Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on November 2002

November 29, 2002

Sklep nº Pdp 964/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2002

Ker je bila tožena stranka na podlagi dolocil ZFPPod izbrisana iz sodnega registra, je sodišce prve stopnje pravilno prekinilo postopek po dolocbi 3. tc. 1. odst. 205. clena ZPP. Pravilno je tudi poucilo tožnika, da lahko uveljavi svoo terjatev do družbenikov oz. delnicarjev družbe v roku enega leta po objavi izbrisa iz sodnega registra v Uradnem listu RS, kot to doloca 5. odst. 27. clena ZGD.

Sodba nº Pdp 715/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2002

1. Za obstoj kvalifikatorne okolišcine je dovolj že možnost motenega delovnega procesa, zato ni odlocilno, da je do dejanja prišlo po zakljucku rednega delovnega casa, saj je tudi delo v podaljšanem delovnem casu del delovnega procesa.

Sklep nº Pdp 885/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2002

1. Sodišce pri presoji zakonitosti izpodbijane odpovedi delovnega razmerja ni vezano na pravno kvalifikacijo delodajalca, ampak na na dejanski stan ocitane kršitve delovne obveznosti. Zato ne more tožnikovemu zahtevku za razveljavitev sklepov o prenehanju delovnega razmerja ugoditi zgolj zato, ker je toženec tožnikovo ravnanje pravno napacno opredelil kot nepooblašceno, namesto kot prekoracitev pooblastil.

Sodba nº Pdp 853/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2002

Placa ni obcasna dajatev in zato zanjo velja splošni petletni zastaralni rok. Obresti na neizplacane place pa so obcasna terjatev v smislu 1. odst. 379. clena ZOR, zato je utemeljen ugovor tožene stranke, da so le-te zastarale za cas, daljši od treh let pred vložitvijo tožbe.

Sodba nº Pdp 896/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2002

Pravna podlaga za prerazporejanje delavcev v drugo organizacijo je podana v 15. clenu ZTPDR, 17. clenu KP za kemicno in gumarsko industrijo Slovenije in 15. clenu SKPgd. Ta doloca, da pristojna organa obeh delodajalcev sprejmeta sporazum o prevzemu delavcev na podlagi predhodnega mnenja sindikata. Nato delodajalec delavcem izda sklepe o prehodu k novemu delodajalcu, ta pa je z njimi dolžan skleniti pogodbe o zaposlitvi, ki morajo biti skladne z dokoncnim sklepom o prehodu. Ker niti zakon niti...

Sodba nº Pdp 1272/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2002

V 1. odst. 51. cl. ZPPSL je doloceno, da mora program prenehanja delovnih razmerij vsebovati število delavcev, ki jim zaradi financne reorganizacije preneha delovno razmerje, delovna mesta, ki se zaradi financne reorganizacije ukinjajo ter rok za prenehanje delovnega razmerja za vsako od delovnih mest iz prejšnje tocke. Zato lahko delovno razmerje preneha le delavcem na delovnih mestih, ki se zaradi financne reorganizacije ukinjajo, na drugih pa ne.

Sklep nº Pdp 1623/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 2002

Zaradi preprecitve nastanka nenadomestljive škode je v dolocenih izjemnih primerih možna le zacasna odredba z enako vsebino, kot je vsebina tožbenega zahtevka, vendar sme sodišce izdati zacasno odredbo, katere vsebina je enaka tožbenemu zahtevku le v ob dodatnem pogoju, ce bi bilo kljub izdani zacasni odredbi in njeni izvršitvi, kasneje ob sodbi, s katero bi sodišce zahtevek zavrnilo, mogoce za toženca vzpostaviti prejšnje stanje.

November 28, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 1661/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 28, 2002

Ce se v casu nezakonitega prenehanja delovnega razmerja pri delodajalcu razmere objektivno tako spremenijo, da je ob vrnitvi delavca na delo potreba po njegovem delu prenehala, hkrati pa delodajalec ne razpolaga z drugimi ustreznimi prostimi deli, je ob vrnitvi na delo tudi tak delavec lahko opredeljen za trajni višek. V nasprotnem primeru bi bil v primerjavi z drugimi delavci, ki jim je iz operativnih razlogov v vmesnem obdobju prenehalo delovno razmerje zaradi trajnega viška, neutemeljeno v...

Sklep nº Pdp 2207/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 28, 2002

Ce delavec po vrnitvi na delo po zacasnem cakanju nasprotuje razporeditvi na drugo delovno mesto in na tem delovnem mestu zaradi nedokoncnosti razporeditve ni pripravljen nastopiti dela, se mora ob rednih prihodih na delo javljati nadrejenemu delavcu na dotedanjem delovnem mestu (ob zacetku delovnega casa in ne kadar koli tekom delovnega dne) in cakati na njegova navodila. Brez soglasja pristojnega nadrejenega delavca ali pismene odlocitve pristojnega organa delavec ne sme ostajati doma, oz. ...

Sodba nº Pdp 1309/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 28, 2002

Pravica do vrnitve na delo po 35. cl. ZTPDR je vezana na iztek funkcije oz. iztek prvega mandata. Ob ponavljanju mandatov ali v primeru prehoda na drugo funkcijo delavec zadrži pravico do vrnitve le, ce o tem obstaja dogovor z delodajalcem oz. ce delavec po vsakokratnem izteku mandata ali funkcije delodajalca obvesti o tem, da si pridržuje pravico do vrnitve na delo po 35. cl. ZTPDR tudi po izteku naslednjega mandata ali funkcije.

Sodba nº in sklep Pdp 681/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 28, 2002

Tožniki so kot navadni sosporniki samostojne stranke in je vsak taksni zavezanec za svoj tožbeni zahtevek v smislu 7. clena ZST. Na podlagi 1. odstavka tar. št. I taksne tarife so bili vsi vtoževani zneski ob vložitvi tožbe tožnikov v razredu do vrednosti 10.000 tock in je sodišce prve stopnje po tar. št. 2 sodno takso pravilno odmerilo. Sodišce prve stopnje pri odmeri sodne takse pravilno ni uporabilo analogije z 41. clenom ZPP, ki doloca, da se v primeru, ce tožeca stranka v tožbi zoper ist...

November 26, 2002

Sodba nº Pdp 103/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 26, 2002

Ker je sodišce odlocilo o primarnem zahtevku, ni bilo dolžno obravnavati podrednega zahtevka. Samo ce bi ugotovilo, da ne obstoji podlaga za obravnavanje primarnega zahtevka in bi ga zavrnilo, bi potem moralo odlociti o podrednem zahtevku.

November 22, 2002

Sodba nº Pdp 290/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 22, 2002

Tožena stranka je kršila dolocbo 2. odstavka 63. clena ZTPDR, ker je kljub dejstvu, da se tožnik iz opravicenega razloga ni udeležil obravnav pred disciplinskimi organi, zakljucila disciplinski postopek brez zaslišanja tožnika. Tožniku je bila s takim postopkom onemogocena pravica do zagovora, kar je bistvena kršitev dolocb disciplinskega postopka, ki ima za posledico nezakonitost sprejetih sklepov.

November 21, 2002

Sklep nº Pdp 1572/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2002

1. Ne glede na to, da je bil spor sprožen pred delovnim sodišcem, se vprašanje razrešitve uprave d.d. presoja po dolocbah ZGD.

Sklep nº Pdp 847/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2002

1. Pri odlocanju o zakonitosti razrešitve tožnika je odlocilno, kdaj je bil tožnik razrešen s funkcije direktorja, iz kakšnih razlogov, kdaj je bil ta sklep vrocen tožniku in kdaj je postal dokoncen. Vsakemu delavcu je potrebno izdati sklep o prenehanju delovnega razmerja oz. sklep o razrešitvi, saj zoper njega lahko vloži zahtevo za varstvo pravic oz. ugovor.

Sodba nº in sklep Pdp 1672/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2002

Delavec s posebnimi pooblastili po razrešitvi ne more vec opravljati svojega dela, ker mu je to pooblastilo prenehalo. Zato in zaradi nezaupanja direktorja v nadaljnje delo tožnice kot vodje zunanje in notranje trgovine ter zacetega postopka za trajno razporeditev tožnice na drugo ustrezno delo, je tožena stranka tožnico lahko zacasno razporedila na delo komercialist I. V v tem primeru je šlo za nujni primer zacasne razporeditve v smislu 2. odstavka 17. clena ZTPDR.

Sodba nº Pdp 821/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2002

Tožece stranke niso dokazale, da so bile pri ocenjevanju obravnavane neenakopravno, oz. da je imel ocenjevalec zanje drugacna merila, kot za ostale ocenjevane. Iz dokaznega postopka je razvidno, da je bil postopek spornega ocenjevanja izveden pravilno, da ocene niso izraz zgolj subjektivnega mnenja ocenjevalca in so primerljive, kriteriji ocenjevanja pa so bili predoceni jasno, zato je ocena (in posledicno razvrstitev v placlni razred) zakonita.

Sodba nº Pdp 878/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2002

Izplacilo funkcionarju je brez pravne podlage, ker so bili pri obracunu plac v letu 1994 uporabljeni koeficienti, ki so bili višji od koeficientov dolocenih s Pravilnikom o osebnih dohodkih funkcionarjev (Ur. list RS št. 7/91) za obdobje od 1.1.1994 do 30.4.1994, za obdobje od 1.5.1994 do 31.12.1994 pa višji koeficientov od dolocenih s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o osebnih dohodkih funkcionarjev (Ur. list RS št. 45/94). Ker so bili uporabljeni koeficienti za dolocitev o...

Sodba nº Pdp 297/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2002

Odlocba o placi je postala dokoncna, saj tožnik v tožbi ni zahteval njene razveljavitve oz. spremembe. Tožnik ni niti v postopku pred sodišcem prve stopnje niti v pritožbi navajal, da je ta odlocba sporna in da zato zoper njo zahteva sodno varstvo, ceprav odlocba vsebuje pravni pouk. Zato je tožnik upravicen do place po kolicniku, ki je v njej dolocen v dokoncni odlocbi, ne pa do place na podlagi 98. cl. Zakona o obrambi.

Sodba nº Pdp 764/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2002

Delavec ima pravico uveljavljati zamudne obresti od takrat, ko je denarna terjatev delavcu nastala, to je od takrat, ko se je pri toženi stranki uresnicevala materialna korist od uporabljene tehnicne izboljšave tožece stranke.

Sodba nº Pdp 1545/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2002

Za uveljavljanje solidarnostne pomoci ne veljajo prekluzivni, ampak zastaralni roki. Delavec lahko zahtevek za izplacilo solidarnostne pomoci kot denarne terjatve uveljavlja neposredno na sodišcu, v skladu z 2. odst. 83. cl. ZTPDR.

Sklep nº Pdp 2074/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2002

Ugotovitev tožene stranke z naslovom "Povzrocena škoda T. A." pomeni, da je tožena stranka izpolnila pogoj iz 1. odst. 72. cl. ZTPDR, ki doloca, da škodo in okolišcine ugotavlja pristojni organ oziroma delodajalec. Zato je prvostopenjsko sodišce tožbo zmotno zavrglo. Upoštevati je potrebno tudi spremenjeno prakso delovnih in socialnih sodišc, ki so zavzela stališce, da odškodninski zahtevki pomenijo uveljavljanje denarne terjatve, ki se v skladu z 2. odst. 83. cl. ZTPDR lahko neposredno uvelj...

November 18, 2002

Sodba nº Psp 34/2001 of Oddelek za socialne spore, November 18, 2002

Za verzijsko terjatev je bistveno le, da je do prehoda denarne dajatve prišlo na podlagi pravnega temelja ali na pravni podlagi, ki je kasneje odpadla. Psihicne zdravstvene težave toženke in njeno socialno-ekonomsko stanje ni odlocilno. Zato je toženka na podlagi 288. clena ZPIZ v zvezi z 210. clenom ZOR dolžna neupraviceno prejeti znesek vrniti.

Sodba nº Psp 27/2001 of Oddelek za socialne spore, November 18, 2002

Sodišce prve stopnje je tožnici utemeljeno priznalo bolniški stalež le do dneva, ko je prejela mnenje zdravniške komisije I. stopnje, po katerem se je bila dolžna ravnati, saj daljši bolniški stalež medicinsko ni bil indiciran.

November 15, 2002

Sodba nº Pdp 676/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 15, 2002

1. Ker je tožena stranka ugotovila, da nihce od prijavljenih kandidatov ni izpolnjeval vseh razpisnih pogojev, je z namenom zagotovitve nemotenega opravljanja dela za eno leto zakonito sklenila delovno razmerje z enim od prijavljenih kandidatov (2. odst. 14. clena ZDR). Tožnik bi s svojim zahtevkom za razveljavitev sklepa o izbiri drugega kandidata uspel le, ce bi dokazal, da je sam razpisne pogoje izpolnjeval, izbran pa je bil kandidat, ki jih ni.

Sodba nº Pdp 832/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 15, 2002

Tožnici je lececi zdravnik odobril bolniški stalež, zato ji za to obdobje ni mogoce ocitati neupravicenih izostankov. Drugacna odlocitev zdravniških komisij I. in II.stopnje, da je tožnica do bolniškega staleža upravicena le za del vtoževanega obdobja, je bila v socialnem sporu spremenjena in je sodišce tožnici priznalo bolniški stalež za celotno obdobje, za katerega se ocitajo neupraviceni izostanki. Ceprav je bila sodna odlocba v socialnem sporu izdana šele po koncanem disciplinskem postopk...

Sklep nº Pdp 7/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 15, 2002

Stališce, da je delodajalec v primeru, ce delavec ne izpolni svojih obveznosti iz pogodbe o izobraževanju ob delu, upravicen le do povracila neto plac, ni pravilno. Iz 7. tocke pogodbe o izobraževanju ob delu, v kateri so opredeljene posledice neizpolnitve, izhaja, da mora delavec v primeru razdrtja pogodbe povrniti delodajalcu vsa placila in stroške, kar pomeni bruto placo.

Sodba nº Pdp 1668/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 15, 2002

1. Tožnicina sodelavka je bila nepravilno opredeljena kot samohranilka z otrokom v starosti do dveh let in bi morala biti tožnica z njo primerjana. Tožena stranka tega ni upoštevala in obeh delavk ni tockovala glede na kriterije, dolocene s Podjetniško kolektivno pogodbo, temvec je tockovala le delovno uspešnost tožnice in ostalih primerjalnih delavcev, zato je tožnici nezakonito prenehalo delovno razmerje kot trajno presežni delavki.

Sodba nº in sklep Pdp 1475/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 15, 2002

1. Za ugotovitev ali predstavlja odlocba o tožbenem zahtevku v odnosu do tožbenega zahtevka, vtoževanega v drugi pravdi, razsojeno stvar, je bistvenega pomena subjektivna in objektivna identiteta obeh tožbenih zahtevkov. Med istimi strankami o tožbenem zahtevku, o katerem je bilo že pravnomocno razsojeno, zaradi ucinkov pravnomocnosti ni dopustno ponovno sojenje. O dveh identiticnih tožbenih zahtevkih govorimo, ce je v obeh pravdah podan enak tožbeni predlog ob upoštevanju istega materialnopr...

Sodba nº Pdp 1170/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 15, 2002

Placa direktorja je osnova za izracun nadomestila place za cas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja izkljucno zato, ker tožnik potem, ko je bil predcasno razrešen kot direktor sektorja, ni bil zakonito razporejen na nižje delovno mesto (zaradi opustitve vrocitve sklepa o razporeditvi). Ce bi bila razporeditev zakonito izvedena, bi bila osnova za odmeno za celotno obdobje placa pravnika.

Sodba nº Pdp 1647/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 15, 2002

Zmotno je stališce, da bi morala tožnica uveljavljati solidarnostno pomoc v roku iz 80. clena ZTPDR, saj gre za uveljavljanje denarne terjatve, za katere velja 5-letni zastaralni rok.

November 14, 2002

Sodba nº Pdp 50/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 14, 2002

Imuniteto sindikalnega zaupnika v zvezi s sindikalno dejavnostjo zagotavlja 4. odstavek 5. clena ZDR. Zoper tožnika ni bil voden disciplinski postopek zaradi sindikalnega delovanja, temvec zaradi kršitve delovne obveznosti, zaradi katere pa ne uživa imunitete, zato delodajalec za vodenje disciplinskega postopka ne potrebuje predhodnega soglasja sindikalne organizacije.

Sodba nº Pdp 231/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 14, 2002

Sklepa o razporeditvi tožnice na delovno mesto pomivalke, za katero se zahteva nižja strokovna izobrazba od tožnicine, nista v skladu z dolocbo 5. odst. 17. cl. ZTPDR. Tožnico bi bilo dopustno zacasno razporediti na takšno delovno mesto samo izjemoma in v posebej dolocenih primerih, opredeljenih s splošnim aktom ali kolektivno pogodbo.

November 08, 2002

Sodba nº Pdp 2075/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2002

Sodišce je na podlagi 13. tocke 1. odst. 100. clena ZDR utemeljeno zakljucilo, da je tožniku prenehalo delovno razmerje z dnem dokoncnosti sklepa o izrecenem disciplinskem ukrepu. Ker se je tožnik izmikal vrocitvi dokoncnega sklepa, mu je tožena stranka vrocila delovno knjižico en mesec po sprejetju dokoncne odlocbe o disciplinskem prenehanju delovnega razmerja. Zato se tožnik ne more sklicevati na to, da mu zaradi nevrocitve dokocne odlocbe disciplinskega organa delovno razmerje sploh še ni ...

Sodba nº Pdp 134/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2002

Navedba delodajalca, da bo zoper delavca uvedel disciplinski postopek, ni nedopustna grožnja, saj je disciplinski postopek predviden v zakonu za ugotavljanje disciplinskih kršitev delavca. Prav tako lahko delodajalec v primeru nujne potrebe delovnega procesa delavca razporedi iz kraja v kraj. Navajanje delodajalca, da bo zoper delavca uvedel disciplinski postopek oz. ga razporedil, ne pomeni grožnje v smislu 60. clena ZOR. Grožnja je nedopustna, kadar stranki povzroci utemeljen strah. Strah s...

Sklep nº Pdp 1580/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2002

Kadar se stranke strinjajo, da sodišce odloci brez nove glavne obravnave na seji senata, morajo pri odlocanju na seji senata sodelovati isti sodniki, kot na glavni obravnavi, sicer je podana absolutna bistvena kršitev postopka po 1. tocki 2. odstavka 339. clena ZPP.

Sklep nº Pdp 1862/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2002

1. Po dolocbi 276. clena ZPP mora sodišce tožbo vrociti toženi stranki, da ta nanjo odgovori, pri cemer skladno z 1. odstavkom 189. ZPP clena pravda zacne teci z vrocitvijo tožbe tožencu. Ker tožena stranka ob pošiljanju odgovora na tožbo pooblašcenca tudi teoreticno še ni mogla pooblastiti, saj pravda glede na dolocilo 1. odstavka 189. clena še ni zacela teci, je neutemeljno sklicevanje pooblašcenca tožene stranke v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, da bi moralo sodišce prve stopnje tož...

Sodba nº Pdp 624/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2002

Dolocba 3. odst. 92. cl. ZObr, da se kandidatu za vojaka, ki v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi ne opravi uspešno vojaškega strokovnega usposabljanja, prekine pogodbo o zaposlitvi, predstavlja izjemo od splošnih delovnopravnih pravil, zato jo je potrebno razlagati tako, kot je zapisana in ni dopustno nobeno širjenje njenega pomena. Ceprav je tožnik delovno razmerje pri toženi stranki sklenil že na podlagi sklepa tožene stranke z dne 18.12.1996 (in ne šele s pogodbo o zaposlit...

Sodba nº Pdp 187/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2002

Ugotovitveni sklep o prenehanju delovnega razmerja delavca, za katerega je bilo s pravnomocnim sklepom že odloceno, da mu delovno razmerje preneha zaradi trajnega prenehanja potreb po njegovem delu, je mogoce izpodbijati le zaradi napacne dolocitve datuma prenehanja delovnega razmerja, ni pa z izpodbijanjem ugotovitvenega sklepa mogoce doseci razveljavitve pravnomocnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja. Ceprav je tožena stranka v ugotovitvenem sklepu napacno dolocila datum izteka šestme...

Sodba nº Pdp 1188/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2002

S sporazumom o prenehanju delovnega razmerja sta se stranki dogovorili o medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja tožnika pri toženi stranki in sta se dolžni sporazuma držati. Ta zaveza bi prenehala le, ko bi prenehala obveznost. V skladu z dolocbami ZOR je to lahko z izpolnitvijo ali v drugih, z zakonom dolocenih primerih (295. cl. ZOR). Ker tožena stanka ni predložila dokazov, da je izpolnila svoje obveznosti oz. da je prišlo do prenehanja njene obveznost...

Sodba nº Pdp 1012/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2002

Požar pri toženi stranki ne predstavlja zadostnega razloga za opustitev postopka ugotavljanja trajno presežnih delavcev, kot je opredeljen v dolocbah III. poglavja ZDR. Ker so bili izpodbijani sklepi tožene stranke izdani tožnikom zaradi ugotovitve, da je postalo njihovo delo trajno nepotrebno (zaradi požara, ki je unicil proizvodne kapacitete tožene stranke), ne da bi tožena stranka predhodno izvedla postopek dolocanja trajno presežnih delavcev po ZDR, je tožnikom delovno razmerje prenehalo ...

Sodba nº in sklep Pdp 407/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 2002

1. Razgovorov A. s tožniki, v okviru katerih je bilo govora o nevarnosti stecaja (kar bi pomenilo, da tožniki do odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja zaradi stecajnega postopka ne bi bili upraviceni), ni šteti niti za grožnjo niti za prevaro v smislu 60. oz. 65. cl. ZOR. Verbalna grožnja o možnosti stecaja nad delodajalcem tožnikov ne predstavlja ogrožanja nobene od pravno zavarovanih dobrin, kar bi pri tožnikih povzrocilo utemeljen strah, ki bi vplival na oblikovanje njihove volje...

Sodba nº Psp 229/2002 of Oddelek za socialne spore, November 08, 2002

V obravnavani zadevi prvostopenjsko sodišce s spisom ZPIZ-a ni razpolagalo v obdobju od 29.10.2001 do 18.4.2002 (ko je bil priložen k drugemu spisu, saj je imel tožnik vec sporov). Nevedeno ni odlocilno, ker v tem obdobju sodišce ni opravilo nobene od obeh obravnav. Iz obravnavnega zapisnika je razvidno, da so se v soglasju s tožnikom šteli za prebrane vsi doslej izvedeni dokazi (torej tudi dokumentacija v tem upravnem spisu), zato ne gre za kršitev nacela ustnosti po 1. odst. 4. cl. ZPP.

November 07, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 1695/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 07, 2002

Zakon o obrambi (ZObr - Ur.l. RS št. 82/94) v 1. odst. 109. clena doloca, da se dolocbe v zvezi z ustrezno stopnjo splošne izobrazbe za poklicno delo v vojski ne uporabljajo za tiste, ki so bili pripadniki stalne sestave Teritorialne obrambe na dan 18.7.1991 in so ob uveljavitvi tega zakona imeli najmanj 15 let skupne zavarovalne dobe. Sodišce prve stopnje je pravilno tolmacilo omenjeno dolocbo 109. clena ZObr (1. in 2. odst.), da je potrebno upoštevati le stalno razporeditev pripadnika staln...

Sklep nº Pdp 997/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 07, 2002

Ceprav je tožena stranka pri pravni kvalifikaciji hujše kršitve delovne obveznosti izhajala neposredno iz dolocbe 1. odstavka 58. clena ZTPDR, izpad pravilne pravne kvalifikacije (po 3. odst. 58. cl. ZTPDR) v odlocbi delodajalca še ne pomeni bistvene kršitve postopka oz. zmotne uporabe materialnega prava. Ce se disciplinski organ v izpodbijanem sklepu ne sklicuje na KP dejavnosti, delavec pa je, upoštevajoc zakon in KP dejavnosti, hujše kršil delovne obveznosti, ki so kot take opredeljene v K...

Sklep nº Pdp 1508/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 07, 2002

Za presojo utemeljenosti razlogov za razrešitev direktorja (uprave d.d.) ni pomembno, ali so bili ti razlogi v celoti ugotovljeni že ob sami razrešitvi, ali pa so se sumi takšnih razlogov potrditi šele naknadno.

Sklep nº Pdp 1362/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 07, 2002

Tožnik je razširil tožbo na drugotoženo stranko potem, ko se je prvotožena stranka že spustila v obravnavanje glavne stvari, zato bi bila takšna sprememba tožbe dopustna le, ce bi z njo soglašali obe toženi stranki (187. cl. ZPP). Ker sta za spremembo tožbe v konkretnem primeru potrebni soglasji obeh toženih strank kumulativno, sodišce prve stopnje spremembe pravilno ni dovolilo, saj drugotožena stranka vanjo ni privolila.

Sodba nº Pdp 1208/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 07, 2002

Ce delodajalec v splošnem aktu osnovno placo opredeli tako, da je izhodišce za obracun place le 50 % v pogodbi o zaposlitvi dogovorjene osnovne place, razlika od 50% do 100% pa je odvisna od doseženih rezultatov in osebne ocene delavca, je to v škodo delavca in v neskladju z opredelitvijo pojma osnovne place v 43. cl. SKPGd, zato je taka dolocba splošnega akta delodajalca neupoštevna.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners