Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 2001

October 26, 2001

Sodba nº Pdp 1414/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2001

Delodajalec ne more izdati sklepa o prenehanju delovnega razmerja po 5. tc. 1. odst. 100. clena ZDR, ce je pred tem zaradi istega neupravicenega izostanka delavki izrekel disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Dejansko stanje neopravicenega izostanka je bilo predmet disciplinskih odlocb in tudi predmet sodne presoje, ki je potrdila neupravicenost tožnicinega izostanka in je o njem odlocala po vsebini, zato zaradi spoštovanja nacela "ne bis in idem" ponovno odlocanje ni dopustno.

Sodba nº in sklep Pdp 1757/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2001

Uveljavljanje sodnega varstva pravic po 10 mesecih od dneva, ko bi tožena stranka morala odlociti o ugovoru delavca, presega razumni rok, ne glede na dolocbo 105. clena ZDR. Nedopustno je tolerirati odlašanje delavca za uveljavljanje pravic in cakanje na uveljavljanje pravic v nedogled. Zaradi tega niso izpolnjeni pogoji za uveljavljanje sodnega varstva glede ugotovitvenega nedenarnega zahtevka, ker je bila tožba vložena prepozno.

October 19, 2001

Sodba nº Pdp 96/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2001

Ce je bilo delovno razmerje zaradi povecanega obsega dela sklenjeno za dolocen cas do treh mesecev, lahko zakonito preneha tudi pred potekom treh mesecev, ce je prenehal povecan obseg dela, zaradi katerega je bilo delovno razmerje za dolocen cas sklenjeno.

October 18, 2001

Sodba nº Pdp 164/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 18, 2001

V individualnem delovnem sporu, v katerem se izpodbija posamicna odlocitev delodajalca, ki temelji na splošnem aktu, tožnik ne more uveljavljati neveljavnosti splošnega akta zaradi kršitev dolocb ZSDU pri njegovem sprejemanju. ZSDU namrec predvideva postopke, ki svetu delavcev omogocajo uveljavljanje nespoštovanja dolocb zakona pri sprejemanju dolocenih odlocitev delodajalca. Ce zaradi kršitev ni spožen postopek, dolocen v ZSDU, se v konkretnem individualnem delovnem sporu na te kršitve ni ve...

Sklep nº Pdp 966/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 18, 2001

Inštitut odškodnine po 4. odst. 23. cl. SKPG je dejansko lahko sporen, saj SKPG uporablja neustrezne izraze, ko govori o pavšalni odškodnini oz. pogodbeni kazni. Ne glede na to pa je tudi VS RS v vec zadevah že sprejelo stališce, da pavšalna odškodnina, kot jo poznajo kolektivne pogodbe, predstavlja poseben inštitut delovnega prava, glede na izhodišce, da se stranke kolektivne pogodbe prosto dogovarjajo in samostojno oblikujejo pravno obliko, vrsto, višino in pogoje odškodnine, katere namen j...

Sodba nº Pdp 960/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 18, 2001

Terjatev iz naslova odpravnine zaradi trajnega presežka spada med terjatve, na katere potrjena prisilna poravnava po 60. cl. Zakona o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji - ZPPSL (Ur.l. RS št. 67/93) nima pravnega ucinka. 2. odst. 60. cl. ZPPSL to doloca tudi za terjatve upnikov iz 2. odst. 160. cl. ZPPSL, med katerimi so po Zakonu o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur.l. RS št. 39/97) naštete tudi terjatve iz naslova odpravnin v višini in pod pogoji, kot gredo presežnim delavcem ...

October 11, 2001

Sklep nº Pdp 1530/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2001

Pri razporeditvi na dolocena dela in naloge ni mogoce analogno uporabiti dolocb o spremembi delovnega razmerja za dolocen cas v delovno razmerje za nedolocen cas, ce ostane delavec na delu tudi po izteku dolocenega casa. Zgolj dolgotrajno opravljanje dela brez ustrezne odlocbe ne more spremeniti razporeditve za dolocen cas v razporeditev za nedolocen cas, saj je potrebno upoštevati, da se na drugo delovno mesto lahko razporeja le s sklepom na podlagi 17. clena Zakona o temeljnih pravicah iz d...

Sklep nº Pdp 1681/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2001

Ce delodajalec ne odloci o delavcevem ugovoru, delavec izgubi pravico izpodbijati nedokoncen sklep pred sodišcem po izteku roka iz 1. odst. 83. cl. ZTPDR, kolikor sodnega varstva ne uveljavlja v razumnem roku. Ker je delavec uveljavljal sodno varstvo zaradi nezakontega prenehanja delovnega razmerja šele po preteku treh let od prenehanja delovnega razmerja, je sodišce prve stopnje njegovo tožbo utemejeno zavrglo.

Sodba nº in sklep Pdp 507/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2001

V skladu z dolocbo 23. clena ZDSS, po katerem delovno sodišce ni vezano na tožbeni zahtevek, je sodišce lahko odlocilo le o zakonitosti sklepov delodajalca o prenehanju delovnega razmerja, ki jih je tožnica priložila tožbi. Ker je tožnica tekom pravde svojo tožbo razširila s pavšalnim zahtevkom, da se "v celoti spoštuje pogodba o zaposlitvi z dne 10.9.1998", sodišce pa je o takem nejasnem zahtevku odlocalo ter samo ugotovilo obstoj delovnega razmerja, toženi stranki pa naložilo vpis delovne d...

Sodba nº in sklep Pdp 1643/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2001

Ce stecajni dolžnik v zadnjem letu pred uvedbo stecajnega postopka ni izplaceval plac v skladu z dolocbo 36. clena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in Agenciji Republike Slovenije za placilni promet, ter je mimo vrstega reda, kot ga doloca citirani clen, izplaceval place nad višino z zakonom zajamcenih, lahko upniki ali stecajni upravitelj v skladu z dolocbo 125. clena ZPPSL izpodbijajo pravna dejanja izplacila in zahtevajo vrnitev neup...

Sodba nº Pdp 703/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2001

1. Iz dolocb 1. in 4. odst. 57. cl. ZDSS izhaja, da je lahko predmet kolektivnega delovnega spora tudi vprašanje zakonitosti dolocb splošnega akta delodajalca (to je pravilnika o sistemizaciji v državnem organu). 2. Notranja organizacija dela, ki se odraža v opredelitvi delovnih mest v pravilniku o sistemizaciji, je znotraj zakonskih okvirov avtonomna pravica delodajalca, ki je v državnih organih v javnem interesu omejena s postopkom sprejemanja akta o sistemizacji po dolocbah 3. clena ZDDO. ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners