Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on August 2002

August 30, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 226/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 30, 2002

Odlocitev sodišca, da tožnica ni dokazala nepravilnosti izracuna plac s strani tožene stranke, je nepravilna. Tožena stranka je zatrjevala, da je place obracunavala glede na svoje financno stanje in ob upoštevanju omejitvene zakonodaje, vendar pa ni predložila sodišcu dokazov o tem, da je izplacevala place v obsegu, kot je dopušcala omejitvena zakonodaja. Ker delodajalec obracunava place, je dokazno breme glede pravilnosti obracuna na njegovi strani, zato je bilo prvostopenjsko sodišce dolžno...

August 29, 2002

Sodba nº Pdp 516/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 29, 2002

Tožnik je odsotnost z dela opravicil z verodostojnim zdravniškim potrdilom. Tožena stranka tega potrdila ni izpodbijala na pristojni zdravniški komisiji prve stopnje, kar bi lahko storila glede na predpise o zdravstvenem zavarovanju, ce je dvomila v ugotovitve lececega zdravnika. Dejstvo, da tožnik ni pravocasno javil svoje odsotnosti, ob kasnejši dostavi zdravniškega potrdila, ne more biti razlog za prenehanje delovnega razmerja po 5. ali 6. tocki 1. odstavka 100. clena Zakona o delovnih raz...

Sodba nº Pdp 361/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 29, 2002

Tožnica je s toženo stranko sklenila veljavne pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas za delo cistilke in krajši cas opravljala delo cistilke zaradi povecanega obsega dela, nato pa je nadomešcala zaradi bolniške odsotno delavko. Ker tožnica tudi ni uspela dokazati, da je v casu, ko je bila zaposlena za dolocen cas, drugi delavki, ki jo je nadomešcala, delovno razmerje prenehalo (kar bi pomenilo, da je bila podana trajna potreba za njeno delo), niso podani pogoji za transformacijo njenega delovneg...

Sodba nº Pdp 441/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 29, 2002

Udeležba na tecaju (za katero je bila tožencu odobrena placana odsotnost) ni bila obvezni del študijskega programa tožencevega podiplomskega študija na Pravni fakulteti v Mariboru. Pogodba o pomoci pri študiju ob delu ne predstavlja pravne podlage za uveljavitev vracila nadomestila place za cas udeležbe na tej samostojni obliki izobraževanja, ker v 6. cl. izrecno doloca, da je toženec (tj. delavec, ki mu je delovno razmerje prenehalo po lastni izjavi in mora zato delodajalcu povrniti stroške ...

Sodba nº in sklep Pdp 1002/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 29, 2002

1. Glede na ugotovljeno dejansko stanje o postavitvi zapornice na neprimernem mestu, nepravilni izbiri same zapornice in neopremljenosti zapornice s sistemom avtomatske zaustavitve ob stiku z oviro, tožnicino posredovanje pri zapornici ne pomeni njene soodgovornosti za nezgodo. Do tožnicinega rocnega posredovanja pri zapornici je prišlo le zaradi okolišcin, ki so bile v sferi delovanja same zapornice in povsem brez njene krivde. Vzrok za nastalo nevarno situacijo je bil v celoti na strani tož...

Sklep nº Pdp 1613/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 29, 2002

Tožnik, ki ni slovenski državljan, je od delodajalca, ki je tuja pravna oseba in v Sloveniji nima podružnice, zahteval odškodnino zaradi nesrece pri delu, ki se je opravljalo v tujini in kjer se je nesreca zgodila. Ker gre za spor z mednarodnim elementom, bi moralo sodišce ob vložitvi tožbe presoditi, ali je skladno z 27. clenom ZPP/77 in Zakonom o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v dolocenih razmerjih podana stvarna pristojnost slovenskega sodišca ter katero materialno pravo...

Sodba nº in sklep Pdp 1425/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 29, 2002

Odlocitve o ugoditvi zahtevku za placilo razlike odpravnine na podlagi 36.f clena ZDR ni mogoce preizkusiti, saj izpodbijana sodba v tem delu nima razlogov o odlocilnih dejstvih, kar je bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka iz 14. tocke 2. odstavka 339. clena ZPP. Iz obrazložitve sodbe ni mogoce razbrati, kakšne place je sodišce vzelo za osnovo za izracun odpravnine in koliko casa je bila tožeca stranka pri toženi stranki zaposlena. Napacno je pravno stališce, da se odpravnina po 3. odst...

Sodba nº in sklep Pdp 902/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 29, 2002

Utemeljen je ocitek glede nepopolnega izreka in obrazložitve glede mesecnih prikrajšanj in teka zakonitih zamudnih obresti, saj niti iz izreka niti iz obrazložitve ni razvidna niti višina mesecnega prikrajšanja pri placi niti zapadlost terjatev. Skladno z dolocilom 1. odstavka 2. clena ZPP je tožnik dolžan postaviti zahtevek in je sodišce na postavljeni zahtevek vezano. Sodišce ni dolžno samo iz izvedeniških mnenj ugotavljati, kakšen je sploh zahtevek tožnika. Ce tožnik ne navede, od katerih ...

August 23, 2002

Sklep nº Pdp 1124/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 23, 2002

Delavcu, ki v casu poskusnega dela ne doseže zahtevanih rezultatov, preneha delovno razmerje z dnem vrocitve dokoncne odlocbe, s katero delodajalec odloci o njegovem ugovoru zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, ne pa z dnem, ki je v pogodbi v zaposlitvi dolocen kot zadnji dan poskusne dobe.

August 22, 2002

Sodba nº Pdp 1659/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 22, 2002

Hujša kršitev nezakonitega razpolaganja se ne stori samo s prisvajanjem, ampak tudi s takim poslovanjem oz. razpolaganjem s sredstvi, ki pomeni ocitno nevestno delo ali poslovanje, ki povzroci škodo na premoženju delodajalca oz. manjko, ki v obravnavanem primeru ni bil le knjigovodski, ampak tudi dejanski.

Sklep nº Pdp 1087/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 22, 2002

Spor o dolocitvi obracunske osnove place v dokoncni odlocbi delodajalca ni spor o dernarni terjatvi, temvec spor iz 23. cl. ZDSS, za katerega se dopustnost revizije presoja po 25. cl., v vzezi s 1. odst. 21. cl. ZDSS.

August 12, 2002

Sklep nº Pdp 1105/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 12, 2002

Neizplacevanje plac ne pomeni samo razloga za prekinitev ali razvezo delovnega razmerja, ampak je mogoce neizplacilo plac in regresa za letni dopust, skratka terjatev iz naslova delovnega razmerja, šteti za samovoljno ravnanje delodajalca, ki predstavlja pogoj za izdajo zacasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve po 1. odst. 19. clena ZDSS. Izhajajoc iz 4. odst. 49. clena ZTPDR, ki doloca, da se delavcu izplacuje placa najmanj enkrat v mesecu, kolektivne pogodbe dejavnosti pa celo dolocajo...

August 07, 2002

Sklep nº Pdp 1094/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 07, 2002

Dolocbe 2. odstavka 51. cl. ZDSS ni mogoce razlagati drugace kot tako, da v kolektivnem delovnem sporu ni dovoljena posebna pritožba zoper sklep o zacasni odredbi, ta sklep pa je lahko takšen, da se zacasna odredba izda, ali pa se predlog za njeno izdajo zavrne. V tem sporu gre za kolektivni delovni spor (zaradi kršitev pravic zdravnikov v zvezi z delovnim casom), ceprav je bil predlog za izdajo zacasne odredbe vložen še pred vložitvijo predloga zaradi navedene kršitve.

August 01, 2002

Sklep nº Pdp 1089/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 01, 2002

Odlocba tožene stranke ne vsebuje pravilnega pravnega pouka, ker je v njej navedeno, da zoper sklep ni pritožbe. Napacen pravni pouk pa ne more biti v škodo delavca. Ker je bila tožnici z napacnim pravnim poukom odvzeta možnost izpodbijanja sklepa, odlocitev tožene stranke še ni postala dokoncna. Drugace povedano, ker tožnica svoje notranje poti varstva pravic pri svojem delodajalcu zoper izpodbijani sklep še ni realizirala, njegova odlocitev še ni postala dokoncna in izvršljiva. Tako ima tož...

Sodba nº Pdp 1831/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 01, 2002

1. Glede na dolocilo takrat veljavnega 55. clena Zakona o sodniški službi, ki je sodniku izrecno priznaval pravico do solidarnostne pomoci ter ob dejstvu, da kriteriji za njeno dodelitev v smislu 57. clena navedenega zakona niso bili doloceni, je sodišce prve stopnje nastalo pravno praznino pravilno zapolnilo z analogno uporabo Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS. Nedolocitev kriterjiv za dodelitev solidarnostne pomoci s strani pristojnih organov, ob zakonsko priznani pravici ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners