Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on September 2001

September 27, 2001

Sklep nº Pdp 1276/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 27, 2001

Niso izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe, ce je tožnica s tožbo zahtevala, da se ji izplaca regres za letni dopust za leto 2000 in prikrajšnje pri placi za 25 delovnih dni, pri tem pa ni navedla bruto ali neto zneska regresa, niti dneva teka zamudnih obresti, kar pomeni, da je sodišce prve stopnje samo oblikovalo izrek sodbe, ki ni skladen z zahtevkom. Ker tudi prikrajšnje pri placi ni opredeljeno (višina, casovno obdobje,..), je pritoženo sodišce izpodbijano zamudno sodbo razveljavilo ...

September 20, 2001

Sodba nº Pdp 824/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 20, 2001

Ker tožena stranka - zasebni delodajalec - ni tožnici vrocila niti zahteve za uvedbo disciplinskega postopka niti vabila za disciplinsko obravnavo, je absolutno bistveno kršila dolocbe disciplinskega postopka, ter izreceni disciplinski ukrep prenahanja delovnega razmerja ni bil zakonit, saj mora tudi zasebni delodajalec spoštovati zakonske dolocbe o poteku disciplinskega postopka.

Sklep nº Psp 156/99 of Oddelek za socialne spore, September 20, 2001

Skupinovodja avtomehanikov potrebuje pri svojem delu (36. clen ZPIZ) rocno spretnost in spretnost prstov. Ker sodišce ni popolnoma ugotovilo dejanskega stanja, ali je tožnik po poškodbi roke še zmožen za opravljanje svojega dela pod splošnimi pogoji, ali pa je pri njem podana III. kategorija invalidnosti, je bilo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

Sklep nº Psp 318/2001 of Oddelek za socialne spore, September 20, 2001

Narava vseh negativnih konkretnih upravnih aktov je, da jih ni potrebno izvršiti. Zato niso bili izpolnjeni pogoji za izdajo zacasne odredbe, s katero bi se odložila izvršitev zavrnilne odlocbe ZPIZ, s katero je le-ta zavrnil zahtevo zavarovanca za razvrstitev v drugo (nižjo) zavarovalno osnovo iz pokojninskega zavarovanja, zaradi cesar je ostala njegova dosedanja osnova nespremenjena. Odložitev izvršitve zavrnilne odlocbe ne bi imela pravnega ucinka na razvrstitev v zavarovalno osnovo, ki jo...

September 14, 2001

Sodba nº Psp 110/99 of Oddelek za socialne spore, September 14, 2001

Toženi ZPIZ po 170. in 172. clenu ZOR v zvezi z 289. clenom ZPIZ-92 odgovarja za škodo tožniku v dosojeni višini, ker ni dokazal, da je njegov strokovni delavec ob odmeri starostne pokojnine leta 1992 ravnal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, torej tako, kot se od njega pricakuje. Ker je denarna terjatev glede na modificirani tožbeni zahtevek dosojena na temelju odškodninske odgovornosti, se izrek prvostopenjske sodbe mora še naceloma glasiti tako, da bo to iz njega jasno in dolocno razvidno.

September 13, 2001

Sklep nº Pdp 1627/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 2001

Neizpolnjevanje ali nevestno, nepravocasno ali malomarno opravljanje delovnih in drugih obveznosti po 2. tc. 45. clena ZDDO predstavlja nadaljevano disciplinsko kršitev. S tem, ko je strojepiska v casu dveh mesecev storila sedem istovrstnih kršitev (napacna izdelava popravkov odlocb in napacno pisanje odlocb), je mogoce z analogno uporabo inštituta nadaljevanega kaznivega dejanja njeno ravnanje opredeliti kot nadaljevano disciplinsko kršitev, zastaranje uvedbe disciplinskega postopka pa zacne...

Sklep nº Pdp 36/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 2001

Obravnava nedolocno opredeljenega tožbenega zahtevka, ki ima za posledico nejasen izrek sodbe, je bistvena kršitev pravdnega postopka iz 1. odst. 339. cl. ZPP.

Sodba nº Pdp 1542/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 2001

V kolektivnem delovnem sporu zaradi razveljavitve volitev, ki so bile razpisane s sklepom sveta delavcev, sta nasprotna udeleženca svet delavcev in volilna komisija, ne pa podjetje (gospodarska družba), ki ne nadzoruje tovrstnih odlocitev sveta delavcev in volilne komisije.

September 12, 2001

Sodba nº Pdp 1367/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2001

Višina osnovne place, dodatkov in ostalih nadomestil je ena od bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Do vseh navedenih dajatev je delavec upravicen najmanj v višini iz tarifnega dela kolektivne pogodbe, ki zagotavlja minimum pravic delavcev. V kolikor se delodajalec s pogodbo o zaposlitvi dogovori z delavcem za višjo placo, to je za vec pravic, kot jih doloca kolektivna pogodba ali splošni akt podjetja, jih je delavcu dolžan v celoti zagotoviti. Tožena stranka bi se lahko že na zacetku v p...

September 07, 2001

Sklep nº Pdp 333/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2001

Delavec ne more uspešno uveljavljati sodnega varstva, ker ni pravocasno vložil ugovorov zoper sklepe o razporeditvi, katerih razveljavitev zahteva. Ker tožeca stranka ugovora ni vložila, sta sklepa postala dokoncna in pravnomocna. Z vlaganjem zahtev za varstvo pravic po izteku rokov, je tožeca stranka poskušala obiti zakonske dolocbe o predhodnem varstvu pravic pri delodajalcu. V zahtevah za varstvo pravic namrec ni zahtevala izdaje novega sklepa o razporeditvi, ampak je zahtevala razveljavit...

Sodba nº in sklep Pdp 1108/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2001

Predsednik senata sodišca prve stopnje lahko po dolocbi 328. clena ZPP popravi le ocitne pomote v sodbi in ne sme na novo oblikovati izreka sodbe. Vendar samo preoblikovanje izreka sodbe (zaradi vecje jasnosti izreka) v popravnem sklepu v konkretnem primeru ne predstavlja take kršitve, da bi moralo pritožbeno sodišce izpodbijani sklep razveljaviti, saj iz popravnega sklepa izhaja, da je sodišce vneslo v izrek sodbe le izpušcene besede "z zakonitimi zamudnimi obrestmi". Sodišce lahko izda skle...

Sklep nº Pdp 743/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2001

Kadar je odškodninski postopek pri delodajalcu pomanjkljivo izveden, je potrebno z izvedbo dokaznega postopka pred sodišcem ugotoviti, ali je delavec povzrocil škodo iz hude malomarnosti in koliko le-ta znaša. Sodišce mora ugotoviti vse okolišcine in elemente morebitne odškodninske odgovornosti tožene stranke, upoštevajoc njene zadolžitve na delovnem mestu poslovodkinje, pri cemer je tožeca stranka tista, ki nosi dokazno breme glede toženkine krivde za primanjkljaj, do katerega je v obravnava...

Sklep nº Pdp 463/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2001

Oprostitev placila sodnih taks velja samo v postopku, v katerem je bila oprostitev priznana (14. clen citiranega zakona). Ce so bili delavci v stecajnem postopku oprošceni takse za prijavo svojih terjatev, to ne pomeni, da avtomaticno velja taksna oprostitev tudi v postopku pred delovnim in socialnim sodišcem. V tem postopku se samostojno presoja, ali je stranka upravicena do oprostitve placila sodnih taks. Ker tožnica ni predložila listin, ki jih ZST zahteva, je sodišce prve stopnje utemelje...

Sodba nº Psp 38/99 of Oddelek za socialne spore, September 07, 2001

ZDR v 81. clenu ureja primere daljše odsotnosti zaradi nege in varstva otroka, pravice do denarnega nadomestila za te odsotnosti pa ne ureja. Ker je tožnica rodila dvojcka štiri tedne pred predvidenim rokom poroda, je upravicena do podaljšanega dopusta za nego in varstvo otroka po 2. in 4. odst. 81. cl. ZDR, torej do treh mesecev (dvojcka) in štirih tednov (predcasen porod), kajti ZDR nikjer ne doloca, da se ti dve pravici ne bi mogli kumulirati.

Sklep nº Psp 222/2001 of Oddelek za socialne spore, September 07, 2001

Kadar sodišce v socialnih sporih odloca o stroških postopka, izhaja iz 36. clena Zakona o delovnih in socialnih sodišcih, ki to vprašanje ureja drugace kot ZPP. V socialnih sporih gre praviloma za kontrolo posamicnih upravnih aktov iz socialnega zavarovanja oz. socialne varnosti, ko je zavarovanec nasproti nosilcu in izvajalcu zavarovanja šibkejša stranka. Zato glede stroškov ne velja nacelo uspeha v sporu. V 1. odst. cit. 36. clena ZDSS je namrec doloceno, da trpi vsaka stranka svoje stroške...

Sodba nº Pdp 872/1999 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2001

Javni opomin je možno izreci za lažje in hujše kršitve delovnih obveznosti. Zakonska formulacija (56. cl. ZTPDR) o tem, da je javni opomin mogoce izreci za lažje kršitve dolžnosti in delovnih obveznosti, dolocene s splošnim aktom oz. kolektivno pogodbo, ne pomeni, da tega ukrepa ni mogoce izreci tudi za hujše kršitve delovnih obveznosti. Zakon takšne možnosti ni posebej izkljucil, obenem pa tudi ni dolocil, da je javni opomin mogoce izreci le za lažje kršitve. V skladu z nacelom individualiza...

Sodba nº in sklep Pdp 450/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2001

Po dolocbi 1. odst. 154. clena ZOR je dolžan povrniti odškodnino tisti, ki je škodo povzrocil, ce ne dokaže, da je do škode prišlo brez njegove krivde, ki je podana, ce je škodo povzrocil namenoma ali iz malomarnosti (158. clen ZOR). Ker so bili s pravnomocno delno sodbo razveljavljeni sklepi upravnega odbora tožene stranke o razrešitvi tožnika kot direktorja zaradi nezakonitosti v postopku, je izkazano, da obstoja prvi element odškodninske odgovornosti tožene stranke. Sama kršitev postopka p...

Sodba nº Pdp 1353/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2001

Predlog stranke, da naj se obravnava opravi v njeni odsotnosti, je po dolocbi 209. clena ZPP ovira za izdajo ugotovitvenega sklepa o mirovanju postopka le v primeru, ce nasprotna stranka pride na narok in predlaga izdajo takšnega sklepa. Ce pa nobena od strank ne pride na narok, pa ceprav sta pred tem obe ali pa ena sama predlagali, da se zadeva obravnava v njuni odsotnosti, so podani pogoji za izdajo sklepa o mirovanju. Ce bi sodišce v takšnem primeru izdalo sodbo brez obravnave, bi bila pod...

September 06, 2001

Sklep nº Pdp 1856/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2001

Odgovornost vodje prodajalne za pravilno vodenje in poslovanje prodajalne je strožja kot odgovornost drugih prodajalacev. Vodja prodajalne je bil dolžan voditi in organizirati poslovanje kot skrben in dober gospodar in s sredstvi, ki so mu bila poverjena, skrbno upravljati. Zato je odgovoren za njeno financno poslovanje in seveda tudi za ugotovljeni manjko, ker ni z nicemer dokazal, da je do manjka prišlo izkljucno zaradi tretjih oseb, za katere on ne odgovarja, ali iz drugih nezakrivljenih r...

Sklep nº Pdp 731/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2001

Niso izpolnjeni vsi pogoji, doloceni v 318. clenu ZPP, za izdajo zamudne sodbe, ce tožeca stranka v tožbi ni navedla nobenega dokaza, ki bi dokazoval, da tožeca stranka ni storila kršitev delovne obveznosti, za katero ji je bil izrecen disciplinski ukrep prenehanje delovnega razmerja. Predlagani dokaz z zaslišanjem tožnice in pric A. in B. glede podpisa stranke na obrazcu R-4-13 za dvig gotovine in sklicevanje na navedbe v ugovoru zoper prvostopno disciplinsko odlocbo tožene stranke, nista do...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners