Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on June 2002

June 28, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 1793/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 28, 2002

Tožena stranka neutemeljeno zatrjuje, da je potrebno 30 dnevni rok, v katerem bi morala odgovoriti na tožbo, šteti za enomesecni rok in da je zato pravocasno vložila odgovor na tožbo. Po 111. clenu ZPP se roki racunajo po dnevih, mesecih in letih. Ce je rok dolocen po dnevih, se ne všteje dan vrocitve, temvec se vzame za zacetek roka prvi naslednji dan. Glede na to dolocbo ni pravne podlage za stališce tožene stranke, da se 30 dnevni rok šteje za rok enega meseca. Ker je tožena stranka odgovo...

June 27, 2002

Sodba nº Psp 472/2000 of Oddelek za socialne spore, June 27, 2002

Ker tožnik ni zakonito sklenil delovnega razmerja za dolocen cas, temvec je šlo v obravnavanem primeru za izigravanje predpisov zaradi pridobitve pravice do denarnega nadomestila za cas brezposelnosti, ni upravicen do demnarnega nadomestila.

June 26, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 90/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 26, 2002

1. Sprejetje akta o sistemizaciji delovnih mest za delodajalce ni obligatorno, zato odsotnost tega akta ne pomeni, da je zgolj iz tega razloga vsaka prerazporeditev delavca nezakonita. Razporeditev bi bila nezakonita le, ce bi bila opravljena v nasprotju z že obstojeco sistemizacijo delovnih mest. Pri tem tudi ni mogoce spregledati dejstva, da je tožnik sodeloval pri oblikovanju delovnega mesta, na katerega je prerazporejen in se je s toženo stranko dogovarjal o obsegu in vrsti njegovih del i...

June 20, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 709/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 20, 2002

Zavrnitev odškodninskega zahtevka za povracilo negmotne škode zaradi nezakonite razrešitve direktorja tožene stranke je preuranjena, ker temelji na napacnem stališcu, da niso izpolnjeni pogoji za odškodninsko odgovornost tožene stranke iz 154. cl. ZOR. Ker so bili sklepi tožene stranke o razrešitvi tožnika razveljavljeni zaradi formalnih nepravilnosti, je nedvomno izkazano, da obstoji prvi element odškodninske odgovornosti tožene stranke (nedopustno ravnanje), obstoj ostalih pa je treba še ug...

Sodba nº Pdp 1834/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 20, 2002

Izpostavljenost sprevodnika neprijetnim ali nepredvidljivim situacijam zaradi ravnanja potnikov sama po sebi ne zadostuje za opredelitev njegovega dela kot nevarnega. Taka izpostavljenost je znacilna za mnoge poklice, ki zajemajo delo s strankami, vendar kljub razlicnim reakcijam strank sodna praksa ni opredelila takšnega dela za nevarnega. Nevarna stvar oz. dejavnost je le tista, pri kateri je tveganje za nastanek škode vecja od obicajnega in pri kateri nevarnosti presegajo tiste nevarnosti,...

June 14, 2002

Sklep nº Pdp 739/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 14, 2002

Tožnik je tožbo zaradi molka organa vložil dne 14.11.2001, to je 3 mesece in 2 dni po poteku 30 dnevnega roka iz 1. odst. 83. cl. ZTPDR, kar ne predstavlja tolikšnega poteka casa, da tožena stranka ne bi mogla vec racunati s tem, da tožnik ne bo uveljavljal svojih pravic iz delovnega razmerja pred sodišcem, zato je nepravilna odlocitev sodišca prve stopnje, ki je tožbo zavrglo.

Sklep nº Pdp 620/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 14, 2002

Ker je bila tožba vložena pred uvelajvitvijo ZPP/99, niso podani pogoji za priznanje separatnih stroškov iz razloga, ker je tožnica na prvem naroku vložila v spis pripravljalno vlogo. Glede na dolocbo 286. ZPP, po kateri morajo stranke najkasneje do konca prvega naroka navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njenih predlogov, bi tožnica lahko tudi na prvem naroku podala vse navedbe neposredno, zato z vložitivjo za nasprotno stranko niso nastali nobeni dodatni stroški.

Sklep nº Pdp 654/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 14, 2002

Ker je znašal povprecni mesecni dohodek na družinskega clana 77.000,00 SIT, so podani pogoji za oprostitev placila sodnih taks, saj bi bilo zaradi placila sodne takse v znesku 81.900 SIT lahko ogroženo preživljanje tožnice in njenega sina, katerega mesecni stroški za študij v Ljubljani znašajo 63.500,00 SIT.

Sodba nº Psp 232/2000 of Oddelek za socialne spore, June 14, 2002

Ker je tožnik vložil zahtevo za priznanje pravice do nadomestila za primer brezposelnosti po poteku 30 dni od prenehanja delovnega razmerja, je zahtevek vložil prepozno.

June 10, 2002

Sklep nº Pdp 819/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 2002

1. ZDSS v 1. odst. 59. clena doloca, da odloci sodišce brez obravnave o zahtevi sveta delavcev za imenovanje delavskega direktorja, o pritožbi zoper sklep volilne komisije o neveljavnosti volitev clanov sveta delavcev, o predlogu za razveljavitev volitev clanov sveta delavcev ter o predlogu za imenovanje arbitra ali predsednika arbitraže. Spora v zvezi z zavrnitvijo predloga kandidata za clana sveta javnega zavoda (organa upravljanja) ni mogoce uvrstiti med spore, ki jih izrecno našteva 1. od...

June 09, 2002

Sklep nº Pdp 373/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2002

1. odst. 214. cl. ZPP doloca, da ni treba dokazovati dejstev, ki jih je stranka pred sodišcem med postopkom priznala. Ker je tožnica priznala, da v casu prenehanja delovnega razmerja ni bila v bolniškem staležu niti ni imela odobrenega korišcenja letnega dopusta in ker ni zatrjevala, da bi od 27.9.1999 izostala z dela iz kakšnega drugega razloga opravicljive narave, je sodišce prve stopnje pravilno ugotovilo, da je izostala z dela neopraviceno. Ker je tožnica šele v pritožbi navajala, da je d...

June 07, 2002

Sklep nº Pdp 1986/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 2002

Prvi odstavek 4. cl. pogodbe o zaposlitvi doloca, da je tožnik ob dogovorjeni placi v tolarski protivrednosti 4.300 DEM udeležen na neto dobicku družbe oz. na tantiemih (deležu na dobicku) v višini 2 % od letnega dobicka, ki je izkazan v bilanci. Ta obveznost zapade v placilo že z ugotovitvijo višine dobicka v bilanci. Res je sicer, da v skladu s prvim odstavkom 68. cl. ZGD družba cisti dobicek razporedi najkasneje v petih letih po sprejemu letnega porocila, vendar to ne vpliva na zapadlost t...

Sodba nº Pdp 1514/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 2002

Delavec zaradi spremebe delovnih mest ne more uspešno uveljavljati razlike v placi med placo po prej vrednotenem in novo vrednotenem delovnem mestu. V pristojnosti delodajalca je, da opredeli zahtevnost del in pogoje za zasedbo delovnih mest in da ta delovna mesta tudi ustrezno ovrednoti, ob upoštevanju izhodišcnih plac tarifnega razreda, v katerega se takšno delovno mesto razvrsti.

June 06, 2002

Sodba nº Pdp 839/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 06, 2002

Ker je tožnik že dne 9.9.1999 prejel od delodajalca kopijo delovne knjižice, iz katere izhaja, da je s 31.8.1999 odjavljen iz zavarovanja in da mu je takrat prenehalo delovno razmerje, mu ni mogoce ocitati, da je po tem datumu neupraviceno izostal z dela, kar je delodajalec ugotovil v sklepu z dne 20.9.1999 in 11.11.1999, saj po 9.9.1999 ni imel vec razlogov za prihod na delo in njegove odsotnosti ni mogoce šteti za neupraviceno.

Sodba nº in sklep Pdp 861/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 06, 2002

Delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi za dolocen cas nista navedla, za kakšen primer po 17. cl. ZDR in za kakšno obdobje takšno delovno razmerje sklepata, temvec je to dolocil delodajalec v vsakokratnem sklepu o razporeditvi delavca. Takšno ravnanje bi bilo zakonito le takrat, ko bi sklepu vsakokrat sledila tudi pogodba o zaposlitvi za dolocen cas, cesar pa tožena stranka ni izvajala in je bilo nezakonito sklenjeno oz. podaljševano delovno razmerje

Sodba nº Pdp 1288/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 06, 2002

Pri zaslišanju stranke gre za izvedbo subsidiarnega dokaza, ki ga sodišce izvede, ce za ugotovitev dejstev ni na voljo ostalih dokazov (price, listinski dokazi, ...). Ker je imelo sodišce prve stopnje v obravnavanem primeru na voljo dovolj dokazov za pravilno in popolno ugotovitev dejanskega stanja, zaslišanje direktorja tožene stranke ni bilo potrebno, saj ni moglo odlocilno vplivati na drugacno ugotovitev dejanskega stanja.

Sodba nº Pdp 14/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 06, 2002

Ce delavec ni mogel izkoristiti celotnega letnega dopusta izkljucno iz razloga, ker je bil v celotnem spornem obdobju v bolniškem staležu, delodajalcu ni mogoce za neizrabo pripistai nobene krivde, zato tudi ni podana njegova odškodninska odgovornost zaradi neizrabe letnega dopusta.

Sodba nº in sklep Pdp 182/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 06, 2002

1. Ceprav delodajalec ni upošteval 106. clena ZDR, po katerem ugovor zadrži izvršitev sklepa do sprejema dokoncne odlocitve in je zato napacno dolocil zacetek teka odpovednega roka v dokoncnem sklepu o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega presežka, je delavcu zakonito prenehalo delovno razmerja z dnem, ki ga je dolocila tožena stranka, ker delavec zoper dokoncni sklep o prenehanju delovnega razmerja ni zahteval sodnega varstva.

Sodba nº Pdp 1547/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 06, 2002

SKPGd v 2. odst. 42. clena izrecno doloca, da se pri uveljavljanju pravice na podlagi delovne dobe pri zadnjem delodajalcu šteje tudi delovna doba pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca in pri delodajalcih, ki so kapitalsko povezani z vecinskim deležem. Obstajala je delovnopravna kontinuiteta, saj so bili predlagatelji iz enega pravnega subjekta k drugemu pravnemu subjektu razporejeni le na podlagi sporazumov o zacasni razporeditvi v drugo podjetje. Pri tem ni pomembno, ...

Sodba nº Psp 66/2002 of Oddelek za socialne spore, June 06, 2002

Za izplacevanje družinske pokojnine upravicencu, ki ob uveljavitvi pravice ni zavarovan, je odlocilen datum vložitve zahteve, ki jo je mogoce podati le pisno ali ustno na zapisnik, saj se v skladu z 2. odst. 172. clena ZPIZ ta dajatev izplacuje od prvega naslednjega meseca nazaj. Eventualno neustrezno ravnanje delavca zavoda zaradi zatrjevanega fizicnega oviranja pri iskanju informacije o uveljavljanju pravice nima nobenega vpliva na datum izplacevanja. Tovrstne okolišcine bi lahko bile kvecj...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners