Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on March 2003

March 27, 2003

Sklep nº Pdp 537/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2003

Utemeljenost predlagane zacasne odredbe je sodišce pravilno presojalo po dolocbah 272. clena ZIZ, (zavarovanje nedenarne terjatve) kot je to doloceno v 19. clenu ZDSS.

Sodba nº in sklep Pdp 1030/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2003

Na konkretna delovna mesta lahko delavce razporeja le delodajalec in sodišce te pristojnosti nima. Zato lahko tožnik pred sodišcem uveljavlja le placo za delovno mesto, na katerega je razporejen in ne za tisto delovno mesto, za katerega meni, da ustreza njegovi strokovni izobrazbi in delovnim zmožnostim.

Sklep nº Pdp 2204/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2003

Tožnica je umaknila zahtevek za reintegracijo, vztrajala pa je pri placilu razlike v placi za cas zaposlitve pri drugem delodajalcu. Ceprav je po dolocbi 24. clena ZDSS delavec upravicen do popolne restitucije, lahko zahteva tudi manj in je zato tožnica upravicena do razlike med prejeto placo in placo, ki bi jo prejemala pri toženi stranki za cas od zaposlitve pri novem delodajalcu do pravnomocne odlocitve sodišca prve stopnje. Po tem datumu pa tožnica zahtevkov do tožene stranke ne more vec ...

Sodba nº Pdp 1218/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2003

Napacna je tožnikova interpretacija 112. cl. Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, da se mu v delovno dobo, od katere se odmerja dodatek na stalnost, všteva tudi delovna doba v obdobju 1979 - 1988, ko je bil zaposlen pri organu za notranje zadeve. Namen citiranega clena je bil v izenacitvi policistov s pooblašcenimi uradnimi osebami v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij na podrocju pravic socialnega zavarovanja. Ob smiselni uporabi 86. cl. ZPol je potrebno 112. clen ZIKS razumeti tako, ...

Sodba nº Pdp 908/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2003

Delovna mesta na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski se dolocajo z dvema aktoma: sistemizacijo in formacijo. Formacija ima za odlocanje o pravicah iz delovnega razmerja glede zaposlenih v vojski enako naravo kot sistemizacija za zaposlene na upravnih in strokovnih nalogah na ministrstvu. Formacija ima dvojno naravo - na eni strani gre za vojaški akt - akt o organizaciji in vodenju vojske, ki ne more biti predmet pravne presoje v delovnem sporu, na drugi strani pa formacija vsebuje tu...

Sklep nº Pdp 395/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2003

Za odlocanje, ali tožnicina terjatev iz naslova odpravnine trajno presežnemu delavcu spada med privilegirane terjatve, je stvarno in krajevno pristojno okrožno sodišce kot splošno sodišce, na podlagi 101. cl. Zakona o sodišcih (Ur.l. RS št. 19/94-28/2000), ki izrecno doloca, da je za sojenje oz. odlocanje v zadevah prisilne poravnave in stecaja ter likvidacije ter v sporih v zvezi z njimi pristojno Okrožno sodišce. Pristojnost stecajnega senata oz. predsednika stecajnega senata pa je posebej ...

Sodba nº Pdp 1828/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2003

Izdaja certifikata in sodelovanje tožnika v lastninskem preoblikovanju z zneskom v certifikatu ne pomeni nadomestne izpolnitve njegove obveznosti. Zato je zmotno stališce, da je tožena stranka s tem, ko je tožniku omogocila sodelovanje v lastninskem preoblikovanju, nadomestno izpolnila njegovo terjatev za razliko plac, oz. le glavnicni dolg iz tega naslova in da tožniku iz tega naslova in zaradi izpolnitve z zamudo pripadajo še zakonite zamudne obresti.

Sklep nº Pdp 1485/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2003

Notarski zapis sklenjene izvensodne poravnave je neposredno izvršljiv, kar pomeni, da ima tožnik podlago za uveljavitev v notarskem zapisu dogovorjenih pravic iz delovnega razmerja. Zato je sodišce prve stopnje pravilno zavrglo tožbo, s katero je tožnik zahteval priznanje pravic iz delovnega razmerja za isto obdobje.

Sodba nº Pdp 920/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2003

Ugotovitveni odlocbi o prenehanju delovnega razmerja, izdani na podlagi 2. tc. 1. odst. 100. cl. ZDR, katerih razveljavitev je tožnik zahteval, imata podlago v pisnem sporazumu. Konstitutivni akt, na podlagi katerega je tožniku delovno razmerje prenehalo, je sklenjeni sporazum in je zato izpodbijani odlocbi mogoce presojati le glede morebitne neskladnosti s sporazumom.

Sklep nº Pdp 671/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2003

Ce tožena stranka ni konkretizirala ocene posameznih kriterijev, ki so bili podlaga za hitrejše napredovanje tožnicinih sodelavcev, sodišce ni imelo vsebinske podlage za pozitivno presojo pravilnosti ocene, na podlagi katere tožnica ni izpolnjevala pogojev za hitrejše napredovanje.

March 24, 2003

Sklep nº Pdp 2214/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 24, 2003

Po dokoncnosti sklepa o izbiri med prijavljenimi kandidati (10. cl. ZTPDR) je delodajalec izbranemu kandidatu dolžan ponuditi v podpis pogodbo o zaposlitvi, s katero se v skladu s KP oz. splošnim aktom dogovorita o pravicah in obveznostih, ki se nanašajo na delovno mesto, za katero delavec sklepa delovno razmerje. Ta dolžnost delodajalca bi prenehala le, ce bi se dokoncni sklep o izbiri spremenil v individualnem delovnem sporu oz. z obnovo postopka pri delodajalcu.

March 21, 2003

Sodba nº Psp 331/2002 of Oddelek za socialne spore, March 21, 2003

Spor o izrocitvi medicinskih izvidov, ki tece pred okrajnim sodišcem, ni predhodno vprašanje v smislu 13. clena ZPP, ker ne gre za pravico ali pravno razmerje, od katerega razrešitve bi bila odvisna odlocba socialnega sodišca o predlogu za obnovo sodnega postopka. Medicinska dokumentacija predstavlja dokaz o obstoju ali neobstoju kakšnega pravnorelevantnega medicinskega dejstva, in ga lahko na podlagi predloga stranke pridobi socialno sodišce samo.

Sklep nº Psp 344/2002 of Oddelek za socialne spore, March 21, 2003

S fiktivno vrocitvijo vabila na glavno obravnavo po 1. in 2. odst. 141. clena ZPP je šteti, da je vrocitev v smislu 1. odst. 209. clena ZPP opravljena v redu. Zato je ob odsotnosti tožnice in na predlog tožene stranke sodišce na glavni obravnavi z izpodbijanim sklepom zakonito ugotovilo mirovanje postopka.

Sklep nº Psp 398/2000 of Oddelek za socialne spore, March 21, 2003

Smrt tujca v tuji državi zaradi udeležbe v tuji vojski ali kot posledica vojne v tuji državi ni riziko obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v sistemsko-pravni ureditvi R Slovenije. Zato je za odlocanje o pravici do družinske pokojnine najprej potrebno razcistiti, ali je sploh mogoce šteti, da je bil pokojni nazadnje zavarovan pri slovenskem nosilcu zavarovanja.

Sklep nº Pdp 310/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 21, 2003

Tožnika je sodišce prve stopnje spoznalo za odgovornega hujše kršitve delovne obveznosti malomarnega izpolnjevanja delovnih obveznosti. Iz obrazložitve sodbe niti iz obrazložitve odlocbe disciplinske komisije in sklepa delavskega sveta ni razvidno, katere konkretne delovne obveznosti je tožnik malomarno izpolnjeval. V spisu ni niti opisa delovnega mesta tožnika niti opisa delovnih mest drugih delavcev, ki so oddajali in sprejemali blago v skladišcu niti predpisov o materialnem in knjigovodske...

Sklep nº Pdp 15/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 21, 2003

V kolikor tožena stranka kot pravna oseba v roku 15 dni od prejema taksnega naloga ne placa dolžne sodne takse za odgovor na tožbo, je dolžna placati poleg takse za odgovor na tožbo še kazensko takso.

Sklep nº Pdp 316/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 21, 2003

Za vložitev revizije mora odvetnik vložiti novo pooblastilo. Pojem pravna sredstva obsega tako redna kot izredna pravna sredstva, zato zadostuje, da je v novem pooblastilu navedeno, da je odvetnik pooblašcen za vložitev pravnih sredstev.

Sklep nº Psp 225/2002 of Oddelek za socialne spore, March 21, 2003

Ce tožnik vtožuje zastarano terjatev, to ne pomeni krivdnega ravnanja, saj sodišce upošteva zastaranje le na ugovor nasprotne stranke. Stranka, ki vloži tožbo za zastarano terjatev, racuna s tem, da sodišce, ce nasprotna stranka ne bo postavila ugovora zastaranja, le-tega po uradni dolžnosti ne bo preizkušalo ter upoštevalo. Zato ne gre za separatne stoške po 3. odst. 36. clena ZDSS, saj tožniku ni mogoce ocitati krivdnega ravnanja.

Sodba nº Psp 292/2002 of Oddelek za socialne spore, March 21, 2003

Sodišce je pravilno uporabilo dolocbe 214. cl. ZOR. Glede na navedeno zakonsko dolocbo je dejstvo, da naj bi bil toženec glede preplacila družinske pokojnine v dobri veri, pomembno le za dolocitev datuma, od katerega dalje tecejo zakonite zamudne obresti, ne pa za vprašanje utemeljenosti obrestnega zahtevka.

Sklep nº Psp 49/2003 of Oddelek za socialne spore, March 21, 2003

Od volje strank oz. dedicev je odvisen nadaljnji potek postopka, ki se je v predmetni zadevi nadaljeval že z dopisom sodišca tožnikovi vdovi, s katerim jo je pozvalo, da se izjasni, ali prevzame postopek v socialnem sporu. V primeru nadaljevanja postopka bi sodišce postopek lahko ustavilo le v primeru, ce bi najprej ugotovilo pravo voljo dedicev, torej ce bi se dedici izjasnili oz. bi bilo iz njihovega ravnanja mogoce zakljuciti, da ne prevzamejo postopka.

Sodba nº Psp 330/2001 of Oddelek za socialne spore, March 21, 2003

Pri presoji vprašanja, ali se je tožnica s podpisom vnaprej pripravljene izjave o samoplacništvu odpovedala morebitnemu kasnejšemu uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja (placilo zdravstvenih storitev iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja), je potrebno ugotoviti pravo voljo tožnice, ki mora biti pravno veljavno izražena, razumljiva, svobodna in resna. S tem, ko je tožnica podpisala vnaprej pripravljen obrazec o samoplacništvu, ni izrazila svoje prave volje, saj j...

Sklep nº Psp 60/2002 of Oddelek za socialne spore, March 21, 2003

Dolocbe Zakona o zagotavljanju socialne varnosti glede priznanja in odmere pravice do dodatka k pokojnini je potrebno razlagati tako, da je potrebno ugotoviti pogoje po 1. clenu ZZSV in obenem opraviti tudi odmero po 3. oz. 4. clenu ZZSV, torej mora biti dodatek financno ovrednoten. V primeru locenega obravnavanja priznanja pravice in odmere dodatka, bi lahko prišlo do situacije, da bi bila pravica priznana, ceprav bi bilo v odmernem postopku ugotovljeno, da je pokojnina, ki se izplacuje upra...

March 19, 2003

Sklep nº Pdp 487/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 2003

Nastanek težko nadomestljive škode zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov kot eden od pogojev za izdajo zacasne odredbe v tožnicinem primeru ni izkazan, saj bo tožnica kot brezposelna delavka lahko uveljavila pravico do nadomestila place pri zavodu za zaposlovanje.

March 14, 2003

Sklep nº Psp 396/2002 of Oddelek za socialne spore, March 14, 2003

Zoper pravnomocno odlocbo o zavrnitvi zacasne odredbe revizija glede na 10. clen ZIZ ni dopustna, zato jo je sodišce prve stopnje z izpodbijanim sklepom zakonito zavrglo. Pravnomocni sklepi o zacasnih odredbah niso sklepi iz 1. odst. 384. clena ZPP, ker z njimi postopek o glavni stvari ni pravnomocno zakljucen.

Sodba nº in sklep Pdp 1211/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 14, 2003

Delodajalcu pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti in škode ni vec potrebno upoštevati 72. cl. ZTPDR, temvec se odškodninska odgovornost v skladu z novejšo sodno prakso ugotavlja po dolocbah ZOR (clen 154. in dalje). Temeljni elementi odškodninske odgovornosti so nastanek škode, da škoda izvira iz protipravnega ravnanja, obstoj vzrocne zveze med nastalo škodo in nedopustnim ravnanjem (obstoj le-teh je dolžan dokazati tisti, ki nastanek škode zatrjuje) in odgovornost na strani povzrocitelj...

Sodba nº in sklep Pdp 373/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 14, 2003

Tarifne številke 15 Odvetniške tarife ni mogoce uporabljati v postopku pred delovnimi sodišci. Za te spore velja tarifna številka 10.

Sklep nº Pdp 999/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 14, 2003

15 - dnevni rok za vložitev zahteve za sodno varstvo po 1. odst. 83. cl. ZTPDR zacne teci od vrocitve dokoncne odlocbe delodajalca delavcu in ne šele od dneva, ko delavec ugotovi, da ni zadovoljen s to dokoncno odlocitvijo.

Sklep nº Psp 428/2001 of Oddelek za socialne spore, March 14, 2003

Ker je sodišce ugodilo zahtevku za priznanje pravice do republiške štipendije ter istocasno tožencu naložilo, da odloci o upravicenosti tožnika do prej navedene pravice, je izrek sam s sabo v nasprotju, v nasprotju pa je tudi z obrazložitvijo sodbe ter s 35. clenom ZDSS. Glede na navedeno je podana bistvena kršitev dolocb postopka 14. tc. 2. odst. 339. clena ZPP.

Sodba nº Psp 319/2001 of Oddelek za socialne spore, March 14, 2003

Pravico do denarne pomoci med brezposelnostjo skladno z 2. odst. 35. clena ZZZPB pridobi zavarovanec le v primeru, ce dohodki družinskih clanov v povprecju ne presegajo zakonsko dolocenega cenzusa (80 % zajamcene place po zakonu). Ker je bil že ob upoštevanju place tožnicinega moža ta cenzus presežen, so pritožbene navedbe glede višine katastrskega dohodka brezpredmetne, kajti odlocitev o zavrnitvi pravice ni bila odvisna od višine katastrskega dohodka. Celo v primeru, da katastrskega dohodka...

Sodba nº Psp 450/2001 of Oddelek za socialne spore, March 14, 2003

Invalidu se za cas cakanja na ustrezno delo pravica do nadomestila place prizna, ce so izpolnjeni pogoji po 124. clenu ZPIZ/92. Eden od osnovnih pogojev je, da je delovnemu invalidu delovno razmerje prenehalo na drugem ustreznem delu. Ker tožnica ni predložila nobenega dokaza, iz katerega bi izhajalo, da je kot s.p. opravljala drugo ustrezno delo, pa ceprav je bila s strani toženca seznanjena o postopku ter potrebni dokumentaciji, ni dokazala, da izpolnjuje pogoje iz 124. clena ZPIZ/92.

Sklep nº Psp 255/2002 of Oddelek za socialne spore, March 14, 2003

ZDSS v 2. odst. 5. clena doloca, da je socialno sodišce na podrocjih iz 1. odst. istega clena pristojno odlocati tudi v sporih o odgovornosti za škodo, ki jo zavod povzroci zavarovancu oz. za škodo, ki je povzrocena zavodu v zvezi z zavarovalnim razmerjem. Ker tožnik (ZPIZ) v predmetni zadevi od toženca (delodajalca) uveljavlja povnitev škode, ki mu nastaja zaradi izplacevanja invalidnine svojemu zavarovancu oz. delavcu toženca, do škode pa naj bi prišlo zaradi opustitve ukrepov za varstvo pr...

March 13, 2003

Sklep nº Pdp 441/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 2003

Ni nezakonito, ce na zahtevo delavca delodajalec ugodi njegovemu zahtevku za izrabo letnega dopusta in vracunanje neporabljenih ur, saj se lahko sklene sporazumno fakticno podaljšanje delovnega razmerja za dolocen cas, ce temelji na skladni volji obeh strank. Delovno razmerje za dolocen cas se lahko podaljša tudi brez pisne pogodbe s soglasjem obeh strank.

Sodba nº in sklep Pdp 484/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 2003

Bolniška odsotnost delavca z dela nima zveze z zahtevami, ki jih mora delavec izpolnjevati za opravljanje dela na delovnem mestu, saj bolniška odsotnost (daljša ali krajša, vec ali manj takšnih odsotnosti) ne more biti kriterij za zaposlovanje delavcev na delovnih mestih in predhodno oblikovanje zahtev za delo na dolocenih delovnih mestih. Zato so kriteriji za razvršcanje (pravilno delovnih mest in ne delavcev) lahko vezani le na zahtevane pogoje dela na delovnem mestu (kot to dolocata SKPgd ...

Sodba nº Pdp 2099/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 2003

Invalid je v casu cakanja na delo lahko poklican le na delo, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti glede na odlocbo ZPIZ. Ce mu je odrejeno delo, ki ne ustrezna njegovi zdravstveni zmožnosti, pa tako delo odkloni, mu delovno razmerje ne more zakonito prenehati iz razloga po 6. tocki 100. clena ZDR.

Sodba nº in sklep Pdp 616/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 2003

V individualnem delovnem sporu, ki se nadaljuje po prerekanju priglašene terjatve v stecajnem postopku nad toženo stranko, preoblikovanje zahtevka (sprememba tožbe), ki bi skupaj z uveljavljanimi stranskimi terjatvami presegalo skupno vrednost v stecaju priglašene terjatve, ni dopustno.

Sodba nº Pdp 12/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 2003

Pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova place delavca v državnem organu je sodišce vezano na pravnomocno doloceno obracunsko osnovo place in veljavne razporeditvene odlocbe. Zato ne more ugoditi zahtevkom mimo dolocene obracunske osnove, cetudi se zahtevek utemeljuje z dejanskim opravljanjem vecvrednega dela.

Sklep nº Pdp 90/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 2003

Na podlagi dolocbe 48. clena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI - Ur. list RS št. 12/96, 64/2001) je svet šole sklenil, da je ugovor tožnika zoper razvstitev v placilni razred utemeljen, ker pri prvi razporeditvi v placilne razrede ni sodeloval sindikat. Ker je svet šole le odpravil odlocbo ravnateljice in ji zadevo vrnil v ponovno odlocanje, razporeditev tožnika v placilni razred ni postala dokoncna, zato tožnikova tožba ne izpolnjuje procesnih predpostavk za sodno varstvo ...

Sodba nº Psp 277/2001 of Oddelek za socialne spore, March 13, 2003

Ker terjatev ni nastala s sodbo prvostopenjskega sodišca, je napacna uporaba 1. odst. 277. cl. ZOR. Pri presoji zamude po 277. cl. ZOR pri organih, ki izvršujejo javna pooblastila in ki odlocajo v zadevah, pri katerih je podan javni interes (ta je glede uresnicevanja sistema socialne varnosti podan), se pricakuje, da so njihove odlocbe zakonite. Ce se v sodnem postopku ugotovi, da je odlocba nezakonita, nastane zamuda organa, pristojnega za odlocanje v predsodnem postopku, v smislu 1. odst. 2...

March 07, 2003

Sklep nº Pdp 432/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2003

Okolišcina, da po mnenju sodišca tožnicina pot na delo in iz dela traja vec kot tri ure, zaradi cesar bi tožena stranka v skladu s prvim odstavkom 20. cl. panožne kolektivne pogodbe morala pridobiti tožnicino soglasje za razporeditev v drug kraj, še ne pomeni samovolje, za preprecitev katere bi bilo potrebno izdati zacasno odredbo. Tožena stranka je štela, da tožnicina pot na delo in z dela ne traja vec kot tri ure dnevno in je glede tega izvajala dokazni postopek, zato ni ravnala samovoljno,...

Sodba nº Psp 274/2001 of Oddelek za socialne spore, March 07, 2003

Kadar zavarovanka predpisano leto starosti dopolni pred dopolnitvijo polne pokojninske dobe, ni izpolnjen dejanski stan iz 4. odst. 52. clena ZPIZ, da bi se ji lahko odmerjena pokojnina za vsako dopolnjeno leto zavarovanja, ki presega polno pokojninsko dobo, povecala za 1 %.

Sodba nº Pdp 1513/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2003

Po dolocbi starega ZDR (1990) verižno sklepanje pogodb o zaposlitvi za dolocen cas ni bilo dovoljeno, ampak je to uzakonjeno šele z novim ZDR/2002. Po 2. odst. 53. clena ZDR/2002 delodajalec ne sme skleniti ene ali vec zaporednih pogodb o zaposlitvi za dolocen cas z istim delavcem in za isto delo, v katerih bi bil neprekinjen cas trajanja daljši kot 2 leti, razen v primerih, ki jih doloca zakon ter v primerih iz 2., 4., 5., in 12. alinee 1. odst. 52. clena ZDR/2002.

Sklep nº Pdp 1754/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2003

Sodišce mora tožnika, ki ga ne zastopa odvetnik ali sindikalni predstavnik, opozoriti, da lahko nepopolno vlogo vrne sodišcu brez ustrezne poprave in da ga bo v takem primeru sodišce po 2. odst. 17. clena ZDSS povabilo na sodišce in mu pomagalo vlogo popraviti ali dopolniti. Šele potem lahko vlogo na podlagi 4. odst. 108. clena ZPP zavrže.

Sklep nº Pdp 366/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2003

Oprostitev placila stroškov postopka se nanaša le na tiste stroške, ki jih je stranka dolžna nositi predhodno, ko opravlja doloceno procesno dejanje.

Sodba nº Psp 291/2001 of Oddelek za socialne spore, March 07, 2003

Sodišce je pristojno presojati zakonitost dokoncne odlocbe toženca, zoper katero je vložena tožba in s tem v zvezi toženceve prvostopenjske odlocbe, kar izhaja iz 30. cl. ZDSS. To pomeni, da sme sodišce presojati zadevo samo po dejanskem stanju, kot je bilo podano v casu tožencevega postopka do izdaje njegove dokoncne odlocbe, sicer bi prekoracilo obseg sodne presoje in brez pravne podlage prevzelo pristojnosti, ki jih ima toženec. Za ta socialni spor je irelevantno vprašanje pravnomocnosti s...

Sodba nº in sklep Psp 343/2001 of Oddelek za socialne spore, March 07, 2003

Tožnik je v vlogi prosil za "oprostitev od vseh stroškov postopka, kar pomeni tudi oprostitev od predujma za prevod njegovih eventualnih vlog, katere naj bodo v slovenšcini". Sodišce s tem, ko je odlocilo samo o predlogu za oprostitev placila sodnih taks, o tem ni odlocilo. S tem ni kršilo tožnikovih pravic, saj obsega oprostitev stroškov postopka samo oprostitev taks in oprostitev predujma za stroške pric, izvedencev, ogledov in sodnih oglasov (2. odst. 168. cl. ZPP), ne pa tudi "oprostitev ...

Sklep nº Psp 101/2003 of Oddelek za socialne spore, March 07, 2003

Sodišce je med pripravami za glavno obravnavo izdalo skep po 1. odst. 270. cl. ZPP, po katerem ima med pripravami za glavno obravnavo do naroka za glavno obravnavo predsednik senata pravico odlocati med drugim tudi o vrocitvi sodnih pisanj, kar pomeni tudi o nacinu vrocanja oz. sprejemanja pisanj iz 1. odst. 146. cl. zakona. Postopanje sodišca po 1. odst. 146. cl. (naložitev tožniku, da v dolocenem roku imenuje pooblašcenca za sprejemanje pisanj v RS) ima znacaj procesnega vodstva. Zoper ta s...

Sklep nº Psp 80/2003 of Oddelek za socialne spore, March 07, 2003

Ker je tožnik umrl, postopek v zvezi z njegovim predlogom za obnovo sodnega postopka pa je bil pravnomocno koncan šele po njegovi smrti, A. G. v postopku ne more imeti vec lastnosti pooblašcenke pokojnega tožnika. Mrtva fizicna oseba ne more biti pravdna stranka, za nov predlog za obnovo sodnega postopka pa bi A. G. morala imeti novo pooblastilo tožnika, kar pa ni vec možno. Zato je prvostopenjsko sodišce s tem, ko je v obeh izpodbijanih sklepih štelo pokojnega za tožnika, A.G. pa kot njegovo...

Sklep nº Psp 79/2003 of Oddelek za socialne spore, March 07, 2003

Ker vložnica ni opravila zamujenega dejanja (ni popravila oz. dopolnila vloge tako, da bi bila sposobna za obravnavanje) obenem, ko je vložila predlog za vrnitev v prejšnje stanje, oz. ni predložila zdravniškega potrdila (da ni bila sposobna priti na sodišce) obenem s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje, je sodišce pravilno zavrnilo predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Zdravniško potrdilo, ki ga je priložila šele pritožbi, za presojo izpodbijanega sklepa o zavrnitvi predloga za vrnitev v ...

Sklep nº Psp 61/2003 of Oddelek za socialne spore, March 07, 2003

V 33. cl. ZDSS je doloceno, da se tožba v sporih iz 30. cl. ZDSS lahko vloži, ce je z dokoncno odlocbo odloceno o kakšni pravici ali obveznosti fizicne ali pravne osebe. Procesna predpostavka je, da je z dokoncno odlocbo odloceno o pravici ali obveznosti. Toženec z dokoncno odlocbo, zoper katero je vložena tožba, ni odlocil o pravici ali obveznosti fizicne ali pravne osebe, ampak o odpravi prvostopenjske odlocbe iz formalno pravnih razlogov in izrekel, da bo o preplacilu odloceno v postopku p...

Sodba nº Psp 55/2001 of Oddelek za socialne spore, March 07, 2003

Prvostopno sodišce ni moglo upoštevati podatkov o izplacilih, saj je toženec te podatke posredoval po koncani glavni obravnavi in po izvedenem glasovanju senata, ceprav je bil s strani sodišca pozvan, da podatke posreduje pred glavno obravnavo. Zato niso bili izpolnjeni pogoji po 292. clenu ZPP za ponovno odprtje glavne obravnave. Sodišce tudi ni moglo upoštevati pripravljalne vloge tožnika, s katero je predlagal spremembo tožbe, saj je bila tudi ta vloga sodišcu vrocena že po zakljucku glavn...

Sklep nº Psp 12/2003 of Oddelek za socialne spore, March 07, 2003

ZDSS priznavanje stroškov postopka v socialnih sporih ureja drugace kot ZPP. Skladno s 1. odst. 36. clena ZDSS ne glede na uspeh v postopku vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. Zato niso odlocilne pritožbene navedbe o krivdno povzrocenih stroških toženca, ki naj bi jih tožnici povzrocil zaradi nepravilne odlocitve in s tem tožnico prisilil v tožbo. Prav tako tudi ne gre za separatne stroške po 3. odst. 36. clena ZDSS, saj stroški postopka niso nastali po krivdi ali po nakljucju, ki se j...

Sodba nº Pdp 1628/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2003

Ce je podano pravno nasledstvo med vsemi pravnimi osebami, pri katerih je bila zaposlena tožnica, je tožnica upravicena do odpravnine za celotno delovno dobo pri toženi stranki in prejšnjih delodajalcih, pri cemer nacin prehoda v delovno razmerje k toženi stranki za dolocitev višine odpravnine ni pomemben.

March 06, 2003

Sodba nº Pdp 1371/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 06, 2003

Zaradi ukinitve organizacijske enote tožene stranke je postalo delo vseh 190 tam zaposlenih delavcev trajno nepotrebno. Zato toženi stranki ni bilo potrebno uporabiti kriterijev za dolocitev delavcev, katerih delo postane trajno nepotrebno, kot jih doloca 36b. clen ZDR oziroma 17. clen SKPgd.

Sodba nº Pdp 914/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 06, 2003

Delavec pridobi pravico do izplacila celotnega regresa za letni dopust pri tistem delodajalcu, pri katerem je pridobil pravico do letnega dopusta.

Sodba nº Pdp 1034/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 06, 2003

Trajno presežni delavec je upravicen do odpravnine po 36f. clenu ZDR, ce mu delodajalec ne zagotovi druge ustrezne zaposlitve v smislu dolocbe 3. odst. 36f. clena. Bistveno za ustezno zaposlitev je, da je delavcu ponujeno delovno razmerje za nedolocen cas. Ponujena zaposlitev le za dolocen cas in sicer za cas odpovedenega roka 6 mesecev pri drugem delodajalcu, ni ustrezna zaposlitev, zato mora delodajalec delavcu izplacati odpravnino po 36f. clenu ZDR.

Sodba nº Pdp 285/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 06, 2003

Ker je postalo z ukinitvijo organizacijske enote tožene stranke (dislociranega obrata) delo vseh tam zaposlenih delavcev nepotrebno, delodajalcu ni bilo potrebno uporabiti kriterijev za dolocitev delavcev, katerih delo postane trajno nepotrebno, kot jih doloca 36b. clen ZDR oz. 17. clen SKPgd/97. Ni bistveno, da je tožena stranka ustanovila novo družbo, v katero je s sporazumom o zacasni razporeditvi delavcev k drugem delodajalcu zacasno razporedila 123 od 190 delavcev obrata v ukinjanju, saj...

Sodba nº Pdp 1270/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 06, 2003

Za zakonitost uvedbe suspenza ni bistveno, ce je bilo v individualnem delovnem sporu glede prenehanja delovnega razmerja ugotovljeno, da je delavcu nezakonito prenehalo delovno razmerje.

Sklep nº Pdp 1658/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 06, 2003

Utemeljen razlog za vrnitev v prejšnje stanje je tak dogodek ali stanje, ki pomeni razumno oviro za opravljanje procesnega dejanja. Zgolj bolezen s povecano telesno temperaturo in odobren bolniški stalež stranke ne predstavljata utemeljenega razloga za vrnitev v prejšnje stanje, saj delavka (tožnica) ni bila tako hudo bolna, da ne bi bila sposobna odpreti sodnega pisma in vložiti pritožbe.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners