Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on March 2002

March 29, 2002

Sodba nº Psp 353/2000 of Oddelek za socialne spore, March 29, 2002

Ker tožena stranka v upravnem predsodnem postopku eksplicitno uveljavljanega izrednega pravnega sredstva ni obravnavala po 270. clenu ZPIZ, je sodišce prve stopnje zavrnilno odlocbo kot nezakonito pravilno razveljavilo.

March 28, 2002

Sodba nº Pdp 64/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 28, 2002

Ker so posamezne poslovne enote tožene stranke predstavljale ekonomsko in kadrovsko zakljucene celote, zaradi katerih je bilo mogoce delavce razporejati le znotraj teh enot, je bila tožnica v postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev pravilno ocenjevana le v okivru njene poslovne enote, ne pa tudi znotraj drugih poslovnih enot, ter ji je delovno razmerje zakonito prenehalo.

Sodba nº Pdp 1520/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 28, 2002

Ker je ugotovljeno, da je tožena stranka razporedila delavko - medicinsko sestro na delovno mesto arhivarja, ki je ustrezalo njeni strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim, prav tako pa je tožena stranka izkazala, da je bila razporeditev nujna zaradi nemotenega opravljanja dela, je razporeditev zakonita.

Sodba nº Pdp 1312/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 28, 2002

Tožena stranka je imela možnost, da izda sklepe posameznim delavcem na podlagi potrjenega nacrta financne reorganizacije, ki je obsegal tudi program presežnih delovnih mest. Zakon ne predvideva in omogoca tega, da delodajalec na podlagi potrjene prisilne poravnave izdela nek nov program razreševanja trajno presežnih delavcev. Za tak primer je potrebno izvesti celoten postopek, predviden v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR - Ur. l. RS, št. 14/90 - 39/94), sicer delavcem ne more zakonito preneha...

March 22, 2002

Sodba nº Pdp 407/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 22, 2002

Odlocitev socialnega sodišca, da je bila tožnica v spornem obdobju zacasno nezmožna za delo, pomeni, da njena odsotnost z dela v tem obdobju ni neupravicena in da je zato sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi neupravicene odsotnosti z dela nezakonit.

Sodba nº Psp 426/2000 of Oddelek za socialne spore, March 22, 2002

Odstranitev ene ledvice je nedvomno definitiven medicinski poseg. Vendar pa je glede na definicijo invalidnosti, doloceno v 1. odst. 27. clena ZPIZ, invalidnost zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju podana le, ce nastane zaradi le-teh pri zavarovancu zmanjšanje ali izguba delovne zmožnosti za delovno mesto, na katerega je bil trajno razporejen pred nastankom teh sprememb. Tožnicino svoje delo, v zvezi s katerim je toženec ugotavljal vprašanje invalidnosti, je bilo "proizvodna delavka ...

Sklep nº Psp 299/2000 of Oddelek za socialne spore, March 22, 2002

Med dohodke od premoženja po 6. alinei 9. clena Pravilnika o štipendiranju štejejo le dejanski prejemki od premoženja v smislu Zakona o dohodnini, torej le dejansko izplacane dividende ali drugi deleži pri dobicku, ne pa sam dobicek gospodarskega subjekta, ne glede na to, ali je bil družbeniku izplacan ali ne.

March 21, 2002

Sklep nº Pdp 1528/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 21, 2002

Ker delodajalec ni jasno navedel, ali gre pri ocitku neizpolnjevanja in malomarnega izvrševanja delovnih obveznosti za hujšo ali lažjo kršitev delovnih obveznosti, ter tudi ni v sklepu dolocno opredelil, katera ravnanja pomenijo ponavljanje hujših kršitev delovnih obveznosti (zgolj pavšalno sklicevanje na naštete kršitve iz zahteve ni dopustno), v izpodbijanih sklepih niso dolocno konkretizirana ravnanja tožnice, ki naj bi pomenila hujšo kršitev delovnih obveznosti. Zato je bilo kršeno materi...

Sodba nº Pdp 1019/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 21, 2002

Okolišcina, da se je tožena stranka v objavi prostih delovnih mest zavezala, da bo ob izpolnjevanju pogojev dela prednost že zaposlenim na OŠ ..., ni diskriminatorna do ostalih kandidatov. Tožena stranka je namrec izrecno navedla, da morajo vsi kandidati izpolnevati pogoje, ki jih doloca Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 12/96 - 22/00), torej kandidatov ni diskiminirala glede pogojev v zvezi z njihovim znanjem in zmožnostmi. Koncna izbira med ...

Sklep nº Pdp 1829/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 21, 2002

Tožnica je v sporu vložila tožbo zoper toženca kot fizicno osebo in ne zoper družbo, s katero je sklenila delovno razmerje. Zadeva po vsebini ne spada med individualne delovne spore, za katere je pristojno delovno sodišce v skladu z dolocbo 4. cl. ZDSS (premoženjske in druge posamicne pravice in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem med delavcem in delodajalcem). Tožnicin delodajalec je bila gospodarska družba A d.o.o., in ne toženec. Ker je tako tožnica vložila t...

Sodba nº Pdp 1876/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 21, 2002

V primeru zacetka stecaja pravica do izplacila odpravnine, kot gre trajno presežnim delavem, šele nastane, kar pomeni, da ne gre za terjatev, ki bi jo lahko izenacili z vecino ostalih terjatev - to je terjatev, ki nastanejo pred stecajnim postopkom, med drugim tudi s priviligiranimi terjatvami po 2. odst. 160. cl. ZPPSL. Izdatke iz naslova odpravnin, kot izdatke, ki nastanejo zaradi stecajnega postopka, je potrebno šteti med stroške stecajnega postopka, pa ceprav ZPPSL tega ne doloca eksplici...

March 15, 2002

Sodba nº Pdp 1097/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 15, 2002

Za sklepcnost tožbe je potrebno, da iz zatrjevanih dejstev, za katere se šteje, da so priznana in zato resnicna, izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka.

Sklep nº Pdp 1539/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 15, 2002

Fikcija vrocitve po 142. clenu ZPP nastopi šele po tem, ko je opravljen še en poskus vrocitve po 3. odst. 142. clena ZPP.

March 14, 2002

Sodba nº Pdp 3/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 14, 2002

Po dolocbi 182. clena Zakona o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji (ZPPSL - Ur.l. RS št. 67/93, 39/97 in 52/99) se v likvidacijskem postopku uporabljajo dolocbe zakona, ki se nanašajo na stecaj, razen v kolikor zakon doloca drugace. V 2. odst. citiranega clena, ki opredeljuje katere dolocbe ZPPSL se ne uporabljajo v likvidacijskem postopku, ni našteta dolocba 106. clena citiranega zakona, ki doloca, da z dnem zacetka stecajnega postopka prenehajo delovna razmerja dolžnikovih delavcev i...

Sklep nº Pdp 321/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 14, 2002

Ker ni izkazano, da bi bil sklenjen dogovor o ustanovitvi arbitraže,

March 11, 2002

Sodba nº Pdp 897/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2002

ZTPDR v 1. odstavku 31. clena doloca spodnjo mejo dopusta, ki pripada delavcu (18 dni), enako doloca Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS št. 14/90 - 36/00) v 56. clenu, da ima delavec pravico do najmanj 18 dni letnega dopusta. Glede na citirano veljavno zakonsko ureditev, ki zgornje meje dopusta ne doloca, je potrebno razlagati dolocbo 2. odstavka 39. clena ZDDO tako, da delavcu pripade ob izpolnjevanju posameznega pogoja (dopolnitev 50 let starosti, 60 % telesna okvara, delovna invali...

March 08, 2002

Sodba nº Pdp 1811/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 08, 2002

1. Pogoj za sporazumno prenehanje delovnega razmerja je pisni sporazum, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o poravnavi medsebojnih obveznosti in dolžnosti in o datumu prenehanja delovnega razmerja. Ce takega pisnega sporazuma delavec in delodajalec ne skleneta, o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja po 2. tc. 1. odst. 100. cl. ZDR ni mogoce govoriti. Ker delavec ni uspel dokazati, da je z delodajalcem sklenil pisni sporazum o prenehanju delovnega razmerja, je njegov izostanek...

Sodba nº Pdp 1768/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 08, 2002

Za transformacijo delovnega razmerja, sklenjenega za dolocen cas, v delovno razmerje, sklenjeno za nedolocen cas, ker delavec ostane na delu pri delodajalcu po preteku casa, za katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje za dolocen cas, ZDR v 1. odst. 18. cl. doloca le eno predpostavko, to je, da je delavec ostal na delu tudi po poteku tega casa. Citirana dolocba sankcionira delodajalca, ce je dopustil, da je delavec delal pri njem tudi po preteku casa, ko bi mu moralo delovno razmerje v skla...

Sklep nº Pdp 1521/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 08, 2002

Po dolocbi 2. odst. 500. clena ZPP je v delovnem sporu, ce je tožnik delavec, za sojenje pristojno, poleg sodišca, ki je splošno krajevno pristojno za toženca, tudi sodišce, na katerega obmocju se opravlja ali se je opravljalo delo, oziroma sodišce, na obmocju katerega bi se moralo opravljati delo, ter sodišce, na katerega obmocju je bilo sklenjeno delovno razmerje. Po dolocbi 48. clena ZPP pa je za sojenje v sporih zoper pravne osebe splošno krajevno pristojno sodišce, na obmocju katerega je...

Sodba nº Pdp 1460/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 08, 2002

Individualna pogodba, ki jo skleneta delavec in delodajalec, lahko zaradi posebnosti, ki izvirajo iz njunega medsebojnega razmerja, vsebuje tudi odstopanja od siceršnjih uveljavljenih pravil delovnega prava. Taka pogodba ne sme biti v nasprotju s temi pravili, lahko pa deloma drugace uredi posamezna medsebojna razmerja med obema podpisnikoma. Ker sta se z individualno pogodbo pogodbenika dogovorila le o višini bruto osnovne place in o nacinu izplacevanja neto osnovne place, ne da bi opredelil...

Sodba nº Psp 203/2000 of Oddelek za socialne spore, March 08, 2002

288. clenu ZPIZ se nanaša na verzijski zahtevek, po katerem je toženka zavodu dolžna vrniti znesek preplacila, ker ji je zavod še v casu, ko ni bila vec upravicena do nadomestila zaradi manjše place na drugem ustreznem delu, le-to izplaceval še dva meseca in pol. Zavod je tožnico tudi pozval z opominom na vrnitev preplacano prejeti znesek in placati tudi zakonite zamudne obresti od poteka 15-dnevnega roka iz opomina.

Sklep nº Psp 168/2001 of Oddelek za socialne spore, March 08, 2002

Mirovanje postopka je zastoj v sporu, do katerega pride le po volji strank, v smislu 209. clena ZPP tudi tedaj, ce se nobena od strank ni udeležila razpisanega naroka za glavno obravnavo. Ker pa vrocitev vabila toženki ni izkazana, kot je protispisno ugotovilo sodišce prve stopnje, je podana absolutna bistvena kršitev po 8. tc. 2. odst. 339. clena ZPP, zato je bilo potrebno izpodbijani sklep o mirovanju postopka razveljaviti.

March 07, 2002

Sklep nº Pdp 573/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2002

Ni pravilno stališce, da za ugotovitev neopravicene odsotnosti z dela zadostuje, da zdravniška komisija I. in II. stopnje delavcu nista odobrili bolniškega staleža, saj delavec lahko svojo zdravstveno nezmožnost za delo dokazuje tudi z drugimi dokazi in ne le z odobrenim bolniškim staležem.

Sodba nº in sklep Pdp 1854/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2002

Ustanovitelji družbe lahko s sklepom skupšcine družbo likvidirajo, kot to doloca 371. clen ZGD. Ta pravica izhaja iz materialnega zakona, ki ureja pravo družb in ne iz ZDR. ZTPDR in ZDR nimata dolocb o tem, kako razrešiti status delavcev, zaposlenih v družbi v likvidaciji, zato je to pravno praznino potrebno možno izpolniti z inštitutom "prenehanje potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov v organizaciji ali pri delodajalcu", dolocenim v III. poglavju ZDR. Zaradi dejstva, da pravn...

Sklep nº Pdp 1936/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2002

Pravico likvidirati družbo in prenehati z opravljanjem dejavnosti daje ustanoviteljem 371. clen ZGD. Kako urediti delovno razmerje z delavcem, ureja delovnopravna zakonodaja, to sta ZDR in ZTPDR. Pravno praznino je potrebno napolniti, pri cemer se lahko uporabi inštitut "Prenehanje potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov v organizaciji ali pri delodajalcu", ob širšem tolmacenju lahko prenehanje delovnega razmerja zaradi redne likvidacije enacimo z operativnimi razlogi oz. operat...

Sodba nº Pdp 759/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2002

Ker dva clana komisija za spremljanje poskusnega dela tožnicinega dela sploh nista spremljala, kontrola poskusnega dela tožnice ni bila opravljena tako, kot to doloca interni pravilnik tožene stranke. Ocena, ki temelji le na mnenju enega od clanov komisije za spremljanje poskusnega dela, pa ceprav je to direktor, ne more biti objektivna. Pisna ocena komisije za spremljanje poskusnega dela tožnice ne sme biti prevec splošna. Mnenje komisije mora vsebovati konkretno oceno poskusnega dela, iz nj...

Sodba nº in sklep Pdp 1913/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2002

Delovno razmerje za dolocen cas je nezakonito sklenjeno (oz. podaljšano), ce iz tipske pogodbe o zaposlitvi izhaja, da je delovno razmerje za dolocen cas sklenjeno zaradi treh razlogov, ni pa opisan konkretni razlog sklenitve delovnega razmerja za dolocen cas.

Sodba nº Pdp 488/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2002

Dolocbe Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi in ZRPJZ ne dajeta osnove za razlikovanje med placilnim razredom in kolicnikom. ZRPJZ v 6. in 7. clenu izrecno doloca, da se znotraj tarifnih skupin kolicniki razvršcajo v placilne razrede, ter da višina kolicnika hkrati pomeni oznacbo placilnega razreda. Res ZRPJZ hkrati doloca, da se pri toženi stranki lahko uvedejo vmesni placilni razredi, vendar ni nikjer doloceno, da v tem primeru tudi vmesni placilni razred ni dolocen z kolic...

Sodba nº Pdp 532/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2002

Po dolocbi 2. odst. 499. clena ZPP/99 se presojajo pogoji za izdajo zamudne sodbe o dolocbah ZPP/77, ce je bila tožba vrocena otženi stranki pred uveljavitvijo ZPP/99. V obravnavani zadevi je billa tožba vroena toženi stranki 22.11.1998, zato je za presojo zakonitosti izdane zamudne sodbe treba upoštevati dolocbo 322. clena ZPP/77. Ker je bial tožena stranak pravilno vabljena na prvi narok za glavno obravnavo, tožbenemu zahtevku ni oporekala, saj odgovora na tožbo ni vložila, utemeljenost nav...

Sklep nº Pdp 1482/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2002

Ker sta na strani tožene stranke nastopali dve pravni osebi, sodišce pa je v izreku odlocilo, da je k placilu zavezana tožena stranka, takšen izrek sodbe ni razumljiv.

Sklep nº Pdp 124/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2002

Odsotnost odvetnika iz pisarne in kilometrina (potni stroški) iz Kamnika v Ljubljano in nazaj niso potrebni stroški, ki bi jih bila stranka, ki v pravdi ne uspe, povrniti drugi stranki. Ker so bili vsi trije tožniki iz Ljubljane, pooblastili pa so odvetnika, ki ima sedež v Kamniku, toženi stranki stroškov odsotnosti in kilometrine ni potrebno placati, saj bi lahko odvetnik dolocil substituta iz kraja sedeža sodišca.

March 01, 2002

Sodba nº Pdp 1015/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 01, 2002

1. Obstoj kvalifikatornih okolišcin, ki morajo biti podane za izrek disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, je dejansko vprašanje, ki mora biti ugotovljeno v disciplinskem postopku. Tožena stranka bi tožniku nezakonito izrekla disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, ce izpodbijana disciplinska sklepa ne bi vsebovala ugotovitev o obstoju kvalifikatornih okolišcin. Ker so bile kvalifikatoren okolišcine v disciplinskem posotopku ugotovljene, je delavcu delovno razmerje zak...

Sodba nº Pdp 2092/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 01, 2002

Nadzorni svet d.d. ni pristojni organ za odlocanje na drugi stopnji v postopku varstva pravic delavcev pri delodajalcu.

Sodba nº in sklep Pdp 831/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 01, 2002

Po dolocbi 95. cl. ZDR se lahko izrece suspenz že ob ogrožanju materialnih sredstev vecje vrednosti, kar je širši pojem, kot pa je opredelitev kvalifikatornih okolišcin v 89. cl. ZDR kot podlage za izrek disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja. 89. cl. ZDR namrec govori o povzrocitvi ali možnosti povzrocitve vecje škode, medtem ko 95. cl. ZDR govori le o ogrožanju materialnih sredstev vecje vrednosti (kar avtomobili so). Odgovornost tožnika za nastanek vecje materialne škode, kate...

Sklep nº Pdp 254/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 01, 2002

V zvezi z vprašanjem, ali v primeru preoblikovanja pravnih subjektov, pripojitve, spojitve ali razdelitve obstojecih pravnih subjektov ter v primeru prenosa lastninskih upravicenj na tretjega, pride do prenehanja delovnega razmerja, je potrebno upoštevati smernice Sveta Evrope iz leta 1997 in 1998, ki urejata avtomaticen prehod delovnih razmerjih na novega lastnika podjetja, obrata ali dela obrata, ki to postane na podlagi pogodbenega prenosa, združitve ali pripojitve. Upoštevajoc mednarodno ...

Sklep nº Pdp 201/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 01, 2002

1. Pri odlocanju o utemeljenosti zahtevka za placilo odpravnine po 36. f clenu ZDR vprašanje zakonitosti prenehanja delovnega razmerja ni predhodno vprašanje, zato sodišce iz tega razloga ne more prekiniti postopka. 2. Delodajalec je dolžan izplacati odpravnino v trenutku, ko delavcu preneha delovno razmerje na podlagi dokoncnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja. Po zadnjem odstavku 17. clena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPGd - Ur.l. RS št. 40/97) pa morajo bit...

Sodba nº in sklep Pdp 1015/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 01, 2002

Ker tožnikova pooblašcenka svoje odsotnosti na naroku ni opravicila, tožnik pa ni dovolil, da se obravnava izvede v njeni odsotnosti, je tožena stranka po dolocbi 156. clena ZPP utemeljeno priglasila separatne stroške.

Sodba nº Pdp 657/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 01, 2002

Ker je bilo pri toženi stranki zniževanje plac v letu 1992 nezakonito, tožniki pa so v postopku lastninskega preoblikovanja lahko uporabili le sorazmerni del v izdanih listinah - certifikatih priznanih zneskov, so upraviceni do izplacila razlike v gotovini, z zakonitimi zamudnimi obrestm od 15.07.1997 dalje do placila, saj je imela tožena stranka možnost uporabe certifikatov vse do 14.07.1997, ko je bila podpisana pogodba s Skladom RS za o prenosu in prodaji delnic.

Sodba nº Psp 55/2000 of Oddelek za socialne spore, March 01, 2002

Ker v R Sloveniji niso bile izcrpane možnosti zdravljenja, saj je bilo to celo prekinjeno zaradi nadaljnje diagnosticne obravnave v tujini, niso izpolnjen pogoji po 134. niti po 127. in 131. clenu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja za povrnitev stroškov zdravljenja v tujini.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners