Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on May 2002

May 31, 2002

Sodba nº Pdp 1272/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 31, 2002

Tožena stranka je prekludirana glede uveljavljanja ugovora zastaranja zamudnih obresti, ki ga je podala šele v pritožbi, saj sme po 1. odst. 337. cl. ZPP pritožnik navajati nova dejstva in predlagati nove dokaze le, ce izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti oz. predložiti do prvega naroka za glavno obravnavo oz. do konca glavne obravnave, ce so izpolnjeni pogoji iz 2. odst. 286. cl. ZPP.

May 30, 2002

Sodba nº Pdp 1541/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 30, 2002

Za izracun odpravnine po 36.f cl. ZDR se upošteva izhodišcna placa za V. tarifni razred, do katere bi bila tožnica upravicena zadnje tri mesece pred prenehanjem deovnega razmerja, ce bi delala, saj je bila tožnica vec kot leto dni v bolniškem staležu in je prejemala nadomestilo place.

Sodba nº Pdp 754/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 30, 2002

Terjatev iz naslova odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja nastane z zacetkom stecaja, zato je ni mogoce enaciti s terjatvami, ki so obstajale pred uvedbo stecajnega postopka. Izdatke iz naslova odpravnin je šteti med stroške stecajnega postopka, takih terjatev pa ni potrebno prijavljati v skladu s 137. clenom ZPPSL. Drugi odst. 18. clena ZJPSRS res doloca, da je pogoj za pridobitev pravic v primeru, ce je nad delodajalcem zacet stecajni postopek, da je upravicenec svoje pravice prij...

Sklep nº Pdp 462/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 30, 2002

Z dnem vložitve pritožbe zoper sodbo istocasno nastane za pritožnika taksna obveznost za navedeno vlogo. Kasnejši umik pritožbe na taksno obeznost ne vpliva.

Sodba nº Pdp 541/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 30, 2002

Ker med prvotno postavljenimi stavkovnimi zahtevami, ki so se nanašale na odpravo nadurnega dela, in stavkovnimi zahtevami iz kasnejše stavke, ki se nanašajo na takojšnjo odpravo vseh izrecenih ukrepov zacasne odstranitve delavca z dela, na umik vseh zahtevkov za uvedbo disciplinskega postopka in na placilo razlike zaradi suspenzov, ni vzrocne zveze (in uvedba disciplinskih postopkov in zacasno odstranitev delavk z dela ni posledica nespoštovanja predlagatelja do prvotnega dogovora), nasporto...

May 29, 2002

Sodba nº Psp 323/2001 of Oddelek za socialne spore, May 29, 2002

Pogoja "stalnega prebivanja v tujini" iz 3. odst. 186. clena ZPIZ-1, ko se upravicencu varstveni dodatek in dodatek za pomoc in postrežbo ne placujejo (transformirajo) v tujino, ni mogoce enaciti s formalno prijavljenim stalnim bivališcem v Sloveniji. Gre za vprašanje dejanskega bivanja v R Sloveniji in ce je to prepricljivo dokazano (urejen status tujca, nakazovanje pokojninskih dajatev na racun LB...), ni pogojev za ustavitev izplacevanja dodatka za pomoc in postrežbo in varstvenega dodatka...

May 24, 2002

Sodba nº Pdp 1277/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 24, 2002

Ce je predsednica komisije za pritožbe tožene stranke nudila strokovno pomoc predsedniku disciplinske komisije prve stopnje, tako da je na zahtevo vodje splošnega sektorja, ki je napisal zahtevo za zacetek disciplinskega postopka, v nabavni službi pri toženi stranki pridobila dokumentacijo ter napisala osnutek odlocbe disciplinske komisije, takšno dejanje ne pomeni bistvene kršitve dolocb disciplinskega postopka, saj to ni vplivalo in ni moglo vplivati na zakonitost in pravilnost odlocitve ko...

May 23, 2002

Sodba nº Pdp 1730/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 23, 2002

Za ugotovitev elementov ocitane hujše kršitve delovne obveznosti iz 1. tocke 1. odstavka 45. clena ZDDO pristojni disciplinski organ ni dolžan ugotavljati kazenske odgovornosti niti kot predhodnega vprašanja, saj v navedeni zakonski dolocbi ni predpisan pogoj, da bi bil zoper storilca uveden kazenski postopek ali celo, da bi morala biti njegova kazenska odgovornost ugotovljena s pravnomocno sodbo. V zvezi z ugotavljanjem zastaranja vodenja disciplinskega postopka (67. clen ZTPDR) je delovno s...

Sodba nº Pdp 1127/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 23, 2002

Ker je tožnikov zdravnik predlagal postopek za ugotovitev invalidnosti pri tožniku šele po tem, ko je o tožnikovem ugovoru zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega presežka že odlocila pritožbena komisija pri toženi stranki, tožena stranka v postopku ugotavljanja trajnih viškov ni mogla upoštevati tožnikove invalidnosti, ki je bila sicer kasneje ugotovljena, zato je delavcu zakonito prenehalo delovno razmerje kot trajno presežnemu delavcu.

Sklep nº Pdp 272/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 23, 2002

Ne gre za bistveno kršitev dolocb postopka pri delodajalcu, ker ravnatelj tožene stranke pred izdajo odlocb ni zahteval mnenja reprezentativnega sindikata v skladu z 19. cl. KPDVIZ. Cetrta alinea 19. cl. KPDVIZ se nanaša na postopek sprejemanja vseh splošnih aktov, s katerimi se uvajajo novi nacini ugotavljanja delovne uspešnosti, razvršcanja oz. napredovanja v višje placilne razrede ter dolocanja plac in drugih prejemkov na tej podlagi. S sodelovanjem sindikata pri sprejemanju splošnih aktov...

Sklep nº Pdp 516/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 23, 2002

Tudi ce sodišce zavrne tožbeni zahtevek, mora v izreku sodbe v celoti povzeti zahtevek oz. navesti njegovo vsebino. Ce sodišce le odloci, da se tožbeni zahteek zavrne, na povzame pa njegove vsebine, je tak izrek nerazumljiv, kar predstvlja absolutno bistveno kršitev dolocb postopka.

May 16, 2002

Sodba nº Pdp 1707/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 16, 2002

Ker sta se zoper prvostopno odlocitev disciplinske komisije pritožila tako delavec kot predlagatelj disciplinskega postopka, je pritožbeni organ pri delodajalcu lahko spremenil prvostopno odlocitev v škodo delavca, tako da je izrekel strožji disciplinski ukrep, saj delodajalec v postopku varstva pravic smiselno uporablja dolocbe ZPP (103. ZDR), poleg tega pa je imel možnost takšne odlocitve predvideno tudi v svojem pravilniku o disciplinski odgovornosti.

Sodba nº Pdp 428/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 16, 2002

Ce ni izkazano, da je delodajalec, pri kateremu sta delavca izpolnila pogoj šestmesecnega neprekinjenega dela, sklenil z novim delodajalecem sporazum o tem, da bo sorazmerni del regresa za tekoce leto delavcema izplacal novi delodajalec, je k placilu celotnega regresa zavezan prvotni delodajalec, torej tisti, pri kateremu sta delavca izpolnila pogoj za pridobitev pravice do korišcenja letnega dopusta.

May 10, 2002

Sodba nº Psp 434/2000 of Oddelek za socialne spore, May 10, 2002

V skladu s 133. clenom ZPIZ-92 je pravico do nadomestila zaradi manjše place na drugem ustreznem delu mogoce priznati le, ce invalid II. in III. kategorije na podlagi priznane pravice do razporeditve oz. zaposlitve opravlja preostali delovni zmožnosti ustrezno delo. Ker v obravnavanem primeru zavarovanec opravlja delo, ki je kontraindicirano glede na njegovo preostalo delovno zmožnost, do denarnega nadomestila ni upravicen.

Sklep nº Pdp 1824/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 10, 2002

1. Tožnica, ki je prešla na delo k drugemu delodajalcu po sklepu tožene stranke, z nastopom dela pri drugem delodajalcu oz. s podpisom pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto natakarja ni s konkludentnimi dejanji izrazila svoje volje, da ji preneha delovno razmerje pri toženi stranki. Ni mogoce šteti, da je delavec soglašal s prenehanjem delovnega razmerja pri prvem delodajalcu zaradi prehoda k drugemu delodajalcu po 15. clenu ZTPDR, ce je ravnal v skladu s sklepom o prevzemu in sklenil delovno...

May 09, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 923/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 09, 2002

Ceprav je tožena stranka v casu, ko je imela blokiran žiro racun, izplacevala delavcem zajamceno placo, ni ovire, da po prenehanju blokade žiro racuna, ko je bila torej solventna, ne izplaca delavcem razlike do polne place, saj sklepi o znižanju place, ki jih je tožena stranka sprejela na podlagi omejitvvene zakonodaje, niso bili zakoniti oz. v skladus SKPGd.

Sklep nº Pdp 1819/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 09, 2002

Taksne zavezanke so pravocasno placale zahtevano takso, saj so bila vsa vplacila izvršena do 31.7.2001. Upoštevati je potrebno, da se je rok 15 dni (od vrocitve) za izpolnitev obveznosti (placilo takse) iz 26. clena Zakona o sodnih taksah (ZST - Ur. l. RS, št. 1/90 - 50/98) iztekel 18.7.2001, torej v casu sodnih pocitnic, ko sodni roki ne tecejo, zato se šteje, da je taksa placana v zakonskem roku. Ceprav tožnice niso predložile sodišcu potrdila o placilu, jih ne zadenejo posledice, ki so za ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners