Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 2002

October 18, 2002

Sodba nº Psp 208/2000 of Oddelek za socialne spore, October 18, 2002

Denarno nadomestilo za cas brezposelnosti je obcasna denarna terjatev. Z izjemo izplacila v enkratnem znesku, za kar pa v konkretni zadevi ne gre, se izplacuje v mesecnih zneskih, s katerimi se crpa sama pravica do nadomestila. Zato se mora obrestni del zahtevka tudi glede te dajatve presojati po dolocbah 279. cl. ZOR, ki posebej ureja obrestovanje obcasnih denarnih dajatev, ne pa po splošnih dolocbah 277. clena ZOR. Po dolocbah 1. odst. 279. cl. zakona od zapadlih obcasnih denarnih terjatev ...

Sklep nº Pdp 442/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 18, 2002

Za zasedbo delovnega mesta "pomocnik vzgojitelja" se zahteva strokovna izobrazba V. stopnje in dodatni pogoj - poklicni tecaj za delo s predšolskimi otroki. Ta pogoj predstavlja dodatno pedagoško znanje in ne more predstavljati formalne strokovne izobrazbe v smislu dolocitve kriterija za opredelitev trajno presežnega delavca, kot je to doloceno v kolektivni pogodbi dejavnosti oziroma splošnemu aktu delodajalca. Po 6. clenu ZDR se za vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe šteje javno veljavna st...

Sodba nº Pdp 912/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 18, 2002

2. alinea 1. odst. 455. cl. ZGD doloca, da družba z omejeno odgovornostjo preneha, ce tako sklenejo družbeniki z vsaj tricetrtinsko vecino glasov vseh družbenikov, družbena pogodba pa lahko doloci višjo vecino. ZGD posebnih dolocb o vplivu rednega prenehanja družbe po 2. alinei 1. odst. 371. cl. oz. 2. alinei 1. odst. 455. cl. ZGD na delovno razmerje delavcev nima, tako da je potrebno analogno uporabiti dolocbe ZDR, ki opredeljujejo pravice delavcev, katerih delo pri delodajalcu postane trajn...

Sodba nº Psp 16/2001 of Oddelek za socialne spore, October 18, 2002

Ker ZPIZ/92 kot izjemo dopušca samo pridobitev in uveljavitev pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, ne pa tudi drugacnega - ugodnejšega - usklajevanja tako pridobljene in odmerjene pokojnine, tudi ZObr nima dolocb o usklajevanju pokojnin, pridobljenih in odmerjenih po dolocbah 2. odst. 108. cl. tega zakona. Zato se morajo tudi pokojnine, pridobljene in odmerjene po 2. odst. 108. cl. ZObr, usklajevati po dolocbah ZPIZ, enako kot pokojnine, pridobljene in odmerjene po splošnih predpisih.

October 17, 2002

Sodba nº Pdp 1304/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2002

Ceprav tožena stranka v obrazložitvi prvostopne odlocbe ni navedla razlogov za razporeditev tožnika po 30. clenu ZDDO, je to obširno in argumentirano navedla v odlocbi, s katero je zavrnila tožnikov ugovor, kot tudi v kasnejšem dopisu, ki ga je v zvezi z tožnikovo razporeditvijo nacelnik A. naslovil na Upravo za organizacijo in kadre pri B. Zato je bil tožnik na drugo delovno mesto skladno z 30. clenom ZDDO zakonito razporejen.

Sklep nº Pdp 1158/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2002

Prvostopenjsko sodišce je bistveno kršilo dolocbo 7. tocke 2. odst. 354. clena ZPP, ker je obravnavo dne 5.11.1996 opravilo v nenavzocnosti drugotožene stranke, ceprav v spisu ni dokaza, da je drugotožena stranka prejela vabilo za navedeni narok. Ne samo, da sodišce ne bi smelo opraviti obravnave v nenavzocnosti nevabljene stranke, prav tako ne bi smelo sprejeti sklepa, da bo odlocilo na seji senata, ki jo je opravilo nato skoraj eno leto in pol po zakljucku glavne obravnave.

Sodba nº Pdp 1705/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2002

V individualni pogodbi o zaposlitvi je bilo doloceno, da tožniku pripada stimulativni del place, v kolikor presega dogovorjeni plan fakturirane realizacije predstavništva, a lestvica stimulacije v aneksu ni bila podrobneje razdelana. Pri planu realizacije predstavništva gre v bistvu za delovni nacrt tega predstavništva, zato bi moral biti plan fakturirane realizacije sprejet oziroma potrjen s strani organa upravljanja tožene stranke. Ker ta plan za leto 1995 ni bil sprejet na njenem upravnem ...

Sodba nº in sklep Pdp 1394/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2002

1. Po dolocbi 1. tocke 52. clena SKPGd se delavcem zagotovi povracilo stroškov za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu. Znesek povracila stroškov za prehrano je dolocen za delovni dan, zato tožnica ne more zahtevati povracila dodatnih stroškov za prehrano, ki naj bi ji nastali zaradi opravljanja dela preko polnega casa.

Sodba nº in sklep Pdp 1337/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2002

Tožena stranka je nezakonito dolocila veljavnost sklepa o razporeditvi z 19.5.1998, kar je v nasprotju s 1. odst. 106. clena ZDR, ki doloca, da ugovor delavca zoper sklep o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih zadrži izvršitev sklepa do sprejema dokoncne odlocitve. Zato je pritožbeno sodišce izpodbijana sklepa o razporeditvi spremenilo tako, da je dolocilo, da sklepa veljata z dnem dokoncnosti. Do dneva dokoncnosti sklepa o razporeditvi je tožnica upravicena tudi do povracila prikr...

Sodba nº Pdp 1202/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2002

1. Skladno z SKPG je delavec upravicen do 100 % izhodišcne place in ne le do 80 % izhodišcnih place. Citirana kolektivna pogodba je dolocala le možnost, da se v posebej naštetih primerih lahko po posebnem postopku izhodišcni osebni dohodki znižajo (33. clen SKPG/90), kar pa ne pomeni, da je delodajalec dolžan delavcem zagotavljati le znižane osebne dohodke.

Sklep nº Pdp 738/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2002

Napacen je zakljucek, da gredo tožnici pravice iz delovnega razmerja še šest mesecev od dneva pravnomocnosti sodbe, ko je potekel rok za izvršbo glede vrnitve na delo. Ker tožnica po izteku 15 dnevnega roka ni s predlogom za izvršbo zahtevala izpolnitev obveznosti glede vrnitve na delo, ji gredo pravice iz delovnega razmerja le do poteka paricijskega roka, ob upoštevanju datuma pravnomocnosti sodbe.

Sklep nº Pdp 1476/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2002

Delovna zakonodaja naceloma ne omejuje pravice stranke, da bi zahtevala presojo zakonitosti pogodbe o zaposlitvi. Vendar pa ni mogoce zahtevati splošne presoje zakonitosti pogodbe o zaposlitvi, temvec le presojo v zvezi s posledicami, ki jih lahko ima nezakonita dolocba pogodbe o zaposlitvi, ki jo je delavec že podpisal. V konkretnem primeru se to lahko nanaša na zahtevek, da delavec ni sklenil delovnega razmerja za dolocen cas, temvec za nedolocen cas. Tudi v tem primeru ni predvideno direkt...

Sodba nº Pdp 397/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2002

1. Ce kolektivna pogodba dejavnosti nalaga delodajalcem obracun in odvod sindikalne clanarine, je spor med podpisnikom KP in delodajalcem, na katerega se KP nanaša, glede obracunavanja in odvajanja sindikalne clanarine lahko opredeljen kot kolektivni delovni spor.

Sodba nº Pdp 311/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2002

1. Invalid II. kategorije je lahko upravicen do dveh nadomestil, in sicer do nadomestila zaradi manjše place na drugem ustreznem delu po 134. clenu ZPIZ ter do nadomestila place zaradi dela s skrajšanim delovnim casom. Pri tem ni pomembno, ce kumulacija teh dveh nadomestil znaša celo vec, kot ce bi delal na prejšnjem delovnem mestu polni delovni cas. Placa delavca na prejšnjem delovnem mestu in višina vseh nadomestil skupaj nista vec primerljivi kategoriji, ker se pri obracunu nadomestila zar...

October 11, 2002

Sodba nº Pdp 784/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2002

Ceprav je tožnik zatrjeval, da na delo ni hodil, ker za delo ni bil zmožen, njegovo laicno mnenje o njegovi nezmožnosti oz., njegova ocena, da zdravljeneje še ni koncano, ni upravicen razlog za izostanek z dela, saj je iz mnenj zdravniške komisije I. in II. stopnje razvidno, da je bil tožnikov bolniški stalež zakljucen, tožnik pa ni sprožil postopkov za presojo utemeljenosti ugotovitev obeh zdravniških komisij. Pri tem ni odlocilno tožnikovo navajanje, da je njegov osebni zdravnik menil, da m...

Sodba nº Pdp 56/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2002

Glede na nizek denarni znesek (676,00 SIT), ki si ga je tožnik protipravno prilastil kot sprevodnik pri prodaji kart, ter upoštevaje njegovo dolgoletno delo pri toženi stranki, nekaznovanost in nekonfliktnost, je v obravnavanem primeru podanih dovolj okolišcin, ki opravicujejo izrek milejšega disciplinskega ukrepa oz. pogojno odložitev izvršitve disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja za dobo 1 leta.

Sodba nº Psp 11/2001 of Oddelek za socialne spore, October 11, 2002

Ker je sodišce prve stopnje ugotovilo odškodninsko odgovornost tožene stranke (delodajalca) za invalidnost delavke zaradi opustitve ustreznih ukrepov iz varstva pri delu, je podan dejanski stan iz 282. clena ZPIZ. Zato je utemeljeno ugodeno zahtevku za placilo sorazmernega dela škode, nastale z izplacilom invalidske pokojnine in invalidnine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Sodba nº Pdp 2201/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2002

Zakon o dolocitvi minimalne place in o nacinu usklajevanja plac (ZDMPNU), ki je pricel veljati 5.7.1997, je v 3. cl. dolocil nacin usklajevanja izhodišcnih plac, dolocenih s kolektivnimi pogodbami, pri cemer je v 2. odst. 1. cl. med drugim dopušcal drugacno ureditev nacina usklajevanja izhodišcne place s socialnim sporazumom. Z dnem uveljavitve ZMPUPR, to je s 26.5.1999, je ZDMPNU prenehal veljati, kar je izrecno dolocil 1. odst. 26. cl. ZMPUPR in je zato tega dne prenehal veljati tudi zakons...

October 10, 2002

Sklep nº Pdp 400/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 10, 2002

Ker je sodišce druge stopnje ob razveljavitvi sodbe sodišca prve stopnje odlocilo, da se odlocitev o stroški postopka pridrži za koncno odlocbo, bi moralo sodišce prve stopnje v novem sojenju tožnici priznati stroške za pritožbo, saj je v novem sojenju uspela.

Sklep nº Pdp 1732/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 10, 2002

Po dolocbi 2. odst. 9. clena ZST poziv za placilo takse prekine zastaranje obveznosti za placilo takse. Ker pa je v obravnavanem primeru sodišce pozvalo stranko k placilu sodne takse po preteku dveh let od nastanka taksne obeveznosti, je taksna obveznost zastarala ne glede na poziv sodišca.

Sodba nº Pdp 1745/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 10, 2002

Toženka je bila kot poslovodkinja sama v trgovini kot prodajalka, sama je narocala in prevzemala trgovsko blago na podlagi dobavnic, izdelala prevzemni list in na podlagi tega izdelovala kalkulacijo prodajnih cen. Ker je trgovsko blago sama prodajala in odvajala denar na žiro racun tožnice, je odgovorna za primanjkljaj. Vendar za ocitano škodo ne more odgovarjati po nacelu objektivne odgovornosti, se pravi že samo zaradi tega, ker je bila poslovodkinja trgovine, temvec le po nacelu krivdne od...

Sodba nº in sklep Pdp 195/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 10, 2002

Tožnik je sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto direktorja za mandatno dobo 5 let. Po dolocbi 12. clena pogodbe mu je družba dolžna zagotoviti enak osebni dohodek za dobo 18 mesecev v primeru, da je med potekom mandata razrešen. Ker je tožniku delovno razmerje prenehalo kot trajno presežnemu delavcu in je dobil izplacano odpravnino skladno z 36.f clenom ZDR, ne more zahtevati še odpravnine skladno z 12. clenom pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 416/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 10, 2002

Po dolocbi 11. tc. 2. odst. 339. clena ZPP je bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka vselej podana, ce se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo, ki ne more biti pravdna stranka, ali ce stranke, ki je pravna oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravicen zastopati. Na narok za glavno obravnavo je na strani tožene stranke pristopil njen pooblašcenec, ki je povzel navedbe v odgovoru na tožbo in ponudil poravnavo. Kršitev je podana le, ce se dejanja v pravdi pozneje ne o...

Sodba nº Pdp 586/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 10, 2002

Tožena stranka o ugovoru zoper sklep o razporeditvi tožnika na delovno mesto monter III ni odlocila, dela, ki ga je prej opravljal, pa tožnik ni mogel vec opravljati, ker je bil razrešen s funkcije direktorja. Zato se tudi ni bil dolžan javljati na delovno mesto oz. delati pred dokoncnostjo sklepa o razporeditvi. Dejanska razporeditev se izvrši po dokoncnosti sklepa o razporeditvi, pred dokoncnostjo sklepa o razporeditvi pa delavec dela na prejšnjem delovnem mestu, ce to mesto obstaja ali ni ...

Sodba nº in sklep Pdp 1801/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 10, 2002

Delavec ima pravico zahtevati sodno varstvo, ce ni zadovoljen z dokoncno odlocitvijo pristojnega organa po 1. odstavku 83. cl. ZTPDR. Izpodbijani odlocbi tožene stranke sta se nanašali na zacasno prerazporeditev in z njima ni bilo odloceno o tožnikovi morebitni zahtevi za razporeditev na drugo delovno mesto za nedolocen cas. Delovno sodišce v sodnem postopku ni pristojno za odlocanje o razporeditvi delavca na drugo delovno mesto, ker odloca samo o zakonitosti odlocb tožene stranke. Šele v pri...

October 07, 2002

Sodba nº Pdp 1404/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2002

ZPIZ doloca pravice invalidov v primerih, ko jim je neka pravica že priznana z dokoncno odlocbo ZPIZ, kar ne velja za konkretni primer, ko je bila tožnica že zakonito razporejena na delovno mesto glede na njeno preostalo delovno zmožnost, vendar zanjo na tem ustreznem delovnem mestu ni bilo vec dela. Tožena stranka je zacela postopek za pridobitev mnenja invalidske komisije zaradi razporeditve na drugo ustrezno delovno mesto, ceprav tožnicina zmožnost za delo ni bila spremenjena. V casu prido...

October 04, 2002

Sodba nº Pdp 1200/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 04, 2002

ZPPSL v 6. odst. 51. clena doloca, da delavcu preneha delovno razmerje z dnem vrocitve sklepa, pri cemer ni doloceno, ali je to prvostopenjski ali dokoncni sklep. ker je sklep, izdan po 51. clenu zppsl, po svoji naravi sklep o prenehanju delovnega razmerja delavcu, katerega delo je postalo nepotrebno, je potrebno ob nejasni dolocbi 6. odst. 51. clena zppsl pri presoji, kdaj delavcu preneha delovno razmerje, smiselno uporabiti dolocbe, ki se nanašajo na prenehanje delovnega razmerja zaradi tra...

Sodba nº Pdp 1349/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 04, 2002

Zgolj zatrjevanja novih dejstev v pritožbi, ne da bi stranka za te svoje navedbe ponudila tudi ustrezne dokaze, ni mogoce upoštevati, ceprav je stari ZPP/77 dopušcal navajanje novot v pritožbenem postopku (benificium novorum).

Sklep nº Pdp 978/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 04, 2002

1. Skladno s 153. clenom ZPP sodišce odloca o predujmu, to je o založitvi zneska, ki je potreben za stroške, ki bodo nastali z izvedbo dokaza, pred izvedbo dokaza. Ker v obravnavanem primeru predujem, ki je bil naložen v placilo tožeci stranki, ki je izvedbo dokaza z izvedencem predlagala, ni zadošcal, se je sodišce prve stopnje pravilno oprlo na dolocbe 249. clena ter 242. clena ZPP ter izdalo izpodbijani sklep, ceprav ne gre za manjkajoci predujem (ker je bila sodba že izdana in je postopek...

Sodba nº Pdp 274/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 04, 2002

Za odlocitev o pravilnosti vrocanja vabila tožniku na sejo disciplinske komisije druge stopnje je bistveno, kdaj je bil o preklicu pooblastila obvešcen pristojni organ, to pa je disciplinska komisija Vlade RS, ki je odlocala o tožnikovem ugovoru. Ob smiselni uporabi 2. odst. 99. cl. ZPP, ki doloca, da se mora preklic oz. odpoved pooblastila naznaniti sodišcu, pred katerim tece postopek, bi morala tožnik oz. njegov pooblašcenec o preklicu pooblastila pravocasno obvestiti disciplinsko komisijo ...

Sodba nº Pdp 582/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 04, 2002

Ker je tožnik - strojevodja odklonil alkotestiranje, je storil hujšo kršitev delovnih obveznosti po 4. alinei 8. clena pravilnika o disciplinski odgovornosti tožene stranke, ki doloca, da je hujša kršitev delovnih obveznosti tudi kršitev zakona ali na njegovi podlagi izdanega predpisa ali splošnega akta o varstvu pri delu, o varstvu pred požarom, eksplozijo, elementarnimi nesrecami in škodljivim delovanjem strupenih in drugih nevarnih materialov. Tožnik je z odklonitvijo alkotesta kršil doloc...

Sodba nº in sklep Pdp 628/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 04, 2002

Vrnitev v prejšnje stanje se na podlagi 1. odst. 116. cl. ZPP dovoli, ce stranka zamudi narok ali rok za kakšno pravdno dejanje in izgubi zaradi tega pravico opraviti to dejanje, ce se ugotovi, da je stranka zamudila narok oz. rok iz upravicenega vzroka. Pravna neukost tožnika oz. njegovo prepricanje v pravilnost odlocitve tožene stranke ob upoštevanju dejstva, da je sporna odlocba o prenehanju delovnega razmerja vsebovala pravni pouk o pravici do ugovora zoper to odlocbo, tožnik pa je na nar...

October 03, 2002

Sodba nº Pdp 8/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 03, 2002

Ker je štipendist obvestil tožeco stranko - štipenditorja o zakljucku izobraževanja in jo pozval, da mu omogoci opravljanje pripravništva, na kar se tožeca stranka ni odzvala in ni izpolnila svoje pogodbene obveznosti, dolocene iz pogodbe o štipendiranju, so prenehale vse pogodbene obveznosti štipendista. Zato je zahtevek za vracilo štipendije, izplacevane po pogodbi, neutemeljen.

Sodba nº Pdp 1378/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 03, 2002

Za razporeditev delavca na drugo delovno mesto je potrebno izkazati nujne potrebe delovnega procesa. Ker je bil razlog za prerazporeditev tožnika na drugo delovno mesto v nezadovoljstvu njegovih nadrejenih nad kvaliteto njegovega dela, ne pa v nujnih potreba delovnega procesa in organizacije dela, razporeditev ni zakonita.

Sodba nº Pdp 552/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 03, 2002

Delovna uspešnost, dolocena v 45. clenu SKPgd, se lahko odraža le v placi, ki je dolocena v 43. clenu SKPgd. Zato ni mogoce povracila materialnih stroškov vezati na dosežen plan realizacije, saj so to dejanski stroški, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela in jih je delodajalec dolžan delavcu povrniti. Nobena od kolektivnih pogodb ni dolocala, da se lahko povracilo materialnih stroškov v zvezi z delom zniža, temvec se je lahko znižala le placa.

Sodba nº Pdp 1978/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 03, 2002

Ker tožnica ni izpolnila pogoja pridobitve naslova doktorja znanosti, je sodišce prve stopnje pri razsoji pravilno uporabilo 3. tc. 1. odst. 100. clena ZDR. Izguba naziva oz. neobnovitev habilitacijskega naziva, ki je pogoj za opravljanje del delovnega mesta, na katerega je delavec razporejen, pomeni, da delavec nima zmožnosti za opravljanje dela. Navedbe o tem, da je bila tožnica ovirana oziroma, da ni imela pogojev za delo na doktoratu in da je bila zaradi bolezni dolgo v bolniškem staležu,...

Sklep nº Pdp 1615/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 03, 2002

Ker je bil tožnik na nepretrganem bolniškem staležu, ni bilo utemeljeno spreminjati višine nadomestila glede na sicer dokoncno in pravnomocno razporeditveno odlocbo, ki pa ni nikoli zaživela in glede na nepretrgan bolniški stalež tudi ne bi mogla. Zato tudi ne bi mogla biti uresnicena dolocba 4. odstavka 31. cl. ZZVZZ. Zato bi predpostavka, "da bi dobil takšno višino nadomestila, kot ce bi tedaj delal", morala biti vsaj verjetno, ce že ne gotovo izkazana.

October 02, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 885/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 02, 2002

Z razveljavitvijo sklepa o prenehanju delovnega razmerja je vzpostavljeno stanje, kakršno je bilo pred navedeno odlocitvijo tožene stranke. To pomeni, da je tožena stranka dolžna tožniku za cas od nezakonitega prenehanja delovnega razmerja do izteka pogodbe o zaposlitvi, po kateri je bil napoten na delo v tujino, oz. do dokoncne razporeditve na drugo delovno mesto v Sloveniji, izplacati nadomestilo place, kot bi ga prejel, ce bi v tem obdobju delal v tujini. Gre za povracilo škode, ki je tožn...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners