Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on July 2002

July 25, 2002

Sodba nº Pdp 559/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 25, 2002

95. clen ZDR zahteva ugotavljanje kvalifikatornih okolišcin samo v primeru, ce je suspenz izrecen na osnovi dolocil kolektivne pogodbe oz. splošnega akta. Ker je bil v tem sporu tožniku izrecen suspenz na osnovi samega zakona, saj je bil zoper njega uveden disciplinski postopek zaradi hujše kršitve delovne obveznosti, za katero se obligatorno izrece ukrep prenehanja delovnega razmerja, obstoja kvalifikatornih okolišcin ni potrebno ugotavljati. Ker se 107. clen panožne KP nanaša le na primere,...

Sodba nº in sklep Pdp 453/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 25, 2002

Tožena stranka v pobot uveljavljala terjatve do tožnika, ker naj bi povzrocil škodo. V takšnem primeru pa 72. cl. ZTPDR dejansko doloca procesno predpostavko za spor pred sodišcem. Delodajalec mora namrec v takem primeru najprej ugotoviti škodo in okolišcine, v katerih je nastala, njeno višino in povzrocitelja, postopek pred sodišcem pa lahko sproži le v primeru, ce delavcu v treh mesecih ne povrne škode, ugotovljene s sklepom pristojnega organa oz. delodajalca. Takšna dolocba kot procesna pr...

July 18, 2002

Sklep nº Pdp 830/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 18, 2002

Pritožba predlagatelja ni pravocasno vložena, ce jo je predlagatelj vložil zadnji dan pritožbenega roka pri Višjem delovnem in socialnem sodišcu, ki je pritožbo odstopilo sodišcu prve stopnje, prvostopno sodišce pa je pritožbo prejelo po izteku pritožbenega roka. Ker pri predlagatelju ne gre za laicno fizicno osebo, temvec za sindikat, se predlagatelj ne more uspešno sklicevati na dolocbo 6. odst. 112. clena ZPP.

July 12, 2002

Sodba nº Pdp 2001/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 12, 2002

Delavki ni moglo zakonito prenehati delovno razmerje zaradi zamolcanja podatkov o izobrazbi, ce delodajalec za njeno delovno mesto pogoja dolocene stopnje izobrazbe ni dolocil. Prijava potrebe po delu (z VII. stopnjo izobrazbe) ne more nadomestiti splošnega akta delodajalca, ki doloca zahtevnost delovnega mesta. Ker tožena stranka sploh ni izkazala, da je za delovno mesto tehnicni svetovalec v komerciali predpisana VII. stopnja strokovne izobrazbe, delavki ni mogla ocitati, da ne izpolnjuje p...

Sklep nº Pdp 1027/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 12, 2002

1. Po dolocbi 1. odst. 99. clena ZSDU razrešuje spore med svetom delavcev in delodajalcem arbitraža, ki jo sestavlja enako število clanov, imenovanih s strani sveta delavcev in delodajalcev ter enega nevtralnega predsedujocega. Gre za arbitražo, ustanovljeno na podlagi zakona, zato drugace kot pri stalni arbitraži, ki se lahko ustanovi v družbi le z dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem (1. odst. 100. clena citiranega zakona), ni potreben poseben dogovor, kot to zatrjuje nasprotna ude...

July 11, 2002

Sklep nº Pdp 1811/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 11, 2002

Sodišce prve stopnje je zmotno zakljucilo, da zaradi ukinitve delovnega mesta, ki ga zaseda le en delavec, organizaciji ni potrebno sprejeti programa razreševanje trajno presežnih delavcev. Obveznosti sprejema programa razreševanja trajno presežnih delavcev v skladu s 36.i cl. Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur.l. RS št. 14/90 - 36/2000) nimajo le delodajalci, ki zaposlujejo manj kot 10 delavcev.

Sodba nº Pdp 2150/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 11, 2002

V 1. odst. 6. tc. 100. cl. ZDR sta kumulativno dolocena dva pogoja, in sicer neupravicen izostanek z dela zaporedoma 5 delovnih dni in nevrnitev na delo. S prvim dnem izostanka z dela delavcu preneha delovno razmerje, ko je z dokoncnim sklepom ugotovljeno, da se delavec ni vrnil na delo. Delavec se lahko vrne na delo vse do dokoncnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, ce delodajalec nima kakšne druge pravne podlage oz. izvršljivega akta, na podlagi katerega bi lahko zakonito preprecil ...

Sklep nº Pdp 919/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 11, 2002

Podana je bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka iz 8. tocke 2. odst. 339. clena ZPP, saj tožniku s tem, ko mu sodišce prve stopnje odgovora na predlog za vrnitev v prejšnje stanje ni vrocilo pred narokom za glavno obravnavo, temvec šele po tem, ko je obravnavanje tega predloga že zakljucilo, ni bila dana možnost obravnavanja pred sodišcem. Sodišce prve stopnje je odgovor tožene stranke na predlog za vrnitev v prejšnje stanje prejelo samo 2 dni pred narokom, zato bi moralo racunati s tem,...

July 03, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 680/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 2002

1. Kadar delavec v sodnem sporu uveljavlja zvišanje rente, ni mogoce dokoncno oblikovati tožbenega zahtevka že v tožbi, ampak šele potem, ko je ugotovljeno prikrajšanje pri placi. Zato je sodišce prve stopnje pravilno ravnalo, ko je potem, ko je sodni izvedenec financne stroke ugotovil prikrajšanje oz. izdelal izvedensko mnenje o izgubi na zaslužku, dovolilo spremembo tožbe, saj je bilo to smotrno za dokoncno ureditev razmerja med strankama.

Sklep nº Pdp 1698/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 2002

1. Po 371. clenu ZOR terjatve zastarajo v petih letih, ce ni z zakonom dolocen za zastaranje drugacen rok. Vse do uveljavitve novega ZDR delovnopravni predpisi drugacnega roka niso dolocali, zato za zastaranje teh terjatev velja splošni petletni zastaralni rok. Šele z novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR - Ur.l. RS št. 41/2002) je za terjatve iz naslova delovnega razmerja dolocen posebni rok. V 206. clenu novega ZDR je doloceno, da terjatve iz naslova delovnih razmerjih zastarajo v petih l...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners