Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on March 2001

March 30, 2001

Sodba nº Pdp 785/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 30, 2001

Pravica do regresa za letni dopust sicer ne spada med tiste pravice, ki se jim delavec ne bi mogel odpovedati, vendar pa je takšno odpoved, dano vnaprej, še pred sklenitvijo delovnega razmerja, potrebno šteti za nicno. Še posebej to velja v primeru, ko naj bi bila odpoved regresu za letni dopust in polni placi pogoj za sklenitev delovnega razmerja.

March 29, 2001

Sklep nº Pdp 822/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 29, 2001

Ker je tožena stranka ugovarjala krajevni pristojnosti sodišca prve stopnje, prav tako pa tudi niso bile podane okolišine po dolocbi 65. clena ZPP/77 (poleg splošno krajevno pristojnega sodišca tudi sodišce, na katerega obmocju se opravlja ali se je opravljalo delo, oz. sodišce, na obmocju katerega bi se moralo opravljati delo ter sodišce, na obmocju katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje), sodišce prve stopnje pa se ni izreklo za krajevno nepristojno, je bistveno kršilo dolocbe pravdneg...

Sklep nº Pdp 1638/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 29, 2001

Ker je bila tožena stranka izbrisana iz sodnega registra, je prenehalo tudi pooblastilo za zastopanje pooblašcenki. Ker je tožeca stranka umaknila tožbo po izbrisu tožene stranke, pooblašcenka tožene stranke pa priglasila stroške postopka po tem, ko je bila tožena stranka že izbrisana, toženi stranki ne pripadajo stroški postopka.

March 27, 2001

Sklep nº Psp 231/99 of Oddelek za socialne spore, March 27, 2001

Po dolocbi 254. clena ZPIZ lahko pravice iz pokojninskega zavarovanja uveljavljajo le osebe, ki so bile pri slovenskem nosilcu zavarovanja nazadnje zavarovane. Zato je za pridobitev pravice do družinske pokojnine po pokojnem zavarovancu, ki je umrl v Bosni in Hercegovini kot pripadnik tuje vojske, potrebno najprej ugotoviti, ali je bi zavarovan pri slovenskem nosilcu zavarovanja, ali pa je bil obvezno zavrovan v BiH. Ker gre za spor z mednarodnim elementom, mora sodišce po uradni dolžnosti v ...

March 23, 2001

Sodba nº Psp 118/99 of Oddelek za socialne spore, March 23, 2001

1. Upravicenec (otrok zavarovanca), ki je prvi izbral pristojno skupnost, na obmocju katere druge republike bivše SFRJ, zaradi priznanja družinske pokojnine, s to svojo izbiro ni prekludiral drugih upravicencev, konkretno vdove. Vdova ima po izpolitvi pogojev za družinsko pokojnino po možu pravico izbrati drugega nosilca zavarovanja iz obmocja bivše SFRJ, od tistega, ki sta ga izbrala otroka, ob uveljavitvi družinske pokojnine po ocetu. 2. 2. odst. 254. cl. ZPIZ eksplicitno doloca pogoje za o...

March 22, 2001

Sodba nº Pdp 875/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 22, 2001

Podani so pogoji za izrek najstrožjega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, ce je delavec v podjetju, ki se ukvaja s predelavo mesnih izdelkov, odtujil 0,42 kg kraške pancete.

Sodba nº Pdp 677/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 22, 2001

Pri odmeri odškodnine za nepremoženjsko škodo je treba upoštevati, da v primeru, ko se telesne bolecine vec ne povecujejo, ni vec mogoce govoriti o trajanju telesnih bolecin, temvec že o obstojecem stanju, ki se kaže v zmanjšanju življenjske aktivnosti tožece stranke.

March 21, 2001

Sodba nº Pdp 784/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 21, 2001

Ce delodajalec v okviru reševanja trajno presežnih delavcev razporedi delavca na drugo delovno mesto, ki ne ustreza njegovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim, mora delavec s tako razporeditvijo soglašati, sicer je razporeditev nezakonita.

March 16, 2001

Sodba nº Pdp 1719/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 16, 2001

V skladu s 3. tc. 1. odst. 76. cl. ZTPDR delavcu preneha delovno razmerje z dnem, ko zacne prestajati zaporno kazen, ce mora zaradi njenega prestajanja biti vec kot 6 mesecev odsoten z dela. Ceprav je tožnik dejansko prestal samo 5 mesecev in 17 dni kazni zapora, to ne more biti razlog za razveljavitev izpodbijane odlocbe tožene stranke o prenehanju delovnega razmerja. Po uveljavljeni sodni praksi morebitna omilitev kazni ali pogojni odpust ne vplivata na prenehanje delovnega razmerja na podl...

Sklep nº Pdp 797/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 16, 2001

Podana je absolutna bistvena kršitev dolocb postopka po 13. tc. 2. odstavka 354. clena ZPP/77, ce sodišce prve stopnje v izreku najprej odloci, da se zahtevek tožnika za razveljavitev odlocb tožene stranke o prenehanju delovnega razmerja zavrne, v nadaljevanju pa sodišce obe odlocbi tožene stranke spremeni tako, da izreceni disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja nadomesti z disciplinskim ukrepom denarne kazni. Tak izrek je v nasprotju sam s sabo.

Sodba nº Pdp 583/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 16, 2001

Delavec ima pravni interes za izpodbijane odlocitve disciplinskih organov delodajalca o pogojno izrecenem disciplinskem ukrepu po 23. clenu ZDSS tudi v primeru, ce med trajanjem delovnega spora ni vec zaposlen pri delodajalcu, ki mu je izrekel tak ukrep.

March 15, 2001

Sodba nº Pdp 735/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 15, 2001

Ceprav prodajalka v trgovini strožje disciplinsko odgovarja zaradi protipravne prilastitve trgovskega blaga, pa zaradi prisvojitve blaga v vrednosti 1.005,00 SIT niso podane kvalifikatorne okolišcine po 89. clenu ZDR, zato izrek ukrepa prenehanja delovnega razmerja ni nezakonit.

Sodba nº Pdp 792/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 15, 2001

Strokovna pomoc, ki jo nudi odvetnik disciplinskI komisji pri vodenju disciplinske obravnave, ne pomeni bistvene kršitve disciplinskega postopka, ce ni izkazan nedovoljen vpliv odvetnika na disciplinsko komisijo pri samem odlocanju o tožnikovi disciplinski odgovornosti in izrecenem disciplinskem ukrepu.

Sodba nº Pdp 1736/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 15, 2001

Za zakonito prenehanje delovnega razmerja trajno presežnemu delavcu so relevantna le tista dejstva, ki so obstajala do dokoncne odlocitve delodajalca. Ker je tožnica postala delovni invalid v casu 6-mesecnega odpovednega roka, po dokoncni odlocitvi delodajalca o prenehanju delovnega razmerja, ne sodi v kategorijo zašcitevnih delavcev.

Sklep nº Pdp 388/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 15, 2001

Zoper sklepe o zacasni odredbi v kolektivnem sporu lahko udeleženci vložijo pritožbo le skupaj s pritožbo zoper odlocitev o glavni stvari, saj posebna pritožba med postopkom zoper zacasno odrebo ni dovoljena. Delovno sodišce mora v kolektivnem sporu odlociti v senatu petih sodnikov, od katerih je eden predsednik senata, dva pa z liste kandidatov delodajalcev in dva z liste kanditatov delojemalcev. Odlocanje v senatu treh sodnikov je dopusto le pri odlocanju o predlogu za izdajo zacasne odredb...

Sklep nº Pdp 570/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 15, 2001

Ker tožnik oz. njegova pooblašcenka v svoji vlogi nista navedla, da tožnik tožbo umika, ker je tožena stranka izpolnila zahtevek, je sodišce prve stopnje ravnalo pravilno, ker je tožniku naložilo povracilo stroškov postopka tožene stranke.

Sklep nº Pdp 250/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 15, 2001

Sodišce ne ravna pravilno, ce v zvezi z zahtevkom tožnika posebej ugotavlja uspeh za temelj in posebej za višino. Sodišce mora pri odmeri stroškov le ugotoviti, kolikšen je bil uspeh strank v sporu glede na višino postavljenega denarnega zahtevka (vrednost spornega predmeta), saj se le od te višine odmerjajo vse nagrade pooblašcencem in tudi sodne takse.

Sodba nº Pdp 366/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 15, 2001

Za odlocitev o tem, ali je delavec upravicen do odškodnine zaradi konkurencne klavzule, je bistveno, ali se delavec ravna po konkurencni klavzuli. Ker je bilo ugotovljeno, da je delavec po prenehanju delovnega razmerja postal ustanovitelj in lastnik podjetja, ki se je ukvarjalo z isto dejavnostjo kot prejšnji delodajalec, delavcu odškodnina zaradi zmanjšanja možnosti pridobivanja dohodka ne pripada.

March 09, 2001

Sodba nº Pdp 1568/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 09, 2001

Izdatek za izdelavo izvedenskega mnenja, na podlagi katerega je tožnik oblikoval odškodninski zahtevek, ne predstavlja gmotne škode, ki bi jo tožena stranka bila dolžna povrniti na podlagi dolocb 1. odst. 195. clena ZOR. Stroškov, ki jih je imel tožnik s pridobitvijo izvedeniškega mnenja, tudi ni mogoce obravnavati kot strošek postopka v smislu 151. clena ZPP/77. Ta izdatek bi lahko izjemoma obravnavali kot strošek postopka le v primeru, ce bi obe pravdni stranki soglašali, da se to mnenje up...

March 08, 2001

Sklep nº Pdp 1285/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 08, 2001

Ce sodišce tožbenega zahtevka ne povzame v izreku sodbe, temvec le odloci, da se zahtevek tožece stranke zavrne, je izrek tako pomanjkljiv, da sodbe ni mogoce preiskusiti, ker niti ni mogoce ugotoviti, o katerem zahtevku je bilo odloceno. Zaradi tega je podana absolutna bistvena kršitev dolocb postopka po 13. tc. 2. odst. 354. cl. ZPP/77.

Sodba nº Pdp 1562/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 08, 2001

Tožnik - delavec ni upravicen do odškodnine zaradi spoštovanja konkurencne klavzule, ce je takoj po prenehanju delovnega razmerja ustanovil lastno podjetje, ki se je ukvajalo z isto dejavnostjo.

Sklep nº Pdp 1189/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 08, 2001

Pri dolocitvi presežnih delavcev je treba upoštevati dolocbo 1. odst. 17. clena SKPG/97, ki doloca obveznost delodajalca, da pri dolocanju presežnih delavcev v isto kategorijo uvrsti vse delavce, ki delajo na takih delovnih mestih, ki jih je mogoce medsebojno razporejati v skladu z zakonom. Delodajalec lahko pri uporabi kriterijev za razreševanje presežnih delavcev sam odloci, v kateri organizacijski enoti in na kateri ravni bo ugotavljal presežne delavce, vendar mora imeti za to ustrezno pra...

Sklep nº Pdp 539/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 08, 2001

Zmanjšanje konkurencne sposobnosti na svetovnem trgu, velike obremenitve iz naslova davkov in prispevkov od plac, konstantno veliko število odsotnih delavcev zaradi bolniškega staleža in negativni poslovni izid v letu 1994 in 1995, ker je imelo za posledico tudi težave pri izplacilu plac, so ekonomski razlogi, ki se štejejo za nujne operativne razloge v smislu 29. clena ZDR, zaradi katerih preneha potreba po delavcih za dalj kot šest mesecev.

March 03, 2001

Sodba nº Psp 225/99 of Oddelek za socialne spore, March 03, 2001

Upravicenec lahko le eno leto prejema štipendijo v absolventskem stažu. Tudi ce se absolventski staž podaljša zaradi materinstva, absolventu po preteku enega leta ni vec mogoce izplacevati republiške štipendije.

March 01, 2001

Sodba nº Pdp 1567/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 01, 2001

Ni podana odškodninska odgovornost tožene stranke - delodajalca za neizkorišcene dni letnega dopusta, ce delavka ni vložila zahteve za izrabo letnega dopusta pri delodajalcu. Šele, ce tožena stranka njeni zahtevi za uveljavljanje celotnega letnega dopusta ne bi ugodila, bi protipravno ravnala in s tem kršila njeno pravico do letnega dopusta, saj pravica do števila dni letnega dopusta ni denarna terjatev, zato je sodno varstvo dopustno le, ce je delavka uveljavljala varstvo pravice najprej pri...

Sodba nº Pdp 722/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 01, 2001

Delodajalec se lahko s pogodbo zaveže, da bo delavcu - direktorju, v primeru njegove predcasne razrešitve iz katerihkoli razlogov, izplacal odškodnino v višini dvanajstkratnika njegove zadnje bruto place. Navedeno odškodnino mora izplacati tudi v primeru, ce bi bil podan krivdni razlog za razrešitev direktorja (ce je tako doloceno v pogodbi).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners