Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on June 2001

June 28, 2001

Sodba nº Pdp 1918/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 28, 2001

Zavarovalni zastopniki nimajo dolocenega delovnega casa; prisotnost na delu pa glede na naravo njihovega dela ni bistveni element njihovega delovnega razmerja. Dela ne opravljajo na sedežu, ampak na terenu, njihovega delovnega casa pa ni mogoce omejiti na dolocene ure oz. dneve, saj lahko sklepajo zavarovanja tudi zvecer ter med vikendi. Bistveni element delovnega razmerja zavarovalnega zastopnika je torej sklepanje zavarovanj, v številu sklenjenih zavarovanj pa se kažejo njegovi delovni rezu...

Sodba nº Pdp 820/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 28, 2001

Izpolnjeni so pogoji iz 18. clena ZDR za prehod iz delovnega razmerja za dolocen cas v delovno razmerje za nedolocen cas, ker je tožnik opravljal delo še po datumu, ko bi mu moralo prenehati delovno razmerje za dolocen cas (en dan preko delovnega razmerja za dolocen cas).

Sodba nº Pdp 1310/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 28, 2001

Pri prenehanju delovnega razmerja po 51. cl. ZPPSL delavec invalid ne uživa zašcite po dolocbah ZDR, ki dolocajo, da delavcu invalidu ne more prenehati delovno razmerje kot trajno presežnemu delavcu.

June 22, 2001

Sodba nº Psp 155/2001 of Oddelek za socialne spore, June 22, 2001

Ker toženec v pritožbi zoper zamudno sodbo navaja, da naj bi tožnik že v zacetku obdobja, v katerem toženec ni bil upravicen do denarnega nadomestila za cas brezposelnosti, za to glede na tožencevo postopanje vedel, bi moral navedeni ugovor uveljavljati v odgovoru na tožbo (1. odst. 277. cl. zakona) ter se zato glede na dolocbo 286. cl. ZPP, ker je naveden šele v pritožbi, ne more upoštevati.

Sklep nº Psp 181/2001 of Oddelek za socialne spore, June 22, 2001

Cetudi bi se obe stranki glavni obravnavi odpovedali, v zadevi ni podan dejanski stan po 20. cl. Zakona o delovnih in socialnih sodišcih (Ur. l. RS št. 19/94), da bi sodišce lahko odlocilo v sporu brez glavne obravnave, ker je med strankama sporno dejansko stanje.

June 21, 2001

Sodba nº Pdp 1586/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 21, 2001

Ker je tožena stranka na podlagi konkretnih narocil vseskozi ugotavljala, da gre za zacasno povecan obseg dela, saj si dolgorocnejših povecanih narocil v celotnem spornem obdobju ni uspela zagotoviti, je s tožnikom utemeljeno sklepala pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas. Ceprav je bil tožnik zaposlen pri toženi stranki od 1.1.1995 do 31.12.1998 vseskozi za dolocen cas, je pri toženi stranki šlo ves cas za zacasno povecan obseg dela, ker tožena stranka ni imela dolgorocne pogodbe s kupcem, amp...

Sodba nº in sklep Pdp 366/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 21, 2001

Posledica nezakonite odlocbe o prenehanju delovnega razmerja je reintegracija tožnice v delovno razmerje in naložitev toženi stranki, da jo razporedi na ustrezno delovno mesto. Izvršitev takšne sodne odlocbe je stvar delodajalca, ki pa ima možnost, ce dejansko ugotovi, da zaradi ukinitve dela dejavnosti nima vec ustreznih delovnih mest, izvesti postopek dolocanja trajno presežnih delavcev, v skladu z ZDR.

Sklep nº Pdp 1072/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 21, 2001

Praviloma pritožbeno sodišce presoja odlocitev sodišca prve stopnje na dan odlocanja, to je na dan zadnje glavne obravnave. V konkretnem primeru je sodišce odlocilo o reparacijskem zahtevku, nato pa se je temelj zaradi vložene ustavne pritožbe in v posledici odlocbe Ustavnega sodišca RS, ki je razveljavilo odlocbo Vrhovnega sodišca RS o reviziji, spremenil po zakljucku glavne obravnave (zahtevek za razveljavitev sklepov o prenehanju delovnega razmerja varnostniku, ki ni v dolocenem rok uprido...

June 15, 2001

Sodba nº in sklep Pdp 1165/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 15, 2001

Delavec, ki se upokoji po dolocbah 1. odst. 7. clena Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestruktuiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAAI - Uradni list RS, št. 56/96, 35/98), ni upravicen do odpravnine ob upokojitvi, ker mu je bila zavarovalna doba dokupljena in njegov položaj v razmerju do delodajalca ne more biti drugacen, kot bi bil, ce bi prispevek za dokup zavarovalne dobe placal delodajalec, ne pa država. Delavec ne mor...

Sodba nº Pdp 241/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 15, 2001

Samostojni podjetnik posameznik je fizicna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izkljucno dejavnost. Ker za obveznosti odgovarja samostojni podjetnik kot fizicna oseba, oznacba s.p. v imenu tožene stranke ni nujno potrebna oz. opustitev takšne oznacbe v tožbi ne predstavlja takšne pomanjkljivosti, da bi to lahko vplivalo na vprašanje pasivne legitimacije.

Sklep nº Pdp 1005/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 15, 2001

Separatne stroške mora stranka priglasiti že na naroku, na katerega se nanašajo. O separatnih stroških odloca sodišce prve stopnje s posebnim sklepom že med postopkom. Glede na dolocbo 6. odst. 164. clena ZPP/77, jih mora stranka priglasiti pravocasno ter navesti, da gre za separatne stroške (zaradi pristopa na glavno obravnavo, ki se je toženec ni udeležil, ...), sicer jih sodišce ne prizna.

Sodba nº Pdp 39/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 15, 2001

Neopravljanje dela zaradi razlogov na strani delodajalca delavcu ne more iti v škodo, kar izrecno doloca Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (SKPGd, Uradni list RS, št. 40/97). Delavec je v primeru, ce ne doseže vnaprej dolocenih delovnih rezultatov iz razlogov, ki niso na njegovi strani, upravicen do 100 % osnovne place (5. odst. 43. clena SKPGd).

Sklep nº Psp 92/2001 of Oddelek za socialne spore, June 15, 2001

Ker zdravniški konzilij izvida in mnenja ni obrazložil, je moralo sodišce prve stopnje to pomankljivost odpraviti ter zaslišati clane konzilija, zato je utemeljeno naložilo tožencu placilo stroškov pricnine za izvedeno prico - zdravnika, ob smiseelni razlagi dolocb 2. kot 3. odst. 36. cl. ZDSS.

June 14, 2001

Sodba nº Pdp 294/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 14, 2001

Tožnici - delavki v zavodu za duševno bolne je mogoce ocitati nezavestno malomarnost, ce nevarnega razkužila ni ustrezno spravila, tako da ne bi bilo dostopno varovanki zavoda, ki je nevarno stvar zaužila in zaradi tega umrla, saj bi se tožnica mogla in morala zavedati, da se to lahko zgodi. Pritožbeni organ v disciplinskem postopku lahko isti opis hujše kršitve delovnih obveznosti opredeli z drugo (milejšo) kvalifikacijo kršitve.

Sodba nº Pdp 201/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 14, 2001

Sodišce ni moglo upoštevati navedb tožnice, da sta dve od njenih sodelavk neutemeljeno zadržali delo, ker tožnica ni navedla, za kateri delavki gre, niti predlagala izvedbe dokazov za potrditev teh navedb.

Sodba nº Pdp 1503/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 14, 2001

Prenos delovnih nalog iz ukinjenega delovnega mesta na druga delovna mesta ne pomeni, da ukinitev ni bila utemeljena. Delodajalec je upravicen odlociti, da delovno mesto kot samostojno delovno mesto ni vec potrebno in prenesti posamezna opravila na druge delokroge.

Sodba nº Pdp 1009/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 14, 2001

Tožnik ni upravicen do odpravnine ob upokojitvi, ceprav je sredstva za dokup njegove delovne dobe, skladno z ZPPPAI, financirala RS in ne tožena stranka (delodajalec).

June 12, 2001

Sodba nº in sklep Pdp 785/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2001

1. Po 1. odst. 48. cl. Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja ima delavec invalid pravico do razporeditve na delovno mesto glede na preostalo delovno zmožnost, pravico do prekvalifikacije ali dokvalifikacije, pravico do razporeditve na delovno mesto, za katero je usposobljen ter pravico do ustreznega denarnega nadomestila v zvezi z uveljavljanjem teh pravic v skladu s predpisi o pokojninskem ininvalidskem zavarovanju. Dolžnost delodajalca o razporeditvi delavca invalida ureja 18. c...

June 08, 2001

Sklep nº Pdp 1210/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2001

Ker tožnik ni izkazal, da je najprej zahteval varstvo pravic pri toženi stranki, ni mogoc zakljucek, da tožnikova terjatev za razveljavitev napotitve na usposabljanje (delodajalec ni izdal sklepa o razporeditvi), obstoji ali da mu bo nastala, zato ni izpolnjen osnovni pogoj za izdajo zacasne odredbe po 272. clenu ZIZ.

Sklep nº Psp 71/2001 of Oddelek za socialne spore, June 08, 2001

Dolocbo 2. odst. 36. clena ZDSS, po kateri stroški za izvedbo dokaza z izvedencem v socialnih sporih iz 30. clena ZDSS vedno nosi toženi zavod, je glede na namen mogoce pravilno interpretirati tudi za stroške izvedene price, še zlasti, kadar ob uporabi tega dokaza odpade potreba za ugotavljanjem dejanskega zdravstvenega stanja z izvedencem, kar bi stroške zanesljivo povecalo.

June 07, 2001

Sodba nº Pdp 212/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 2001

Nezakonit je sklep direktorja o prenehanju delovnega razmerja po 3. tc. 1. odst. 100. clena ZDR (nedoseganje rezultatov dela), izdan neposredno po vrnitvi delavca na delo po vec let trajajocem bolniškem staležu, ne da bi se izvedel postopek za ugotovitev delavcevega znanja in zmožnosti oz. ugotovitev pricakovanih rezultatov dela, v katerem bi se spremljali rezultati dela za obdobje najmanj 30 dni.

Sodba nº Pdp 304/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 2001

Nezaupanje do delavca na vodstvenem delovnem mestu, katerega vsebina je med drugim tudi vodenje in realizacija investicijskih projektov, do katerega je prišlo zaradi ravnanja tega delavca v nasprotju z omejitvami pri porabi in zaradi prekoracitve pooblastil, je lahko razlog za njegovo razporeditev na drugo delovno mesto.

Sklep nº Pdp 967/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 2001

V primeru združitve vec postopkov sodišce ne odmeri enotne sodne takse, temvec je vsak tožnik posebej dolžan placati takso v višini, kot ce postopki ne bi bili združeni.

Sodba nº Pdp 1140/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 2001

Veljavni delovnopravni predpisi ne dolocajo vec instituta "z delom pridobljenih delovnih zmožnosti". Ker pojma strokovna izobrazba ni mogoce izenacevati z usposobljenostjo za delo, ima prednost pri ohranitvi zaposlitve tisti delavec, ki ima zahtevano oz. višjo strokovno izobrazbo v primerjavi z delavcem, ki ima nižjo ali neustrezno strokovno izobrazbo, ceprav sta za delo na dolocenem delovnem mestu usposobljena oba.

Sodba nº Pdp 959/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 2001

Tožena stranka ni bila dolžna pri izbiri delavcev, ki preidejo na delo k drugemu delodajalcu, upoštevati vseh prodajalcev iz svojih trgovin, ki še poslujejo, saj tak nacin izbire delavcev, v dolocbah ZTPDR ter SKPGD, ki urejejo prevzem na delo k drugemu delodajalcu, ni predviden (ker ne gre za postopek ugotavljanja trajnih presežkov delavcev). Kadar gre za prehod delavcev k drugemu delodajalcu ob pogojih iz 15. clena SKPGD, namrec preidejo k drugemu delodajalcu vsi delavci, ki so delali v org...

Sodba nº in sklep Pdp 1697/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 2001

Ker sodišce prve stopnje v izpodbijani sodbi ni odlocalo o delu zahtevka tožece stranke, ki se je nanašal na zakonite zamudne obresti, tožnik pa se je pritožil samo zaradi tega, ker sodišce s sodbo ni odlocilo o vseh zahtevkih strank, ki so bili predmet postopka, je pritožbeno sodišce zadevo vrnilo sodišcu prve stopnje, da z dopolnilno sodbo odloci še o zahtevku glede zamudnih obresti.

Sodba nº Pdp 569/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 2001

Obvestila o upravicenosti do lastniškega certifikata, ki je bilo izdano delavcem v državnih organih, ni mogoce šteti za pisno pripoznavo obveznosti iz naslova neizplacanih razlik plac. Zato to obvestilo ni pretrgalo zastaranja po 387. clenu ZOR.

June 01, 2001

Sodba nº Pdp 587/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 01, 2001

Seznanitev delavca z možnostjo disciplinskega oz. kazenskega postopka zaradi nepravilnosti pri delu ni nedopustna grožnja, saj gre za postopke, ki jih je delodajalec v takšnih primerih upravicen in celo dolžan sprožiti. Ker ni podan element nedopustnosti ravnanja delodajalca, tožnica ne more uspešno uveljavljati napak volje po dolocbi 60. clena ZOR.

Sodba nº Pdp 150/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 01, 2001

Ker je tožena stranka tožnika razporedila na drugo delovno mesto, ki je sicer ustrezalo stopnji njegove strokovne izobrazbe, ni pa izkazala, v cem so bile nujne potrebe delovnega procesa in organizacije dela, ki sta nujna pogoja za zakonitost delodajalceve odlocitve o razporeditvi delavca, razporeditev ni zakonita. Delavca ni dopustno razporediti na drugo delovno mesto le zato, ker delodajalec oceni, da bi na njegovem prejšnjem delovnem mestu delo boljše opravljal drug delavec. Zakonske doloc...

Sklep nº Pdp 1129/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 01, 2001

1. Ce se je pritožba nanašala na odlocbo, izdano v postopku pred sodišcem združenega dela, tožnica ni bila zavezana za placilo sodne takse za vložitev pritožbe zoper to odlocbo. 2. Po dolocbi 33. clena ZST se za sodbo placa taksa le enkrat, tudi ce višje sodišce razveljavi odlocbo nižjega sodišca in vrne zadevo sodišcu prve stopnje v novo sojenje.

Sklep nº Psp 83/98 of Oddelek za socialne spore, June 01, 2001

Pomanjkljivega izreka sodbe, s katerim o stroških postopka ni bilo odloceno, ni mogoce dopolnjevati s popravnim sklepom. Vlogo tožece stranke oz. predlog o popravi bi bilo zato mogoce obravnavati kot predlog za izdajo dopolnilne odlocbe, zato je bilo treba izpodbijani popravni sklep razveljaviti in zadevo vrniti sodišcu prve stopnje v novo sojenje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners