Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on November 2003

November 28, 2003

Sklep nº Pdp 1813/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 28, 2003

Ce se delavec izrecno ne odpove pravici do zagovora v smislu 2. odst. 83. cl. ZDR, na zagovor pa ne pride, zacne teci 15 dnevni rok, dolocen v 2. odst. 110. cl. ZDR, šele naslednji dan, ko bi delavec lahko podal svoj zagovor.

November 27, 2003

Sodba nº Pdp 1655/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 2003

Pri obracunu in izplacilu odpravnine ter dolocitvi dolžine odpovednega roka v primeru redne odpovedi iz poslovnega razloga je potrebno upoštevati tudi delo delavca pri pravnih prednikih delodajalca. Tožnica je imela zaradi kontinuitete zaposlitve 16 let delovne dobe pri toženi stranki, zato ji pripada odpravnina za 16 let dela in v višini 1/3 povprecne mesecne place, ki jo je tožnica prejemala v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, odpovedni rok pa b...

Sklep nº Pdp 1791/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 2003

1. Verjetnost terjatve (nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitve pravice do zagovora) ni izkazana, ce je tožena stranka delavca na zagovor vabila preko njegovega pooblašcenca, ki se je zagovora udeležil. Odvetnik bi moral z vabilom seznaniti tožnika.

Sodba nº in sklep Pdp 495/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 2003

Spor, v katerem je tožnik državljan Republike Slovenije, drugotožena stranka pa tuja pravna oseba s sedežem v tujini, je treba šteti za spor z mednarodnim elementom. Mednarodna pristojnost Republike Slovenije temelji na dogovoru mednarodne pristojnosti Republike Slovenije, ce se tožnik in drugotožena stranka v pogodbah o zaposlitvi dogovorita, da bo v primeru, ko ne bo prišlo do sporazumne rešitve, spor reševalo pristojno sodišce v Republiki Sloveniji. Na podlagi takšnega dolocila pogodb o za...

Sodba nº Kdp 3/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 2003

sindikat je lahko reprezentativen tudi v organizaciji, ce je vanj

November 21, 2003

Sklep nº Pdp 1630/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2003

Sodišce prve stopnje je zmotno uporabilo materialno pravo, ko je tožnici naložilo, da je dolžna toženi stranki povrniti stroške postopka, saj v sporih o prenehanju delovnega razmerja delodajalec trpi svoje stroške postopka tudi v primeru, ce je tožnik tožbo umaknil, ne da bi tožena stranka pred tem izpolnila tožbeni zahtevek.

Sodba nº Pdp 675/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 21, 2003

Delo v delovnem okolju, v katerem se nahajajo hlapi lepil, ki vsebujejo snovi, ki so za zadravje škodljiva, je nevarno, tako dejavnost pa je šteti za nevarno. Tudi obcasna direktna izpostavljenost škodljivim hlapom pomeni zdravju nevarno delovno okolje, zato za škodo, ki jo utrpi delavec, ki zaradi dela v takšnem okolju zboli za poklicno boleznijo (bronhialno astmo), odgovarja delodajalec po nacelu objektivne odgovornosti.

November 20, 2003

Sodba nº Pdp 1491/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 20, 2003

V kolikor tožena stranka v odgovoru na tožbo navaja, da je preklicala oz. umaknila izpodbijano odlocbo o redni odpovedi tožnicine pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, ter meni, da je tožba nepotrebna, podredno pa v celoti pripoznava tožbeni zahtevek, ravna sodišce prve stopnje pravilno, ko izda sodbo na podlagi pripoznave.

November 13, 2003

Sklep nº Pdp 1717/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 13, 2003

Predlog za izdajo zacasne odredbe je tožnica vložila po enem mesecu od vrocitve izredne odpovedi, ki ima takojšnje ucinke, saj gre za odpoved brez odpovednega roka (2.odst. 80. clena ZDR). V takšni situaciji zacasna odredba, s katero tožnica predlaga zadržanje ucinkovanja izredne odpovedi, ne pride v poštev. Ucinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi je mogoce zadržati le v primerih, ko vsi ucinki prenehanja pogodbe o zaposlitvi še niso nastopili.

November 09, 2003

Sodba nº Psp 185/2000 of Oddelek za socialne spore, November 09, 2003

Z izpodbijanim delom sodbe je zakonito ohranjen v veljavi zavrnilni sklep toženca glede povracila stroškov za zastopanje v predsodnem postopku, saj tudi glede povracila teh stroškov velja v upravnem postopku nacelo, da nosi stranka sama svoje stroške za zastopanje. Stroške zastopanja je glede na 3. odst. 114. clena ZUP mogoce le izjemoma naložiti v povracilo, pri cemer se potrebnost in upravicenost zastopanja stranke v upravnem postopku presoja glede na upravno stvar v vsakokratnem primeru. V...

November 07, 2003

Sklep nº Pdp 1702/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 07, 2003

Nepodpis pisnega odpravka odpovedi s strani direktorja tožene stranke, ob dejstvu, da je istega dne, ko je bila odpoved izdana, direktor podpisal zapisnik o zagovoru tožnika, nima za posledico neveljavnosti odpovedi.

Sodba nº Pdp 388/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 07, 2003

Ce dogovor o konkurencni klavzuli ne vsebuje tudi dogovora o ustreznem materialnem nadomestilu, do katerega bi bil delavec upravicen v primeru spoštovanja konkurencne klavzule, takšen dogovor ni skladen z ustavnim nacelom pravne in socialne države, v okvir katerega spada tudi nacelo ekvivalence iz odplacnih pogodbenih razmerij. Dogovora, ki enostransko omejuje in obremenjuje le delavca, ne da bi ta za dogovorjene omejitve zaradi spoštovanja konkurencne klavzule dobil ustrezno materialno nadom...

Sodba nº Pdp 2181/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 07, 2003

Osnova za davke od osebnih prejemkov (po 1. alinei 1. odst. 16. cl. ZDoh) so tudi drugi prejemki iz delovnega razmerja. Med te druge prejemke je potrebno šteti tudi odpravnino, ki je bila dogovorjena s sporazumom o prenehanju delovnega razmerja.

November 06, 2003

Sodba nº in sklep Pdp 1464/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 06, 2003

1. Delodajalec, ki delavcu izroci pisno odpoved, takšne odpovedi ne more kadarkoli enostransko preklicati. Ce je namrec delavec odpoved že prejel, je s stališca pogodbenega prava potrebna tudi njegova privolitev v kasnejši preklic odpovedi. V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi takoj preneha pogodbeni odnos med delavcem in delodajalcem, zato mora za ponovno vzpostavitev oz. nadaljevanje takšnega odnosa v primeru preklica odpovedi obstajati soglasje nasprotne stranke (delavca) za tak...

Sklep nº Pdp 1682/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 06, 2003

Tožnikova pavšalna sklicevanja na dolgotrajnost sodnega postopka ter da bo zaradi starosti nezmožen pridobiti novo zaposlitev, ki niso potrjena z nobenimi konkretnimi dejstvi oz. škodnimi posledicami, ne morejo predstavljati nastanka težko nadomestljive škode kot predpostavke za zavarovanje vtoževanega zahtevka.

Sklep nº Pdp 1696/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 06, 2003

Roki, doloceni v ZDR in ZZ so procesni roki. ZZ in ZDR ne dolocata nacina štetja rokov, zato je sodišce dolžno zakonsko praznino zapolniti z ustrezno razlago. Štetje oz. racunanje rokov dolocata ZPP in ZUP, po obeh pa se dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, ne všteva v rok, temvec se vzame za zacetek roka prvi naslednji dan. Napacno štetje roka (da se v rok šteje tudi dan objave), ki vzame delavcu oz. kandidatu pravico sodelovanja na natecaju, je bistvena kršitev, ki vpliva na zakonit...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners