Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on April 2001

April 26, 2001

Sodba nº Pdp 110/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 26, 2001

Kriterija delovne uspešnosti v postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev ni mogoce uporabljati, ce je pri delodajalcu za ugotavljanje delovne uspešnosti vpeljan le sistem skupinskih norm. Delovna uspešnost se lahko uporablja kot temeljni izlocilni kriterij za ohranitev zaposlitve le, ce so vnaprej dolocena merila za ugotavljanje delovne uspešnosti (cl. 13/3 in 4. odst. Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo - Ur. l. RS št. 39/93), pri cemer gre za merila za ugotavljanje individualne...

April 25, 2001

Sklep nº Pdp 244/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 25, 2001

Ce je tožnik v disciplinskem postopku pooblastil odvetnika, ki je zanj opravil dolocena pravna opravila, bi lahko potrebno nagrado in izdatke uveljavil le v takratnem postopku oz. jih v nadaljevanju vtoževal pri sodišcu v obliki materialne škode. Ker tega ni storil, in je stroške disciplinskega postopka priglasil v stroškovniku skupaj s stroški pravdnega postopka, jih sodišce prve stopnje upraviceno ni priznalo.

Sodba nº Psp 221/2000 of Oddelek za socialne spore, April 25, 2001

Za presojo verzijskega zahtevka ZPIZ je po dolocbi 210. clena ZOR v zvezi z 288. clenom ZPIZ/92 bistveno le, da so bile denarne dajatve zavarovancu neupraviceno izplacane, zato pritožbeno sklicevanje toženca na zdravstvene težave in težke socialno ekonomske razloge pri presojanju utemeljenosti zahtevka za vracilo prejetih zneskov, ni utemeljeno.

April 19, 2001

Sodba nº Pdp 1670/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 19, 2001

Ocena delovne uspešnosti delavca, ki je podlaga za opredelitev delavca za trajno presežnega delavca, mora temeljiti na neposrednem spremljnju dela s strani nadrejenega delavca. Ce je oceno podal le posredno nadrejeni delavec, ki ni neposredno in dnevno spremljal tožnikovega dela, je ocena nepravilna.

Sklep nº Pdp 442/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 19, 2001

Ce tožnik - tujec v zakonitem roku ni zaprosil za izdajo delovnega dovoljenja, mu je ob ugotovitvi predhodno nezakonitega prenehanja delovnega razmerja pri toženi stranki mogoce priznati pravice iz delovnega razmerja le do 15.10.1992. Po Zakonu o zaposlovanju tujcev se je 90 dnevni rok iz 3. odst. 23.cl. tega zakona za vložitev prošnje za izdajo osebnega dovolejnja iztekel po 90 dneh od uveljavitve ZZT, to je 15.10.1992.

Sodba nº Pdp 312/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 19, 2001

Ker je sodišce odlocalo po uveljavitvi novega Zakona o pravdnem postopku (ZPP/99 - Ur.l. RS št. 26/99), pritožbenih novot ni mogoce upoštevati, ce pritožnik v pritožbi ni navedel, zakaj novih dejstev oz. novih dokazov brez svoje krivde ni mogel navesti oz. predložiti do prvega naroka za glavno obravnavo oz. do konca glavne obravnave.

Sodba nº Pdp 538/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 19, 2001

Izjava o odpovedi denarnemu zahtevku (regresu za letni dopust), ki je nastala tako, da je delavec podpisal prazen list papirja, na katerega je delodajalec naknadno vpisal besedilo o odpovedi vsem pravicam delavca do delodajalca, je nicna.

Sodba nº Pdp 545/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 19, 2001

Dokazno breme, da je bil delavcu regres za letni dopust izplacan, je na delodajalcu.

Sodba nº in sklep Pdp 813/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 19, 2001

Glede roka za vložitev tožbe iz 105. clena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93), ce delodajalec o delavcevem ugovoru ne odloci, je treba razumnost roka za sodno varstvo presojati glede na naravo in vsebino spornega razmerja med delavcem in delodajalcem. Ugotovitev obstoja delovnega razmerja oz. zavarovalne dobe po ZPIZ ni vezano na nikakršne roke, zato tožnica ni bila prekludirana glede uveljavljanja sodnega varstva, tudi ce je sodno varstvo uveljavljala po ...

Sodba nº Pdp 454/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 19, 2001

Nicen je dogovor o tem, da delavcu pripada placa v višini 15 % bruto prometa, ki ga delavec mesecno ustvari, kot placilo z vsemi dodatki, drugimi osebnimi prejemki in stroški v zvezi z delom, pri cemer ni tocno definirano, koliko od tega znaša placa, od katere se odvedejo davki in prispevki, drugi osebni prejemki in koliko povracila stroškov v zvezi z delom. Ker je tak dogovor nicen, delavec utemeljeno zahteva placilo regresa za letni dopust, ki mu ga delodajalec na podlagi nezakonitega dogov...

Sodba nº Psp 142/99 of Oddelek za socialne spore, April 19, 2001

Ker je vojaški nosilec zavarovanja iz Beograda prenehal izplacevati družinsko pokojnino 15.11.1993, je dodatek k starostni pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upraviceni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92 - ZZSV) mogoce priznati in izpacevati šele od 16.11.1993 dalje, ne glede na to, da je bila zahteva pri toženi stranki (Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) vložena že 8.10.1993. V 6. clenu cit...

Sodba nº Psp 90/99 of Oddelek za socialne spore, April 19, 2001

Po dolocbi 24. clena ZSV je denarna pomoc kot edini vir preživljanja, vkljucno z enkratno dajatvijo v funkcionalni obliki, mogoce priznati in odmeriti le v višini 60 % zajamcene place, zato sodišce ne more upoštevati zahteve tožnika za priznajne višje dajatve zaradi zdravstvenih razlogov in težkih ekonomskih razmer.

April 13, 2001

Sodba nº Pdp 1818/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2001

Zmotno so uporabljeni kriteriji za opredelitev trajno presežnih delavcev, ce na podlagi izlocitvenega kriterija strokovne izobrazbe ni bil izlocen noben delavec, ceprav bi morali biti izloceni delavci z nižjo izobrazbo od tožnice (ki ima V. stopnjo strokovne izobrazbe, ki se zahteva za njeno delovno mesto). Ker je bil nepravilno uporabljen navedeni kriterij, ni bilo pravne podlage za uporabo nadaljnih izlocilnih kriterijev, zato je bila tožnica nezakonito opredeljena za trajno presežno delavko.

Sklep nº Pdp 1628/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2001

Individualni delovni spor zaradi ugotovitve obstoja prerekane terjatve ni "nadaljevanje" zacetega stecajnega postopka, temvec samostojni spor. Zato mora tožnik oz. njegov pooblašcenec ob prvem procesnem dejanju predložiti novo pooblastilo. Ker pooblašcenec tožnika tudi po pozivu sodišca ni predložil pooblastila za zastopanje, je sodišce prve stopnje tožbo utemeljeno zavrglo.

Sodba nº Pdp 1364/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2001

Uporaba z zakonom dolocene obrestne mere zamudnih obresti v pogodbi o specializaciji za valorizacijo prejetih zneskov, ki jih mora vrniti tožena stranka zaradi predcasnega prenehanja delovnega razmerja, ne pomeni neupravicene obogatitve tožene stranke v smislu dolocb 210. clena ZOR, niti ne gre za oderuško pogodbo v smislu 141. clena ZOR.

Sodba nº Pdp 22/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2001

Veljaven je ustni dogovor o višini place, sklenjen med delavko in direktorjem tožene stranke, po katerem delavki pripada placa v višini 80.000 SIT neto (tak znesek izhaja tudi iz potrdila, da je tožnica sprejeta v redno delovno razmerje), zato je sodišce utemeljeno priznalo tožnici placo oz. razliko do 80.000 SIT, kljub temu, da je bila placa v pogodbi o zaposlitvi dolocena v višini 50.595 SIT

Sklep nº Pdp 698/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2001

Ker je tožnik svojo terjatev tekom pravde cediral tretji osebi, je ob uvedbi stecajnega postopka zoper toženo stranko ni mogel prijaviti v stecajno maso, saj ob uvedbi stecajnega postopka to ni bila vec njegova terjatev, ampak terjatev cesionarja, ki jo je kot svojo tudi prijavil v stecajnem postopku. Glede na dolocbo 195. clena ZPP/77, ki doloca, da odtujitev stvari ali pravice, o kateri tece pravda, ni ovira da se pravda med istima strankama ne dokonca, je potrebno dopustiti ugotovitveno to...

Sodba nº Psp 160/99 of Oddelek za socialne spore, April 13, 2001

Temeljni namen dolocbe 1. odst. 82. cl. ZPIZ je, da se otroku, ki se zaradi bolezni v prejšnjem šolskem oz. študijskem letu ne more vpisati v višji letnik, družinska pokojnina izplacuje tudi za ponavljanje letnika. Zato se za podaljšanje pravice do prejemanja družinske pokojnine upošteva izguba casa pri rednem šolanju zaradi bolezni, ne pa zgolj trajanje same bolezni.

Sklep nº Psp 229/99 of Oddelek za socialne spore, April 13, 2001

Podana je absolutna bistvena kršitev postopka po 14. tc. 2. odst. 339. clena ZPP, ker v izreku sodbe ni bilo odloceno o zakonitosti izpodbijanega konkretnega upravnega akta in ker je priznana zacasna nezmožnost za delo od dolocenega dne naprej brez kakršnekoli casovne omejitve, zato je že iz tega razloga potrebno izpodbijano ugoditveno sodbo razveljaviti in zadevo vrniti sodišcu prve stopnje v novo sojenje.

Sklep nº Psp 137/99 of Oddelek za socialne spore, April 13, 2001

Ker tožeca stranka do konca glavne obravnave ni opredeljeno navedla stroškov, ki naj bi ji bili povrnjeni in torej zahtevka po višini sploh ni postavila, je že iz tega razloga stroškovna odlocba sodišca prve stopnje, da trpi vsaka stranka svoje stroške, pravilna in zakonita.

April 12, 2001

Sklep nº Pdp 143/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 12, 2001

Dokazno breme o obstoju razlogov za zakonitost prenehanja delovnega razmerja po dolocilu 3. tc. 1. odst. 100. cl. ZDR (znanje in zmožnosti za opravljanje dela) je na delodajalcu.

Sodba nº Pdp 404/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 12, 2001

Delavka je sama v celoti odgovorna za nastalo poškodbo roke, ko je v stekleni kozarec nalila vroc caj, ki je pocil in jo poškodoval. Tožnica bi morala vedeti, da obstaja velika nevarnost, da stekleni kozarec poci zaradi vrocega caja, zato je tožena stranka - delodajalec ni bila dolžna na tako nevarnost posebej opozarjati, saj gre za splošno znana dejstva.

April 05, 2001

Sklep nº Pdp 405/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2001

Ce iz opisa ocitanih hujših kršitev delovnih obveznosti izhaja, da gre za kršitve z znaki kaznivega dejanja (tatvina, ponarejanje listin), velja enoletni in ne šestmesecni zastaralni rok za vodenje disciplinskega postopka.

Sklep nº Pdp 137/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2001

Ce se zastaralni rok iztece na dan, ko se po zakonu ne dela (sobota, nedelja), se glede na dolocbo 3. odst. 77. clena ZOR šteje, da je zadnji dan zastaralnega roka naslednji delovnik.

Sodba nº in sklep Pdp 262/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2001

Ker je ugotovljeno, da je tožena stranka zniževala place v nasprotjiu z dolocbo 62. clena Kolektivne pogodbe za crno in barvasto metalurgijo in livarne ter kovinsko in elektro industrijo Slovenije, je tožena stranka dolžna, poleg razlik v placi, tožniku izplacati tudi odpravnino kot trajno presežnemu delavcu, izracunano ob upoštevanju place, kot bi jo moral prejeti, ce ne bi bilo nezakonitega znižanja po 62. clenu KP.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners