Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 2003

January 30, 2003

Sklep nº Pdp 1018/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

V delovnih sporih pred delovnimi sodišci skladno z dolocbami ZDSS veljajo drugacni roki za pritožbe zoper sodbe kot to velja za pritožbe zoper sodne odlocbe v civilnih zadevah pred sodišci splošne pristojnosti. Pritožba tožece stranke je bila prepozna, saj je bila vložena po poteku 8-dnevnega pritožbenega roka skladno z 4. odst. 14. clena ZDSS in ni odlocilno, da je bila vložena znotraj 15 dnevnega roka, ki velja pred sodišci splošne pristojnosti.

Sklep nº Pdp 1005/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

Tožeca stranka je bila z opominom za placilo sodne takse za vložitev tožbe opozorjena, da mora potrdilo o placani taksi predložiti sodišcu v roku 15 dni. Ker ga je predložila šele s pritožbo zoper sklep, s katerim je sodišce prve stopnje tožbo zaradi neplacila sodne takse tožbo štelo za umaknjeno, je bilo potrdilo o placani taksi predloženo prepozno in je sodišce prve stopnje pravilno štelo tožbo za umaknjeno.

Sklep nº Pdp 226/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

Dolžnik je gospodarska družba v redni likvidaciji po ZGD. Med nalogami likvidacijskega upravitelja po 381. clenu ZGD je tudi vnovcitev likvidacijske mase, saj je bistvo likvidacije, da je na razpolago dovolj likvidacijske mase za poplacilo terjatev vseh upnikov. S predlagano prepovedjo razpolaganja z nepremicnino bi onemogocili likvidacijskega upravitelja, da vnovci likvidacijsko maso in poplaca upnike. Zato v takem primeru ni mogoce šteti, da bi dolžnik s predlagano odredbo prepovedi odtujit...

Sodba nº Pdp 340/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

Skladno z 71. clenom ZBS se vse pravice in obveznosti ter vsi posli, ki se glasijo na denar, izkazujejo v valuti RS in izvršujejo s placilnimi sredstvi, ki se glasijo na domaco valuto, ce zakon ne doloca drugace. Zato je izrek, ki doloca, da je tožena stranka iz naslova prevec odtegnjenih davkov in prispevkov dolžna tožeci izplacati tolarsko protivrednost zneska v DEM, pravilen.

Sklep nº Pdp 448/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

Ni podana bistvena kršitev postopka pri delodajalcu, ker ravnatelj tožene stranke pred izdajo odlocbe o dolocitvi kolicnika ni zahteval mnenja reprezentativnega sindikata v skladu z 19. clenom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KPDVIZ). Cetrta alinea 19. clena te kolektivne pogodbe se nanaša le na postopek sprejemanja splošnih aktov, s katerimi se uvajajo novi nacini ugotavljanja delovne uspešnosti, razvršcanja oz. napredovanja v višje placilne razrede ter dolocanja plac...

Sodba nº Pdp 519/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

Iz 3. odst. 11. cl. pogodbe o zaposlitvi izhaja, da mora tožena stranka placati tožniku nadomestilo (zaradi omejitve iz konkurencne klavzule) le, ce se ob prenehanju delovnega razmerja odloci, da bo klavzulo sploh uveljavljala. Takšna dolocba omogoca enakomerno obremenjenost obeh subjektov dogovora o konkurencni klavzuli; odlocitvi delodajalca, da bo uveljavljal konkurencno klavzulo, v dveh delovnih dnevih od odpovedi delovnega razmerja, sledi placilo nadomestila. Tolmacenje tožece stranke ob...

Sklep nº Pdp 886/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

V individualnih delovnih sporih (nedenarni zahtevki) je za presojo dopustnosti revizije potrebno upoštevati tudi 25. cl. ZDSS, ki doloca, da revizija ni dopustna v sporih, ki se nanašajo na disciplinski ukrep javni opomin ali denarno kazen.

Sodba nº Pdp 1953/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

Ker je delodajalec razveljavil sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi 5-ih zaporednih neupravicenih izostankov z dela, ima tožnica na podlagi 2. odstavka 96. clena ZDR za cas suspenza pravico do razlike do polne place.

Sklep nº Pdp 1797/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

Po dolocbi 1. odst. 318. clena ZPP je eden od pogojev za izdajo zamudne sodbe, da tožena stranka ne odgovori na tožbo v 30 dneh od njene vrocitve (277. clen ZPP). Sodišce prve stopnje je poziv toženi stranki, da odgovori na tožbo poslalo na naslov H., ceprav je bilo že z dopisom z dne 15.6.1998 s strani toženceve partnerke obvešceno, da toženec stanuje v T., kjer je tudi stalno prijavljen. Ker sodišce tega ni upoštevalo in je tožencu tožbo s pozivom na odgovor poslalo na naslov v H., tožba to...

Sklep nº Pdp 551/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

Po dolocbi 80. clena ZTPDR mora delavec vložiti ugovor za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja v 15 dneh od dneva, ko mu je bila vrocena odlocba, s katero je bila kršena njegova pravica oz. od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice. V primeru spora o transformaciji delovnega razmerja za dolocen cas v delovno razmerje za nedolocen cas mora delavec uveljavljati varstvo pravic pri delodajalcu v 15 dneh od izteka pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas, ne pa v 15 dneh od sklenitve pogodbe o za...

Sklep nº Pdp 1732/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

Ce sodišce zavrne tožbeni zahtevek na razveljavitev obeh odlocb disciplinskih organov tožene stranke v prvi tocki izreka, v drugi tocki pa izpodbijani odlocbi spremeni tako, da tožnika oprosti odgovornosti za ocitano kršitev delovne obveznosti nezakonitega razpolaganja z družbenimi sredstvi, stori bistveno kršitev dolocb postopka, ker sta si ti dve tocki v nasprotju.

Sklep nº Pdp 1631/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 2003

Sodba, ki ima v uvodu navedenega tožnika, nima pa o njegovem zahtevku izreka, ceprav je tožnik v obrazložitvi omenjen, je neupoštevna sodba. Ker tožnik te neupoštevne sodbe ni izpodbijal oziroma ni pravocasno vložil predloga za izdajo dopolnilne sodbe, je sodba postala formalno pravnomocna, zato postopka ni dopustno nadaljevati oz. izdati nove sodbe.

January 24, 2003

Sklep nº Pdp 196/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 24, 2003

Po 19. clenu ZDSS lahko sodišce izda po uradni dolžnosti zacasno odredbo z namenom, da se prepreci samovoljno ravnanje delodajalca ali pa odvrne nenadomestljiva škoda. V primeru, ce stranka predlaga izdajo zacasne odredbe, pa mora sodišce po 2. odst. citirane dolocbe o predlogu odlociti brez odlašanja, najkasneje v treh dneh. Za izdajanje zacasnih odredb v individualnih delovnih sporih na predlog strank se smiselno uporabljajo dolocbe ZIZ, zato je v primeru, ko sodišce odloca o zacasni odredb...

Sklep nº Pdp 860/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 24, 2003

Sodišce z vmesno sodbo odloci o podlagi tožbenega zahtevka. Zato ni mogoce z vmesno sodbo ugotoviti, da pravica tožnikov od tožene stranke zahtevati razliko v placi ni prenehala in s tako vmesno sodbo odlociti le o ugovoru zastaranja.

Sklep nº Psp 318/2002 of Oddelek za socialne spore, January 24, 2003

Pri spremembi stalnega prebivališca pred vložitvijo tožbe, ki ni ustrezno registrirano v Centralnem registru prebivalstva, ne gre za nepopolno tožbo, da bi bilo zaradi nezmožnosti vrocitve mogoce z njo postopati po 105. in 108. clenu ZPP. Sodišce je v takšnem primeru glede na 4. odst. 18. clena Zakona o prijavi prebivališca dolžno obvestiti pristojni organ, ki uvede postopek za ugotavljanje dejanskega prebivališca, kar bo lahko imelo za posledico ugotovitev novega naslova stranke ali celo izb...

Sklep nº Pdp 354/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 24, 2003

Neizpolnjevanje oz. kršitev pogodbenih obveznosti iz pogodbe o štipendiranju, izobraževanju oz. izpopolnjevanju, v kateri je dogovorjeno tudi sankcioniranje nespoštovanja njihovih dolocb s strani ene pogodbene stranke, je potrebno šteti za škodo, ki nastane drugi pogodbeni stranki. V tem primeru gre za pogodbeno odškodninsko odgovornost kršitelja dolocb pogodbe proti drugi pogodbeni stranki.

Sodba nº Pdp 844/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 24, 2003

Tožnica je imela pri toženi stranki sklenjeno delovno razmerje za nedolocen cas s polovicnim delovnim casom (4 ure dnevno - t.i. part time zaposlitev). Na podlagi aneksa k pogodbi o zaposlitvi z dne 30.9.1999 je bilo opredeljeno delovno razmerje krajše od polnega in sicer 25 ur na teden. Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim casom se lahko sklene, ce sta zanjo zainteresirana tako delavec kot delodajalec. Glede na vsebino pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim casom tožnica ne more uveljavl...

Sodba nº Psp 318/2000 of Oddelek za socialne spore, January 24, 2003

Sodišce je tek zakonitih zamudnih obresti zmotno presojalo po dolocbah 277. cl. ZOR. Na podlagi odlocbe Ustavnega sodišca RS št. Up 219/97 z dne 13.4.2000, v kateri je to opozorilo na vprašanje obcasnosti dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in na podlagi sodbe Vrhovnega sodišca RS (v drugi zadevi, s podobnim dejanskim stanjem) opr.št. VIII Ips 180/99 z dne 20.6.2000, v kateri je Vrhovno sodišce RS poudarilo, da se pokojnine, invalidnine, dodatki za pomoc in postrežbo ter vars...

January 23, 2003

Sodba nº Pdp 198/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2003

Prevzem delavcev k drugemu delodajalcu je nezakonit, ce zanj niso izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Ker tožniki niso izpolnjevali pogoja opravljenega preizkusa znanja po zakonu o zasebnem varovanju in obveznem organziranju službe varovanja ter skladno s sistemizacijo delovnih mest novega delodajalca aktivnega znanja slovenskega jezika, bi bil prevzem nezakonit, kljub temu, da so bili izpolnjeni ostali pogoji po ZZVO in SKPGd.

Sodba nº Pdp 1329/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2003

Ker je bil toženec zadnji tožnikov delodajalec in mu je izdal sklepe o prenehanju delovnega razmerja iz operativnih razlogov, mu je iz tega naslova in na podlagi dolocb zakona ter kolektivne pogodbe dolžan poravnati pripadajoce denarne obveznosti iz delovnega razmerja, to je zaostalo razliko place, regres za letni dopust in odpravnino, do katere je upravicen kot trajno presežni delavec. Ce se je toženec dogovoril, da dolocene obveznosti do prevzetih delavcev nosi tudi prejšnji tožnikov deloda...

Sodba nº in sklep Pdp 1261/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2003

1. Neupoštevanje pravila o dokaznem bremenu, ki izhaja iz materialnih predpisov, pomeni zmotno uporabo materialnega prava.

Sklep nº Pdp 1857/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2003

1. Odlocitev sodišca prve stopnje v izpodbijanem popravnem sklepu o zavrženju tožbe v celoti (in ne le zoper tretjetoženo stranko, kar je bilo odloceno s prej izdanim sklepom) ne predstavlja le poprave napake v imenih in številkah, oz. odprave ocitnih pisnih in racunskih pomot, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe (sklepa) z izvirnikom, zato je tak sklep nezakonit in v nasprotju z 328. clenom ZPP.

Sklep nº Pdp 679/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2003

Iz vrocilnice je razvidno, da je šlo pri vrocanju vabila tožniku za nadomestno vrocitev po pošti, vendar ni izkazano, ali je bila ta nadomestna vrocitev opravljena na zakonit nacin (3. odst. 141. clena ZPP). Ker ni dokazano, da je bil tožnik na narok za glavno obravnavo v redu povabljen, je sodišce prve stopnje zmotno zakljucilo, da je vabilo tožniku za omenjeni narok izkazano ter da so v obravnavanem postopku ponovno že drugic izpolnjeni pogoji za mirovanje postopka (4. odst. 209. clena ZPP)...

Sklep nº Pdp 1551/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2003

Zgolj pravnomocni sklep Racunskega sodišca ne zadostuje kot dokaz, da je toženec placila iz razlicnih naslovov kot izhajajo iz sklepa Racunskega sodišca, prejel nezakonito. Ceprav je sklep Racunskega sodišca RS pravnomocen, zavezuje le tožeco stranko, saj tožena stranka v postopku nadzora ugotavljanja nezakonitih izplacil pri pravni prednici tožece stranke ni bila udeležena. Zato tožeca stranka nezakonitosti izplacil tožencu ne more dokazovati le posredno s sklepom Racunskega sodišca, temvec ...

Sodba nº Pdp 1810/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2003

Ni zakonito, da se place izplacajo z zakasnitvijo in s pogojem (vezane na izterjavo nekega dolga toženi stranki). Od delavcevega procesnega razpolaganja je odvisno, ali bo zahteval izplacilo zapadle place in zato vložil tožbo. Tej procesni pravici se lahko odpove. Ne more pa se odpovedati materialnemu razpolaganju, to je pravici do izplacila osebnega dohodka.

Sodba nº Pdp 1658/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2003

Ker je tožnica uveljavljala denarne zahtevke in ni šlo za spor o prenehanju delovnega razmerja, uporaba 2. odst. 22. clena ZDSS ne pride v poštev. Z denarnim zahtevkom pa je tožnica v celoti propadla, zato ne pride v poštev niti 1. odst. 22. clena ZDSS in je potrebno pri odmeri stroškov postopka uporabiti dolocbe ZPP, kot jih je pravilno uporabilo sodišce prve stopnje.

Sklep nº Pdp 1104/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2003

Sodišce prve stopnje je obravnavo opravilo kljub temu, da je tožnik svojo odsotnost z obravnave opravicil in prosil za preložitev na kasnejši rok in naj bi mu po njegovih navedbah prošnja bila upoštevana. Prav tako mu ni bil zagotovljen rok za pripravo na glavno obravnavo, kot ga doloca 280. clen ZPP. Z navedenimi dejanji je sodišce prve stopnje tožniku onemogocilo obravnavo pred sodišcem, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev pravil postopka po 8. tc. 2. odst. 339. clena ZPP.

Sklep nº Pdp 1708/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2003

Sodišce prve stopnje je pri odlocanju o stroških tožene stranke napacno tolmacilo 162. cl. ZPP, ki doloca, da ima v primerih, kadar se državni organ udeležuje postopka kot stranka, pravico do povracila stroškov po dolocbah tega zakona, nima pa pravice do nagrade. Državni pravobranilec ni stranka v postopku, ampak zakoniti zastopnik države in njenih organov. Država kot stranka v pravdnem postopku je upravicena do povrnitve stroškov postopka po splošnih dolocbah ZPP. Dolocba o izkljucitvi pravi...

January 17, 2003

Sklep nº Pdp 1092/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 2003

Stroški državnega pravobranilstva RS se odmerjajo po splošnih dolocbah ZPP o povrnitvi stroškov, ce državni pravobranilec RS zastopa državo.

Sklep nº Pdp 605/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 2003

Tožnik je prvotoženo stranko kot direktorja in solastnika drugotožene stranke tožil v casu, ko je drugotožena stranka še obstajala. Pravni temelj za tožbo zoper prvotoženo stranko na podlagi šestega odstavka 580. cl. ZGD je sicer nastal po vložitvi tožbe, vendar pa tožniku ni bilo potrebno vlagati nove tožbe zoper prvotoženo stranko, glede na to, da je ob izbrisu drugotožene stranke iz registra že imel vloženo tožbo zoper prvotoženo stranko kot družbenika. Glede na to, da je bila drugotožena ...

Sodba nº in sklep Pdp 391/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 2003

Trajanje dela preko polnega delovnega casa je bilo v spornem obdobju omejeno z ZDR, ki je v 50. cl. dolocal, da lahko traja delo preko polnega delovnega casa najvec 10 ur tedensko, z novelo ZDR (Ur. l. RS, št 71/93) pa je bilo trajanje nadurnega dela omejeno na 8 ur tedensko ali 20 ur mesecno oz. 180 ur letno. V takih primerih je delavec upravicen do dodatka za nadurno delo v višini 50% osnove. Ce delavec kljub zakonski omejitvi opravi vecje število nadur od zakonsko dovoljenih, mu za te ure ...

Sklep nº Pdp 1721/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 2003

ZPP ni dolocil, da je obveznost placila sodne takse za pritožbo procesna predpostavka za vložitev pritožbe, zato pravica do vložitve pritožbe ni odvisna od placila sodne takse.

Sklep nº Pdp 1620/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 2003

Sodišce je ravnalo v skladu z ZPP, ko na naroku za vrnitev v prejšnje stanje ni dopustilo zastopanja tožene stranke po pooblašcencu, ki nima opravljenega pravosodnega izpita. Delovno sodišce ima status okrožnega sodišca, kar pomeni, da stranke v postopku pred sodišcem lahko zastopa le pooblašcenec, ki je odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit.

January 16, 2003

Sodba nº Pdp 1336/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 2003

1. V primeru prevzema delavca na delo pride do nastanka delovnega razmerja pri novem delodajalcu (prevzemniku) ne glede na podpis pogodbe o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 13/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 2003

Ker je prvostopenjsko sodišce po uradni dolžnosti izdalo izpodbijano zacasno odredbo, je pritožbeno sodišce preizkusilo le, ali so bili izpolnjeni pogoji za izdajo zacasne odredbe na podlagi 1. odst. 19. clena ZDSS.

Sodba nº Psp 242/2001 of Oddelek za socialne spore, January 16, 2003

V pokojninsko osnovo ni všteven znesek, izplacan iz naslova civilno-pravne pogodbe o delu. Zato je bila starostna pokojnina odmerjena od pravilno izracunane pokojninske osnove in v skladu s sklepom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zakonito zmanjšana za 10,70 % prve zacetne uskladitve v letu 1997.

Sklep nº Pdp 1642/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 2003

Pozitivna zakonodaja Republike Slovenije ne doloca, da bi bilo za stvarno pristojnost slovenskega sodišca relevantno lastništvo pravnih oseb. Bistven je sedež pravne osebe v Republiki Sloveniji in ne njeno lastništvo.

Sodba nº Pdp 625/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 2003

Tožena stranka je tožnici z odlocbo o dopustu pravilno priznala pravico do celotnega letnega dopusta za leto 1996 skladno s 57. cl. ZDR. Tožnicino prepricanje, da ji bo tožena stranka ponovno podaljšala delovno razmerje, sklenjeno za dolocen cas, ni temeljilo na krivdnem in zavajajocem ravnanju tožene stranke, ampak na subjektivnem pricakovanju tožnice. Zato tožnica za izrabo preostalega letnega dopusta sploh ni zaprosila, saj je racunala, da ga bo lahko koristila kasneje, kar pomeni da tožen...

Sklep nº Pdp 1556/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 2003

Revizija v obnovitvenem postopku ni povsem izkljucena, temvec je omejena le na vprašanje, ali je drugostopenjsko sodišce pravilno uporabilo dolocbe 394. clena ZPP, to je, ali je pravilno odlocilo o tem, ali so razlogi za obnovo postopka podani ali ne. Glede tega vprašanja je šteti postopek po predlogu tožnika za obnovo za postopek, ki se je ob ugotovitvi, da razlogi za predlagano obnovo niso podani, pravnomocno koncal s sklepom sodišca druge stopnje.

January 10, 2003

Sklep nº Pdp 611/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2003

Pri razlagi instituta disciplinske odgovornosti po dolocbah ZTPDR in ZDR, pa tudi po novem ZDR, ni mogoce enostavno prenašati dolocb ZOR upoštevajoc podrejeni in odvisni položaj delavca do delodajalca. To nasprotuje osnovnemu namenu delovnega prava in pravni naravi zavezujoich (kogentnih norm), kar nedvomno velja za dolocbe o disciplinski odgovornosti.

Sklep nº Pdp 939/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2003

1. Ker je bil disciplinski postopek v zvezi s kršitvami, zaradi katerih je bil tožnik v suspenzu, ustavljen, oz. je bil tožnik za te kršitve oprošcen, je sodišce prve stopnje pravilno zakljucilo, da je na polagi 98. clena ZDR upravicen do razlike do polnega zneska place. Na podlagi 50. clena ZDDO, ki doloca, kdaj je mogoce delavca odstraniti z dela, ni mogoce zakljuciti, da citirani clen uzakonja izjemo od 98. clena ZDR in zato tožniku ne pripada razlika v placi za cas suspenza, ker je bil sp...

Sodba nº Psp 442/2001 of Oddelek za socialne spore, January 10, 2003

Nepravilnost strokovno-medicinske presoje in postopanje osebnega zdravnika v nasprotju s pooblastili Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovancu ne more biti v škodo. Le ob takšnem izhodišcu je mogoce pravilno zapolniti pravno praznino, ko s pravili niso posebej urejene pravne posledice postopanja osebnega zdravnika v nasprotju s pooblastili. Zato je v konkretnem primeru potrebno izkljuciti uporabo 246. clena pravil ter zadevo presoditi po 1. odst. 235. clena pravil ter tožnici ne ...

Sklep nº Pdp 63/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2003

V primeru spora zaradi prerekanja terjatev dedic upnika, ki je terjatev prerekal, ne vstopi avtomaticno po zakonu v položaj pravnega prednika, ce temu nasprotuje. To pomeni, da dedica po pokojnem tožencu A.F. terjatve tožnika vec ne prerekata in nista stranki v tem postopku, zato je bilo potrebno postopek zoper njiju koncati, toliko bolj ker je medtem že postal pravnomocen ugodilni del sodbe prvostopenjskega sodišca Pd x/y, s katerim je bil ugotovljen obstoj terjatve tožnika zoper ostale upni...

Sodba nº Pdp 65/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2003

Tožnik bi moral dokazati, da mu je delovno razmerje prenehalo kot trajno presežnemu delavcu. Ce bi mu v resnici delovno razmerje prenehalo kot trajno presežnemu delavcu, bi bila odlocba o tem izdana tudi tožniku. Ne gre za listino, ki bi bila po naravi stvari lahko samo pri prvotoženi stranki. Prvotožena stranka je na tožnikov predlog, naj predloži sklep o prenehanju delovnega razmerja, pojasnila, da listine nima, zato se tožnik neutemeljeno sklicuje na dolocbo petega odstavka 227. cl. ZPP, k...

Sodba nº Pdp 150/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2003

Pogodba o zaposlitvi doloca, da se delovno razmerje sklepa za dolocen cas do izbire ustreznega delavca, vendar najvec za eno leto. To pomeni, da s tožnico ni bilo sklenjeno delovno razmerje za dolocen cas enega leta, temvec za cas do izbire drugega kandidata, najvec pa za eno leto. Zato tožena stranka ni bila dolžna cakati do izteka leta dni od nastopa dela tožnice pri njej, temvec je lahko izdala sklep o prenehanju delovnega razmerja, potem ko je na podlagi ponovnega razpisa izbrala kandidat...

Sodba nº Pdp 1422/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2003

Dokler komanditna družba kot delodajalec obstaja, je dolžna pozvati delavca nazaj na delo in ga prijaviti v zavarovanje. Komplementar je po 101. clenu ZGD subsidiarno oziroma solidarno odgovoren za obveznosti družbe v primeru, ce ga delavec pozove na izpolnitev, pa tega družba ne izpolni, vendar to velja le za premoženjske pravice iz pogodbe o zaposlitvi (nadomestilo place in prispevki).

January 09, 2003

Sodba nº Pdp 69/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 09, 2003

Podjetniška kolektivna pogodba, sklenjena pri pravnem predniku tožene stranke, je veljavna, saj jo je tožena stranka vseskozi uporabljala kot svojo in na podlagi te pogodbe sklenila delovna razmerja s tožnikoma, noben predpis pa ne doloca, da zaradi statusnih sprememb prenehanjo veljati delovnopravni akti pravega prednika in bi zato morala tožena stranka sprejeti novo PKP.

Sodba nº in sklep Pdp 133/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 09, 2003

1.Delodajalec je dolžan delavcu v disciplinskem postopku omogociti pravico do obrambe. Zdravniško potrdilo, da se delavec ni sposoben udeležiti disciplinske obravnave, dokazuje opraviceno odsotnost delavca. Neupoštevanje takega opravicila in izvedba disciplinskega postopka brez navzocnosti obravnavanega delavca predstavlja absolutno bistveno kršitev po 2. odst. 63. cl. ZTPDR, ki se je v sodnem postopku ne da sanirati.

Sodba nº Pdp 2070/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 09, 2003

Tožena stranka ni sprejela programa po dolocbi 35. clena ZDR in 266. clena podjetniške kolektivne pogodbe, zato tožnici ni zakonito prenehalo delovno razmerje na tej pravni podlagi. Program razreševanja trajno presežnih delavcev mora biti pripravljen in sprejet tako, da upošteva konkretno situacijo in doloci konkretne ukrepe, s katerimi se prepreci ali cim bolj omeji prenehanje delovnega razmerja delavcev oz., s katerim se v najvecji možni meri omili škodljive posledice prenehanja delovnega r...

Sodba nº Pdp 250/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 09, 2003

1. V okvir nujnih potreb delovnega procesa in organizacije dela so skladno z 2. odstavkom 17. clena ZTPDR vkljuceni tudi delovni odnosi. Pri navedeni razporeditvi je poleg ugotovljenih potreb delovnega procesa bistveno, da je delavec prerazporejen na tako delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe, znanju in zmožnostim ter za katerega so podane potrebe dela. Ker je bil tožnik prerazporejen zaradi organizacije dela in ne zaradi nedoseganja pricakovanega obsega dela, je neute...

Sklep nº Pdp 28/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 09, 2003

ZPP v 1. odst. 133. clena doloca, da se pisanja državnim organom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom vrocajo tako, da se pisanje izroci osebi, ki je pooblašcena za sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni oziroma v poslovnem prostoru ali na sedežu podjetja. To pomeni, da je bila vrocitev sodne pošiljke toženi stranki opravljena skladno z zakonom, tudi ce je ni prevzela osebno toženka, temvec delavec, ki je bil pri njej zaposlen.

Sodba nº Pdp 1667/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 09, 2003

Pooblašcenka tožene stranke je navedla, da je zahtevek tožnice v celoti zastaral in sicer da so zastarale vse terjatve razen tiste, ki izvira iz leta 1993. Iz teh navedb ni mogoce zakljuciti, da je tožena stranka uveljavljala tudi zastaranje placila zamudnih obresti, temvec da je ugovarjala le zastaranju glavnic. Tudi ugovor zastaranja mora biti jasen in dolocen, zato je neutemeljen ugovor tožene stranke, da je ugovarjala zastaranje celotnega zahtevka, to pa zajema tudi obresti za cas treh le...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners