Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on November 2001

November 30, 2001

Sodba nº Pdp 198/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 30, 2001

Po dolocbi 1. odst. 18. clena ZDR se šteje, da je delavec sklenil delovno razmerje za nedolocen cas, ce ostane na delu tudi po casu, ko bi mu moralo delovno razmerje prenehati. Že dejstvo, da je tožnik ostal na delu po casu, ko bi mu moralo delovno razmerje prenehati, samo po sebi zadostuje za transformacijo delovnega razmerja za dolocen cas v delovno razmerje za nedolocen cas, do katere bi prišlo v vsakem primeru, ceprav bi bilo delovno razmerje zakonito sklenjeno za dolocen cas (kar pa ni b...

November 29, 2001

Sklep nº Pdp 784/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2001

Zgolj na podlagi ugotovitve, da je bilo ukinjeno delovno mesto, na katerega je bila delavka le formalno razporejena, dejansko pa je opravljala dela in naloge nekega drugega delovnega mesta, ni mogoce zakljuciti, da so razporeditev tožnice na novo delovno mesto narekovale nujne potrebe delovnega procesa in organizacije dela. Takšen zakljucek bi bilo mogoce sprejeti šele, ce bi se ugotovilo, da so zaradi ukinitve oziroma bistvenega zmanjšanja obsega dela prenehale tudi potrebe po delu tožnice n...

Sklep nº Pdp 626/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2001

Zahtevek za ugotovitev obstoja delovnega razmerja in vpis delovne dobe v delovno knjižico (brez zahtevka za povracilo nadomestila place, prispevkov in davkov), ne predstavlja terjatve, ki se v doloceni višini oz. odstotkih poplaca iz stecajne mase, zaradi cesar za uveljavljanja takšnega zahtevka tudi ne morejo veljati dolocbe o rokih prijave terjatve in posledicah neprijave (137. clen ZPPSL).

Sodba nº Pdp 361/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2001

Vlada RS je sprejela Uredbo o dolocitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povecanjem. 4. cl. te uredbe se nanaša na ministrstvo ... in doloca opisno delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s povecanjem. V 7. cl. ta uredba doloca, da se delovna mesta, na katerih se v skladu s to uredbo šteje zavarovalna doba s povecanjem, dolocijo v aktih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Tak akt je ministrstvo ... sprejelo in v sistemizaciji delovnih mest ...

Sklep nº Pdp 498/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2001

1. odst. 140. cl. ZPPP doloca, da se tožba vroci osebno stranki, v 3. odst. pa doloca nacin vrocitve, ce se tisti, ki se mu mora pisanje osebno vrociti, ne najde tam, kjer naj bi se mu vrocilo. V takšnem primeru vrocevalec najprej poizve, kdaj in na katerem mestu bi lahko naslovnika našel, in mu pusti pri katerem od odraslih clanov gospodinjstva ali drugi osebi, navedeni v 1. in 2. odst. 140. cl. istega zakona, pisno sporocilo, naj bo dolocen dan ob doloceni uri v stanovanju, oz. na svojem de...

Sklep nº Pdp 1770/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2001

Spor o zakonitosti oz. utemeljenosti odlocitve o delovni uspešnosti ni le spor zaradi denarne terjatve, ampak gre primarno za nedenarni spor, od katerega je sekundarno odvisna denarna terjatev. Zaradi tega je za izpolnjenost procesne predpostavke za sodno varstvo potrebno ugotoviti, ali in za katere mesece je tožnica zoper oceno delovne uspešnosti ugovarjala oz. ni.

November 23, 2001

Sklep nº Pdp 1695/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2001

1. Delavec se mora po dokoncnosti sklepa o razporeditvi k drugemu delodajalcu javiti pri novem delodajalcu, sicer mu lahko preneha delovno razmerje po 9. tocki 1. odstavka 100. clena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93). To pa še ne pomeni, da je s tem delavec pristal na prerazporeditev. Svoje nestrinjanje z razporeditvijo je tožnica izkazala z vloženim ugovorom zoper sklep tožene stranke. Delavcu ne more zakonito prenehati delovno razmerje pri prejšnjem delo...

Sodba nº Pdp 1792/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2001

V postopku razrešitve in razporeditve delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, delodajalec ne krši dolocbe 22. clena Ustave Republike Slovenije (pravica enakega obravnavanja), ce na sejo pritožbenega organa ne vabi delavca. Navedeni clen ustave ureja le razmerje med posameznikom in državnim organom in drugimi nosilci javnih pooblastil pri izvrševanju teh pooblastil. Za tako kršitev bi šlo le v primeru, ce bi imelo delovno razmerje javnopravno naravo, delovna razmerja delavca v gospod...

Sodba nº Pdp 1273/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2001

Ce je tožena stranka tožnici iz naslova place na roke izplacevala višje zneske od tistih, ki so razvidni iz placilnih list, oz. iz povzetkov obracuna prejemkov, kar glede na financne predpise ni dopustno (ker se s tem delodajalec in delavec izogneta placilu dajatev iz bruto plac, to je davkov, prispevkov in dohodnine), to še ne pomeni, da je s tem tožnici placala regres za letni dopust (ki ga morajo delodajalci obracunavati v bruto zneskih in odvesti predpisani davek). Ker tožena stranka ni u...

Sodba nº Pdp 424/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2001

Izvršitev skelpa o razporeditvi pred njegovo dokoncnostjo je nezakonita. Delavka je do dokoncnosti sklepa o prerazporeditvi (tj. do vrocitve sklepa o ugovoru) upravicena do razlike v placi, v kolikor je bila zaradi nezakonite izvršitve sklepa prikrajšana pri placi, saj je bilo njeno prejšnje delovno mesto višje ovrednoteno.

Sklep nº Pdp 681/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2001

Stranka, ki nosi dokazno breme, mora dokazati trditve, na katere stranka opira nastanek ali prenehanje pravice. Gre za odgovornost za uspeh dokazovanja. Kdo nosi to breme se v mnogih pravdah sploh ne vpraša. Šele, ce dokazovanje ni privedlo do uspeha, je treba odgovoriti na vprašanje, kdo nosi dokazno breme za trditev, ki ni dokazana. Iz 215. clena ZPP/99 jasno izhaja, da sodišce odloca na podlagi pravil o dokazanem bremenu šele, ce dokazovanje ni privedlo do uspeha, torej šele, ce na podlagi...

Sodba nº Psp 70/2000 of Oddelek za socialne spore, November 23, 2001

Tožnik je bil upokojen na podlagi 108. clena ZObr, za upokojitev po splošnih predpisih ZPIZ-92 pa ne izpolnjuje pogojev. Toženec je pravilno ravnal, ko je pri odmeri pokojnine upošteval dolocbe 108. clena ZObr, ne pa dolocb ZPIZ-92, in povprecje plac v zadnjem koledarskem letu (1995), kar je za tožnika ugodneje kot placa primerljivega delavca.

November 22, 2001

Sodba nº Pdp 1227/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 22, 2001

Ce bi tožnik, ki je bil reintegriran na delo s sodno odlocbo, hotel obržati zaposlitev pri toženi stranki, bi moral predložiti potrdilo o aktivnem znanju slovenskega jezika. Ker tega ni storil, je tožena stranka zakonito izdala sklep o prenehanju delovnega razmerja, saj je imela podlago v 5. odstavku 40. clena Zakona o carinski službi (ZCS - Uradni list RS, št. 1/91 - 65/93). Tožena stranka za tožnika ob pozivu na delo ni bila dolžna iskati delovnega mesta, kjer se ne zahteva aktivno znanje s...

Sodba nº Pdp 627/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 22, 2001

Navedba v pritožbi, da je tožeca stranka od Jamstvenega in preživninskega sklada prejela že dolocen znesek, je vprašanje ugotavljanja dejanskega stanja, katerega pa ni dopustno presojati v pritožbenem postopku pri obravnavi pritožbe zoper izdano zamudno sodbo.

Sodba nº Pdp 1141/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 22, 2001

Ker je tožniku prenehalo delovno razmerje pri toženi stranki 24.1.1998, ter je v letu 1998 pridobil pravico do izrabe letnega dopusta, mu pripada regres za letni dopust za leto 1998, tudi ce je v tem letu prejel dodatek za rekreacijo koz upokojenec.

Sodba nº Pdp 1858/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 22, 2001

Delavcu v casu od 1. do 5.7.1999 ni mogoce ocitati pet zaporednih delovnih dni neupravicene odsotnosti z dela, ker je bil v tem obdobju zaradi proste delovne obveznosti v nedeljo oz. soboto neupraviceno odsoten manj kot pet delovnih dni. Zato je delavcu delovno razmerje zaradi neopravicene odsotnosti z dela nezakonito prenehalo.

Sklep nº Pdp 1716/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 22, 2001

Ker iz listinskih podatkov v spisu izhaja, da je inšpektor za delo s sklepom naložil delodajalcu, da odloci o ugovorih delavcev, ni pravilna ugotovitev sodišca, da tožniki niso ugovarjali zoper odlocitev delodajalca, zaradi cesar naj ne bi bili izpolnjeni pogoji za sodno varstvo. Zavrženje tožbe iz razloga, ker ni podana procesna predpostavka, ni zakonita.

November 12, 2001

Sodba nº Pdp 1003/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 12, 2001

Delavec, ki razveže delovno razmerje po 2. odst. 19. a clena ZZZPB, ker mu delodajalec ni izplaceval place za opravljeno delo, je upravicen do odpravnine pod pogoji, ki jih dolocajo predpisi o delovnih razmerjih za presežne delavce (36. f. clen ZDR).

Sklep nº Pdp 1021/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 12, 2001

Pri presoji, ali so podani pogoji za nadaljevanje pravdnega postopka, ki je bil prekinjen zaradi uvedbe stecajnega postopka, niso bistveni ugovori tožene stranke, ki se nanašajo na utemeljenost tožbenega zahtevka, saj o tem sodišce odloci v nadaljevanju postopka.

Sklep nº Pdp 1737/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 12, 2001

Pleskanje zapornic hidroelektrarne, ko so zapornice vlažne, je nevarna dejavnost, zato gre v danem primeru za objektivno odgovornost delodajalca. Glede na to, da se je delo opravljalo na višini, pa je možno govoriti tudi o krivdni odgovornosti delodajalca, zlasti v primeru, ce ni zagotovil pogojev za varno delo na višini.

Sodba nº Pdp 1181/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 12, 2001

Ni potrebno, da bi sklep o napotitvi delavca k drugemu delodajalcu izrecno dolocal pravico, da delavec obdrži pravico do odpravnine v primeru prenehanja delovnega razmerja pri novem delodajalcu tudi za cas, ko je delal pri drugem delodajalcu. Bistveno je, da je tožnik prešel k novem delodajalcu na podlagi dolocbe o prevzemu in se v takem primeru pri uveljavljanju pravic pri novem delodajalcu šteje, kot da ni spremenil zaposlitve. Ce mu pri novem delodajalcu preneha delovno razmerje iz razlogo...

November 09, 2001

Sklep nº Psp 129/99 of Oddelek za socialne spore, November 09, 2001

Ker izvedeniški organi niso razpolagali z opisom dela, torej s pogoji tožnikovega dela, niti niso ugotavljali, ali je bil zmožen opravljati kakšno drugo ustrezno delo obrtnika - video - SAT, ni bilo popolno ugotovljeno dejansko stanje.

November 08, 2001

Sodba nº Pdp 1029/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2001

Trajno presežni delavec, ki mu delodajalec dokupi delovno dobo, ni upravicen do izplacila razlike med zneskom za dokup delovne dobe in zneskom odpravnine, ki bi mu pripadala kot trajno presežnemu delavcu. Ce pa bi delavcu delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve, bi bil upravicen do razlike med zneskom za dokup in zneskom odpravnine, ki bi mu šla ob upokojitvi.

Sodba nº in sklep Pdp 881/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2001

Pravocasna zahteva za varstvo pravic pri delodajalcu v zvezi z obracunom in izplacilom delovne uspešnosti, je procesna predpostavka za sodno varstvo. Ko sodišce odloca o placilu dodatka za delovno uspešnost, presoja realnost ocene delovne uspešnosti delavke, ki jo je podal predstojnik, ne more pa samo postavljati kriterijev za presojo ustreznosti tožnicinega dela.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners