Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 2003

October 24, 2003

Sklep nº Pdp 1174/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 24, 2003

Ne gre za spremembo delodajalca v smislu 73. cl. ZDR, ce podjetje, katerega prevzame nov lastnik, ne ohrani svoje identitete, s cimer so mišljene iste ali podobne dejavnosti. Za prenos tudi ne gre, ce pride le do odkupa lastniškega deleža, družba pa obstaja še naprej kot pravna oseba, ceprav preneha opravljati svojo dejavnost. V takem primeru pride v poštev odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (individualna in kolektivna odpoved).

October 23, 2003

Sklep nº Pdp 1652/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 23, 2003

Tožena stranka je pisno obvestila tožnika, da mu bo v kratkem izdala odlocbo o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, vendar takšne namere ni realizirala v predpisanem prekluzivnem roku. V skladu z dolocbo 5. odst. 88. cl. ZDR bi tožniku morala podati redno odpoved pogodbe o zaposlitvi najkasneje v 30 dneh od obvestila, saj po preteku navedenega roka odpoved iz poslovnega razloga ni vec dopustna. Zato je v tožnikovem primeru izkazana verjetnost terjatve.

October 16, 2003

Sklep nº Pdp 1626/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 16, 2003

Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi je mogoce doseci zadržanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi po 85. clenu ZDR le, ce bi tožnik zahteval zadržanje ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi najprej pri delodajalcu, ob predpostavki, da je dani odpovedi sindikat nasprotoval. Tožnik ni zahteval sodelovanja sindikata v postopku pred odpovedjo, kar pomeni, da sindikat sploh ni mogel nasprotovati dani odpovedi. S tem pa je odpadla tudi možnost, da bi tožnik z izdajo zacasne odredbe lahko do...

Sklep nº Pdp 1628/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 16, 2003

Ne glede na to, da postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni bil izveden po vrstnem redu, kot je dolocen v clenih 83 - 87 ZDR, v tej fazi postopka verjetnost terjatve še ni izkazana. Odlocitev tožene stranke tudi ob upoštevanju mnenja sindikata (ki je odpovedi nasprotoval) verjetno ne bi bila drugacna, saj tožena stranka na mnenje sindikata ni vezana. Sodišce bo v nadaljevanju postopka v skladu z dolocbami ZPP ugotavljalo tudi, ali je bila odpoved podana v roku, dolocenem v 2. odst. 1...

Sklep nº Pdp 1617/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 16, 2003

Zadržanje ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi je predpisano že z zakonom (85. cl. ZDR), zato ni nobene potrebe, da bi se v zvezi s tem izdajala še posebna zacasna odredba.

Sklep nº Pdp 1627/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 16, 2003

Verjetnost nezakonitosti odpovedi iz razloga nesposobnosti ni izkazana, ce tožnica ni sprožila upravnega spora, v katerem bi izpodbijala razrešitev s funkcije ravnateljice. Tožnici je bilo redno odpovedano delovno razmerje iz razloga nesposobnosti, ker ji je zaradi razrešitve predhodno prenehal mandat in zato ni izpolnjevala pogojev za opravljanje del ravnateljice.

Sklep nº Pdp 327/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 16, 2003

Tožena stranka je dolžna tožniku povrniti pravdne stroške tudi, ce je tožnik tožbo umaknil zaradi poplacila s strani tretje osebe, ki je terjatev, ugotovljeno v postopku prisilne poravnave, odkupila.

Sklep nº Pdp 1603/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 16, 2003

Delavec mora za upraviceno odsotnost z dela pridobiti odobritev delodajalca, ce ta odobritev izhaja iz subjektivne sfere delavca (korišcenje letnega dopusta, korišcenje viška ur) oz. ustrezno potrdilo o upraviceni odsotnosti z dela, ce je razlog te odsotnosti z dela zdravstveno stanje delavca (odsotnost z dela zaradi bolezni oz. poškodbe). Ker tožnik v dosedanjem postopku ni verjetno izkazal, da bi v spornem obdobju izostal z dela iz upravicenega razloga (odobritev pristojnega organa, potrdil...

Sklep nº Pdp 811/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 16, 2003

Ceprav je tožena stranka ukinila delovno mesto skladišcnika, na katerega je bil razporejen tožnik, to ne pomeni, da tožena stranka ni bila dolžna ugotavljati presežnih delavcev med delavci iste kategorije, to je med vsemi delavci, ki jih je mogoce razporediti na delovno mesto, za katero se ugotovi, da delo na njem ni vec potrebno. Presežne delavce je možno ugotavljati tudi na ravni organizacijske enote, upoštevajoc konkretne okolišcine, take konkretne okolišcine pa so lahko tudi omejitve pri ...

October 08, 2003

Sklep nº Pdp 1598/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2003

Tudi v primeru, ce je izpodbijana odlocba o razporeditvi tožnice nezakonita, to ne more imeti za posledico dolžnosti tožene stranke, da tožnici izplaca odpravnino in nadomestilo place za cas odpovednega roka, temvec kvecjemu ugotovitev, da tožnici delovno razmerje pri toženi stranki ni prenehalo, temvec ji še traja, kar pomeni, da tožnica ni izkazala verjetnosti obstoja terjatve. S tem, ko tožena stranka ob izdaji izpodbijane odlocbe o razporeditvi ni priznala tožnici pravice do odpravnine in...

Sklep nº Pdp 1578/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2003

Neutemeljena je zacasna odredba, ki želi zadržati ucinkovanje že nastalih posledic odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ker so ucinki odpovedi pogodbe o zaposlitvi nastali že z vrocitvijo odpovedi (npr. zacetek teka odpovednega roka po 93. cl. ZDR, zacetek 30 dnevnega roka za sodno varstvo po 3. odst. 204. cl. ZDR).

Sodba nº Pdp 1466/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2003

Tožnica je bila zaposlena pri toženki na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pri cemer ji toženka za sporno obdobje ni izplacala pripadajoce place in regresa za letni dopust. Zato vsi navedeni razlogi utemeljujejo zakljucek, da so bili v sporu podani pogoji za izdajo zamudne sodbe. Ostale pritožbene navedbe, ki se nanašajo na tožnicine družinske razmere in na toženkin podjetniški status in placilne težave, pa predstavljajo uveljavljanje pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega...

Sklep nº Pdp 1417/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2003

Pravni interes je podan tudi v primeru, ce se tožnik glede svojega položaja nahaja v negotovosti in jo hoce v postopku pravnega varstva odpraviti. Na strani tožnika so podani razlogi za izpodbijanje dokoncnega sklepa tožene stranke o prenehanju delovnega razmerja in prehodu k novemu delodajalcu. Na takšno ugotovitev ne more vplivati dejstvo, da ima tožnik še vedno status delavca v delovnem razmerju pri toženi stranki, oz. da prehod k novemu delodajalcu sedaj ni vec mogoc.

Sodba nº Pdp 1557/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2003

Tožena stranka je imela možnost, da na sklenjeno izvensodno poravnavo opozori že v postopku pred sodišcem prve stopnje, pa je ni izrabila, niti se ni udeležila narokov za glavno obravnavo. Zato predstavlja navedeno dejstvo v pritožbi dokazno novoto, ki je ni mogoce upoštevati.

Sklep nº Pdp 1659/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2003

Ob umiku pritožbe je potrebno pri odlocitvi o stroških odgovora na pritožbo preizkusiti, ali so bili ti potrebni.

Sodba nº Pdp 257/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2003

Nujnih potreb delovnega procesa in organizacije dela (kot pogoja za zakonitost razporejanja delavca po 2. odst. 17. clena ZTPDR) delodajalec ni izkazal, ce je delavec še vedno potreben na delovnem mestu, s katerega je bil razporejen, hkrati pa ni izkazana potreba po delavcu na delovnem mestu, na katerega je razporejen.

Sodba nº Pdp 202/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2003

Poslovodni organ (direktor) je pristojen za vodenje disciplinskega postopka, na podlagi katerega se delavcu lahko izrece disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, ter za odlocanje o disciplinski odgovornosti delavca, izrece pa lahko le ukrepa javni opomin in denarna kaznen. ZTPDR v 1. odst. 59. clena doloca, katere disciplinske ukrepe lahko poslovodni organ izrece in ne za katere disciplinske kršitve lahko vodi postopek.

Sklep nº Pdp 1635/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2003

Pooblašcenka lahko naknadno, po zakljucku naroka za glavno obravnavo, priglasi stroške le, ce ji sodišce doloci rok, da stroške naknadno priglasi oz. ce pooblašcenka zaprosi za rok, sodišce pa sprejeme sklep, da lahko stroške naknadno specificira. Ce pooblašcenka ne zaprosi za podaljšanje roka za predložitev stroškovnika, je treba šteti, da je bil stroškovnik predložen prepozno, sodišce pa priglašenih stroškov ne prizna.

Sodba nº Pdp 1649/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2003

Ce delavec v sporu zahteva presojo sklepov delodajalca o prenehanju delovnega razmerja kot trajno presežnemu delavcu, sodišce ne presoja obstoja delovnega razmerja, saj bi z izvajanjem dokaznega postopka v tej smeri odlocalo izven okvira spora. Sklep o prenehanju delovnega razmerja trajno presežnemu delavcu lahko delodajalec izda le svojemu delavcu, zato se obstoj delovnega razmerja predpostavlja in ga sodišcu ni treba posebej ugotavljati.

October 02, 2003

Sklep nº Pdp 1552/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 02, 2003

Zadržanje redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (velja tudi za kolektivne odpuste) lahko doseže le inšpekcija za delo z namenom preprecitve samovoljenega ravnanja in odvrnitve nenadomestljive škode.

Sklep nº Pdp 1553/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 02, 2003

Za vprašanje obstoja verjetnosti nedenarne terjatve tožnika je predvsem pomembno, ali je tožena stranka pri dani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi spoštovala postopek pred odpovedjo, opredeljen v 83. cl. ZDR/2002 in ce so obstajali pogoji za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 110. cl. ZDR/2002.

Sodba nº Pdp 42/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 02, 2003

Ker je bil znesek za dokup delovne dobe višji od zneska odpravnine, ki bi šel delavcu v skladu z 2. odst. 3. tc. 51. clena SKPgd, tožena stranka tožniku ni bila dolžna izplacati odpravnine ob opokojitvi.

Sodba nº Pdp 27/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 02, 2003

Novi delodajalec se ob prevzemu delavcev lahko zaveže, da bo prevzetim delavcem zagotavljal najmanj enak obseg pravic kot prejšnji delodajalec in v takem primeru med pravice iz delovnega razmerja spada tudi pravica do letnega dopusta.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners