Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 2002

February 28, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 1510/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 28, 2002

Sklepi o prenehanju delovnega razmerja so nezakoniti, ce delodajalec ne izkaže, katere ukrepe je izvedel za omilitev posledic, preden se je odlocil za ukrep prenehanja delovnega razmerja. Dokazno breme, da obstaja nujni razlog za prenehanje delovnega razmerja delavcev, torej tudi, da ni bilo mogoce izvesti nobenih ukrepov za preprecitev prenehanja delovnega razmerja, je v postopku varstva pravic v organizaciji in v postopku sodnega varstva na delodajalcu. Tožena stranka je v programu razrešev...

Sodba nº Pdp 465/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 28, 2002

Ker že iz izvedega dokaznega postopka izhaja, da je bil tožnik na delovnem mestu pod vplivaom alkohola, kar so izpovedale zaslišane price, sodišce prve stopnje utemeljeno ni izvedlo dodatnih predlaganih dokazov, prvic iz razloga, ker je bil tožnik s predlogom izvedbe teh dokazov že prekludiran, saj jih ni predlagal že na prvi glavni obravnavi, kot mu to nalaga dolocba 286. clena ZPP, prav tako pa glede na že ugotovljeno dejansko stanje izvedba teh dokazov ni bila potrebna.

Sklep nº Pdp 1804/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 28, 2002

Tudi ce tožnica ni prejela pisnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja, je bila vezana na 15-dnevni rok iz 80. clena ZTPDR za predhodno uveljavljanje varstva pravic pri delodajalcu. Ker ni uveljavljala varstva pravic pri delodajalcu oz. je varstvo uveljavljala po preteku 15-dnevnega roka, ne more uveljavljati sodnega varstva, kljub molku organa tožene stranke na prepozno zahtevo.

Sodba nº in sklep Pdp 1332/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 28, 2002

Škodo in okolišcine, v katerih je nastala, njeno višino in povzrocitelja ugotavlja pristojni organ organizacije oz. delodajalec, v primeru, ce delavec v 3 mesecih ne povrne škode, ugotovljene s sklepom pristojnega organa, pa se sproži postopek pred pristojnim sodišcem. Za povrnitev škode od delavca mora torej delodajalec najprej ugotoviti škodo, njeno višino, povzrocitelja, pa tudi odgovornost povzrocitelja in o tem izdati sklep, sodni postopek pa lahko sproži v 3 mesecih po tem, ko delavec, ...

February 21, 2002

Sodba nº Pdp 1278/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 21, 2002

Glede na to, da v konkretnem primeru zadnja modifikacija zahtevka v primerjavi z zahtevkom iz tožbe po višini ni bila presežena, ni šlo za odlocitev o prekoracenem zahtevku.

Sklep nº Pdp 776/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 21, 2002

Iz dopisa Pošte Slovenije je razvidno, da je bilo v poštni predal št. ... pri pošti 2107 Maribor dne 14.12.2000 vloženo sporocilo o prispelem pismu ter, da je pooblašcenec tožene stranke izrecno odklonil sprejem tega pisma. Tožena stranka izjave takratne upravnice pošte izrecno ne izpodbija. Ker je bila tožena stranka dne 14.12.2000 obvešcena o došli pošiljki in je v 15 dneh ni dvignila, se šteje, da je bila vrocitev opravljena dne 14.12.2000. Rok za pritožbo je v individualnih delovnih spori...

Sodba nº Pdp 1160/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 21, 2002

Valorizacija akontacij oz. že odmerjenih odškodnin za negmotno škodo se pravilno opravi s faktorjem rasti cen življenjskih potrebšcin in ne cen na drobno (gre za razlicni kategoriji).

February 15, 2002

Sodba nº Pdp 1061/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 15, 2002

Ker sta bila v spornem obdobju dva dela prosta dneva - Božic in Dan samostojnosti, tožnik ni izostal z dela 5 delovnih dni zaporedoma, zato mu delovno razmerje ni moglo zakonito prenehati po 5. oz. 6. tc. 1. odst. 100. cl. ZDR. Tožena stranka bi lahko v primeru neopravicene odsotnosti tožnika z dela manj kot 5 dni zaporedoma izvedla disciplinski postopek na podlagi 40. oz. 41. cl. Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (Ur. l. RS, št. 26/91).

Sklep nº Pdp 347/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 15, 2002

S tem, ko je sodišce prve stopnje kljub ugovoru tožene stranke o sodni pristojnosti nadaljevalo s postopkom, je v bistvu ugotovilo, da spada sporna zadeva v pristojnost sodišca R Slovenije in da je Delovno in socialno sodišce v Ljubljani kot sodišce za delovne spore stvarno pristojno za rešitev predmetnega spora. Glede na tako odlocitev sodišcu prve stopnje posebnega sklepa o utemeljenosti ugovora glede pristojnosti ni bilo treba izdati.

Sodba nº Pdp 1088/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 15, 2002

Stališce, da imajo delavci v primeru prenehanja družbe po dolocbah ZGD enake pravice kot delavci, katerih delo postane trajno nepotrebno po dolocbah ZDR, je treba razumeti v tem smislu, da s sprejetjem sklepa o prenehanju družbe s strani družbenikov družbe nastane za družbo obveznost, da delavcu izplaca odpravnino v višini in pod pogoji iz 36. f clen ZDR, prav tako pa mora delavcu zagotoviti 6 mesecni odpovedni rok. Ni pa mogoce upoštevati varstva zašcitenih kategorij - 36. d in 36. e clen ZDR.

February 14, 2002

Sodba nº Pdp 235/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2002

Delodajalec pri izreku disciplinskega ukrepa ne sme upoštevati odlocbe, s katero je bil delavec disciplinsko obravnavan, ce je bila v sodnem sporu ta odlocba razveljavljena. Ker je ravno predkaznovanost bistveno vplivala na odlocitev organa druge stopnje pri toženi stranki, da je spremenil izpodbijano odlocbo disciplinske komisije o disciplinskem ukrepu v delu, ki se nanaša na izrek sankcije za storjeno kršitev delovnih obveznosti, je takšna odlocitev nezakonita, ter delavcu ni moglo zakonito...

Sklep nº Pdp 990/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2002

Niti ZDR (ZDR - Ur. l. RS, št. 14/90 - 38/94) niti Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 18/91, 39/93) ne dolocata, da je potrebno v primeru ugotavljanja trajno presežnih delavcev zaradi nujnih operativnih razlogov ukiniti delovno mesto, na katerem se ugotavlja prenehanje potreb po delu delavca.

Sodba nº in sklep Pdp 875/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2002

V primeru neupravicene odsotnosti mora delavec dokazati, da je bil njegov izostanek upravicen.

Sodba nº in sklep Pdp 1280/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2002

Toženec je tožnici šele po enem letu (v tem casu ji je redno izplaceval placo in placeval prispevke), izdal sklep o ugotovitvi, da s tožnico ni bilo sklenjeno delovno razmerje. Dolocbe 1. odst. 12. clena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Ur.l. RS št. 14/90, 5/91 in 71/93), ki doloca, da delavec ne more zaceti delati v organizaciji oz. pri delodajalcu, ce ni sklenil pogodbe o zaposlitvi, ni mogoce razlagati v tem smislu, da delovno razmerje ne nastane, ce delavec pred nastopom dela ne podpiše...

Sklep nº Pdp 2155/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2002

Ker iz navedb v tožbi izhaja, da tožnik poleg odprave sklepa o rezrešitvi zahteva tudi, da se ugotovi, da mu ni prenehalo delovno razmerje v.d. generalnega direktorja tožene stranke, da ga je tožena stranka dolžna pozvati nazaj na delovno mesto in mu priznati vse pravice iz dela in po delu ter placati pripadajoca nadomestila place, je uveljavljanje teh pravic neposredno vezano na izpodbijani sklep o razrešitvi oziroma na odlocitev o (ne)zakonitosti tega sklepa. Po dolocbi 4. odstavka 27. clen...

Sodba nº Pdp 796/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2002

Ker je imela tožena stranka pred prvostopnim sodišcem možnost izjaviti se o višini zahtevka za placilo regresa za letni dopust, pa tega ni storila, novih pritožbenih navedb glede višine tega dela zahtevka v pritožbenem postopku ni bilo mogoce upoštevati.

Sklep nº Pdp 1260/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2002

ZST v 13. clenu govori o stranki postopka in ne locuje med fizicnimi osebami, ki so samostojni podjetniki in tistimi, ki to niso. To ne pomeni, da bi lahko bil podjetnik posameznik oprošcen placila sodnih taks, saj je potrebno upoštevati, da ZPP v 6. odst. 168. clena izrecno izkljucuje možnost oprostitve placila stroškov postopka podjetnika posameznika, ce gre za spore v zvezi z njegovo dejavnostjo.

Sodba nº Pdp 664/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2002

Ker tožniku ni bilo generalno prepovedano opravljanje obrti, sklepanje pogodb in ustanavljanje družb, pac pa je za obdobje dveh let od dneva prenehanja delovnega razmerja za te dejavnosti potreboval soglasje tožene stranke, bi tožniku pripadalo pogodbeno dogovorjeno nadomestilo le v primeru, ko delodajalec ne bi dal soglasja za opravljanje konkurencne dejavnosti.

February 07, 2002

Sklep nº Pdp 70/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 07, 2002

Delavcu preneha delovno razmerje po 1. tc. 1. odst. 100. cl. ZDR z dnem izteka odpovednega roka. Gre torej za enostransko delavcevo izjavo, ki pomeni njegovo željo o prenehanju delovnega razmerja. Zato je sklep delodajalca o sprejemu delavceve izjave, da ne želi vec delati pri njem, le deklaratorne narave. Preklic izjave je možno podati le v primeru, ce jo je delavec podal zaradi grožnje, zmote ali revare.

Sodba nº Pdp 1507/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 07, 2002

V individualnem delovnem sporu zaradi presoje zakonitosti sklepa o razporeditvi ni mogoce presojati zakonitosti postopka sprejemanja sistemizacije delovnih mest pri delodajalcu, ki je bila podlaga za razporeditev delavca.

Sklep nº Pdp 2160/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 07, 2002

Ker odvetnik ob vložitvi tožbe ni predložil pooblastila za zastopanje, tega pa tudi ni storil kasneje, v roku, ki mu ga je dolocilo sodišce s sklepom, je sodišce prve stopnje po preteku danega roka utemeljeno zavrglo tožbo.

Sklep nº Pdp 860/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 07, 2002

Dogovorjeno nadomestilo pripada delavcu že zato, ker dogovor o konkurencni klavzuli spoštuje, pri cemer mu dejanske priložnosti za konkuriranje ni treba izkazovati.

February 01, 2002

Sklep nº Pdp 1249/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 01, 2002

Delodajalec mora v isto kategorijo delavcev uvrstiti vse delavce, ki delajo na takih delovnih mestih, da jih je mogoce med seboj prerazporejati skladno z zakonom, kot je to doloceno v 1. odst. 17. cl. Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 40/97). Ce delodajalec ugotavlja trajno presežne delavce na nivoju posameznega delovnega mesta, sklicujoc se pri tem na specifiko dela, ki onemogoca prerazporejanje širšega kroga delavcev, mora v sodnem postopku izkazati, v cem...

Sodba nº Pdp 1564/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 01, 2002

Kadar se delodajalec odloci za ukinitev predstavništva z enim samim delovnim mestom in z enim samim izvajalcem (v obravnavaenm primeru je bil tožnik edini predstavnik tožene stranek v BiH), ni potrebno sprejemati programa razreševanja presežnih delavcev. Ker tožena stranka ni bila dolžna sprejeti programa razreševanja presežnih delavcev po 35. clenu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Ur. l. RS št. 14/90, 5/91 in 71/93), ker je šlo le za enega delavca oz. eno delovno mesto, je tožniku delovno ...

Sklep nº Pdp 1754/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 01, 2002

Pritožbene navedbe, da tožba ni bila vložena v razumnem roku, pomeni uveljavljanje pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Kaj je še mogoce šteti za razumni rok, je pravni standard, ki ga je potrebno izoblikovati v vsakem sporu posebej, kar pa ni mogoce brez ugotavljanja dejanskega stanja. Ker iz tožbe ni razvidno, ali sta se tožnika pred vložitvijo tožbe v skladu z drugim odstavkom 83. cl. ZTPDR za varstvo pravic najprej obrnila na pristojni organ pri delodajal...

Sodba nº Pdp 1747/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 01, 2002

Dolocba 58. clena ZDR, ki doloca, da lahko delavec ves dopust izkoristi do 30.6. naslednjega leta, ce obstajajo okolišcine, zaradi katerih ni mogel izkoristiti letnega dopusta (bolezen, porodniški dopust ter dopust za nego in varstvo otroka), velja le v primeru, ce je delavec odsoten z dela celo koledarsko leto. Ker je tožnica nastopila porodniški dopust novembra 1993 in se je z njega vrnila dne 6.12.1994, bi ji moral delodajalec v letu 1994 v skladu z dolocbo 3. odst. 31. clena ZTPDR zagotov...

Sklep nº Pdp 311/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 01, 2002

1. Ce se je tožnica kot trajno presežna delavka strinjala z višino odpravnine za delovno dobo za obdobje 17 let zaposlitve pri toženi stranki, to ne pomeni, da se je odpovedala odpravnini za tisti del delovne dobe, za katerega ji tožena stranka ni priznala kontinuitete zaposlitve. Delavec se pravici do odpravnine sicer lahko odpove, vendar mora o tem podati izrecno in jasno izjavo, ki mora biti svobodna in resna.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners