Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 2002

January 31, 2002

Sodba nº Pdp 1148/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 31, 2002

Tožnici je prenehalo delovno razmerje pri toženi stranki na podlagi odpovedi delovnega razmerja zaradi prenehanja obratovalnice samostojnega podjetnika v skladu s 125. cl. ZDR, ki doloca, da lahko zasebni delodajalec pisno odpove delavcu delovno razmerje, ce se je zacel postopek za prenehanje dejavnosti zasebnega delodajalca. ZDR ne predvideva, da delavcu v primeru takšnega prenehanja delovnega razmerja pripada odpravnina, kot jo doloca 36.g cl. ZDR za delavce, katerih delo postane trajno nep...

January 28, 2002

Sodba nº Pdp 862/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 2002

Ce pogoj poskusnega dela ni bil pravilno objavljen v objavi prostega delovnega mesta, tožniku delovno razmerje ni moglo zakonito prenehati zaradi negativne ocene poskusnega dela. Pomanjkljivosti pri objavi poskusnega dela ne more sanirati niti dolocitev poskusnega dela v pogodbi o zaposlitvi, ki sta jo stranki podpisali pred nastopom dela. V skladu s 1. tc. 7. cl. panožne kolektivne pogodbe se delavec in zasebni delodajalec lahko s pogodbo o zaposlitvi dogovorita o poskusnem delu, vendar le, ...

January 25, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 740/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2002

Podana je absolutna bistvena kršitvev dolocb disciplinskega postopka, ce je v disciplinski komisiji sodeloval kot clan senata delavec, ki je bil v istem postopku zaslišan kot prica. Ob smiselni uporabi dolocb ZPP/77, ki je v 1. tocki 1. odstavka 71. clena dolocal, da sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti, ce je sam stranka, njen zakoniti zastopnik ali pooblašcenec, ce je s stranko v razmerju soupravicenca, sozavezanca ali regresnega zavezanca, ali ce je bil v isti za...

Sklep nº Pdp 882/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2002

V kolikor je v sistemizaciji delovnih mest tožene stranke za delovno mesto hišnika kot poseben pogoj predpisan izpit iz varnosti pri delu in protipožarni varnosti, je postopek izbire kandidata nezakonit, ce tožena stranka tega pogoja pri odlocanju ni upoštevala. V kolikor pa ta pogoj v splošnem aktu ni predpisan ter ga je Zavod za zaposlovanje v svoji objavi dejansko objavil mimo zahtev tožene stranke in tudi v nasprotju s splošnim aktom tožene stranke, tožnik ne more uspešno uveljavljati, da...

Sklep nº Pdp 1694/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2002

Drugi odstavek 120. cl. ZPP doloca, da sodišce na predlog za vrnitev v prejšnje stanje razpiše narok, razen ce so dejstva, na katera se opira predlog, splošno znana, ali ce se vrnitev predlaga iz ocitno neupravicenega razloga. Kot ocitno neupravicene razloge, ki jih sodišcu ni potrebno ugotavljati na naroku, je potrebno opredeliti tiste, zaradi katerih bi sodišce predlog za vrnitev v prejšnje stanje zavrnilo celo v primeru, ce bi bilo ugotovljeno do zadnje podrobnosti takšno dejansko stanje, ...

Sklep nº Pdp 1252/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2002

Ker je prišlo med postopkom do delne skrcitve zahtevka in ker je tožnica s skrcenim zahtevkom uspela v celoti, ji je dolžna tožena stranka povrniti vse potrebne stroške postopka, preracunane glede na vrednost preostalega, še vedno vtoževanega zneska.

Sklep nº Pdp 1637/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 25, 2002

Kot družinskega clana je treba po 13. clenu ZST šteti osebo, ki živi v gospodinjstvu skupaj z nosilcem tega gospodinjstva, ki v to skupnost bodisi vlaga dolocena sredstva oz. iz skupnega dohodka crpa sredstva za preživljanje. Pri ugotavljanju pogojev za oprostitev placila sodnih taks je potrebno torej ugotoviti, koliko družinskih clanov šteje doloceno gospodinjstvo, kolikšen je skupni prihodek tega gospodinjstva in posledicno, kolikšen del teh skupnih sredstev odpade na posameznega družinskeg...

January 24, 2002

Sklep nº Pdp 2250/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 24, 2002

Gre za identicen tožbeni zahtevek, ce tožnik z eno tožbo zahteva, da je bil imenovan za predsednika uprave, z drugim pa, da se ugotovi, da je bil s sklepom nadzornega sveta izbran za predsednika uprave. Ce delodajalec z dopisom obvesti vse kandidate, da na podlagi javnega razpisa za predsednika uprave ni bil izbran noben kandidat, kandidatu ni potrebno najprej pri delodajalcu zahtevati vrocitve sklepa o imenovanju, temvec lahko neposredno s tožbo zahteva, da je dolžan delodajalec vsem prijavl...

Sklep nº Pdp 1670/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 24, 2002

Ce je za hujšo kršitev delovnih obveznosti pri delodajalcu predviden obligatorni izrek disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, delodajalcu v disciplinskem postopku ni potrebno posebej ugotavljati kvalifikatornih okolišcin po 89. clenu ZDR.

Sodba nº Pdp 871/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 24, 2002

Dolocba pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas, sklenjena po 17. clenu ZDR, o avtomaticnem podaljševanju delovnega razmerja, sklenjenega za dolocen cas še za 1 mesec, razen, ce ne bo preklicana s strani podjetja, je v nasprotju s prisilnimi predpis in zato na podlagi 1. odst. 103. clena ZOR nicna.

Sklep nº Pdp 1807/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 24, 2002

Tožnik - delavec nima pravnega interesa na razveljavitev sklepa tožene stranke, ki se nanaša na vracilo stroškov izobraževanja in usposabljanja, saj tožena stranka izvršitev tega dela sklepa ne more realizirati brez potrebnega soglasja tožnika, zaradi cesar je prisiljena vložiti tožbo. Tožena stranka je na dokoncnem sklepu z dne 10.12.1996 res dala pravni pouk za sodno varstvo v smislu 83. clena ZTPDR, vendar pa zaradi posebne dolocbe v zvezi s povracilom škode delodajalcu po 2. odstavku 72. ...

Sodba nº Pdp 1255/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 24, 2002

Delavcu ne pripada denarno nadomestilo za cas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, ce se je v casu trajanja sodnega postopka predcasno upokojil. Do nadomestila bi bil upravicen zgolj v primeru, ce bi bil tudi v nadaljevanju, do poziva tožene stranke v letu 1996 (po pravnomocnosti sodbe), brezposelen oz. brez pravic iz naslova pokojninskega zavarovanja.

January 18, 2002

Sodba nº Pdp 114/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 18, 2002

Ker tožnik kot natakar ni evidentiral vseh konzumacij na svojo racunalniško kartico, ampak jih je evidentiral na raculniško kartico drugega natakarja in ga s tem obremenil, inkaso iz tega casovnega razdobja pa zadržal, je protipravno pridržal višek dnevnega izkupicka, torej denarja, ki mu je bil zaupan v zvezi z njegovim delom. S tem je uresnicil vse znake ocitane hujše kršitve delovne obveznosti - nezakonito razpolaganje s sredstvi podjetja, ki ima vse znake kaznivega dejanja. Za navedeno kr...

Sodba nº Pdp 1157/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 18, 2002

Tudi sindikalni poverjenik je lahko opredeljen za trajno presežnega delavca, saj ne uživa delovnopravne imunitete v vsakem primeru. Ker v konkretnem primeru delavka ni bila uvršcena med presežne delavce zaradi svoje sindikalne dejavnosti, ampak je delodajalec opredelil tožnico za trajno presežno delavko s ponudbo ustrezne zaposlitve, zanjo ni mogoce uporabiti dolocbe 36. c clena ZDR, ki doloca le relativno varstvo dolocenim kategorijam oseb pred prenehnanjem delovnega razmerja.

Sklep nº Pdp 745/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 18, 2002

Po dolocbi 1. odstavka 17. clena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPG-97 - Uradni list RS, št. 40/97), se pri dolocanju presežnih delavcev v isto kategorijo presežnih delavcev uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, da jih je mogoce medsebojno prerazporejati v skladu z zakonom. Zato mora delodajalec medsebojno primerjati vse delavce, ki delajo na takih delovnih mestih, za katere se zahtevajo enaki pogoji. Ker je tožena stranka ugotavljala trajno presežn...

Sodba nº Pdp 1260/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 18, 2002

Predmet dokazovanja v individualnem delovnem sporu je interni pravilnik o disciplinski odgovornosti. Ta dokaz mora predložiti delodajalec, saj le tako lahko dokaže zakonitost odlocb disciplinskih organov.

Sklep nº Pdp 2154/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 18, 2002

V sporih, ki so se sicer koncali po novem ZPP, tožba pa je bila vložena še po ZPP/77 in je stranko v njih zastopal odvetnik, ta ni dolžan predložiti novega pooblastila za vložitev revizije. Tudi Vrhovno sodišce Republike Slovenije je v zadevi II Ips 565/2000 zavzelo stališce, da se bo 2. odst. 95. cl. ZPP zacel uporabljati šele tedaj, ko se bodo zacela uporabljati dolocila o obveznem zastopanju v pravdnem postopku.

January 17, 2002

Sklep nº R 44/2001 of Oddelek za socialne spore, January 17, 2002

Za odlocanje o sporu, v katerem tožniki - delavci zahtevajo od delodajalca placilo davkov in prispevkov zaradi beneficirane delovne dobe, je po dolocbi 2. tocke 4. clena ZDSS (spor o premoženjskih in drugih pravicah iz delovnega razmerja) oz. po 1. odst. 50. clena SKPG/97 in 224. clenu ZPIZ/92 pristojno delovno, ne pa socialno sodišce. Socialno sodišce bi bilo pristojno, ce bi šlo za spor iz zavrovanja, kjer kot ena izmed strank vedno nastopa nosilec zavarovanja.

Sodba nº Pdp 965/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 2002

Ceprav tožena stranka ni imela sprejetega posebnega akta, ki bi dolocal nacin ocenjevanja delovne uspešnosti, je bilo merilo - ocena ucinkovitosti posameznega voznika iz zadnjega leta pred sprejetjem programa - ki je služilo kot podlago za obracun place, enakopravno uporabljeno za vse delavce, z oceno pa so bili delavci seznanjeni pri vsakokratnem izplacilu mesecne place. Zato je delodajalec to oceno delovne uspešnosti zakonito uporabil pri ugotavljanju trajno presežnih delavcev.

Sklep nº Pdp 942/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 2002

Da je bila prošnja za sporazumno prekinitev delovnega razmerja napisana pod vplivom grožnje in prevare, mora v sporu dokazati tožnik. Ker tožena stranka ni vplivala na odlocitev delavca za sporazumno prenehanje delovnega razmerja, za katero se je odlocil delavec sam, njegov zahtevek za razveljavitev sporazuma o prenehanju delovnega razmerja ni utemeljen.

Sodba nº Pdp 631/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 2002

Ker je tožena stranka dopustila nastop dela brez predhodnega podpisa pogodbe o zaposlitvi, je bilo zatrjevano delovno razmerje za dolocen cas sklenjeno nezakonito (v nasprotju z dolocbo 12. cl. ZDR). Zato se v skladu s 1. odst. 18. cl. ZDR šteje, da je bil tožnik pri toženi stranki v delovnem razmerju za nedolocen cas.

January 11, 2002

Sodba nº Pdp 903/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 11, 2002

Oviranje in motenje delavcev je že pojmovno inkorporirano v zmerjanju vodje varnostne skupine med redno kontrolo, grožnjah z aktiviranjem bombe in agresivnem žaljenju sodelavcev. Ravnanje tožnika je take narave, da je onemogocilo delo drugih delavcev in je vzbudilo njihovo nejevoljo, kar so vse elementi disciplinske kršitve po pravilniku tožene stranke. S tem so v ravnanju tožece stranke podane kvalifikatorne okolišcine, obstoj katerih je po navedenem pravilniku in po 89. cl. Zakona o delovni...

Sodba nº Pdp 117/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 11, 2002

1. Pravno relevantna je tista šikana, ki pomeni nedopustno, protizakonito povzrocanje neprijetnosti oz. nevšecnosti, zato kot šikane ni možno oznaciti razporeditve zaradi nujne potrebe delovnega procesa na delo, ki ustreza tožnikovi izobrazbi ter njegovemu znanju in zmožnosti. 2. Sodišce prve stopnje je tožnikovo odsotnost z dela utemeljeno štelo za neupraviceno. Upravicena je tista odsotnost z dela, ki jo odobri pristojni organ oz. pooblašceni delavec delodajalca, kakor tudi tista odsotnost,...

Sodba nº Pdp 66/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 11, 2002

Pri zastaranju vodenja disciplinskega postopka gre za vprašanje pravilne uporabe materialnega prava, na kar mora pritožbeno sodišce paziti po uradni dolžnosti, tudi ce nasprotna stranka tega ne uveljavlja.

Sodba nº Pdp 207/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 11, 2002

Dejstvo, da je tožnik delal po 12 ur, delo pa je opravljal tudi ponoci, v nedeljo in ob praznikih, ne vpliva na odlocitev o tem, da mu pripada le en regres za prehrano za dan prisotnosti na delu ne glede na to, ali je trajal delovni cas 8 ali 12 ur na dan.

Sodba nº Psp 428/2000 of Oddelek za socialne spore, January 11, 2002

S tožbo, vloženo zoper dokoncno odlocbo, izdano v postopku preracuna pokojnine po uradni dolžnosti, tožnica ne more uspešno uveljavljati spremembe pravnomocno ugotovljenega vzroka invalidnosti ter posledicno višje odmere pokojnine.

January 10, 2002

Sodba nº Pdp 519/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2002

Ob sklenitvi delovnega razmerja podana izjava o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja brez vpisanega oz. sporazumno dogovorjenega datuma ne more biti zakonita podlaga za sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Izjava delavca, v katero bistveni podatek (datum prenehanja delovnega razmerja) enostransko, brez soglasja delavca, vpiše delodajalec, je nicna, saj nasprotuje temeljnemu pravnemu in moralnemu izhodišcu, da vse bistvene elemente pravno zavezujoce izjave doloca podpisnik izjave (10...

Sodba nº Pdp 5/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2002

Odpravnina po 250. cl. ZGD zakonu ni vezana na dejstvo, da je bil tožnik po odpoklicu razporejen na drugo delo oz. zadolžitev.

Sklep nº Pdp 1956/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2002

Sodišce prve stopnje ni izvajalo dokaznega postopka v zvezi s pravilnostjo vrocitve sodbe, zato ni mogoce presoditi, ali je bila vrocitev sodbe pravilna. Od pravilnosti vrocitve je odvisna tako odlocitev o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, kakor tudi odlocitev o pravocasnosti pritožbe zoper sodbo.

Sklep nº Pdp 1398/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2002

1. Po dolocbi 1. odst. 180. cl. ZPP je potrebno tožbi, ki mora kot vsaka druga vloga vsebovati dolocena dejstva in dokaze, priložiti tudi potrdilo o placilu sodne takse. Navedena dolocba pomeni realizaciijo dolocbe 4. cl. Zakona o sodnih taksah (ZST, Ur. l. RS, št. 1/90 - 70/00), po kateri nastane taksna obveznost za vlogo takrat, ko se vloga izroci sodišcu. Ce taksni zavezanec ob njeni vložitvi ne predloži potrdila o placilu takse, pošlje sodišce v skladu z dolocbo 4. tc. 26. cl. ZST taksnem...

Sodba nº Pdp 1996/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2002

Spor zaradi izbire kandidata je spor o sklenitvi delovnega razmerja, za katerega delavec sodne takse ne placa. Tako tožnik ni bil zavezanec za placilo sodne takse in je sodišce nepravilno uporabilo dolocbo 4. odst. 180. clena ZPP, ko je štelo, da je tožba umaknjena.

Sodba nº Pdp 846/1999 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2002

S konkurencno klavzulo se, ne glede na to, ali je dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi ali v civilni pogodbi, varujejo ustavne pravice pogodbene stranke, v katere korist je dogovorjena, omejuje pa ustavne pravice nasprotne stranke. S podpisom takega dogovora se nasprotna stranka zacasno odpove (zacasno dopusti omejitev) svoji ustavni pravici do proste izbire zaposlitve, ki jo zagotavlja URS v 2. odstavku 49. clena ter svobodni gospodarski pobudi, zagotovljeni v 1. odstavku 74. clena URS. Pri te...

January 03, 2002

Sklep nº Pdp 133/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 03, 2002

V individualnem delovnem sporu, v katerem tožnik izpodbija zakonitost sklepa o izrecenem disciplinskem ukrepu prenehanja delovnega razmerja, ki je pogojno odložen, sodišce odloci o stroških postopka na podlagi 2. odst. 22. clena ZDSS, saj gre tudi v takem primeru za spor o prenehanju delovnega razmerja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners