Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on December 2003

December 29, 2003

Sklep nº Pdp 2012/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 29, 2003

Pravilno je stališce, da v obravnavanem primeru niso izpolnjeni pogoji iz 85. clena ZDR/2002 za zadržanje ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi redne odpovedi iz krivdnega razloga do odlocitve sodišca o predlogu za izdajo zacasne odredbe, saj tožnica ni zahtevala, da se o nameravani redni odpovedi obvesti sindikat, sindikat pa redni odpovedi iz krivdnega razloga tudi ni nasprotoval, ampak je odlocitev delodajalca celo podprl. Zato je bil utemeljeno zavrnjen predlog za izdajo zaca...

Sklep nº Pdp 1954/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 29, 2003

Ne gre za absolutno kršitev postopka, v kolikor tožnica ni imela 15 dnevnega roka za pripravo zagovora skladno z 280. cl. ZPP. Delodajalec mora delavcu zagotoviti primeren rok za zagovor, kar pa je questio facti v vsaki konkretni zadevi.

Sodba nº Pdp 1766/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 29, 2003

1. Sodne odlocbe veljajo tudi za pravne naslednike pravdnih strank, kar pomeni, da se v nadaljnjih postopkih, ne glede na to, kako je stranka oznacena v glavi sodbe, upoštevajo tudi kasnejše statusne spremembe na strani stranke, torej tudi preoblikovanje stranke (d.d. - d.o.o.), ki je bilo vpisano v sodni register po izdaji izpodbijane sodbe.

December 23, 2003

Sklep nº Pdp 2007/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 23, 2003

Zacasno odredbo, s katero se zadrži ucinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi, sodišce lahko izda predvsem, ce je bil izveden postopek po 84. in 85. cl. ZDR, lahko pa takšno odredbo delavec predlaga tudi na podlagi 272. cl. ZIZ, saj 273. cl. ZIZ vrst zacasnih odredb ne našteva taksativno, temvec jih navaja le primeroma. Vendar tudi v takšnem primeru zacasne odredbe, s katero se zadrži ucinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ni mogoce predlagati, ko je že nastala pravna posledica odpove...

December 22, 2003

Sklep nº Pdp 1930/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 22, 2003

Za zacasno odredbo, s katero je tožnik predlagal zadržanje ucinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi do pravnomocne odlocitve sodišca o predlogu za zacasno odredbo, tožnik nima pravnega interesa, saj je to, kar zahteva tožnik, izpolnjeno takoj, ko je vložena tožba s predlogom za izdajo zacasne odredbe pod pogoji ZIZ oz. mu to priznava že sam zakon.

December 18, 2003

Sklep nº Pdp 1792/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 18, 2003

Vrocitev pravni osebi je pravilna, ce je pošiljko zanjo prevzela oseba, ki ocitno ravna v imenu tožene stranke, celo brez formalnega pooblastila, ta pa takšno ravnanje dopušca.

Sodba nº Pdp 1224/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 18, 2003

1. V primeru, ko delodajalec doloci delavcu zagovor že naslednji dan po seznanitvi z razlogi za izredno odpoved, delavec pa prosi za preložitev zagovora (ker je prejel vabilo in seznanitev dan pred tem), preložitev pa utemelji tudi z zdravstvenimi potrdili, je ocitno, da delavcu zagovor ni bil omogocen.

Sodba nº Pdp 1760/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 18, 2003

Delavka je v casu nosecnosti, v casu dojenja in v casu izrabljanja starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela zašcitena tudi pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in ne le pred prenehanjem delovnega razmerja (1. odst. 115.cl. ZDR). V 2.odst. 115. cl. ZDR gre za zašcito pred prenehanjem delovnega razmerja v primeru, ce je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana pred nastankom okolišcin, dolocenih v 1. odst. 115. cl. ZDR, datum prenehanja delovnega razmerja pa bi padel v obdobje, ko bi de...

Sklep nº Pdp 1955/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 18, 2003

Tožnik je pri toženi stranki utemeljeno zahteval zadržanje ucinkovanja "odlocbe" o odpovedi (pravilno odpovedi) pogodbe o zaposlitvi, ker je sindikat nasprotoval odpovedi, ucinki prenehanja pogodbe o zaposlitvi pa še niso nastopili. Tožena stranka je ravnala nepravilno, ko ni zadržala ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

December 12, 2003

Sklep nº Pdp 1345/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2003

Zaradi dvostranske narave pogodbe o zaposlitvi ni mogoce, da bi delodajalec, ki je delavcu že izrocil pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi in je ucinek te odpovedi že nastopil, to lahko preklical in s tem dosegel, da odpoved pogodbe o zaposlitvi ne velja vec, ceprav delavec s takšnim ravnanjem delodajalca ne soglaša. Zmotno je stališce, da je pravna osnova za takšen naknadni preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov 3. cl. ZPP o prostem razpolaganju z zahtevki. Tožena stranka ...

Sklep nº Pdp 1929/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2003

Tožena stranka ni bila dolžna upoštevati kriterijev za dolocitev presežnih delavcev, ker ni izkazano, da gre pri toženi stranki za redno odpoved vecjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov po 96. cl. ZDR, temvec le za ukinitev tožnicinega delovnega mesta.

Sklep nº Pdp 1878/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2003

Ce nepremicnina, ki je predmet zacasne odredbe prepovedi njene odtujitve in obremenitve, ni vpisana v zemljiško knjigo, se namesto zaznambe v zemljiško knjigo smiselno uporabljata dolocbi 244. in 211. cl. ZIZ, ki urejata postopek zavarovanja z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremicnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo. To pomeni, da se prepoved odtujitve zaznamuje na prvem overjenem izvodu kupoprodajne pogodbe, ki je podlaga za vpis v zemljiško knjigo.

Sklep nº Pdp 1881/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2003

6. odst. 168. cl. ZPP, ki doloca, da dolocbe o oprostitvi placila stroškov postopka ter dolocbe o možnosti odložitve placila oz. obrocnega placila taks ne veljajo za podjetnike posameznike v sporih v zvezi z njihovo dejavnostjo in ne za pravne osebe, je Ustavno sodišce razveljavilo, vendar le, v kolikor gre za sodne takse za vložitev tožbe, ne pa tudi za oprostitev ostalih stroškov postopka.

Sklep nº Pdp 1358/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 2003

Tudi v disciplinskem postopku se smiselno uporablja institut, uveljavljen v kazenskem postopku kot nadaljevano kaznivo dejanje.

December 11, 2003

Sodba nº Pdp 1782/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 11, 2003

Tožena stranka v pritožbi zoper zamudno sodbo ne more izpodbijati pravilne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep nº Pdp 1728/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 11, 2003

V kolikor je tožba podpisana s strani pooblašcenca in s strani tožece stranke, ni podlage za zavrženje tožbe, ker pooblašcenec v roku ni predložil potrdila, da izpoljnjuje pogoje za zastopanje po 1. odstavku 16. clena ZDSS. Sodišce bi lahko zaradi neizpolnjevanja zakonsko dolocenih pogojev prepovedalo zastopanje pooblašcencu tožnika, nikakor pa ni imelo pogojev za zavrženje tožbe, saj je bila tožba (zaradi podpisa tožece stranke) popolna.

Sodba nº Pdp 1688/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 11, 2003

Tudi v primeru odpovedi delovnega razmerja zaradi prenehanja obratovalnice zasebnega delodajalca nastanejo pravne posledice odpovedi šele z dnevom dokoncnosti odlocitve delodajalca o prenehanju delovnega razmerja.

December 05, 2003

Sklep nº Pdp 1855/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 2003

1. Verjetnost terjatve je izkazana, saj ni bil izveden postopek pred odpovedjo v skladu z dolocbo 2. odstavka 83. clena Zakona o delovnih razmerjih. Po tej dolocbi mora pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delodajalec delavcu omogociti zagovor, smiselno upoštevaje prvi in drugi odstavek 177. clena tega zakona.

Sklep nº Pdp 1736/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 2003

Zoper sklep tožene stranke o zavrnitvi tožnikove zahteve za izlocitev clanov senata pritožbenega organa tožnik nima ne pravice do vložitve samostojne tožbe ne pravice do samostojnega ugovora.

Sodba nº Pdp 1720/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 2003

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja se presojajo po delovnopravni zakonodaji, ki velja v Sloveniji, ne glede na to, da je bil tožnik v okviru sklenjenega delovnega razmerja razporejen na delovišce v tujo državo (Nemcijo). Tožnik je upravicen do izplacila regresa za letni dopust ob upoštevanju dolocb delovnopravnih predpisov, ki so v spornem obdobju veljali na obmocju R Slovenije.

Sodba nº Pdp 1683/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 2003

Pogoj za zakonitost suspenza je (med drugim) uvedba disciplinskega postopka. Disciplinski postopek je uveden, ko je vložena zahteva za uvedbo disciplinskega postopka. Odlocilna je vložitev zahteve pri pristojnem organu, ne pa vrocitev zahteve za uvedbo disciplinskega postopka delavcu. Upraviceni predlagatelj mora pravocasno, to je pred odlocitvijo o zacasni odstranitvi z dela ali socasno s sprejemom take odlocitve, vložiti zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zoper delavca.

December 04, 2003

Sklep nº Pdp 1781/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 04, 2003

Dopis tožene stranke, v katerem je likvidacijski upravitelj tožene stranke navajal, da je tožnik vložil prijavo terjatve ter da je njegovo terjatev toženka evidentirala in knjigovodsko knjižila v zacetni bilanci družbe, pri kateri je bil uveden postopek redne likvidacije, ima vse znacilnosti odgovora na tožbo, saj po vsebini tožena stranka ugovarja, da je bila terjatev tožnika prijavljena in priznana in da je zato tožba nepotrebna. Zato je napacen zakljucek sodišca prve stopnje, da tožena str...

Sklep nº Pdp 1828/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 04, 2003

Z nepravilno uporabo dolocb ZPP o poravnalnem naroku in sodni poravnavi (305.a cl. ZPP) je sodišce bistveno kršilo dolocbo postopka, kar je lahko vplivalo na zakonitost in pravilnost sodbe. V primeru, ko je med strankama ostalo odprto le sporno vprašanje izplacila razlike v placi, bi si sodišce prve stopnje moglo in moralo prizadevati, da stranki skleneta delno sodno poravnavo, ki bi se nanašala na poglavitne dele spora, saj z dolocbo 305.a cl. ZPP ni izkljucena možnost sklenitve delne sodne ...

Sklep nº Pdp 1820/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 04, 2003

Za podaljšanje zacasne odredbe je pristojno tisto sodišce, ki je zacasno odredbo že izdalo. V kolikor tožnica predlaga podaljšanje zacasne odredbe, ki je bila izdana v že pravnomocno koncanem sporu med strankama, pred tem pa skupaj z izvršilnim predlogom predlaga tudi izdajo zacasne odredbe v izvršilnem postopku, ne pride do litispendence, ce izvršilno sodišce ni odlocalo niti o predlogu za izvršbo niti o predlogu za izdajo zacasne odredbe.

Sklep nº Pdp 1844/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 04, 2003

Tožnik še ni izkazal verjetnega obstoja terjatve, saj se dogovor za placilo dela direktorja šele dokazuje v tem individualnem delovnem sporu in še ni jasno, kakšen je bil dogovor v zvezi s placilom, ali je ta sploh obstajal in kdo naj bi bil tožniku zavezan za placilo za opravljeno delo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners