Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 2001

February 23, 2001

Sodba nº Psp 113/99 of Oddelek za socialne spore, February 23, 2001

Dejstvo, da ima tožnik priznano skupno 100 % telesno okvaro na vidu, samo po sebi še ne pomeni, da gre pri njem za slepo osebo in da je upravicen do dodatka za pomoc in postrežbo po 147. clenu ZPIZ-92. Popolno izgubo vida doloca Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 - 66/89). Za slepo osebo v smislu dolocbe 147. clena ZPIZ-92 se štejejo osebe, ki imajo popolno izgubo vida na obeh ocesih ali pa izredno zmanjšanje vida na obeh ocesih, za kar se šteje stanje,...

Sodba nº Pdp 1533/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 23, 2001

Tožnik, ki je zaprosil toženo stranko - delodajalca za posojilo, pri tem pa zavestno predložil kupoprodajno pogodbo za stanovanje, ki ga ni imel namena kupiti (ker je šlo le za navidezno pogodbo, sklenjeno z namenom pridobitve posojila, od katere je v dogovoru z agencijo tožnik kasneje odstopil), ter s tem spravil toženo stranko v zmoto, tako da mu je na podlagi tedaj že neveljavne pogodbe odobrila oz. nakazala stanovanjsko posojilo v vrednosti kupnine, je storil hujšo kršitev delovnih obvezn...

February 22, 2001

Sodba nº Pdp 911/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 22, 2001

V enoosebni družbi, v kateri je edini lastnik hkrati direktor družbe, je le-ta tudi organ upravljanja in je zato kot tak pristojen za sprejem programa trajno presežnih delavcev po 35. clenu ZDR.

Sklep nº Pdp 647/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 22, 2001

Tožnik - delavec mora dokazati, da ni bil seznanjem z zakljuckom bolniškega staleža in da je bil opraviceno odsoten z dela, ne pa tožena stranka - delodajalec. Tožena stranka je namrec že izkazala, da je bil tožnik, kar je sicer med strankama nesporno, odsoten z dela od 23.1.1999 dalje in tudi, da mu zdravniška komisija prve stopnje po tem datumu ni odobrila bolniškega staleža.

Sodba nº in sklep Pdp 107/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 22, 2001

Ker je delodajalec v sklepu o prenehanju delovnega razmerja dolocil kot osnovo za izracun odpravnine bruto placo, ki jo je prejemal zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja, je tožnik upravicen do odpravnine po osnovi bruto place, saj takšna dolocitev odpravnine ni v nasprotju z dolocbo 3. odst. 36.f cl. ZDR, ceprav je po uveljavljeni sodni praksi osnova za odpravnino trajno presežnim delavcem po 36. f. clenu ZDR neto placa.

Sklep nº Pdp 861/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 22, 2001

Zmotno je stališce sodišca prve stopnje, da je tožnikova terjatev izkazana že s samim obstojem obveznic - zadolžnic in z ugotovitvijo obstoja razlik v placi v spornem obdobju s strani Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Ugotovitve MEOR lahko služijo le dokazovanju, da je delavec prejemal nižje osebne dohodke od izhodišcnih, ne pa tudi, da je bilo znižanje osebnih dohodkov zakonito oz. nezakonito. Le v primeru, ce je ugotovljeno, da je bilo znižanje osnovnih plac nezakonito in da tožnik...

Sklep nº Pdp 1934/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 22, 2001

Lastniški certifikati, ki so bili izdani clanom predlagateljev (sindikatov) iz naslova pripadajoce place v skladu z dolocbami ZDDO in Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS, so omogocali delavcem le sodelovanje pri lastninjenju po 6. odst. 31. clena ZLPP. Ker so bili izdani le za ta namen, je bila izbira za realizacijo certifikatov dana samo državi in ne posameznim imetnikom, ki zato ne morejo biti upraviceni do gotovinskega izpacila.

Sodba nº Pdp 1409/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 22, 2001

19. clen Zakona o razmerjih plac v javnih zavodih doloca, da zaposlenim v javnih zavodih pripadajo dodatki, doloceni s kolektivno pogodbo, z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom. Ta dolocba ni podlaga, da lahko tožena stranka - splošna bolnišnica - sprejme splošni akt, ki podrobneje ureja dodatek, dolocen s kolektivno pogodbo (dodatek zaradi izpostavljenosti ionizirajocemu sevanju - 79. clen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije). Na podlagi dol...

February 15, 2001

Sklep nº Pdp 856/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 15, 2001

Ce pravdni stranki na glavni obravnavi privolita, da sodišce odloci po pridobitvi podatkov o neto placi na seji senata, mora na taki seji soditi senat v enaki sestavi kot na glavni obravnavi, sicer je podana bistvena kršitev dolocb postopka iz 1. tocke 2. odst. 354 cl. ZPP/77.

Sodba nº Pdp 102/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 15, 2001

Ugovor zastaranja je sicer materialnopravni ugovor, vendar gre pri vprašanju, ali je neka terjatev zastarana, tudi za dejansko vprašanje. Zato pritožnik v pritožbi zoper zamudno sodbo po 337. cl. ZPP/99, ki je zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja ni dopustno izpodbijati, ne more uveljavljati ugovora zastaranja terjatve oz. novih dejstev, ki se nanašajo na zastaranje terjatve. Toženec ni odgovoril na tožbo, to pa pomeni, da po svoji krivdi ni uveljavljal ugovora zastaranja do prvega naro...

Sodba nº Pdp 661/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 15, 2001

Sodišce ni bistveno kršilo dolocbe ZPP, ker ni neposredno zaslišalo izvedenca, ce stranka, ki sicer ni soglašala s pismenim izvedenskim mnenjem, zaslišanja izvedenca pa ni predlagala.

Sklep nº Pdp 257/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 15, 2001

Ker tožena stranka tožniku ni izdala sklepa o prenehanju delovnega razmerja, temvec mu je delovno knjižico zakljucila s 31.12.1994 in ga odjavila iz zavarovanja ter mu knjižico izrocila, tožnik pa se je nato v januarju 1995 prijavil na zavodu za zaposlovanje, je s takšnim ravnanjem kršila dolocbo 78. clena ZDR, ki doloca, da mora delodajalec izdati pisni sklep o prenehanju delovnega razmerja z obrazloženimi razlogi za tako odlocitev in le-tega vrociti delavcu. Zato tožniku ni mogoce ocitati, ...

February 07, 2001

Sodba nº Pdp 152/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 07, 2001

Delavec pravocasno ugovarja, ce pošlje svoj ugovor v 15 dnevnem roku priporoceno po pošti na naslov delodajalca. Odklonitev sprejema takšne pošiljke s strani delodajaca ne vpliva za pravocasnost ugovora.

February 02, 2001

Sodba nº Psp 131/99 of Oddelek za socialne spore, February 02, 2001

Ce sodišce tekom postopka ugotovi, da je tožnik vložil pri pristojnem zavodu za zaposlovanje zahtevo za priznanje nadomestila za cas brezposelnosti po roku 30 dni od prenehana delovnega razmerja, torej prepozno, se zahtevek za priznanje nadomestila zavrne. V takem primeru sodišcu ni treba ugotavljati razlogov, zaradi katerih je delovno razmerje prenehalo (krivdno ali neodvisno od lastne volje ...), ter v tej smeri zasliševati pric, cetudi je pred tem sprejelo dokazni sklep, da se price zasliš...

February 01, 2001

Sodba nº Pdp 219/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 01, 2001

Podani so pogoji za odpust delavca z dela, ki so doloceni v 129. cl. ZDR, ce je bil delavec zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (tatvina oz. prilašcanje denarja iz blagajne), delodajalec pa je zoper njega podal kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Sodišce v individualnem delovnem sporu ni dolžno cakati na zakljucek preiskave, ki jo je zahtval okrožni državni tožilec in na nadaljnje odlocitve državnega tožilca v kazenskem postopku. More...

Sklep nº Pdp 270/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 01, 2001

Delavcu, ki ni sklenil pisne pogodbe o zaposlitvi, delo pa je v zvezi z vsemi elementi delovnega razmerja dejansko opravljal, je nastalo t.i. dejansko delovno razmerje. Sklenitev pisne pogodbe o zaposlitvi ni konstitutivni element za nastanek delovnega razmerja.

Sodba nº in sklep Pdp 410/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 01, 2001

Ceprav je v pogodbi o pogojih za delo sindikata doloceno, da gre za bistveno kršitev dolocb postopka na prvi stopnji, ce nacelnik upravnega organa ne pridobi ali ne obravnava mnenja sindikata, opustitev zahteve sindikatu, da poda svoje mnenje k spremembi sistemizacije delovnih mest, ne pomeni absolutne bistvene kršitve dolocb postopka, zaradi katere bi bilo portebno razveljaviti odolocbo o razporeditvi delavca, ki je bila izdana na podlagi te spremembe sistemizacije.

Sklep nº Pdp 1929/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 01, 2001

Ce dokoncni sklep delodajalca ni imel pravnega pouka o pravici do sodnega varstva po 2. odst. 102. cl. ZDR, to ne more biti v škodo delavcu. To pomeni isto dejansko ni pravno situacijo, kot jo ureja 105. cl. ZDR, ki daje delavcu pravico do sodnega varstva tudi po poteku 15-dnevnega roka iz 1. odst. 83. cl. ZTPDR. S tem pa je rok iz navedenega dolocbo zveznega zakona izgubil naravo prekluzivnosti in ga je mogoce upoštevati le kot zastaralnega, torej na ugovor strank.

Sodba nº Pdp 305/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 01, 2001

Gradnja vojaških objektov v Iraku v vojnem casu (1987) pomeni nevarno dejavnost, zaradi cesar delodajalec objektivno odgovarja delavcu za škodo, ki jo je ta utrpel zaradi napada oboroženih oseb na gradbišce, pri tem pa je tožnik zadobil strelno rano na nogi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners