Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on April 2002

April 26, 2002

Sklep nº Psp 482/2000 of Oddelek za socialne spore, April 26, 2002

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji je mogoce priznati le, ce so izpolnjeni vsi kumulativno predpisani pogoji iz 7. in 8. clena ZPPPAI. Ker sodišce prve stopnje 8. clena ZPPPAI ni pravilno uporabilo, in sploh ni ugotavljajo, ali je tožniku delovno razmerje res prenehalo v zvezi s prepovedano proizvodnjo in uporabo azbesta, je odlocitev sodišca da tožniku pripada pokojnina po ZPPPAI, preuranjena.

Sodba nº in sklep Pdp 1340/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 26, 2002

Sodišce prve stopnje je v 1. tc. izpodbijane sodbe toženi stranki naložilo, da tožniku izplaca neizplacane prevozne stroške za obdobje od 1.1.1993 do 31.1.1997 v skupnem neto znesku 274.725,00 SIT skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti vsakokratnih mesecnih izplacil prevoznih stroškov do placila, v 8 dneh in pod izvršbo. Takšen izrek o prisojenih zamudnih obrestih je nerazumljiv, saj iz njega ni razvidno, kdaj so zakonite zamudne obresti od mesecnih izplacil (ki v izreku niso zn...

April 18, 2002

Sklep nº Pdp 634/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 18, 2002

Ker po dolocbi pravilnika delodajalca o disciplinski in odškodninski odgovornosti o ugovorih zoper sklepe disciplinskih organov I. stopnje odloca skupšcina d.o.o., je odlocitev o ugovoru sprejeta zakonito tudi, ce so namesto družbenikov v skladu z 2. odst. 440. cl. Zakona o gospodarskih družbah, odlocali njihovi pooblašcenci, ki so izkazali pisno pooblastilo družbenika. 103. cl. Zakona o delovnih razmerjih - ZDR (Ur.l. RS št. 14/90, 5/91 in 71/93) doloca, da se v postopku odlocanja o varstvu ...

April 17, 2002

Sklep nº Psp 330/2000 of Oddelek za socialne spore, April 17, 2002

Ko je sodišce zakljucilo, da je tožnica sklenila delovno razmerje za dolocen cas, bi pri ugotavljanju obstoja izkljucitvenega razloga za priznanje pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost, zakonitost prenehanja lahko presojalo le z vidika, ali ji je to s potekom casa, za katerega je bilo sklenjeno, tudi dejansko prenehalo. Ker sama po sebi tudi sklenitev delovnega razmerja zaradi pridobitve pravic iz zavarovanja ni nedopustna, razen ce gre za fiktivnost delovnega razmerja.

April 11, 2002

Sodba nº Pdp 1469/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2002

Disciplinski organi pri delodajalcu v disciplinskem postopku skladno z 103. clenom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Uradni list RS, št. 14/90 - 36/2000) pri odlocanju uporabljajo dolocbe ZDSS in ZPP. Glede na dolocbo 13. clena ZPP lahko disciplinski organi pri delodajalcu in kasneje tudi sodišce, odlocajo o obstoju kaznivega dejanja. Zato lahko odlocajo tudi o tem, ali ima deloceno dejanje znake kakšnega kaznivega dejanja iz Kazenskega zakonika (KZ - Uradni list RS, št. 63/94 - 23/99). Da t...

Sodba nº Pdp 1454/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2002

Kdaj je akt delodajalca nicen, je potrebno presojati ob smiselni uporabi dolocb prvega odst. 103. clena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR - Ur. l. SFRJ, št. 29/78 - 37/85 in 57/89). Ta doloca, da je nicna pogodba, ki nasprotuje ustavnim nacelom, prisilnim predpisom ali morali, ce namen kršenega pravila ne odkazuje na kakšno drugo sankcijo ali ce zakon v posameznem primeru ne prepisuje kaj drugega. Odlocitev tožene stranke, da tožnici zniža placo, ker ne izpolnjuje pogojev za spregled izob...

April 10, 2002

Sklep nº Pdp 336/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 10, 2002

Ker je G.G. d.o.o. ustanovitelj tožene stranke in edini družbenik ter 100 % lastnik tožene stranke, veljajo za toženo stranko dolocbe ZGD, ne pa dolocbe Zakona o podjetjih - ZP (Ur. l. SFRJ, št. 77/88 - 61/90) glede razrešitve direktorja in v posledici tega avtonomno ureditev tožene stranke. Ni odlocilno, da je tožnik sklenil s toženo stranko le pogodbo o zaposlitvi in da je bil po odpoklicu razporejen na delovno mesto, ki odgovarja njegovi strokovni izobrazbi. Dolocba 3. odst. 449. cl. ZGD s...

April 05, 2002

Sodba nº Pdp 88/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2002

Disciplinski postopek se ne zacne šele takrat, ko je zahteva za zacetek disciplinskega postopka vrocena delavcu, temvec po prvem odstavku 61. cl. ZTPDR takrat, ko pristojni organ vloži zahtevo za zacetek disciplinskega postopka.

Sklep nº Pdp 723/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2002

Med postopkovna pravila, katerih neuporaba ali nepravilna uporaba pomeni bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka, je potrebno šteti tudi dolocbe tretjega odstavka 24. cl. ZDSS o tem, da mora sodišce samo odlociti o pravici, obveznosti oz. odgovornosti iz delovnega razmerja, ce delavec uveljavlja sodno varstvo, ker delodajalec ni odlocil o njegovem ugovoru oz. zahtevi za uveljavljanje pravic. Sodišce delodajalcu lahko naloži sprejem nove odlocitve le takrat, ko obenem tudi razveljavi njegov...

Sodba nº Pdp 502/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2002

Placa oz. razlika v placi zastara v 5-letnem splošnem zastaralnem

April 04, 2002

Sodba nº Pdp 618/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 04, 2002

Ce delavci niso zahtevali korišcenja letnega dopusta, ter jim tega tudi ni zavrnil delodajalec, ni podana odgovornost delodajalca za radi neizrabe letnega dopusta.

Sklep nº Pdp 692/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 04, 2002

Ker tožnik ob vložitvi tožbe še ni prejemal denarnega nadomestila, do katerega je upravicen po dolocbi 2. odst. 19. c clena ZZZPB, je sodišce ob upoštevanju dolocbe 2. odst. 13. clena ZST placilo takse odložilo do izdaje odlocbe sodišca prve stopnje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners