretizirati tudi tocnih zneskov davkov in prispevkov, ki jih je dolžan delodajalec obracunati in vplacati za delavca. Davki in prispevki se obracunavajo glede na stopnjo davkov in prispevkov v casu izplacila, davcna obremenitev pa je odvisna tudi od osebnih razmer zavezanca, ki se spreminjajo. Zaradi tega bi bilo nepravilno, ce bi sodba sodišca prve stopnje navajala konkretne zneske davkov in prispevkov, ki jih mora ...

Sodba nº Pdp 83/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 05, 2001

Zakon ne omejuje razporejanja delavcev znotraj iste stopnje strokovne izobrazbe za doloceno vrsto poklica, glede na dosežene delovne izkušnje. Zakon zagotavlja delavcu le, da brez svojega soglasja, z izjemo primera izjemnih okolišcin, ne more biti razporejen na delovno mesto, za katerega se zahteva nižja strokovna izobrazba. V okviru istega izobrazbenega nivoja pa je lahko delavec razporejen na vsako delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners