Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on September 2002

September 26, 2002

Sodba nº Pdp 869/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 26, 2002

1. Med toženo stranko in bivšim delodajalcem tožnika X. d.o.o. ni bil sklenjen sporazum o prevzemu delavcev. Tožnik je kljub sklepu bivšega delodajalca na novo sklenil delovno razmerje s toženo stranko za dolocen cas, na podlagi sklepa o izbiri in pogodbe z dne 3.6.1996, ki ju je tudi podpisal. Tožnik tega, da ni bil podan zakonit razlog za sklenitev delovnega razmerja za dolocen cas po 17. clenu ZDR, ni uveljavljal v postopku pred prvostopnim sodišcem, temvec šele s pritožbo, cesar glede na ...

Sklep nº Pdp 505/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 26, 2002

Ker se je sodišce pri odlocitvi o podlagi tožbenega zahtevka ukvarjalo le z vprašanjem krivde tožene stranke, ni pa se opredelilo do vprašanja vzrocne zveze, ni postopalo zakonito. Skladno z 315. cl. ZPP, vmesna sodba predstavlja odlocitev o podlagi tožbenega zahtevka. V primeru odškodninske tožbe to predpostavlja odlocitev o obstoju vseh predpostavk odškodninske odgovornosti (nedopustnega škodnega dejanja, vzrocne zveze, odškodninske odgovornosti in vsaj verjetnega obstoja škode) in se sodba...

Sklep nº Pdp 1692/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 26, 2002

Sekanje drv s sekiro ne pomeni nevarne dejavnosti in zato ni podana objektivna odgovornost tožene stranke. Ker je sodišce prve stopnje zakljucilo, da je krivdna odgovornost tožene stranke podana v celoti, ker ni zagotovila varnih delovnih prostorov in sredstev za delo ter zašcitnih sredstev, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu in zagotavljajo delavcem varno delo, ni pa ugotavljalo, ali je bil tudi tožnik soodgovoren za nastalo poškodbo (ali je ravnal skrbno kot dober gospodar oz. tudi s...

Sodba nº Pdp 2224/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 26, 2002

S pogodbo o zaposlitvi sta stranki dolocili delovne obveznosti tožnika (cl. 3) ter placo in nadomestila za tožnikovo opravljanje dela (7. cl.). Tožniku poleg osnovne place pripada tudi placa na podlagi delovne uspešnosti, ki jo doloca direktor mesecno in se ugotavlja na podlagi ocene izvajanja delovnih nalog, kolicine opravljenega dela, kvalitete opravljenega dela, izvajanja racionalizacijskih ukrepov, planskih aktov ter drugih ukrepov, ki jih doloca splošni akt družbe in ta pogodba. Ker tože...

September 20, 2002

Sodba nº Pdp 907/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 20, 2002

Delavcu, zoper katerega je ustavljen disciplinski postopek, pripadajo stroški disciplinskega postopka. Tovrstne denarne zahtevke delavec uveljavlja direktno s tožbo pred sodišcem v skladu z 2. odst. 83. clena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR - Ur.l. SFRJ št. 60/89 in 42/90).

Sodba nº Pdp 1000/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 20, 2002

Ker je bilo v postopku ugotovljeno, da je razporeditev tožnika - rudarja na drugo, nižje vrednoteno delovno mesto izven jame, izkljucno posledica njegove poškodbe pri delu, ne pa drugega obolenja tožnika - tumorja, je tožena stranka dolžna tožniku povrniti celotno škodo oz. prikrajšanje zaradi dela na drugem delovnem mestu (jamski dodatek, dodatek za nocno delo).

Sodba nº Pdp 838/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 20, 2002

Ravnanja direktorja tožene stranke ni mogoce opredeliti kot nedopustno grožnjo v smislu dolocb 60. clena ZOR, zaradi cesar bi bilo mogoce sporazum o prenehanju delovnega razmerja zaradi napake v volji razveljaviti. Ce oseba, ki je pooblašcena za sprožitev disciplinskega postopka, delavcu nakazuje, da bo takšen postopek sprožila, je grožja zakonita in ni nedopustna. Navedeno tudi ne pomeni, da je bila pri sklenitvi sporazuma o prenehanju delovnega razmerja podana bistvena zmota v smislu dolocb...

Sodba nº Pdp 13/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 20, 2002

1. Sodišce prve stopnje ni kršilo dolocb pravdnega postopka, ker je preloženi narok opravilo pred spremenjenim senatom in je v skladu s tretjim odstavkom 302. cl. ZPP obravnavo pricelo znova in ponovilo že izvedene dokaze.

September 19, 2002

Sodba nº Pdp 1553/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Organizacijske spremembe, ki izhajajo iz sprememb akta o sistemizaciji, so lahko zakoniti razlog za prenehanje potrebe po delu delavca v smislu 29. cl. Zakona o delovnih razmerjih. Program razreševanja trajno presežnih delavcev je sprejel pristojen organ - skupšcina tožene stranke, ki je imela za to pooblastilo v 35. cl. Zakona o delovnih razmerjih. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD, Ur.l. RS št. 30/93 - 45/01) v 443. cl. doloca, da skupšcina lahko veljavno sprejema sklepe tudi, ce ni praviln...

Sodba nº Pdp 1078/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Tožena stranka ni izkazala, da je bil za tožnika vnaprej pripravljen delovni razpored za soboti in nedelji 8.7. in 9.7.2000 oz. 15.7. in 16.7.2000, niti ni izkazala, da bi bilo za te dni delo tožniku sicer izrecno odrejeno. Zato za te dneve tožniku ni mogoce ocitati neupravicenih izostankov. Zgolj navedbe, da bi bi bil tožnik v teh dneh na delo razporejen, ce bi bil prejšnje dni na delu, za ocitek neopravicenih izostankov niso dovolj.

Sodba nº Pdp 1914/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Tožena stranka je zakonito, to je skladno z 17. cl. ZDR sklenila delovno razmerje za dolocen cas, saj je delovno razmerje sklenila zaradi igranja starega naštudiranega umetniškega programa do konca sezone, kar je v skladu s 4. alineo 1. odst. 17. cl. ZDR.

Sodba nº Pdp 426/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Delavski svet tožene stranke je predcasno razrešil tožnika s položaja direktorja na podlagi drugega odstavka 27. clena Statuta. Po tej dolocbi je direktor lahko predcasno razrešen, ce se ugotovi, da poverjeno delo presega njegove sposobnosti in da to neugodno vpliva na opravljanje poslovodne funkcije, poslovne rezultate in odnose v podjetju. Razrešitev iz tega razloga je v bistvu razrešitev zaradi nezaupanja v sposobnosti direktorja, da nadaljuje z vodenjem podjetja. Do tega pa lahko pride, k...

Sodba nº Pdp 531/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Delodajalec je razporedil delavca na drugo delovno mesto prav zaradi njegove sindikalne dejavnosti in ne samo zaradi organizacijskih razlogov po 17. clenu Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR, Ur.l. SFRJ št. 60/89 in 42/90). Tožena stranka tudi ni z nicemer dokazala, da bi tožnik opravljal sindikalno dejavnost v nasprotju z veljavnimi zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti. Zato bi tožena stranka za razporeditev tožnika morala predhodno zahtevati soglasje sindika...

Sodba nº Pdp 2141/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Pravna podlaga za razporejanje izhaja iz 2. odst. 17. cl. ZTPDR, ki doloca, da je delavec zaradi nujne potrebe delovnega procesa in organizacije dela lahko razporejen na vsako delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe za doloceno vrsto poklica, znanju in zmožnostim. Nujne potrebe niso obstajale. Tožena stranka se je sklicevala na reorganizacijo svojega dela, vendar je sodišce ugotovilo, da je bil ta inštitut zlorabljen, saj nista bila dokazana nujnost in potreba za prerazp...

Sodba nº Pdp 307/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Zahtevki iz naslova plac oziroma razlike v placi zastarajo v splošnem petletnem zastaralnem roku, kot ga je dolocal 371. clen Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur.l. SFRJ št. 29/78, 39/85, 57/89. Potrdilo, ki je bilo izdano na podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij z namenom lastninjenja, ne predstavlja pripoznave dolga (1. odst. 387. clena ZOR), zaradi katere bi bilo zastaranje pretrgano. Potrdilo o neizplacanem delu neto osnovnih plac, izdano na podlagi dolocb Uredbe o izda...

Sodba nº Pdp 555/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Tožena stranka se je, glede utemeljenosti zniževanja plac delavcem v spornem obdobju, sklicevala na nedoseganje plana in na prepoved izplacila višjih plac zaradi dolocbe 15. clena Zakona o finanacnem poslovanju podjetij (ZFPPod, Ur. l. RS št. 54/99), ni pa predložila sodišcu nobenih dokazov, ki se nanašajo na planirani in realizirani bruto promet in sklepe za znižanje plac ter ukrepe v zvezi z likvidnostjo in ali prezadolženostjo. Zgolj pavšalno sklicevanje na dolocbe 15. clena navedenega zak...

Sodba nº Pdp 380/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Bistvo spora je v tem, ali se po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 52/94, 49/95 - branžna kolektivna pogodba) jubilejna nagrada izplacuje v odvisnosti od bruto ali neto zneska povprecne mesecne place v gospodarstvu Republike Slovenije. 100. clen branžne kolektivne pogodbe doloca kot osnovo povprecno mesecno placo v gospodarstvu Republike Slovenije, doseženo za pretekle 3 mesece pred izplacilom. Pojem place v nacelu predstavlja bruto znesek, razen ce pravna ...

Sodba nº Pdp 946/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

1. Lastninsko preoblikovanje pravne osebe na veljavnost njenih aktov, ki dolocajo disciplinsko odgovornost, praviloma nima vpliva. Zato zgolj iz razloga lastninskega preoblikovanja pravilnik o disciplinski odgovornosti (sprejet pred izvedbo lastninskega preoblikovanja) ni neveljaven. Po dolocbi 88. clena ZDR je delavec disciplinsko odgovoren za kršitve delovnih obveznosti, ki jih doloca zakon, kolektivna pogodba oz. splošni akt. Gre za nacelo legalitete, ki pomeni, da delavec odgovarja za krš...

Sodba nº Pdp 112/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

1. V 61. clenu ZTPDR je doloceno, da se postopek zacne na zahtevo, v kateri morajo biti ocitane kršitve delovnih obveznosti casovno in krajevno opredeljene. Le tako sestavljena zahteva za uvedbo disciplinskega postopka zagotavlja delavcu pravico do obrambe oz. zagovora v postopku. V zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka kršitve niso opredeljene, saj se je delavcu ocitalo le hujšo kršitev delovne obveznosti po 6. tc. 35. clena Kolektivne pogodbe, ker naj bi v casu bolniškega staleža zlorab...

Sodba nº Pdp 68/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Vsi delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi prenehanja obratovalnice, so se zaposlili v podjetju A d.o.o., pri cemer niso imeli prekinitve delovnega razmerja, prav tako pa jim niso bili izdani posebni sklepi o prenehanju delovnega razmerja. Zato je podana delovnopravna kontinuiteta delovnega razmerja tožnice pri toženi stranki in pri tožnicinem prejšnjem delodajalcu, ki temelji na dejanskem prevzemu vseh delavcev obratovalnice k toženi stranki. Ceprav prevzem ni zadostil vsem for...

Sodba nº Pdp 1818/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

1. V casu do sprejema novele Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 57/89), ki je veljala od 7.10.1989 dalje, so se zamudne obresti obracunavale razlicno za fizicne osebe in razlicno za obveznosti med gospodarskimi subjekti. Tako je zamudne obresti, ki so izvirale iz gospodarskih pogodb predpisoval zvezni izvršni svet z Odlokom o obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. SFRJ, št. 19/82). Pravna podlaga za obracun zamudnih obresti, ki jih vtožuje tožnik, je podana v 1. odst. 277. cle...

Sklep nº Pdp 1771/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

1. Tožnik je prvic postavil tožbeni zahtevek v l. 1993 in ga preciziral z vlogo v letu 1999. Po katerem tožbenem zahtevku je sodišce odlocilo, iz sodbe sodišca prve stopnje (glede na zavrnilni del, ki se glasi "v presežku se tožbeni zahtevek zavrne") ni razvidno. Izrek sodbe mora obsegati odlocbo, s katero je sodišce ugodilo oz. zavrnilo posamezne zahtevke, ki se nanašajo na glavno stvar in na stranske terjatve. Ker postane pravnomocen le izrek sodbe, mora biti iz njega razvidno, o cem je sod...

Sodba nº Pdp 1426/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2002

Ce bi stavka potekala tako, kot je bila napovedana in bi stavkajoci zasedli delovna mesta, ne da bi delali, ne bi bila z nicemer ogrožena varnost ljudi ali premoženje, in bi proizvodnja po koncani stavki lahko stekla. S preprecitvijo dovoza in izvoza materiala iz družb v B. in v P. je bila kršena dolocba 2. odst. 5. cl. Zakona o stavki, saj je bil na ta nacin onemogocen delovni proces v tistem delu, ki v stavki ni bil obsežen, saj se je stavke v P. udeležilo le 27 delavcev od 146 zaposlenih, ...

September 13, 2002

Sodba nº Pdp 1093/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 2002

Sklepa tožene stranke o opredelitvi tožnice za trajno presežno delavko, ki ji preneha delovno razmerje, sta nezakonita, ker sta bila izdana na podlagi programa o razreševanju presežnih delavcev, ki ga ni sprejel pristojni organ (oz. ga je sprejel organ upravljanja, katerega clani niso imeli veljavnega mandata). V letu 1990 je bil clanom tedanjega delavskega sveta bolnišnice mandat nezakonito podaljšan (s sklepi delavskih svetov TOZD v sestavi DO). Ker delegati delavskega sveta, ki je v letu 1...

Sodba nº Pdp 1481/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 2002

1. V obravnavanem primeru so bili izpolnjeni pogoji, ki jih za razporeditev doloca 2. odst. 17. clena ZTPDR, to je, da so podane nujne potrebe delovnega procesa in organizacije dela, ker je bil tožnik prerazporejen na drugo delovno mesto izkljucno iz organizacijskih razlogov in zaradi sprejema novega akta o sistemizaciji. 2. Tožena stranka v skladu s 4. clenom v spornem casu veljavnega pravilnika o nacinu in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (Ur. l. SRS, št....

Sodba nº Pdp 14/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 2002

Delavcu, kateremu delovno razmerje preneha zaradi trajnega presežka, pripada odpravnina po 36 f. cl. ZDR ne glede na to, ce se po prenehanju delovnega razmerja zaposli pri drugem delodajalcu. Delavec ni upravicen do te odpravnine le v primeru, ce mu je delodajalec v okviru programa razreševanja presežkov zagotovil ustrezno zaposlitev pri drugem delodajalcu ali pa mu je dokupil delovno dobo.

Sklep nº Pdp 528/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 2002

1. Tožnik je umaknil tožbo v delu, ki se nanaša na zahtevek za vrnitev na delo. Ce je tožba umaknjena, se šteje, kakor da sploh ni bila vložena in se lahko znova vloži, ni pa mogoce zahtevka, glede katerega je bila tožbo umaknjena, ponovno uveljavljati v pritožbi zoper sklep o ustavitvi postopka. 2. Tožnik ni pravocasno uveljavljal sodnega varstva oz. ni zahteval razveljavitve sklepov tožene stranke o prenehanju delovnega razmerja kot trajno presežnemu delavcu, zato ni nobene pravne podlage z...

Sodba nº Pdp 1317/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 2002

Potrdili se nanašata na razliko do stoodstotne osnove place po kolektivni pogodbi za leto 1992. Ker kolektivna pogodba za tožnika (direktorja) ni veljala, sodišce ni moglo šteti, da je na podlagi navedenih potrdil dokazano, da razlika med placo, ki naj bi tožniku šla za delovno mesto direktorja in dejansko izplacano placo, znaša toliko, kot je v potrdilih navedeno. Potrdil o razliki do stoodstotne place ni mogoce šteti za pripoznavo dolga, ker s temi potrdili tožena stranka le potrjuje, kakše...

Sklep nº Pdp 98/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 2002

Delovna uspešnost se lahko ugotavlja tudi v razlicnih delovnih enotah in v razlicnih casovnih obdobjih, ce so delovna mesta, na katerih delajo delavci, podobna ali vsaj primerljiva, ocenjevalni kriteriji pa enaki. Tako je delo posameznega delavca primerljivo, saj je odvisno od njegove prizadevnosti glede na uspešnost delovne enote, v kateri dela. Zato lahko trajno nepotrebno postane tudi delo delavca, ki ima zelo dobro oceno delovne uspešnosti, ce je njegova ocena slabša v primerjavi z oceno ...

September 12, 2002

Sodba nº in sklep Pdp 72/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2002

Tožnik je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za delo direktorja z dne 1.8.1999 v delovnem razmerju pri toženi stranki na delovnem mestu vodja proizvodnje. S pogodbo, sklenjeno za nedolocen cas s poskusnim delom 6 mesecev za delovno mesto direktorja ter odpovednim rokom 14 dni, je tožnik le nadaljeval že prej sklenjeno delovno razmerje za nedolocen cas. Pogodba ima elemente pogodbe o zaposlitvi poslovodnega delavca ceprav ne vsebuje dolocb o pravicah direktorja v primeru predcasnega odp...

Sodba nº Pdp 1651/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2002

Akt o sistemizaciji predstavlja bistveno predpostavko za razporeditev delavca na doloceno delovno mesto, kajti delodajalec lahko delavca razporedi le na delovno mesto, ki je sistemizirano v splošnem aktu. V skladu s 3. odst. 8. cl. Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR - Ur.l. SFRJ št. 60/89 - RS 92/94) mora biti s takšnim aktom dolocena vrsta in stopnja strokovne izobrazbe za doloceno vrsto poklica, znanja in zmožnosti ter drugi posebni pogoji, potrebni za opravljanje del ...

Sodba nº Pdp 1233/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2002

Drugotožena stranka ni pridobila mnenja invalidske komisije o ustreznosti delovnega mesta skladišcnika materiala in rezervnih delov za tožnika glede na njegovo preostalo delovno zmožnost. Po dolocbi 139. clena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bila drugotožena stranka dolžna tožnika kot invalida III. kategorije razporediti na ustrezno delo oz. mu zagotoviti poklicno rehabilitacijo. 48. clen ZTPDR delodajalcu nalaga, da delavca invalida razporedi na delovno mesto, za katero j...

Sodba nº Pdp 295/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2002

Kot osnova za izracun odpravnine presežnim delavcem se upošteva neto placa. Ker v obravnavanem primeru soglasje tožnice, da ji preneha delovno razmerje kot trajno presežni delavki, ne pomeni tudi soglasja k izplacilu nižje odpravnine v višini, ki jo je izracunala tožena stranka ter v obsegu sredstev, ki jih je za namen odpravnin namenilo pristojno ministrstvo, je tožnica upravicena do celotne odpravnine po 36.f. clenu ZDR.

Sodba nº Pdp 387/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2002

Tožena stranka je v prvem sklepu z dne 31.5.1999 odlocila, da tožniku s tem dnem preneha delovno razmerje in mu je s tem dnem tudi zakljucila delovno knjižico, kar pomeni, da je tožena stranka svoj sklep izvršila in mu s tem dala znacaj dokoncne odlocitve v smislu 83. clena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR, Ur.l. SFRJ št. 60/89 in 42/90). Glede na to in pravni pouk v sklepu z dne 31.5.1999, je tožnik pravilno in pravocasno vložil tožbo zoper sklep o prenehanju delovneg...

Sodba nº in sklep Pdp 2078/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2002

Ker tožena stranka, v nasprotni tožbi kot tožeca stranka, ni izvedla postopka ugotavljanja škode in odgovornosti ter povzrocitelja te škode po 72. cl. ZTPDR, je sodišce prve stopnje utemeljeno zavrglo njeno nasprotno tožbo.

Sklep nº Pdp 2200/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2002

ZST v 1. odst. 9. cl. doloca, da pravica zahtevati placilo sodne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi bilo treba takso placati. V skladu s 4. cl. ZST je treba placati takso takrat, ko nastane taksna obveznost, kar je za sodbo takrat, ko je obravnava zakljucena oz. ce stranka na obravnavi ni navzoca, takrat, ko je vrocena stranki, za pritožbo pa ob vložitvi.

Sodba nº Pdp 866/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2002

7. cl. ZDR je pravna podlaga za sklenitev konkurencne klavzule, s katero delavec pristane na omejitev svoje svobodne izbire poklica, delodajalec pa mu mora v skladu s temeljnim nacelom pogodbenih razmerij, nacelom ekvivalence, zagotoviti ustrezno materialno nadomestilo. V dodatku k pogodbi o zaposlitvi je dolocena le enostranska obveznost toženca za placilo vtoževane odškodnine, tako da je glede prepovedi konkurencne klavzule obremenjen le toženec in to brez vsake odmene. Kljub omejitvi pravi...

September 06, 2002

Sodba nº Pdp 887/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2002

Ker je tožena stranka tožnikom zagotovila ustrezno zaposlitev v skladu s 1. odst. 35. clena ZDR v podjetju A. (d.o.o.), je v postopku ugotavljanja presežnih delavcev upoštevala vse zakonske zahteve. Tožena stranka je skušala omiliti posledic prenehanja delovnega razmerja zaradi ukinitve dejavnosti cišcenja in cuvanja prostorov. Ker je vsem delavcem, ki so opravljali cišcenje, zagotovila ustrezne zaposlitve pri novem delodajalcu, se tožniki ne morejo uspešno sklicevati na dolocbo 36. d clena Z...

Sodba nº Pdp 529/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2002

Za uporabo 2. alinee 40. cl. pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Ur.l. RS, št. 41/94) je odlocilno samo to, ali je delavec na podlagi pravilnika o napredovanju prejel nižjo placo od njegove povprecne place v zadnjih treh mesecih pred uveljavitvijo tega pravilnika. Pri tem niso bistvena relativna razmerja, temvec absolutna višina izplacane place.

Sodba nº Pdp 147/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2002

V pristojnosti sodišca je presojanje, ali je delavec dejansko storil ocitane hujše kršitve delovne obveznosti, ali je bil zoper njega disciplinski postopek pri delodajalcu izveden zakonito in ali mu je bil za ugotovljene kršitve delovne obveznosti izrecen pravilen disciplinski ukrep. Ce sodišce ugotovi, da delavec ni storil ocitanih kršitev delovnih obveznosti, so pa v njegovem ravnanju vsebovani vsi elementi druge, lažje kršitve, mora to upoštevati pri odlocanju o utemeljenosti tožbenega zah...

Sodba nº Pdp 1135/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2002

Ceprav je bila glavna obravnava zakljucena v 15 minutah, to ne predstavlja kršitve dolocb pravdnega postopka. Ni mogoce šteti, da bi bila s takšnim nacinom vodenja obravnave kršena tožnikova možnost obravnavanja pred sodišcem (8. tc. 2. odst. 339. cl. ZPP), saj je bil tožnik pravilno in pravocasno vabljen na obravnavo. Na obravnavo je pristopil potem, ko je bila že zakljucena, poucen je bil o tem, da lahko predlaga vrnitev v prejšnje stanje, cesar pa ni storil. Sodišce je zavrnilo ugotovitven...

Sklep nº Pdp 1139/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2002

V skladu s 22. clenom ZDSS lahko sodišce odloci, da mora delodajalec trpeti vse stroške za izvedbo dokazov, tudi ce delavec ni v celoti uspel s svojim zahtevkom, pa zaradi tega niso nastali posebni stroški. Navedeno pomeni, da je diskrecijska pravica sodišca, da pri odlocanju o stroških postopka v korist delavca odstopi od splošnega nacela odgovornosti za uspeh, omejena le na stroške za izvedbo dokazov in ne na vse stroške postopka. Ker pa se priglašeni stroški tožnika v celoti nanašajo le na...

Sodba nº Pdp 1951/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2002

Sodišce prve stopnje ni zmotno uporabilo materialnega prava, ko je štelo, da z izdajo lastninskega certifikata na podlagi 6. odst. 31. clena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP - Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) ni prišlo do nadomestne izpolnitve v smislu dolocb 308. clena ZOR. V skladu s 1. odst. 308. clena ZOR obveznost preneha, ce upnik v sporazumu z dolžnikom sprejme kaj drugega namesto tistega, kar ta doguje. Za nadomestno izpolnitev ne zadostuje, da upnik namesto prvo...

Sklep nº Pdp 1167/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2002

Neutemeljen je predlog za izdajo zacasne odredbe, ki se nanaša na razporeditev tožnice na konkretno delovno mesto. Sodišce niti s sodbo niti z zacasno odredbo ne more razporediti delavca na konkretno doloceno delovno mesto pri delodajalcu, ker je takšno razporejenje delavcev v izkljucni pristojnosti delodajalca. V primeru spora glede razporeditve delavca na drugo delovno mesto sodišce presoja, ali je bil postopek razporeditve izveden v skladu z veljavnimi delovnopravnimi predpisi, oz. ali je ...

Sklep nº Pdp 1273/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2002

1. Ce sodišce ob upoštevanju 2. tc. 1. odst. 24. cl. ZDSS razveljavi drugostopenjsko odlocitev delodajalca in samo odloci o pravici, obveznosti in odgovornosti delavca, postane odlocitev delodajalca dokoncna s pravnomocnostjo sodbe. To pomeni, da delavcu zaradi izrecenega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, katerega potrdi sodišce s sodbo po poprejšnji razveljavitvi dokoncne odlocitve delodajalca, preneha delovno razmerje z dnem pravnomocnosti sodbe, pred tem datumom pa le, c...

September 05, 2002

Sodba nº Pdp 61/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 05, 2002

Na zakonitost odrejenega dela preko polnega delovnega casa ne more vplivati dejstvo, da tožniku glede tega ni bil, poleg pisnega obvestila in ustne odreditve, izdan še poseben pisni sklep, saj tega kot obveznega 49. clen Zakon o delovnih razmerjih ne doloca. Tudi v primeru, ce bi bil tak sklep izdan, pa pritožba zoper njega ne zadrži njegove izvršitve. Zato je tožnik z odklonitvijo nadurnega dela storil ocitano hujšo kršitev delovne obveznosti.

Sodba nº Pdp 966/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 05, 2002

Tožena stranka je dela vodje financne službe, ki jih je opravljala tožnica, razporedila med druge delavce. Sodišce je zmotno zakljucilo, da za opredelitev tožnice kot zacasno presežne delavke niso obstajali zakoniti razlogi v smislu 30. in 31. clena Zakona o delovnih razmerjih. Ker so bila tožnicina dela razporejena med druge delavce v smislu vecje ucinkovitosti dela tožene stranke, je tožena stranka tožnico zakonito za dolocen cas opredelila kot zacasno presežno delavko, dokler se zanjo ne b...

Sodba nº Pdp 1544/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 05, 2002

V primeru obeh tožnic so bili podani vsi pogoji za odstranitev iz družbe. Zoper tožnici je bil uveden disciplinski postopek zaradi suma, da sta pri svojem delu kršili organizacijske predpise o blagajniškem poslovanju in si pridobili protipravno premoženjsko korist. Za takšne kršitve je po navedenem pravilniku tožene stranke predviden izrek ukrepa prenehanja delovnega razmerja ob pogojih iz dolocbe 89. cl. ZDR. Tožena stranka je ugotovila, da bi nadaljnja prisotnost delavk na delovnem mestu og...

Sklep nº Pdp 2050/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 05, 2002

Sklep z dne 31.8.2001, s katerim je sodišce prve stopnje naložilo tožniku dopolnitev vloge v roku 8 dni, je bil tožniku pravilno vrocen. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba, zato na podlagi 142. clena ZPP/99 (enako dolocbo pa je imel tudi prejšnji ZPP/77) takega sklepa ni potrebno vrocati osebno stranki. Iz povratnice, priložene v spisu izhaja, da je bil sklep vrocen dne 5.9.2001 in sicer tožnikovemu sinu, kar je v skladu z dolocbo 140. clena ZPP, ki doloca, da se v primeru, ce se na...

Sodba nº in sklep Pdp 1499/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 05, 2002

Potrdila o neizplacanih placah so izracuni, ki so bili izdelani za potrebe lastninjenja. S tem tožena stranka ni priznala, da je dolžna izplacati razlike v placi do višine 100% place v gotovini. Priznanje tožene stranke se nanaša le na pravico do lastninjenja, ne pa na pravico do izplacila place v gotovini. S tem ni kršen enakopravni položaj, saj je tudi tožnik imel možnost uveljaviti lastninske certifikate pri lastninjenju oz. jih spremeniti v delnice.

Sodba nº Pdp 1315/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 05, 2002

Nezakonito je spremeniti delovno razmerje za nedolocen cas v delovno razmerje za dolocen cas z aneksom k pogodbi o zaposlitvi, ceprav gre za tujca z delovnim dovoljenjem. V takem primeru se v skladu z 18. cl. ZDR šteje, da je bilo delovno razmerje sklenjeno za nedolocen cas. Ker je tožnik že pred iztekom delovnega dovoljenja v letu 2000 pridobil državljanstvo RS, z iztekom delovnega dovoljenja niso bili izpolnjeni zakoniti razlogi za prenehanje delovnega razmerja.

Sodba nº Pdp 1377/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 05, 2002

Do trenutka konverzije prisojenih zneskov v tolarsko protivrednost, to je do placila, je potrebno tožnikove terjatve obrestovati kot terjatve v tuji valuti. Obrestne mere za obveznosti, ki so izražene v tuji valuti, sicer ne doloca noben predpis, zato je to pravno praznino zapolnila sodna praksa z analogijo s predpisi, ki veljajo za pogodbeno obrestno mero.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners