Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on May 2001

May 31, 2001

Sodba nº in sklep Pdp 953/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 31, 2001

V delovnem pravu, razen v posebej z zakonom dolocenih primerih, se posamezni akti delodajalca ne razlikujejo kot nicni oz. izpodbojni ali neveljavni. Vsak posamicni akt, s katerim delavec ni zadovoljen, se lahko izpodbija, kar je procesna predpostavka za sodno varstvo, razen ce gre za denarno terjatev.

Sklep nº Pdp 166/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 31, 2001

V kolikor je pobot v pravdi uveljavljan, sodišce pa o njem ne odloci v izreku, je podana absolutna bistvena kršitev pravil pravdnega postopka iz 13. tocke drugega odstavka 354. cl. ZPP/77, saj je tak izrek sodbe nerazumljiv.

May 25, 2001

Sklep nº Pdp 913/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2001

Ce delavka ni zahtevala sodnega varstva pravic pri delodajalcu oz. ni ugovarjala zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja, ne more v sodnem postopku zahtevati, da sodišce ugotovi nicnost sklepa delodajalca. Takšna tožba se zavrže.

Sklep nº Pdp 1266/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2001

Pravica do odpravnine, ki gre trajno presežnemu delavcu in pravica do regresa za letni dopust sta pravici, s katerima delavec lahko prosto razpolaga in se jima lahko tudi odpove. Izjava volje o tem mora biti povsem jasna in nedvoumna. Na podlagi izjave, da tožnica soglaša, da ji delovno razmerje preneha iz nujnih operativnih razlogov, brez obveznosti podjetja, se lahko nanaša le na odpoved pravici do odpravnine trajno presežnega delavca (3. odst. 36.f clena ZDR), nikakor pa iz nje ne izhaja o...

Sodba nº Pdp 1040/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2001

V skladu s 1. odst. 337. clena ZPP sme pritožnik v pritožbi navajati nova dejstva in predlagati nove dokaze le, ce izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti oz. predložiti do prvega naroka za glavno obravnavo oz. do konca glavne obravnave, ce so izpolnjeni pogoji iz 2. odst. 286. clena istega zakona. Toženec z nicemer ne izkazuje, da domnevnega dejstva, da je regres za letni dopust za leto 1997 že placal, brez svoje krivde ni mogel navesti v postopku pred sodišcem prve stopnje, zato t...

Sklep nº Pdp 386/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2001

1. Ce naslovnik pisanja ne dvigne v 15 dneh od prejema obvestila, se glede na 2. odst. 141. clena ZPP šteje, da je bila vrocitev opravljena na dan, ko je bilo na vratih oz. v poštnem nabiralniku pušceno obvestilo. 2. Ker iz tožbenih navedb (niti iz dokazov, ki jih je tožnik priložil k tožbi), ni razvidno, da je izpolnjena procesna predpostavka za vložitev tožbe, to je, da je tožeca stranka pred vložitvijo tožbe uveljavljala varstvo pravic pri delodajalcu, utemeljenost tožbenega zahtevka ne iz...

Sklep nº Pdp 459/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2001

2. odst. 120. clena ZPP doloca, da sodišce razpiše narok na predlog za vrnitev v prejšnje stanje, razen ce so dejstva, na katera se opira predlog, splošno znana, ali ce se vrnitev predlaga iz ocitno neupravicenega razloga. Narok za obravnavanje predloga za vrnitev v prejšnje stanje je torej obligatoren, razen ce gre za izjeme, dolocene v 120. clenu ZPP. Ker je tožnik predlagal vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude roka za vložitev pritožbe zoper sodbo sodišca prve stopnje, do katere je priš...

Sklep nº Pdp 1635/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2001

Tožena stranka - država je kot stranka v pravdnem postopku, ki jo zastopa državno pravobranilstvo, upravicena do povrnitve stroškov postopka po splošnih dolocbah ZPP o povrnitvi stroškov postopka. Za take primere ne pride v poštev dolocba 162. clena ZPP o izkljucitvi pravice do nagrade, saj ta dolocba velja le za primere, ko se državni organ (in ne država) udeležuje postopka kot stranka.

Sodba nº Pdp 131/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2001

Tožnik je bil v tekocem letu vse do invalidske upokojitve dne 21.8.1995 v bolniškem staležu, zato ni podana odškodninska odgovornost tožene stranke za to, da tožnik ni izrabil letnega dopusta za leto 1995. Škode zaradi neizrabljenega letnega dopusta ni povzrocila tožena stranka, zato ni podana njena krivda kot element odškodninske odgovornosti.

Sodba nº Psp 206/2000 of Oddelek za socialne spore, May 25, 2001

Za priznanje invalidnosti morajo biti po dolocbi 1. odst. 27. cl. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS št. 12/92 s spremembami) podane trajne spremembe v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoce odvrniti z zdravljenjem ali z ukrepi medicinske rehabilitacije. Ce pa zdravljenje še ni koncano, že zaradi tega ni moc priznati invalidnosti.

Sodba nº Psp 66/99 of Oddelek za socialne spore, May 25, 2001

Predcasno pokojnino je treba presojati po 40. v zvezi s spremenjenim in dopolnjenim 202. clenom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 7/96). Zahtevek ni utemeljen, ker je tožnik ob vložitvi zahteve dne 19.8.1996 sicer dopolnil pogoj predpisanih 57,5 let starosti in pogoj prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih, ne pa tudi pogoja najmanj 35 let pokojninske dobe. Po dopolnjenem 2. odst. 202. clena ZPIZ-92, velja...

Sklep nº Psp 220/99 of Oddelek za socialne spore, May 25, 2001

Izvenzakonska skupnost mora po dolocbi 77. clena ZPIZ trajati najmanj tri leta, da lahko zunajzakonski partner pridobi pravico do družinske pokojnine po umrlem zunajzakonskem partnerju. Ceprav sta bivša zakonca po razvezi živela skupaj, vendar ta izvenzakonska skupnost ni trajala vsaj tri leta, ni izpolnjen pogoj za priznanje družinske pokojnine.

Sodba nº Psp 102/99 of Oddelek za socialne spore, May 25, 2001

Nadomestilo zaradi dela s skrajšanim delovnim casom je enako razliki med placo, ki jo zavarovanec prejema za dejansko opravljeno delo in placo, ki bi jo dobil, ce bi isto delo opravljal polni delovni cas, z omejitvijo, da to od uveljavitve spremembe in dopolnitve 131. clena ZPIZ-92 ne more biti višje od 50 % najvišje pokojninske osnove. Novelirana zakonska ureditev ne posega v pridobljene pravice, saj velja od uveljavitve dalje, zato tožnik za obdobje po uveljavitvi novele v letu 1996 neuteme...

Sklep nº Psp 258/2000 of Oddelek za socialne spore, May 25, 2001

Ce drugostopenjski upravni organ v postopku odlocanja o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, tj. RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ne izda odlocbe o pritožbi stranke v zakonitem roku (molk organa), stranka lahko vloži tožbo pri socialnem sodišcu šele po preteku 7 dni od ponovne zahteve za izdajo odlocbe. Ce stranka ne vloži ponovne zahteve pri upravnem organu, temvec neposredno vloži tožbo, se takšna tožba zavrže. Ce drugostopenjski upravni organ po vložitvi to...

May 24, 2001

Sklep nº Pdp 554/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 24, 2001

Fakticno delovno razmerje lahko nastane za dolocen in za nedolocen cas.

Sklep nº Pdp 965/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 24, 2001

Ce se je spor zaradi placila regresa za letni dopust oz. razlike v placi po smrti tožnika nadaljeval z njegovimi dedici, ki so vstopili v pravdo, lahko delovno sodišce samo reši predhodno vprašanje, ki se nanaša na ugotovitev dedicev oz. odpoved dedovanju ene izmed zapustnikovih dedinj.

Sodba nº Pdp 1626/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 24, 2001

Policistu, ki ga je ob intervenciji eden izmed razgrajacev ugriznil v nogo, je sodišce utemeljeno prisodilo odškodnino zaradi pretrpljenih telesnih bolecin in strahu zaradi možnosti okužbe s HIV.

May 18, 2001

Sklep nº Pdp 1188/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 18, 2001

Nobeno sezonsko delo ne more nepretrgoma trajati vec kot tri leta. Tudi ce sodišce v obravnavanem primeru ne bi upoštevalo podaljšanja delovnega razmerja za cas porodniškega dopusta, je delovno razmerje za dolocen cas še vedno trajalo dve leti in dva meseca, kar izkljucuje možnost, da bi šlo za sezonsko delo. Sezonsko je tisto delo, ki je vezano na nek letni cas, gre torej za obdobje, ki je praviloma krajše od enega leta in je zato že pojmovno izkljuceno, da bi lahko trajalo toliko casa, kot ...

Sodba nº Psp 75/99 of Oddelek za socialne spore, May 18, 2001

Po 93. clenu ZPIZ je zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo - invalidom II. ali III. kategorije, mogoce priznati pravico do dela s skrajšanim delovnim casom in pravico do razporeditve oz. zaposlitve na drugem ustreznem delu. Pravice invalida II. ali III. kategorije do ustreznih denarnih nadomestil, dolocenih v 94. clenu ZPIZ-92, so pogojene s predhodno pridobljenimi vsebinskimi pravicami, bodisi do razporeditve oz. zaposlitve na drugem ustreznem delu, dela s skrajšanim delovnim casom na ...

Sodba nº Psp 187/99 of Oddelek za socialne spore, May 18, 2001

Ker v obravnavanem primeru postopek za zdraviliško zdravljenje ni bil izveden na predpisani nacin, ker ocitno lececa zdravnica ni štela, da bo zahtevnejša rehabilitacija na stacioniran nacin za stanje po poškodbi zapestja zgornje okoncine iz zdravniških razlogov sploh indicirana, tudi ni pogojev za povracilo stroškov hotelskih storitev iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

May 17, 2001

Sodba nº Pdp 817/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 17, 2001

Delavcu, pri katerem je bila ugotovljena invalidnost III. kategorije, s pravico do dela na drugem ustreznem delovnem mestu, ni mogoce ocitati neopravicenih izsostankov z dela, dokler mu delodajalec ne izda odlocbe o razporeditvi na drugo ustrezno delovno mesto. Zgolj ustno razpravljanje o tem, kakšno delo bi bilo za tožnika primerno, ni moglo biti podlaga za ocitek delavcu, da je z dela neupraviceno izostal.

Sklep nº Pdp 724/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 17, 2001

Sporazum med strankama o podaljšanju delovnega razmerja za dolocen cas le iz razloga, ker je delavec po izteku dobe v bolniškem staležu, ali zato, da bi lahko še izrabil dopust, ni nedopusten in v nasprotju z dolocbami ZDR, kar bi pomenilo tudi avtomaticno transformacijo delovnega razmerja za dolocen cas v delovno razmerje za nedolocen cas.

Sklep nº Pdp 549/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 17, 2001

V sporu, v katerem se zahatevki tožnikov nanašajo na isto dejansko in pravno podlago (razlika place na podlagi dolocb KP za pretežno isto casovno obdobje), se vrednost spora v smislu dolocb 1. odst. 41. clena ZPP/99 ugotovi po seštevku vrednosti vseh zahtevkov. Ce seštevek vrednosti vseh zahtevkov presega 1.000.000,00 SIT, je rezvizija dopustna.

Sklep nº Pdp 621/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 17, 2001

4. odst. 180. clena ZPP ne doloca roka, ki bi imel prekluziven znacaj. Ce tožnik placa sodno takso za tožbo po preteku 15 - dnevnega roka, vendar še preden sodišce izda sklep o umiku tožbe, se šteje, da je bila taksa placana pravocasno.

May 11, 2001

Sodba nº Psp 106/99 of Oddelek za socialne spore, May 11, 2001

Pravico do invalidnine je mogoce priznati za najmanj 50 % telesno okvaro, ce je posledica bolezni ali poškodbe izven dela. Vendar pa je telesna okvara po 152. clenu ZPIZ-92 podana le, ce nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva vecje napore pri zadovoljevanju življenskih potreb, ne glede na to, ali okvara povzroca invalidnost. Za ugotavljanje vrste in odstotke teh ok...

Sklep nº Psp 19/99 of Oddelek za socialne spore, May 11, 2001

Denarno terjatev iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja toženi zavod lahko izpolni šele, ko je priznana z ustreznim konkretnim upravnim aktom ali s sodbo sodišca. Do zamude v izpolnitvi tako pride kvecjemu le, ce izvršljive upravne odlocbe ali pravnomocne sodbe ne realizira v predpisanem ali odrejenem roku, ali ce ne izda pozitivne odlocbe o zahtevku le zato, ker ne postopa s takšno skrbnostjo, kot se od njega pricakuje. Le ce bi bila za zamudo v izpolnitvi izkazana toženceva ...

May 10, 2001

Sodba nº in sklep Pdp 148/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 10, 2001

Ne more se šteti za obteževalno okolišcino, ce tožnik zanika storitev hujše kršitve delovnih obveznosti. Vendar je pomembna olajševalna okolišcina, ki lahko vpliva tudi na odlocitev o pogojni odložitvi izvršitve disciplinskega ukrepa, ce je priznanje in obžalovanje hujše kršitve pristno. Sodišce prve stopnje je vsaj preuranjeno ocenilo, na podlagi neposrednega vtisa, da je tožnik hudo prizadet. Taka morebitna huda prizadetost na glavni obravnavi v primeru naklepne storitve hujše kršitve delov...

Sodba nº Pdp 906/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 10, 2001

Zaganjanje motorja na malem komunalnem traktorju s pomocjo potezne vrvice, ko motor pogosto reagira s povratnim udarom, predstavlja nevarno dejavnost, oz. je tak motor v fazi zaganjana nevarna stvar.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners