Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on December 2002

December 23, 2002

Sodba nº Pdp 1001/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 23, 2002

Kot osnovo za izracun nadomestila med zacasno zadržanostjo od dela je potrebno upoštevati placo, ki jo je tožnica prejemala v koledarskem letu pred zacasno zadržanostjo z dela, torej placo direktorja sektorja. Tako izracunano nadomestilo je skladno z dolocbami 1., 2., in 4. odstavka 31. clena ZZVZZ, saj je spoštovana omejitev glede najvišjega možnega nadomestila, ki ne sme biti višje od place, ki bi jo zavarovanec dobil, ce bi delal, oz. od osnove, po kateri je v casu zadržanosti z dela zavar...

Sodba nº in sklep Pdp 1449/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 23, 2002

1. Kadar delavec ostane na delu po casu, ko bi mu moralo delovno razmerje prenehati, se že po samem zakonu šteje, da je sklenil delovno razmerje za nedolocen cas. Ker je tožnik že pridobil pravice iz delovnega razmerja za nedolocen cas, s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas z veljavnostjo za vec kot leto dni nazaj, delovnega razmerja ni vec mogoce spreminjati v delovno razmerje za dolocen cas.

December 20, 2002

Sodba nº Psp 433/2001 of Oddelek za socialne spore, December 20, 2002

Po naravi so denarna nadomestila za primer brezposelnosti obcasne denarne dajatve, zato je tudi ugovor zastaranja pri zahtevi za vracilo neupraviceno prejetih zneskov potrebno presojati po 372. clenu ZOR in šteti, da je terjatev zastarana po preteku treh let od vsakokratnega neupraviceno prejetega zneska.

December 18, 2002

Sodba nº Pdp 1909/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 18, 2002

Podjetja so v procesu lastninskega preoblikovanja lahko izdajala obveznice, ki so bile lahko namenske, zamenljive le za delnice v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij. Iz spornih obveznic je izhajala le pravica imetnika do zamenjave obveznice z delnico. Zato tožbeni zahtevek tožnika na izplacilo njene vrednosti v denarju ni utemeljen, prav tako pa tudi ne odškodninski zahtevek, ki ga je tožnik postavil podredno.

December 14, 2002

Sklep nº Pdp 713/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 14, 2002

Kljub temu, da delavec v disciplinskem postopku ni bil spoznan za odgovornega storitve kršitve delovnih obveznosti (delavcu je tekom postopka sporazumno prenehalo delovno razmerje, delodajalec pa ni izvedel disciplinskega postopka po vloženi zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka), je odlocba o odstranitvi z dela iz organizacije lahko zakonita, ce so izpolnjeni pogoji iz 95. clena ZDR. Po dolocbi 98. clena ZDR ima delavec pravico do razlike med nadomestilom place, ki jo je prejemal v casu ...

December 13, 2002

Sodba nº Psp 254/2001 of Oddelek za socialne spore, December 13, 2002

Terjatev neupraviceno prejetih zneskov pokojninskih dajatev zastara v treh letih od vsakokratnega izplacila posamicnega zneska.

Sklep nº Psp 170/2001 of Oddelek za socialne spore, December 13, 2002

Oblicnost pogodbe o zaposlitvi ni bistvena za obstoj delovnega razmerja, ki predstavlja temelj za vkljucitev oz. obnovitev lastnosti zavarovanca obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Bistveno je, ali so obstajali vsi elementi pogodbenega razmerja med delavcem in delodajalcem, ki lahko nastane tudi ob ustreznem soglasju volj obeh, in ce se dejansko izvršuje. Le s tega vidika je mogoce interpretirati in pravilno uporabiti dolocbe ZMEPIZ ter Pravilnika o ugotavljanju lastnosti zav...

December 12, 2002

Sodba nº Pdp 1902/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2002

1. Skladno z 14. clenom Zakona o funkcionarjih v državih organih (Ur. l. RS, št. 30/90, 18/91, 22/91 in 4/93) ima funkcionar, ki mu je funkcija prenehala, pravico do nadomestila place do vrnitve v prejšnjo organizacijo oziroma do nove zaposlitve, vendar najvec za 3 mesece. Ker se je toženec po razrešitvi s funkcije na novo zaposlil že pred iztekom navedenega roka, je bilo nezakonito izplacano nadomestilo place za obdobje po ponovni zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 1521/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2002

Zakon o racunovodstvu (Ur. l. SFRJ št. 12/89-61/90, Ur. l. RS, št. 42/90-66/93 - v nadaljevanju ZR), ki je veljal v spornem obdobju, je v 71. cl. opredeljeval vrste odhodkov pravnih oseb, medtem ko je v 72. cl. med drugim dolocil, kateri odhodki se lahko vkljucijo v racun prihodkov in odhodkov pravnih oseb. Na podlagi 5. odst. 72. cl. ZR so se odhodki, ki so zmanjšali sredstva organizacije in niso spadali med odhodke, ki so bili neposreden pogoj ali posledica opravljanja dejavnosti, neposrede...

Sklep nº Pdp 1596/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2002

Drugi odst. 27. clena ZST ne doloca pritožbenega roka, temvec dopušca posebno pritožbo zoper sklep o odmeri sodne takse v primeru, ko se stranka ne more pritožiti zoper odlocbo o glavni stvari. Ker je bil postopek že pravnomocno koncan, pritožba zoper odlocbo o glavni stvari ni vec možna, zato je na podlagi citirane zakonske dolocbe dopustna pritožba zoper sklep o odmeri sodne takse. Ce odlocba o glavni stvari še ni izdana, je pritožba zoper sklep o odmeri sodne takse vezana na pritožbo zoper...

Sklep nº Pdp 1566/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2002

Pritožba je nedovoljena, ce jo vloži oseba, ki nima pravnega interesa za pritožbo. Ker je bil zahtevek proti toženi stranki zavrnjen, tožena stranka nima pravnega interesa za vložitev pritožbe.

Sodba nº Pdp 971/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2002

Uporaba kriterija delovne uspešnosti po pravilniku o ugotavljanju presežnih delavcev iz leta 1998 se navezuje na sistem ugotavljanja delovne uspešnosti, ki je v ocenjevalnem obdobju zadnjih 18 mesecev pred ugotavljanjem presežnih delavcev pri toženi stranki veljal za dolocanje plac. Zato ne gre za retroaktivno uporabo dolocb pravilnika, ceprav je bilo v prejšnjem pravilniku o ugotavljanju presežnih delavcev tockovanje delovne uspešnosti urejeno drugace.

Sklep nº Pdp 1600/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2002

Za odškodninsko odgovornost delodajalca ni potreben naklep, ampak zadostuje milejša oblika krivde po splošnih nacelih civilnega prava. Nezakonito izveden disciplinski postopek (ce gre za kršitev pravil, dolocenih v zakonu ali v aktu delodajalca) predstavlja nedopustno ravnanje delodajalca, za katero le-ta odgovarja, ceprav so bila pravila kršena zaradi nevednosti oz. iz malomarnosti.

Sodba nº Pdp 2069/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2002

Tožnik je zoper osebno oceno, ki se je odrazila pri placi v višini izplacane stimulacije, pri toženi stranki pravilno vložil ugovor skladno z 2. odst. 80. cl. ZTPDR. Ceprav je (glede na datum prejema placilne liste) ugovor vložil prepozno, je tožena stranka ugovor vsebinsko obravnavala in s tem sanirala zamudo 15-dnevnega roka za vložitev ugovora. Zato so podane procesne predpostavke za odlocanje v tem sporu.

Sklep nº Pdp 263/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2002

Delodajalec lahko po pravnomocnosti sodbe, na podlagi katere mora delavca vrniti na delo, razporedi delavca na vsako delovno mesto, ki ustreza njegovi stopnji izobrazbe, znanju in zmožnostim in ga ni dolžan vrniti na tisto delovno mesto, ki ga je opravljal pred vrnitvijo na delo. Navedenega sodišce prve stopnje ni upoštevalo, zato je zmotno presodilo, da pri razporeditvi tožnice ni šlo za nujne potrebe delovnega procesa ali organizacije dela.

Sklep nº Pdp 1622/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2002

Zapisnik ZPIZ, s katerim je bilo odloceno o zavarovalni dobi s povecanjem za tožnike in izracunana višina prispevkov, ki jih placa tožena stranka za posameznega tožnika, je dokoncen in pravnomocen pravni akt. Kot tak je zapisnik izvršilni naslov in sodno varstvo o zahtevi za placilo prispevkov ni dopustna. Tožniki in tožena stranka namrec nista izpodbijali tega zapisnika v zakonitem 30 dnevnem roku in so se s tem odrekli sodnemu varstvu.

Sklep nº Pdp 1675/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2002

Uveljavljanje reintegracijskega zahtevka je vezano na izpodbijanje dokoncne odlocitve delodajalca o prenehanju delovnega razmerja. Reintegracijski zahtevek mora delavec uveljavljati v sporu o nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja in sicer najkasneje do konca glavne obravnave v individualnem delovnem sporu, v katerem izpodbija dokoncno odlocbo o prenehanju delovnega razmerja oz. v katerem uveljavlja sodno varstvo v primeru molka organa. Ce reintegracijskega zahtevka ne uveljavlja pravoca...

December 11, 2002

Sodba nº Pdp 1803/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 11, 2002

Ustanoviteljice (8 osnovnih in ena glasbena šola) so ustanovile zavod za izvajanje spremljevalnih dejavnosti (dostava hrane, cišcenje stavb, racunovodske in knjigovodske storitve). Ta dejavnost tožene stranke ne pomeni opravljanja šolske dejavnosti, niti javne službe v smislu 22. clena Zakona o zavodih, niti vzgojne dejavnosti, za katero bi bilo potrebno soglasje države, obcine ali mesta. Skladno s pogodbo o ustanovitvi tega zavoda, sta organa zavoda direktor in 11-clanski svet zavoda, v kate...

December 09, 2002

Sodba nº Pdp 1039/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 09, 2002

Delovno in socialno sodišce je v socialnem sporu s sodbo ugotovilo, da je bila tožnica zacasno nezmožna za delo od 17.4. do 23.4.1998. Glede na takšen izrek pravnomocne sodbe se je sodišce prve stopnje utemeljeno oprlo na ugotovitev o zacasni nezmožnosti tožnice za delo v dnevih, ko ji izpodbijana disciplinska odlocba ocita neopraviceni izostanek. Tožena stranka ne more uspešno uveljavljati tega, da se je v casu izdaje sklepov o prenehanju delovnega razmerja lahko oprla le na mnenje ZK I. in ...

December 06, 2002

Sodba nº Pdp 758/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 06, 2002

1. Sodišce prve stopnje je bilo pri odlocanju o zahtevku vezano na dokoncen sklep sveta šole o tem, da se tožnika razporedi v V. placilni razred s kolicnikom 5,60. Samo ce bi ugotovilo nicnost sklepa sveta šole, bi lahko zavrnilo tožbeni zahtevek za izplacilo razlike med dejansko prejeto placo in placo, izracunano na podlagi dokoncnega in pravnomocnega sklepa pritožbenega organa tožene stranke.

Sklep nº Pdp 487/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 06, 2002

Drugi odstavek 102.a clena ZDR, ki doloca, da pomanjkanje pravnega pouka ne more biti v škodo delavca, se nanaša le na dokoncno odlocbo o prenehanju delovnega razmerja. Navedena dolocba ne velja za druge odlocbe delodajalca, ki jih ta izda v pisni obliki na podlagi 23. clena ZTPDR, saj analogija v procesnem pravu ni dovoljena.

Sodba nº Pdp 1587/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 06, 2002

Po 2. odst. 114. cl. ZPPSL tecejo zamudne obesti po obrestni meri kot jo doloca stecajna zakonodaja in to od vseh terjatev, ki so nastale do zacetka stecajnega postopka.

Sodba nº Pdp 1516/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 06, 2002

1. Ker tožniku na znanem naslovu v Sloveniji sklepa o prenehanju delovnega razmerja ni bilo mogoce vrociti, je tožena stranka citirani sklep skladno z dolocbo 2. odst. 145. clena takrat veljavnega ZPP pravilno vrocila prek svoje oglasne deske.

Sklep nº Pdp 122/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 06, 2002

Po dolocbi 3. odst. 87. clena ZPP je lahko v postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodišcem pooblašcenec samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit. Delovno sodišce ima po Zakonu o sodišcih položaj okrožnega sodišca po 98. clenu ZS. V skladu s prehodno dolocbo 1. odst. 499. clena ZPP se dolocbe 87. clena ZPP ne uporabljajo za zadeve, v katerih je bila tožba vložena pred uveljavitvijo novega ZPP, kot je to v tem primeru. Vendar za nadomešcanje odvetnikov, ki je ...

Sodba nº Pdp 868/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 06, 2002

Toženo stranko RS po Zakonu o državnem pravobranilstvu zastopa državno pravobranilstvo. Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo državnemu pravobranilstvu na njegovo zahtevo dati uradne podatke in obvestila, potrebna za zastopanje v posamezni zadevi (12. cl. ZDPra). To pomeni, da bi vse listine, za katere je tožena stranka predlagala, naj jih pridobi sodišce, v resnici moral pridobiti njen zakoniti zastopnik. Opustitev sprejema formalnega sklepa o zavrnitv...

December 05, 2002

Sklep nº Pdp 1505/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 2002

Kolektivni delovni spor v zvezi z reprezentativnostjo sindikata lahko sproži le tisti sindikat, ki mu pristojni minister oz. delodajalec nista priznala statusa reprezentativnosti (2. odstavek 47. clena ZDSS). Zato je sodišce prve stopnje predolg sindikata, ki je zahteval razveljavitev odlocbe o priznanju reprezentativnosti drugemu sindikatu, utemeljeno zavrglo, saj za tak primer ni predvideno sodno varstvo.

Sklep nº Psp 292/2001 of Oddelek za socialne spore, December 05, 2002

Ker je bila tožba vložena zoper dokoncno odlocbo ZPIZ zaradi višine priznanega in odmerjenega nadomestila place, je sodišce prve stopnje s tem, ko je upravni odlocbi razveljavilo in tožencu naložilo razcišcevanje dejanskega stanja v smeri, ali so sploh izpolnjeni pogoji za priznanje nadomestila place, kršilo nacelo prepovedi reformatio in peius.

Sklep nº Psp 162/2001 of Oddelek za socialne spore, December 05, 2002

Pritožba toženca, ki je v sporu v celoti uspel, ni dopustna, ker zanjo ni pravovarstvene potrebe oz. pravnega interesa, zato jo je pritožbeno sodišce zavrglo.

Sodba nº Psp 441/2000 of Oddelek za socialne spore, December 05, 2002

Tožnik v postopku pred prvostopenjskim sodišcem od obravnave v letu 1998 ni vec aktivno deloval. Ce bi se udeležil obravnave dne 23.6.2000, na kateri je sodišce prebralo dotlej izvedene dokaze ter izvedlo dokaz s precitanjem dopolnitve mnenja IK II., bi na tej obravnavi, ki je bila kot prva opravljena po uveljavitvi novega ZPP/99, lahko postopal po dolocbah 286. cl. tega zakona, po katerem mora stranka najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo navesti vsa dejstva, ki so potrebna za uteme...

Sodba nº Psp 257/2001 of Oddelek za socialne spore, December 05, 2002

Cetudi je tožnica prišla na dom H.O. zato, da bi mu gospodinjila, to ne pomeni, da se ne bi mogla nato tekom casa skupnega bivanja med njo in H.O. razviti življenjska skupnost, ki je v pravnih posledicah izenacena z zakonsko zvezo, kot to doloca ZPIZ/92 v 77. clenu. Bistveni elementi izvenzakonske skupnosti so doloceni z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (dalj casa trajajoce skupno življenje, ekonomska skupnost ter medsebojna custvena pripadnost in povezanost). Volja obeh partn...

Sklep nº Pdp 1636/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 2002

Samovoljno ravnanje (v zvezi s predcasno razrešitvijo tožnice) na strani tožene stranke (zavoda) je podano, ce svet zavoda tožene stranke pri predcasni razrešitvi tožnice s funkcije direktorice zavoda ne upošteva 2. odst. 55. cl. ZOFVI, ki doloca, da direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda in da mora k imenovanju in razrešitvi pridobiti soglasje ministra. Svet zavoda ni pridobil soglasja ministra, zato je takšno ravnanje tožene stranke nedvomno samovoljno, saj je z njim grobo kršila prisi...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners