Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on August 2001

August 31, 2001

Sklep nº Pdp 34/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2001

Ce je toženec tožniku obljubljal, da ga bo prijavil kot redno zaposlenega delavca, je za obstoj delovnega razmerja bistveno, da je tožnik za toženca daljše obdobje delal, ta pa mu je za delo placeval. Odsotnost nekaterih manj pomembnih elementov delovnega razmerja, kot so npr. dogovor o letnem dopustu, regresu in podobno, pa tudi okolišcina, da je tožnik prejemal denar na roke po opravljenem delu, ne pa enkrat mesecno, na priznanje fakticnega delovnega razmerja ne morejo odlocilno vplivati. 2...

August 30, 2001

Sklep nº Pdp 1809/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 30, 2001

Ker je bil pooblašcenec tožene stranke svak predsednice senata, je sodišce zaradi neupoštevanja dolocb 3. tc. 70. cl. ZPP storilo bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka iz 2. tc. 2. odst. 339. cl. ZPP.

Sklep nº Pdp 395/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 30, 2001

Ker je tožena stranka izpolnila zahtevek šele tekom sodnega postopka, tožnica pa je takoj, ko je bila o tem obvešcena, umaknila tožbo, je upravicena do povracila stroškov postopka, ki so ji v zvezi z uveljavljanjem zahtevka dotlej nastali.

Sodba nº Pdp 1664/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 30, 2001

Ker je tožnik opravljal delo sistemskega operaterja, ki je bilo projektno delo, istocasno pa je pri toženi stranki opravljal tudi delo serviserja, ki ni bilo niti projektno niti zacasno, je bilo sklepanje delovnega razmerja s tožnikom za dolocen cas nezakonito.

August 23, 2001

Sodba nº Pdp 1444/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 23, 2001

V postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev mora delodjalec omogociti sindikatu sodelovanje pri pripravi programa. Bistveno je, da je organ delodajalca obravnaval stališca in predloge sveta delavcev oz. sindikata, pri svojem odlocanju pa nanje ni vezan. Ce sindikat, kateremu je delodajalec omogocil sodelovanje v postopku sprejema programa trajno presežnih delavcev, ni sodeloval v vseh fazah postopka, to ne predstavlja bistvene kršitve postopka, saj je obseg njegove aktivnosti odvisen od...

Sodba nº Pdp 1089/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 23, 2001

Morebitna grožnja, da delavec ne bo dobil place za doloceni mesec, ce ne podpiše sporazuma o prenehanju delovnega razmerja, ni takega pomena, da bi lahko bila podana napaka volje ob podpisu takega sporazuma.

August 08, 2001

Sodba nº Pdp 1214/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 08, 2001

Poleg obveznosti delodajalca kot povzrocitelja škode zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, za katero je odgovoren, je podana tudi obveznost delavca, da ukrene vse potrebno, da škoda ne bi bila vecja (192. clen Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR, Ur.l. SFRJ št. 29/78 - 37/89). Ker mora delavec v trajanju sodnega spora o zakonitosti prenehanja delovnega razmerja zmanjševati škodo, ki nastaja zaradi take nezakonite odlocitve, mora sodišce pri odlocanju o delavcevemu reparacijske...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners