Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 2003

February 28, 2003

Sklep nº Pdp 310/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 28, 2003

Ker je tožnica zacela z obnovo postopka zaradi razvrstitve v placilni razred že pri svojem delodajalcu, ni podlage za obnovo postopka glede istih sklepov o razvrstitvi v placilni razred v delovnem sporu. Zato sodišce prve stopnje obnove postopka pravilno ni dovolilo.

Sodba nº Pdp 37/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 28, 2003

Sporazum, ki je dolocil prehod tožnika v drugo organizacijo ter kasnejšo tožnikovo razporeditev na ustrezno delovno mesto, predstavlja podlago za delovno pravno kontinuiteto vseh pravic iz delovnega razmerja. Ali je bil tožnik v casu prevzema polovico delovnega casa v bolniškem staležu, ni odlocilno.

Sodba nº Pdp 1236/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 28, 2003

Za presojo utemeljenosti znižanja tožnikove place je pomembna vsebina pogodbe o zaposlitvi, iz katere pa ne izhaja, da je bila tožena stranka brez spremembe pogodbe o zaposlitvi upravicena spremeniti višino kolicnika. Poleg tega ni dopustno, da bi takšno odlocitev sprejel kolegij direktorja, ki je zgolj posvetovalni organ. Zato znižanje tožnikove place s sklepom kolegija na kolicnik, nižji od kolicnika, dolocenega v pogodbi o zaposlitvi, ni zakonito.

Sodba nº Pdp 2071/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 28, 2003

Dolocba splošnega akta delodajalca, da se mora delavec v casu bolniškega staleža zadrževati doma, razen izjem, ki jih doloci zdravnik in da v tem casu ne sme opravljati pridobitnega dela, je v skladu z namenom bolniškega staleža oz. upravicene odsotnosti z dela zaradi bolezni in zato ni nezakonita oz. ne pomeni nedovoljenega posega v delavcevo osebno sfero. Na podlagi take dolocbe je tožena stranka lahko zakonito ugotavljala disciplinsko kršitev zlorabe bolniškega staleža.

Sodba nº Pdp 220/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 28, 2003

Sprememba stališca glede osnove za izracun višine odpravnine iz 3. odst. 36f. clena ZDR (bruto, namesto neto place) v casu ko se je dosedanja pravna ureditev že iztekla, bi bila v nasprotju z nacelom pravne države in nacelom enakega obravnavanja.

February 27, 2003

Sklep nº Pdp 1359/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 27, 2003

Sodba, zoper katero je tožnik predlagal obnovo postopka je postala pravnomocna že dne 4.6.1998, saj je bilo s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišca z dne 1.2.2001 pravnomocno ugotovljeno, da je bila pritožba tožnika zoper citirano sodbo vložena prepozno. Ker nepravocasna pritožba ni ovira, da sodba ne bi postala pravnomocna, na kar nakazuje 2. odst. 333. clena ZPP, je sodba, zoper katero je vložen predlog za obnovo postopka, postala pravnomocna še predno je tožnik izvedel za nova de...

Sodba nº Pdp 130/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 27, 2003

Pritožbena navedba, da bi moralo sodišce prve stopnje o zatrjevanem dogovoru glede placila odpravnine zaslišati takratno pomocnico glavnega direktorja, pomeni pritožbeno novoto, ki pa jo je mogoce uveljaviti le, ce stranka brez svoje krivde tega dokaza ni mogla predlagati v postopku pred prvostopenjskim sodišcem (1. odst. 337. clena v zvezi z 2. odst. 286. clena ZPP). Ker tožnik tega ni dokazal, je tak njegov pritožbeni predlog nedopusten.

February 26, 2003

Sklep nº Pdp 395/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2003

Predlagana vsebina zacasne odredbe o zadržanju ucinkovanja redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov za cas do pravnomocne rešitve spora o odpovedi pogodbe o zaposlitvi predstavlja primerno zacasno odredbo, s katero je v smislu dolocb 1. odst. 273. cl. ZIZ v sporu o odpovedi pogodbe o zaposlitvi mogoce doseci namen zavarovanja.

February 24, 2003

Sklep nº Pdp 396/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 24, 2003

Odpravnina delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi stecaja, predstavlja terjatev, ki se poravna iz stroškov stecajnega postopka, kamor spadajo vse obveznosti stecajnega dolžnika, ki nastanejo po zacetku stecajnega postopka (158. clen ZPPSL), zato ni pomembno, ali je tožba vložena v rokih iz 144. clena ZPPSL. Gre za dajatveno tožbo, ki se nanaša na obveznosti tožene stranke, ki so nastale med stecajnim postopkom in spadajo med stroške stecajnega postopka. Glede na 159. clen ZPPSL...

Sklep nº Pdp 375/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 24, 2003

Po 19. clenu ZDSS lahko izda sodišce zacasno odredbo tudi po uradni dolžnosti z namenom preprecitve samovoljnega ravnanja ali odvrnitve nenadomestljive škode, pri cemer se pogoji za izdajo zacasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve presojajo po 270. clenu ZIZ. Namen zacasnih odredb kot enega od sredstev zavarovanja terjatve je zavarovati obstojece stanje pred takimi spremembami, ki bi nastale tekom sodnega postopka in ki bi predlagatelju zacasne odredbe, ki bi v sodnem postopku uspel, on...

February 21, 2003

Sodba nº Psp 459/2000 of Oddelek za socialne spore, February 21, 2003

Pri naknadno izplacanih placah, prvotno namenjenih za lastninjenje podjetja, ne gre za dejanski stan iz 4. odst. 46. clena ZPIZ-92, da ne bi bile vštevne v pokojninsko osnovo, saj so bile obracunane v skladu z osnovami in merili za delitev plac in od njih placani prispevki za PIZ.

Sklep nº Psp 470/2000 of Oddelek za socialne spore, February 21, 2003

Ker sodba nima zavrnilnega izreka glede vtoževanih zakonitih zamudnih obresti od zapadlosti vsake posamicne pokojninske dajatve, sodišce pa je zahtevku ugodilo od vložitve tožbe dalje, je potrebno pritožbo glede zakonitih zamudnih obresti do vložitve tožbe šteti kot predlog za izdajo dopolnilne sodne odlocbe.

Sodba nº Psp 316/2001 of Oddelek za socialne spore, February 21, 2003

Del besedila 8. clena ZPPPAI "o prenehanju delovnega razmerja iz drugih operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih", je potrebno razlagati ozko in torej izkljucno glede na namen zakona. Zato je pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji mogoce priznati le tistim, ki so trajni tehnološki presežki postali izkljucno zaradi zakonske prepovedi proizvodnje oz. uporabe azbesta, ce hkrati izpolnjujejo še vse druge, kumulativno predpisane pogoje. Ceprav je tožniku delovno razmerje preneha...

Sklep nº Psp 184/2001 of Oddelek za socialne spore, February 21, 2003

Pri ocenjevanju obstoja izkljucitvenega razloga za pridobitev denarnega nadomestila za cas brezposlenosti iz 1. alinee 1. odst. 19. clena ZZZPB (prenehanje delovnega razmerja delavcu na podlagi pisne izjave ali pisnega sporazuma z delodajalcem) je treba upoštevati vse okolišcine konkretnega primera. Od tožnice ni bilo mogoce pricakovati, da bo pri svoji dejavnosti vztrajala in morda zašla v izgubo, ce je poslovni partner, na katerega je bila vezana vecletna dejavnost tožnice, odpovedal narocilo.

Sodba nº Psp 173/2001 of Oddelek za socialne spore, February 21, 2003

1. ZOR obravnava neupraviceno pridobitev v 210. cl. in obseg vrnitve v 214. clenu. Ce se vraca neupraviceno pridobljeno, je potrebno placati tudi zamudne obresti, ki se dolgujejo, ce dolžnik zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti (1. odst. 277. cl. ZOR), dolžnikova zamuda pa je v konkretnem primeru nastopila po 2. odst. 324. cl. ZOR. Tožnik zahteva zamudne obresti od 30.11.1997 do placila, pri cemer je izkazal, da je od toženca z opominom z dne 11.11.1997 zahteval vrnitev glavnice v 15-dnev...

Sodba nº Psp 161/2001 of Oddelek za socialne spore, February 21, 2003

Ce je tožba umaknjena, se šteje, kakor da sploh ni bila vložena in se lahko znova vloži (193/3 cl. ZPP/77, 188/4 cl. ZPP/99). Zato sodišce ne bi kršilo postopkovnih dolocb, cetudi bi dne 4.2.2000 že izdalo pod drugo opr. št. sklep, s katerim je štelo tožbo za umaknjeno in postopek ustavilo.

Sodba nº Psp 163/2001 of Oddelek za socialne spore, February 21, 2003

Neupravicen prehod (prehod brez pravne podlage) sredstev zavoda (tožnika) na zavarovanca (toženca) obravnava ZPIZ/92 v 288. clenu, ki doloca, da mora zavarovanec, ki mu je bil na racun zavoda izplacan denarni znesek, do katerega ni imel pravice, znesek vrniti v skladu z dolocbami ZOR. Tožnik je vedel, da je tožencu dne 20.9.1992 prenehalo delovno razmerje, saj je izdal 12.2.1993 odlocbo o ustavitvi izplacevanja nadomestila zaradi manjše place na drugem ustreznem delu z dnem 20.9.1992 prav zar...

February 20, 2003

Sklep nº Pdp 2246/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 20, 2003

Zmoten je zakljucek, da Pravilnik o sistemizaciji nima pravne podlage niti v Zakonu o davcni službi niti v Zakonu o razmerjih plac v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti. Z aktom o sistemizaciji je mogoce predpisati za delovno mesto inšpektorja III višješolsko izobrazbo. Akt o sistemizaciji ni nezakonit, saj sprejetje Zakona o davcni službi ne pomeni, da ni dopustno z drugimi zakoni ali s podzakonskimi akti, konkretno tudi s Pravilnikom o sistemizaciji, dolociti vec ...

Sodba nº Pdp 213/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 20, 2003

Ce pride do pogovorov o spremembi izhodišcnih plac po tarifni prilogi KP, vendar dogovor o tem (socialni sporazum med predstavniki delojemalcev in delodajalcev) ni bil sklenjen, se šteje, da izhodišcne place niso bile spremenjene. Neutemeljeno je sklicevanje delodajalca na dolocbe 26. in 32. clena ZOR, ceš da je bil dogovor o izhodišcnih placah dejansko sklenjen, saj iz 8. clena KP tožene stranke izhaja zahteva po strogi oblicnosti in objavi sprememb in dopolnitev KP.

Sklep nº Pdp 1660/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 20, 2003

Ce tožena stranka med postopkom izpolni zahtevek, se šteje, da je spor v celoti izgubila, zato ima tožnica pravico do povrnitve potrebnih pravdnih stroškov, nastalih do trenutka izpolnitve obveznosti. To pravico ima tožnica tudi, ce ni umaknila tožbe takoj po tem, ko je tožena stranka zahtevek izpolnila.

February 14, 2003

Sodba nº Psp 304/2001 of Oddelek za socialne spore, February 14, 2003

Za priznanje pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji mora tožnica izpolnjevati vse pogoje iz 8. clena v zvezi z 2. odst. 7. clena ZPPPAI.

Sodba nº Pdp 1990/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2003

Tožena stranka je prejela zneske, ki kljub oznacbi v placilnih listah niso predstavljali vracila dokapitalizacije niti placila stimulacije, zato je te zneske pridobila neupraviceno in brez pravne podlage. Skladno z 210. cl. in 214. cl. ZOR je dolžna te zneske povrniti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema posamicnih mesecnih zneskov v placilo do placila.

Sodba nº Pdp 747/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2003

Ce delodajalec delavcu brez pravne podlage izplaca dolocen znesek, od katerega so bili predhodno odvedeni davki in prispevki, pa se ugotovi, da ta znesek ni bil izplacan iz naslova place (izvira pa iz delovnega razmerja), je dolžan delavec prejeti znesek vrniti (210. cl. ZOR) z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tecejo od vložitve tožbe dalje, saj tožena stranka ni bila nedobroverna (214. cl. ZOR).

Sklep nº Pdp 1429/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 14, 2003

Zaradi neplacila sodne takse za pritožbo oz. nepredložitve dokazila o placilu sodne takse za pritožbo se pritožba ne šteje za umaknjeno. Placilo sodne takse za pritožbo oz. predložitev dokazila o placilu te takse ni procesna predpostavka za dopustnost pritožbe - tako je tudi stališce VS RS v sklepu opr. št. II Ips 404/2002 z dne 14.11.2002.

Sklep nº Psp 269/2001 of Oddelek za socialne spore, February 14, 2003

Po 1. odst. 36. cl. ZPIZ se za svoje delo šteje delo na delovnem mestu, na katerega je bil zavarovanec trajno razporejen neposredno pred nastankom invalidnosti. Trajna razporeditev iz te zakonske dolocbe ne pomeni, da mora biti delavec v delovnem razmerju za nedolocen cas (ter da za svoje delo ni mogoce šteti dela za dolocen cas), marvec da se kot svoje delo obravnava delo, na katerega je bil zavarovanec trajno razporejen neposredno pred nastankom invalidnosti. Kratkotrajne razporeditve zarad...

February 13, 2003

Sodba nº Pdp 701/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 13, 2003

Ker tožena stranka tožniku ni priznala pripadajocega prikrajšanje pri placi in regresu v bruto znesku oziroma skupaj s prispevki in davki, ki jih je za tožnika odvesti pristojnemu zavodu in davcni upravi, je bil izkazan pravni interes tožnika za ugotovitveno tožbo v smislu 181. clena ZPP in s tem pogoji za izdajo izpodbijane ugotovitvene sodbe.

Sodba nº Pdp 845/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 13, 2003

Ce je s sodno odlocbo ugotovljeno, da delavcu delovno razmerje ni prenehalo in ga je tožena stanka dolžna pozvati nazaj na delo in mu priznati vse pravice iz dela, je o denarnem zahtevku delavca odloceno le po temelju. Taka odlocba ni izvršljiva in predstavlja vmesno sodbo. Ker je po temelju že odloceno s sodno odlocbo, gre za judikatno terjatev in je tako potrebno glede ugovora zastaranja zahtevka za izplacilo place po višini uporabiti dolocbe 379. cl. ZOR, ki doloca 10-letni zastaralni rok.

Sklep nº Pdp 450/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 13, 2003

Pri odlocanju o utemeljenenosti razrešitve direktorja (in posledicno o upravicenosti do izplacila odpravnine) sodišce presoja utemeljenost le tistih razlogov, ki so bili obravnavani ob razrešitvi in na podlagi katerih je bil poslovodni organ razrešen. V sodnem postopku razrešitvenih razlogov ni mogoce širiti.

Sodba nº Pdp 1925/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 13, 2003

Ker je tožena stranka tožnikovo delovno mesto ukinila in pri tem tožnika ni razporedila na drugo delovno mesto, tožniku ni mogla ocitati neupravicenih izostankov. Razlogi, zaradi keterih tožnik ni mogel opravljati dela, so bili na njeni strani.

February 12, 2003

Sklep nº Pdp 219/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 12, 2003

Placilo sodne takse po ZPP ni predpostavka za dovoljenost

February 07, 2003

Sklep nº Pdp 89/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 07, 2003

Tožeca stranka predlogu za oprostitev placila sodne takse ni predložila dokazil o utemeljenosti svojega predloga, kot to doloca 3. odst. 13. clena ZST, zato je sodišce prve stopnje predlog utemeljeno zavrnilo. V obravnavanem primeru ne gre za nepopolno vlogo v smislu 108. clena ZPP, zato sodišce prve stopnje ni nepravilno ravnalo, ker k predložitvi listin ni pozvalo tožece stranke s sklepom, kot to za pomanjkljivo vlogo doloca 108 clen ZPP. Vloga je pomanjkljiva, ce je nerazumljiva, ali ce ne...

Sklep nº Pdp 227/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 07, 2003

Zmotno je stališce pritožbe, da bi moralo sodišce prve stopnje v primeru, kadar stranka k predlogu za taksno oprostitev ne predloži listin, postopati po dolocbah 108. clena ZPP, ki v 1. odstavku doloca, da sodišce zahteva od vložnika, da mora vlogo popraviti ali dopolniti, ce je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se obravnavala. Iz dolocbe 2. odstavka 105. clena ZPP izhaja, kakšna mora biti vloga, da se lahko obravnava, kar velja tudi za predlog za odložitev placila ...

Sodba nº Psp 23/2003 of Oddelek za socialne spore, February 07, 2003

Tudi za pravico do dodatka za pomoc in postrežbo najtežje prizadetim upravicencem je odlocilen datum dejanskega nastanka sprememb v zdravstvenem stanju, ne pa datum odpusta iz bolnišnice. Ta denarna dajatev iz 3. odst. 141. clena ZPIZ zavarovancem na podlagi 5. odst. 169. clena ZPIZ pripada od prvega naslednjega meseca po nastanku sprememb v zdravstvenem stanju.

Sodba nº in sklep Pdp 606/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 07, 2003

V sklepu tožene stranke je bilo doloceno, da tožnici sporazumno preneha delovno razmerje pri toženi stranki z dolocenim dnem. Ta sklep je bil izdan v posledici tožnicine odstopne izjave (katere prejem je pisno potrdila tudi tožena stranka) in ima znacaj pisnega sporazuma o prenehanju delovnega razmerja po 2. tc. 1. odst. 100. cl. ZDR. Ce delavec do prenehanja delovnega razmerja krši delovne obveznosti, ima delodajalec pravico zoper njega zaceti disciplinski postopek, ce pa v tem obdobju neopr...

Sodba nº Psp 244/2000 of Oddelek za socialne spore, February 07, 2003

Ceprav zaslišanja dr. M. ni predlagala nobena od strank, ni prišlo do absolutne bistvene kršitve dolocb postopka, saj tožnik izvedbi tega dokaza ni oporekal. Sodišce je dokazni sklep sprejelo na obravnavi, na kateri tožnik ni bil navzoc, vendar pa je bila njegova pooblašcena odvetnica navzoca na naslednji obravnavi, na kateri je sodišce dr. M. zaslišalo. Iz obravnavnega zapisnika ne izhaja, da bi oporekala izvedbi navedenega dokaza in tudi ne, da bi imela pripombe na zapisnik, ki ga je podpis...

Sodba nº Psp 60/2001 of Oddelek za socialne spore, February 07, 2003

Ker je tožnik pri strokovni službi Zavoda za zaposlovanje vložil zahtevo za priznanje pravice do denarne pomoci, ne pa za priznanje pravice do izplacevanja denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev, strokovni delavki (svetovalki zaposlitve) ni mogoce ocitati, da Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni zaprosila za podatke o pokojninski dobi. Ta podatek za priznanje pravice do denarne pomoci ni relevanten, razen tega tudi ni njena dolžnost, da bi strankam svetovala, ...

Sodba nº Psp 220/2001 of Oddelek za socialne spore, February 07, 2003

Sodna izvedenka spec. nevropsihiatrije je pri podaji mnenja ustrezno upoštevala vso predloženo medicinsko dokumentacijo, saj je za pravilno ugotovitev dejanskega stanja potrebno zadevo obravnavati celovito in poleg izvidov, ki izkazujejo somatske težave, upoštevati tudi psihiatricne izvide. Ker je bilo mnenje prepricljivo, je sodišce svojo odlocitev utemeljeno oprlo na podano mnenje sodne izvedenke.

Sodba nº Psp 177/2002 of Oddelek za socialne spore, February 07, 2003

Sodišce je imelo v podanih mnenjih ZK I. stopnje in ZK II. stopnje ustrezno strokovno-medicinsko podlago za ugotovitev, da tožnik po prejemu mnenja ZK I. st. ni bil vec zacasno nezmožen za delo. Cakanje na operativni poseg samo po sebi še ne pomeni, da je v tem casu podana zacasna nezmožnost za delo.

Sklep nº Pdp 1697/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 07, 2003

Predloga za oprostitev placila sodnih taks ni mogoce šteti za nepopolno vlogo, ce stranka ne predloži dokazov za svoje trditve o slabem premoženjskem stanju, na podlagi katerih bi bilo mogoce preveriti, ali je predlog utemeljen ali ne. Sodišce ne krši dolocb ZPP, ce ne ravna v skladu z dolocbo 108. clena ZPP, ki doloca, da sodišce zahtva od vložnika, da mora vlogo popraviti ali dopolniti, ce je nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se obravnavala.

February 06, 2003

Sklep nº Pdp 279/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 06, 2003

Tožena stranka je ravnala samovoljno, ko je namesto tožnice podpisala pogodbo o zaposlitvi za dolocen cas za obdobje od 1.1. do 31.12.2002, prav tako pa je tožnica izkazala, da tožena stranka z izdajo predlagane zacasne odredbe, ce bi se tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpela hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje zacasne odredbe nastale tožnici. Tožnica ima kot primarno pravico zahtevati pravico do dela pri toženi stranki do pravnomocne rešitve spora, ne glede...

Sklep nº Pdp 1496/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 06, 2003

Tožena stranka je sodišcu sporocila, da je tožnici placala regres, ki je predmet tožbenega zahtevka, tožeca stranka pa je takoj nato tožbo umaknila. Ker je tožeca stranka ravnala v skladu z dolocbo 1. odst. 158. clena ZPP, saj je tožbo umaknila takoj, ko je zvedela, da je njen zahtevek izpolnjen, se šteje, da je tožena stranka v sporu propadla, zato mora po dolocbi 154. clena ZPP povrniti tožeci stranki njene stroške postopka.

Sodba nº Pdp 1698/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 06, 2003

Tožena stranka se je s pogodbo o medsebojni ureditvi razmerij zavezala, da bo pokrila negativni saldo na svojem stroškovnem mestu. Ker je tožeca stranka podpis te pogodbe pogojevala s sporazumnim prenehanjem delovnega razmerja, pogodba nima dopustne podlage in je nicna. V delovnopravni zakonodaji je postopek v zvezi z nastankom in ugotavljanjem škode dolocen v 72. clenu ZTPDR, zato bi tožeca stranka, ce je menila, da so bile pri delu tožene stranke nepravilnosti, morala izpeljati postopek ugo...

Sodba nº Pdp 2010/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 06, 2003

Polžaste stopnice same po sebi niso nevarna stvar. Delodajalec ne odgovarja za škodo delavcem zaradi padca po stopnicah, ce ni dokazana njegova objektivna ali krivda odgovornost za nesreco.

Sodba nº Pdp 393/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 06, 2003

Ce je delavec nezakonito razporejen na drugo delovno mesto (ker za to niso izkazane nujne potrebe delovnega procesa po 17. clenu ZTPDR, saj prihranek pri potnih stroških tožnice ni nujna potreba delovnega procesa in zakonit razlog za razporeditev), je tudi kasnejši prevzem s tega delovnega mesta k drugemu delodajalcu nezakonit.

Sodba nº Pdp 72/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 06, 2003

V primeru rednega prenehanja družbe po sklepu skupšcine bi lahko z uporabo ekstenzivne razlage dolocb delovnopravne zakonodaje v zvezi s prenehanjem zaposlitve govorili le o operativnih razlogih za prenehanje delovnega razmerja delavcem. Pri tem pa delavcev ni mogoce neposredno izenaciti s presežnimi delavci in zato zahtevati od delodajalca izvedbe prav takšnega postopka, kot je predviden za trajno presežne delavce po ZDR. V tem primeru odpade potreba po posebnem postopku dolocanja trajno pre...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners