Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on December 2001

December 18, 2001

Sklep nº Pdp 2148/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 18, 2001

Pri izdaji zacasne odredbe, ki se nanaša na prepoved razpolaganja z delnicami, mora sodišce najprej ugotoviti vrednost delnic, ter presoditi o sorazmernosti med vrednostjo delnic in višino vtoževane terjatve. V obravnavanem primeru vrednost delnic kar za 20-krat presega vrednost tožbenega zahtevka. Le dejstvo, da nekdo dve leti ni razpolagal z delnicami, še ne zadostuje za zakljucek, da mu prepoved razpolage s temi delnicami ne more povzrociti škode.

December 17, 2001

Sklep nº Pdp 2147/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 17, 2001

Izvršitev nedokoncnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja (trajni višek in zacetek teka odpovednega roka) pomeni samovoljno ravnanje delodajalca. Samo neodlocitev delodajalcevega pritožbenega organa o vloženem ugovoru pa še ni mogoce opredeliti za samovoljo.

December 14, 2001

Sklep nº Psp 162/2000 of Oddelek za socialne spore, December 14, 2001

Tožnik je uveljavljal sodno varstvo zoper odlocbo zavoda o priznanju pravice do tehnicnih pripomockov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v postopku pred sodišcem pa je dodatno zahteval še pravice iz dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (nadstandard A). Sodišce bo moralo razcistiti, kdo je pristojen za odlocanje o pravici iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in v skladu z ugotovljenim odlociti. S 1.1.1999 je namrec zavod vse postopke v zvezi s prostovoljnim zdravstven...

Sodba nº in sklep Psp 180/2000 of Oddelek za socialne spore, December 14, 2001

Glede dela zahtevka, ki se nanaša na povrnitev stroškov bolnišnicnega zdravljenja in rentgena, je zavarovanec upravicen le do povrnitve stroškov v višini enega oskrbnega dne v skladu s 132. in 133. clenom pravil obeznega zdravstvenega zavarovanja. Glede povracila stroškov prevoza z reševalnim vozilom pa v skladu z dolocbo 9. tc. 100. clena pravil le v primeru, ce je šlo za nujni prevoz.

December 07, 2001

Sklep nº Pdp 1877/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 07, 2001

Tožba spada med tista pisanja, ki se v skladu s 1. odst. 142. clena ZPP vrocajo osebno stranki. Pri vlogah, ki se vrocajo osebno, mora vrocevalec, preden se uveljavijo pravila o fikciji vrocitve, opraviti še en poskus vrocitve. Ce se tisti, ki se mu mora pisanje osebno vrociti, ne najde tam, kjer naj bi se mu vrocilo, poizve vrocevalec, kdaj in na katerem mestu bi ga lahko našel in mu pusti pri katerem od odraslih clanov gospodinjstva, hišniku, sosedu ali sodelavcu, pisno sporocilo, naj bo na...

Sodba nº Pdp 286/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 07, 2001

Ni mogoce avtomaticno sklepati, da vnaprej dogovorjeni študijski dopust šteje za neopraviceni izostanek, ce delavec po izrabljenem dopustu takoj ne pristopi k izpitu oz. kolokviju (to je na prvi rok, ceprav je rokov vec). Nedvomno je tak izostanek upravicen, ceprav delavec, ki študira ob delu, izpite opravlja v kasnejšem roku (ko seveda nima ponovno pravice do študijskega dopusta, ker ga je za dolocen izpit že izrabil).

Sklep nº Psp 168/99 of Oddelek za socialne spore, December 07, 2001

Zatrjevano zmanjševanje neto nadomestila zaradi manjše place na drugem ustreznem delu s kolicnikom za preracun bruto place v neto lahko predstavlja obnovitveni razlog po 3. alinei 1. odst. 270. clena ZPIZ, ker je v nasprotju s temeljno dolocbo o preracunavanju le bruto place v neto.

December 06, 2001

Sodba nº Pdp 1092/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 06, 2001

Ce delodajalec delavca ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas le ustno seznani z razlogi za sklepanje takšnega delovnega razmerja, v pogodbi o zaposlitvi pa teh razlogov pisno ne navede, je treba šteti, da je bilo delovno razmerje za dolocen cas sklenjeno nezakonito.

Sodba nº Pdp 1142/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 06, 2001

Del place iz naslova uspešnosti poslovanja, ki ga predvideva 5. odst. 42. clena SKPG-93 in podjetniška kolektivna pogodba tožene stranke, predvideva razdelitev dobicka med tiste delavce, ki so v obravnavanem obdobju prejemali placo. Ker je bila tožnica v celotnem obravnavanem obdobju odsotna in je prejemala nadomestilo place, ne pa placo, ji ne pripada del place iz naslova uspešnosti poslovanja.

Sklep nº Pdp 889/1999 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 06, 2001

Ker tožnikovo pooblastilo izhaja že iz njegovega delovnega mesta, danega pooblastila ni prekoracil, saj je sklepanje poslov glede nabave rezervnih delov spadalo v njegovo delovno podrocje in je bilo zato sklepanje pogodb v okviru danih pooblastil. Za prekoracitev danega pooblastila bi šlo le v primeru, ce bi tožnik sklepal pogodbe, ki ne bi spadale v njegovo delovno podrocje. Ne gre pa za prekoracitev danih pooblastil, ce ni upošteval navodil direktorja o nakupu blaga po najnižjih cenah. Tožn...

Sodba nº Pdp 1617/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 06, 2001

Ocena poskusnega dela delavca ni objektivna, ce je poskusno delo delavca neformalno spremljal le njegov nadrejeni delavec. Ker pred izdajo izpodbijanega sklepa o prenehanju delovnega razmerja pismena ocena poskusnega dela ni bila podana, tožniku pa tudi ni bil vrocen opis njegovega delovnega mesta, ni mogoce izkljuciti prevladujocega subjektivnega vpliva nadrejenega delavca na izdajo izpodbijanega sklepa o prenehanju delovnega razmerja, zato sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi neuspe...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners