Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on July 2001

July 26, 2001

Sodba nº Pdp 1034/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 26, 2001

Ker pravilnik tožene stranke ni predvideval obveznega skupnega posvetovanja oziroma glasovanja komisije, ki je ocenjevala delovno uspešnost delavcev v postopku ugotavljanja trajnih presežkov, je ocenjevalni postopek potekal zakonito, ce je delavce najprej ocenil njihov neposredno nadrejeni delavec (predsednik komisije), ki je podpisal ocenjevalni list, nato pa so ocenjevalne liste podpisali tudi ostali clani komisije, ki so se s predlogom nadrejenega strinjali.

July 19, 2001

Sodba nº Pdp 1490/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 19, 2001

Delovno razmerje za dolocen cas zaradi zacasno povecanega obsega dela je sklenjeno v nasprotju z zakonom, ce delodajalec javno ne objavi prostega delovnega mesta. (9. cl. ZDR).

Sodba nº Pdp 1704/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 19, 2001

Za obveznosti nekdanjih sekretariatov za obrambo pri takratnih obcinah odgovarja zakoniti pravni naslednik teh organov, to je Republika Slovenija, ne pa tudi obcine, ki so nastale po uveljavitvi Zakona o lokalni samoupravi.

Sodba nº Pdp 1215/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 19, 2001

Ker tožena stranka tožniku ni omogocila, da bi do prenehanja delovnega razmerja zaradi financne reorganizacije izrabil celotni dopust iz tekocega leta 1996, tožniku pripada odškodnina zaradi neizkorišcenega dopusta.

Sodba nº Pdp 411/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 19, 2001

Ker so bile terjatve tako iz naslova regresa za leto 1995 kot jubilejne nagrade ugotovljene v casu po potrjeni prisilni poravnavi nad toženo stranko, zanje veljajo pogoji prisilne poravnave. V skladu z dolocbo 3. odst. 59. clena ZPPSL ima prisilna poravnava pravni ucinek tudi glede terjatev, ki se naknadno ugotovijo. Zato bi moralo sodišce po dolocbi 3. tc. 64. clena ZPPSL, potem ko je ugotovilo obstoj tudi ostalih vtoževanih tožnicinih terjatev, te naložiti v placilo toženi stranki v skladu ...

Sodba nº Psp 6/99 of Oddelek za socialne spore, July 19, 2001

Dejstvo, da je tožnik zaprosil za razrešitev z delovnega mesta direktorja zaradi zdravstvenih težav, ne pomeni hkrati privolitve v prenehanje delovnega razmerja, ki mu je prenehalo kot trajno presežnemu delavcu. Gre le za odstop s funkcije direktorja, ne pa za pisni sporazum o prenehanju delovnega razmerja in tako mu pripada pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, saj mu delovno razmerje ni prenehalo po njegovi volji oz. krivdno.

Sodba nº Psp 71/99 of Oddelek za socialne spore, July 19, 2001

Ker tožnica ni dokazala, da se v šolo vozi (vpisana je bila v srednjo šolo v Crnomlju, kjer ima tudi stalno bivališce), je za odlocitev o pravici do izplacevanja štipendije iz sredstev za zaposlovanje za leto 1996/97 odlocilno le dejstvo, da je v tožnicinem primeru prišlo do zacasnega preseganja premoženjskega cenzusa iz 1. alinee 2. odst. 56. clena ZZZPB, ker so družinski prihodki presegali dolocen cenzus. Le v primeru, ce bi se tožnica v šolo vozila, bi cenzus glede dohodka na družinskega c...

July 13, 2001

Sodba nº Psp 391/2000 of Oddelek za socialne spore, July 13, 2001

Ker je tožnici delovno razmerje pri Salonit Anhovo prenehalo zaradi nujnih operativnih razlogov že 7.10.1995 in torej ne v zvezi z ZPPPAI, ki je bil sprejet šele koncem leta 1996, se tožnica ne more upokojiti na podlagi ZPPPAI.

July 12, 2001

Sodba nº Pdp 1688/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 12, 2001

Ob izkazani dalj casa trajajoci praksi, da je tožnica hodila na poziv iz kuhinje nekaj minut pred odmorom za malico v kuhinjo oz. jedilnico pomagat razdeljevat malico, zapustitev delovnega mesta iz tega razloga ne pomeni disciplinske kršitve.

Sodba nº Pdp 1201/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 12, 2001

Ker je delodajalec celo z intervencijo policije dosegel, da je tožnica dne 1.3.1999 zapustila delovno mesto potem, ko se je že po preteku casa, ko bi ji moralo delovno razmerje prenehati, vrnila na delo, ni mogoce šteti, da je tožnica tega dne nadaljevala z delom. Zato ni prišlo do spremembe delovnega razmerja za dolocen cas v delovno razmerje za nedolocen cas.

Sodba nº in sklep Pdp 1678/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 12, 2001

Ker je bil tožnik, ki je po poklicu kljucavnicar s IV. stopnjo strokovne izobrazbe, najprej razporejen na delovno mesto, na katerem se zahteva smer konditor, zatem pa na delovno mesto - smer prodajalec, razporeditvi nista bili zakoniti, ceprav se za obe delovni mesti, na kateri je bil razporejen, zahteva IV. stopnja strokovne izobrazbe.

Sodba nº Pdp 1026/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 12, 2001

Ker je bil program "gospodinjske storitve" eksperimentalni program, ke se je prvic pricel izvajati v šolskem letu 1991/92, eksperimentalni status programa gospodinjske storitve pa se je podaljšal še za vpis v šolsko leto 1997/98, je delodajalec s tožnico - uciteljico zakonito sklepal delovno razmerjo za dolocen cas, saj 6. alinea 17. clena ZDR doloca, da se lahko delovno razmerje sklene za dolocen cas zaradi izvedbe novih programov.

July 06, 2001

Sodba nº Pdp 811/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 06, 2001

1. Po 84. clenu ZTPDR lahko neizbrani kandidat, ki meni, da je bil po objavi oz. razpisu izbran kandidat, ki ne izpolnjuje objavljenih pogojev, ali da je bil kako drugace prekršen postopke za izbiro prijavljenih kandidatov, vloži ugovor v 15 dneh od dneva, ko je sprejel sklep o izbiri kandidata, nato pa lahko uveljavlja sodno varstvo. Ce sodišce ugodi zahtevku prizadetega kandidata, lahko razveljavi sklep o izbiri, ce je bila kršitev storjena samo pri izbiri, ali pa celoten postopek, ce je pr...

Sklep nº Pdp 1271/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 06, 2001

Ce delodajalec ne izvrši pravnomocne sodne odlocbe, s katero je bilo odloceno, da ima delavec pravico do izlacila zapadlih zneskov plac in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za cas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja od 1.6.1992 pa do 22.4.1993, pomeni to samovoljno ravnanje, zato so tudi podani pogoji za izdajo predlagane zacasne odredbe, s katero se toženi stranki prepoveduje odtujitev in obremenitev lastnih nepremicnin. Za samovoljo gre namrec tedaj, ce si nekdo sam vzame pravic...

Sklep nº Psp 93/99 of Oddelek za socialne spore, July 06, 2001

29. clen Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93 - 39/99) doloca, da se štipendije izplacujejo za celo šolsko leto, razen v zakljucnem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust ne izplacujejo. V casu trajanja absolventskega staža se izplacujejo štipendije do diplome, vendar ne dalj kot eno leto. Dejstvo, da je tožnik kot absolvent na Višji upravni šoli že prejemal štipendijo v absolventskem stažu, ne izkljucuje njegove pravice, da kot absolvent druge fakultete ponovno preje...

Sklep nº Psp 158/2001 of Oddelek za socialne spore, July 06, 2001

Pravico do denarne pomoci po ZSV je mogoce pridobiti in tudi izgubiti le na podlagi posamicnega upravnega akta. Ker takšna odlocba v predsodnem postopku ni bila izdana, v obravnavani zadevi ni pogojev za izdajo zamudne sodbe glede na 6. tc. 2. odst. 343. clena ZPP, saj ni mogoce šteti, da bi utemeljenost tožbenega zahtevka za vracilo prejetih zneskov izhajala iz dejstev, navedenih v tožbi oz. je zahtevek v nasprotju s dokazi, ki jih je predložila tožeca stranka (pravnomocnimi odlocbami o priz...

July 05, 2001

Sodba nº in sklep Pdp 715/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Pri delodajalcih z vec kot 50 zaposlenimi se pooblastilo za odlocanje o disciplinski odgovornosti delavcev ne more prenesti na poslovodnega delavca. Taka izjema je predvidena le za delodajalce, ki imajo zaposlenih manj kot 50 delavcev. Ker bi morala o disciplinski odgovornosti delavca odlocati disciplinska komisija, saj je bilo v casu odlocanja pri toženi stranki zaposlenih vec kot 50 delavcev, odlocal pa je direktor tožene stranke, je sklep o disciplinski odgovornosti delavca nezakonit.

Sodba nº Pdp 739/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Delavec, invalid III. kategorije invalidnosti, je lahko opredeljen za trajno presežnega delavca, vendar mu kot trajno presežnemu delavcu ne more prenehati delovno razmerje. Zato lahko delodajalec trajno presežnemu delavcu - invalidu odredi cakanje na delo, dokler se mu ne zagotovi ustreznega delovnega mesta, v skladu s 3. odstavkom 36.d clena ZDR, s pravico do nadomestila place v višini denarnega nadomestila, ki bi mu pripadalo kot brezposelnemu delavcu po predpisih o zavarovanju za primer br...

Sodba nº Pdp 1350/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Zakon o zaposlovanju tujcev ne doloca, da mora za delavca, ki je tuj državljan, za delovno dovoljenje zaprositi delodajalec in tako tožena stranka ni bila dolžna skrbeti za to, da bi imel tožnik delovno razmerje podaljšano. Ker tožnik - tujec brez delovnega razmerja ne more biti zaposlen v slovenskem podjetju s sedežem v Sloveniji, mu je že po samem zakonu o zaposlovanju tujcev prenehalo delovno razmerje. Zakon o zaposlovanju tujcev (Ur.l. RS št. 33/92) ne doloca, da tujcu v casu bolniškega s...

Sodba nº Pdp 1206/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Veljavna zakonodaja ne omejuje oz. ne prepoveduje sklepanja veckratnega zaporednega delovnega razmerja za dolocen cas z istim delavcem, ob upoštevanju pogojev iz 17. clena ZDR. Ker tožnica v dokaznem postopku ni zatrjevala, da ni šlo za zacasno povecan obseg dela in ni predložila nobenih dokazov, iz katerih bi bilo razvidno, da je zacasno povecan obseg dela sploh sporen, in ker je bila po navedbah tožene stranke ta pogodba sklenjena ravno zaradi zacasno povecanega obsega dela, je sodišce prve...

Sodba nº Pdp 1545/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Predpisi o delovnih razmerjih ne dolocajo, da je v primeru razporeditve delavca na drugo delovno mesto potrebno naprej odpraviti ali razveljaviti sklep ali odlocbo o predhodni razporeditvi in šele nato delavcu izdati drugega o novi razporeditvi. Delavci se med trajanjem delovnega razmerja razporejajo na drugo delovno mesto z novim sklepom ali odlocbo in ko postane ta dokoncna, prejšnja ne velja vec.

Sodba nº Pdp 471/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Delavec ni upravicen do odpravnine, ki bi mu šla kot trajno presežnemu delavcu, ce mu je delodajalec ob prenehanju delovnega razmerja dejansko (z uvrstitvijo na seznam delavcev, ki po pogodbi o prevzemu delavcev preidejo k drugemu delodajalcu) zagotovil zaposlitev pri drugem delodajalcu, do takšne zaposlitve pa ni prišlo zaradi ravnanja delavca.

Sklep nº Pdp 1100/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Ce tožnik, ki je imel sklenjeno individualno pogodbo o delovnem razmerju, po kateri je bila placa dolocena iz fiksnega in variabilnega dela (stimulativni del), ni ugovarjal zoper nižjo placo, ker mu delodajalec zaradi nedoseganja razvojnih ciljev ni izplacal stimulativnega dela, ni upravicen kasneje zahtevati place do polnega zneska, ki bi mu šla na podlagi sklenjene individualne pogodbe.

Sodba nº Pdp 1334/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Ker toženec, kot lastnik in edini družbenik, ni poskrbel za dokapitalizacijo d.o.o. v smislu dolocb ZGD, in je bila d.o.o. iz tega razloga likvidirana (izbrisana), so bili podani pogoji iz 6. odst. 580. clena ZGD za osebno odgovornost toženca za vtoževane terjatve do d.o.o., pri kateri je bila tožnica v letih 1994 in 1995 v delovnem razmerju.

Sodba nº Pdp 1149/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Organizacija delovnega casa umetniških delavcev ne zahteva njihove vsakodnevne prisotnosti pri toženi stranki, ob upoštevanju Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94 in 39/98), po katerem je delovni cas teh delavcev sestavljen iz dejanskega delovnega casa in casa za osebno pripravo, med katerim je delavec doma, je tožnik upravicen do povracila stroškov prehrane za vse dneve, ko je bil na delu tako v smislu dejanskega delovnega casa, kot v smi...

Sodba nº Pdp 1357/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Delavcu, kateremu je dolžan delodajalec povrniti odškodnino zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja (nadomestilo place, davki, prispevki, regres, jubilejne nagrade), ne pripada tudi odškodnina za neizkorišcen letni dopust, ce mu je bilo dosojeno nadomestilo place za vse delovne dni v koledarskem letu.

Sklep nº Pdp 1226/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 05, 2001

Ker je izkazana prezadolženost tožene stranke, terjatev za placilo neizplacanih plac v znesku 673.785,21 SIT pa je verjetno izkazana, so izpolnjeni pogoji za izdajo zacasne odredbe, po kateri mora organizacija za placilni promet odreci toženi stranki ali komu drugemu po njenem nalogu, izplacilo navedenega zneska z žiro racuna tožene stranke. Prezadolženost oz. nelikvidnost podjetja, ko je mogoce v skladu z dolocbo 15. clena ZFPPod opravljati le posle, ki so nujni za tekoce poslovanje podjetja...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners