Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on April 2003

April 29, 2003

Sodba nº Pdp 1726/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 29, 2003

V skladu z 2. odstavkom 228. clena ZPIZ je osnova za obracun davkov in prispevkov za delavce, ki so v delovnem razmerju pri domacem izplacevalcu place in so razporejeni na delo v tujino, placa, od katere se po posebnem zakonu placuje davek od osebnih prejemkov. Zakon o dohodnini (ZDoh) v 2. alinei 16. clena doloca, da je osnova za davek od osebnih prejemkov placa, dosežena z delom v tujini na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v državi, v višini place za enaka dela v državi, zmanjšana za...

Sodba nº Pdp 1614/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 29, 2003

Delavec se lahko deloma oz. v celoti odpove pravici do odpravnine, ki mu gre kot trajno presežnemu delavcu, vendar pa mora biti taka izjava delavca jasna, nedvoumna in izrecna. Sklep o prenehanju delovnega razmerja ni dvostranski akt, zaradi cesar dolocba o odpravnini v navedenem sklepu ne pomeni izraza volje delavca, temvec delodajalca. Delavcev podpis na sklepu potrjuje, da mu je bil sklep vrocen, ne pa tega, da bi se delavec s tem odpovedal delu odpravnine, ki mu gre kot trajno presežnemu ...

April 24, 2003

Sodba nº Pdp 447/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

Glede na namen solidarnostne pomoci in upoštevajoc razlago komisije z dne 26.6.2000 obveznost delodajalca nastane z izpolnitvijo pogojev iz 4. tocke 40. clena KPND, torej s potekom 3 mesecev odsotnosti z dela zaradi bolezni. Delavcu ni potrebno niti posebej uveljavljati pravice do izplacila solidarnostne pomoci niti za to pridobiti mnenja sindikata, ker je dolžan delodajalec sam izplacati solidarnostno pomoc takoj, ko ugotovi, da je delavec zacasno zadržan z dela vec kot 3 mesece zaradi bolezni.

Sodba nº Pdp 1635/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

Zmotno je stališce, da je mogoce s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, v kateri se stranki dogovorita o poskusnem delu, sanirati pomanjkljivosti pri dolocitvi poskusnega dela, ce je sama izvedba poskusnega dela v skladu s predpisi. Poskusno delo mora biti doloceno v splošnem aktu ter objavljeno kot pogoj v objavi prostega delovnega mesta, sicer se šteje, da je bilo delovno razmerje sklenjeno brez tega pogoja. Ne zadošca dolocitev poskusnega dela le v pogodbi o zaposlitvi. Ce poskusno delo ni do...

Sodba nº Pdp 1434/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

25. clen ZRPJZ zahteva soglasje pristojnega ministra le za ovrednotenje delovnih mest z dolocitvijo kolicnikov, ne pa tudi za razvršcanje delavcev na posamezna delovna mesta. Slednje je v izkljucni pristojnosti delodajalca, skladno z njegovimi splošnimi akti.

Sodba nº Pdp 1776/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

Skladno z dolocbami KPND in KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja se uporabijo kriteriji za izbor presežnih delavcev na nivoju celotne organizacije in ne le na nivoju poljubnega števila enot. Ni odlocilno, ce je bila ena od soustanoviteljic tožene stranke pripravljena financirati reševanje presežnih delavcev le v enotah na svojem obmocju, saj iz ustanovitvenih aktov tožene stranke ni razvidno, da bi šlo za loceno financiranje posameznih ustanoviteljic.

Sodba nº Pdp 1485/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

Zakon o carinski službi (ZCS) v 2. odst. 21. clena doloca, da se sme delavec, ce tako zahtevajo delovne potrebe, razporediti k drugemu delu, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in delovnim izkušnjam v skladu s pogoji, ki so predpisani s splošnim aktom o sistemizaciji delovnih mest. Ta dolocba pri razporejanju zaradi nujnih potreb delovnega procesa in organizacije dela varuje delavca le z vidika ustreznosti delovnega mesta, ne pa tudi glede kolicnika oz. višine osnovne place.

Sodba nº Pdp 1503/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

Skladno z 14. odst. 17. clena SKPgd morajo biti odpravnine trajno presežnim delavcem izplacane do izteka odpovednega roka. Zato tožena stranka ni imela pravice z enostrankim internim aktom odlociti, da bo tožniku odpravnino izplacala na drugacen nacin, kot to doloca kolektivna pogodba (v petih letnih obrokih). Takšno dinamiko izplacila, doloceno s strani tožene stranke, bi sodišce upoštevalo le, ce bi tožena stanka predložila dvostranski pravni akt - dogovor med njo in tožnikom, ki bi dolocal...

Sodba nº Pdp 433/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

Edini pogoj za izplacilo solidarnostne pomoci je daljša bolezen. Vendar pa je delavec upravicen le do enkratnega izplacila solidarnostne pomoci, tudi ce je v bolniškem staležu vec let oz. ce je neprekinjeno v bolniškem staležu, ki zajema dve koledarski leti.

Sodba nº Pdp 457/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

Delodajalec ima pravico dolocati organizacijo svojega dela in zato ukiniti doloceno delovno mesto. Zaradi ukinitve delovnega mesta postane delo delavca trajno nepotrebno, zato mora delodajalec v okviru postopka razreševanja presežkov delavcev dolociti ukrepe za preprecitev ali omilitev prenehanja delovnega razmerja delavcem, med takšne ukrepe pa lahko spada tudi razporeditev delavca na drugo delovno mesto.

Sodba nº Pdp 367/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

Tožnik ni bil zaslišan, kot to doloca 2. odst. 63. clena ZTPDR, vendar mu je bila dana možnost, da se obravnave udeleži in da se zagovarja, ko je bila opravljena disciplinska obravnava pred drugostopnim disciplinskim organom. Zato ne gre za absolutno bistveno kršitev dolocb postopka, zaradi katerih bi bilo potrebno razveljaviti odlocbe disciplinskih organov tožene stranke.

Sodba nº Pdp 1074/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

Tožena stranka s tem, ko je s sklepom ustavila disciplinski postopek in nato v isti zadevi izdala sklep o prenehanju delovnega razmerja na podlagi 5. tc. 1. odstavka 100. cl. ZDR, ni dvakrat odlocala o isti stvari, saj gre za dva locena postopka pri cemer lahko delodajalec sam odloci oz. izbere, po katerem bo postopal. Disciplinski postopek ni bil izveden do konca, ampak je bil ustavljen zaradi umika zahteve, torej o sporni kršitvi v disciplinskem postopku ni bilo meritorno in pravnomocno odl...

Sodba nº Pdp 332/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

Delavec v sodnem postopku, v katerem se presoja zakonitost odlocb o prenehanju delovnega razmerja, lahko utemelji in dokaže, da je bila, kljub v casu izpodbijanih odlocb delodajalca izdanim mnenjem in odlocbam o njegovi delazmožnosti, njegova odsotnost upravicena in ni bilo razlogov za prenehanje delovnega razmerja na podlagi 6. tc. 1. odst. 100. cl. ZDR. Navedeno je tožnica dokazala, saj je v nasprotju s svojimi mnenji o tem, da je bila sposobna za delo za 4 ure od 10.9.2000, ZK II. stopnje ...

Sklep nº Pdp 1752/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2003

V postopku za obravnavo predloga za obnovo postopka se ne odloca o samem sporu, zato se tudi ne izvajajo dokazi, s katerimi se utemeljuje oz. izpodbija tožbeni zahtevek, temvec se zgolj presoja utemeljenost ponovnega sojenja že pravnomocno razsojene zadeve. Izvajanje dokazov in ugotavljanje obstoja dejstev je namrec predmet rednega sodnega postopka in ne postopka z izrednimi pravnimi sredstvi.

April 18, 2003

Sklep nº Pdp 500/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 18, 2003

Pravica zahtevati placilo sodne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi bilo treba takso placati. To pomeni, da zastaralni rok zacne teci prvi dan naslednjega leta, ne z dnevom nastanka taksne obveznosti, ki nastane z opravo dejanja. Opomin sodišca stranki za placilo sodne takse prekine zastaranje.

Sklep nº Pdp 1666/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 18, 2003

Naknadno sklenjena fiktivna pogodba o delovnem razmerju za dolocen cas (sklenjena za nazaj) ne more vplivati na pogodbo o zaposlitvi za nedolocen cas, ki sta jo sklenila delavka in delodajalec. Za prehod delovnega razmerja za nedolocen cas v delovno razmerje za dolocen cas ni bilo nikakršne pravne podlage. Navidezna pogodba nima ucinka med pogodbenima strankama, ce pa navidezna pogodba prikriva kakšno drugo pogodbo, velja ta druga, ce so izpolnjeni pogoji za njeno pravno veljavnost. Dejstvo, ...

April 17, 2003

Sodba nº Psp 140/2002 of Oddelek za socialne spore, April 17, 2003

Denarni dodatek po Zakonu o socialnem varstvu (ZSV) je javnopravna dajatev, ki jo je mogoce pridobiti in izgubiti le na podlagi posamicne upravne odlocbe pristojnega izvajalca, ki je pri izvrševanju pravnih pooblastil glede pravic, obveznosti in pravnih koristi posameznika dolžan postopati po ZUP-u. Dokler odlocba o priznani pravici v upravnem postopku ni spremenjena, odpravljena ali razveljavljena, ni pogojev za izdajo ugoditvene sodbe glede vracila izplacanih zneskov, tudi ce bi bile izkaza...

Sklep nº Pdp 1279/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Sodišce je zagrešilo absolutno bistveno kršitev pravil postopka iz 8. tc. 2. odst. 339. clena ZPP s tem, ko je opravilo glavno obravnavo, kljub temu da je bilo seznanjeno z dejstvom, da je direktor tožene stranke bolan in se nahaja na psihiatricnem zdravljenju, o cemer so bila priložena tudi zdravniška potrdila. Zmotno je stališce sodišca prve stopnje, da teh potrdil ne more upoštevati iz razloga, ker jih je predložil oce direktorja tožene stranke, saj ni jasno, kdo bi lahko v takem primeru p...

Sodba nº Pdp 1423/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Ker je prvostopenjsko sodišce ugotovilo, da sta izpodbijana sklepa o prenehanju delovnega razmerja zaradi neupravicenih izostankov z dela zakonita in pravilna, se ni spušcalo v obravnavanje reintegracijskega in reparacijskega zahtevka, temvec je oba zavrnilo, pri cemer se do modifikacije tožbenega zahtevka (skrcitev reparacijskega zahtevka) ni opredelilo. Prvostopenjsko sodišce je ravnalo zakonito glede na dolocbo 1. odst. 23. clena ZDSS in zaradi neupoštevanja modifikacije tožbenega zahtevka...

Sodba nº Pdp 2053/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Tožnici nista upraviceni do povracila stroškov disciplinskega postopka, saj jih s tožbo nista vtoževali, ceprav predstavljajo škodo, nastalo pred sodnim postopkom. Po koncanem sodnem postopku teh stroškov ni mogoce priglasiti kot stroške pravdnega postopka v smislu 151. clena ZPP, ker niso nastali med postopkom pred sodišcem ali zaradi njega.

Sodba nº Pdp 954/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

V sporu o prenehanju delovnega razmerja trajno presežnemu delavcu sodišce ne more presojati, ali je šlo za šikano v zvezi s pravnomocno rešenimi spori (o prenehanju delovnega razmerja zaradi kršenja delovnih dolžnosti, o razrešitvi in prerazporeditvi ter o zacasnem cakanju na delo). V tem sporu je lahko presojalo le šikaniranje tožnika v postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev, sicer bi poseglo v pravnomocno rešen spor. Tožnik bi se na pravnomocno rešen spor lahko skliceval le, ce bi ...

Sklep nº Pdp 1070/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Sodišce je kot odlocilna dokaza za ugotovitev obstoja delovnega razmerja v casu trajanja vsaj štirih let upoštevalo potrdili podjetja Z.P. d.d.. Pri tem ni upoštevalo, da gre za tuje listine, za katere glede dokazovanja veljajo posebna pravila. Zasebne listine (potrdili podjetja Z.P. d.d.) se morajo praviloma predložiti v izvirniku, nasprotna stanka pa se mora o pristnosti listine izjaviti. Ce se oporeka pristnost listine, je treba pristnost dokazati, pri cemer je dokazno breme, da je listina...

Sodba nº Pdp 1782/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Tožena stranka kot ladjar je imela v skladu s pomorskimi predpisi le z nalogom za izkrcanje in vkrcanje pravico tožnika izkrcati kot poveljnika in vkrcati kot prvega casnika in to nemudoma, brez omejitev ucinkovanja takega naloga (npr. po poteku dolocenega casa, ali dokoncne odlocbe o imenovanju oziroma razrešitvi oziroma vkrcanju) in s tem v zvezi od tožnika tudi pravico zahtevati izrocitev pomorske knjižice za vpis. Izkrcanje in vkrcanje dejansko nista instituta delovnega, temvec pomorskega...

Sodba nº Pdp 243/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Pravice do solidarnostne pomoci za leto 1994 tožnik ni pridobil le enkrat do februarja 1994, temvec je imel do te pomoci pravico celo leto 1994, glede na to, da je bil celo leto v bolniškem staležu in glede na to, da mu je solidarnostna pomoc glede na tedaj veljavno panožno kolektivno pogodbo pripadala že v primeru bolezni nad 30 dni. Datum zapadlosti solidarnoste pomoci, razen izjemoma v nekaterih kolektivnih pogodbah, ni dolocen. Zato se je v takem primeru mogoce opreti le na pravila o zamu...

Sodba nº Pdp 1960/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Tožeca stranka je uveljavljala od toženca placilo odškodnine za najemnino gradbenega odra, ki ga je toženec dvignil v skladišcu tožece stranke in ki naj bi ga uporabljal od 18.3.1992 do 1.4.1992. Vendar pa je bil ta oder dan brezplacno na posodo A. G., ki je tožeci stranki pridobil delo na objektu. Izposoja gradbenega odra je pozitivno vplivala na poslovanje tožece stranke, saj je zaradi tožencevega ravnanja tožeca stranka pridobila delo. Tožeca stanka ni dokazala, da bi ji zaradi tožencevega...

Sodba nº Pdp 167/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Svet zavoda ni pristojni organ za odlocanje o pritožbi zoper sklep o izbiri kandidata za direktorja. Zato je sodišce utemeljeno razveljavilo sklep tožene stranke z dne 13.4.2000, s katerim je svet zavoda tožene stranke razveljavil lasten sklep o izbiri direktorja. Zavod je pri odlocanju o izbiri direktorja vezan na sprejeti sklep in tega sklepa ne more razveljaviti v zvezi z pritožbo neizbranega kandidata na škodo izbranega kandidata brez njegovega soglasja. Neizbrani kandidat, ki ni zadovolj...

Sklep nº Pdp 2060/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Ker je toženec trdil, da je sodnik porotnik v predhodnem postopku med tožniki in tožencem sodeloval kot inšpektor za delo, ta pa se ni spominjal, ali je sodeloval ravno v tem sporu, je pa priznal, da je toženca kot delovni inšpektor veckrat obravnaval, je podan izlocitveni razlog po 5. tocki 70. clena ZPP (ce je sodnik ali sodnik porotnik v isti zadevi sodeloval v postopku pred nižjim sodišcem, arbitražo ali drugim organom). Na ta izlocitveni razlog mora sodišce ves cas postopka paziti po ura...

Sodba nº Pdp 1671/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

V skladu z 2. alinejo 7. odst. 25. cl. ZLPP delavci prosto razpolagajo z zneski za namen lastninskega preoblikovanja obracunanih in neizplacanih plac, od katerih so bili placani davki in prispevki.

Sodba nº in sklep Pdp 1388/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Delavec mora ravnati v skladu z dolocbami 83. clena ZTPDR, ce ni zadovoljen z oceno delovne uspešnosti. Zahtevek iz naslova delovne uspešnosti ni cisti denarni zahtevek in zato ni mogoce direktno sodno varstvo.

Sodba nº Pdp 1738/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Tožnica je z vlogo predlagala predsedniku uprave sporazumno prenehanje delovnega razmerja in razrešitev delovnih dolžnosti z dnem 31.8.1999. Predsednik uprave tožene stranke na takšno tožnicino ponudbo ni reagiral z ustreznim pisnim odgovorom oz. odlocitvijo, da je tožnicin predlog sprejel. Ceprav je v nadaljevanju pristojna referentka zakljucila tožnici delovno knjižico z dnem 31.8.1999, navedeno ne more nadomestiti pisnega sporazuma o prenehanju delovnega razmerja na dolocen datum, saj bi o...

Sklep nº Pdp 1722/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 2003

Tožnik se je v casu uvedbe disciplinskega postopka nahajal v bolnišnici. Ker mu je bilo pisno gradivo v zvezi z disciplinskim postopkom poslano na naslov bolnišnice in vroceno preko njegove fizioterapevtke, bi to lahko predstavljalo bistveno kršitev disciplinskega postopka, ce tožnik poslanega gradiva sploh ne bi prejel oz. pred obravnavo z njegovo vsebino ne bi bil seznanjen. Iz njegove izpovedbe izhaja, da je bil z zahtevo in z vabilom seznanjen, vendar na disciplinsko obravnavo ni mogel pr...

Sklep nº Psp 135/2003 of Oddelek za socialne spore, April 17, 2003

ZPIZ/92 v 1. odst. 260. clena doloca, da je zoper odlocbo, izdano na drugi stopnji in zoper odlocbo, izdano v reviziji, ce je z njo odlocba prve stopnje spremenjena, zagotovljeno sodno varstvo. Ker ima stranka na podlagi materialnega predpisa s podrocja pokojninskega in invalidskega zavarovanja pravico, da zahteva presojo zakonitosti dokoncne odlocbe pred socialnim sodišcem, zavarovancu ni potrebno izkazati pravnega interesa oz. pravne koristi. Ni mu mogoce omejiti oz. odvzeti pravice za vlož...

Sodba nº Psp 131/2002 of Oddelek za socialne spore, April 17, 2003

Z 2. odstavkom 321. clena ZPIZ/92 je bila podaljšana veljavnost predpisov in splošnih aktov Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot pravnega prednika toženca (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), dokler ne bodo sprejeti akti po 1. odst. 321. clena ZPIZ/92. Ker v casu postopka še ni bil sprejet nov seznam telesnih okvar (3. odst. 152. clena ZPIZ/92), je potrebno uporabiti Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Ur. l. SFRJ št. 38/83 in 66/89), katerega veljav...

April 11, 2003

Sklep nº Pdp 621/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

Tudi v primeru enotnega materialnega sosporništva se lahko izda zacasno odredbo prepovedi razpolaganja s premicnim premoženjem (avtomobilom) le zoper enega od sospornikov, ce bi bil s tem dosežen namen zavarovanja, kar velja za primer, ko gre za zavarovanje denarne terjatve, ki se nanaša izkljucno na enega od enotnih sospornikov na pasivni strani zato, ker ima ta v posesti stvar, ki je predmet spora. S tem ni kršeno nacelo najugodnejšega dejanja, ki izhaja iz 196. cl. ZPP. To nacelo prepreci ...

Sklep nº Psp 438/2002 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Pri vrocanju tožbe v R Avstrijo je glede na 1. odst. 135. clena ZPP potrebno v skladu s Sporazumom med R Avstrijo in R Slovenijo o nadaljnji veljavnosti dolocenih jugoslovansko - avstrijskih pogodb (Ur. l. RS - Mednarodne pogodbe, št. 4/93) postopati po Pogodbi, sklenjeni med SFRJ in R Avstrijo o vzajemnem pravnem prometu (Ur. l. FLRJ, št. 8/55). Neposredno vrocanje po pošti v tujino se ne šteje za pravilno vrocitev v smislu 1. tc. 1. odst. 318. clena ZPP, zato niso izpolnjeni pogoji za izdaj...

Sodba nº Psp 336/2002 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Kadar sodišce v socialnem sporu presoja pravilnost in zakonitost odlocbe ZPIZ o pravicah iz invalidskega zavarovanja, lahko invalidnost in preostalo delovno zmožnost razcišcuje tudi z dopolnilnimi mnenji invalidske komisije. To ne pomeni kršitve nacela kontradiktornosti niti pristranskosti ali neobjektivnosti mnenja invalidske komisije zgolj zato, ker je komisija organ tožene stranke.

Sklep nº Psp 112/2002 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Izrek sodbe, ki zavraca razveljavitev obeh upravnih odlocb iz predsodnega postopka in hkrati posega in razveljavlja del drugostopenjske odlocbe, je nejasen oz. sam s seboj v nasprotju in hkrati v nasprotju z razlogi sodbe ter listinsko dokumentacijo, saj ni niti razcišcen obseg in s tem predmet izpodbijane tožbe.

Sklep nº Psp 377/2002 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Tožbo, ki ni bila prevedena v slovenski jezik v odrejenem 30-dnevnem roku, je sodišce na podlagi 4. odst. 108. clena ZPP zakonito zavrglo. V pritožbenem postopku predloženi dokaz o pravocasni naslovitvi prevoda tožbe na ZPIZ ni odlocilen, ker glede na 1. in 2. odst. 112. clena ZPP velja vloga za pravocasno le, ce je izroceno sodišcu, preden rok iztece, oz. je vsaj zadnji dan izteka roka priporoceno oddana na pošto.

Sklep nº Pdp 848/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

Imuniteta sindikalnega zaupnika se ne nanaša le na sindikalno dejavnost. Iz 51. clena KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektroindustrijo izhaja, da zoper sindikalnega zaupnika brez soglasja sindikata ni mogoce zaceti disciplinskega postopka. Ce sindikat soglasja ne da, lahko delodajalec sproži postopek pomirjanja (41. clen SKPgd), ce pa ta ne pripelje do soglasja za zacetek disciplinskega postopka zoper sindikalnega zaupnika, disciplinskega postopka ni mogoce zak...

Sklep nº Pdp 639/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

Ce stranka - tožnik vloži predlog za izdajo zacasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve v sporu o nezakonitem prenehanju delovnega razmerja, mora sodišce po 2. odst. 19. cl. ZDSS odlociti brez odlašanja, najkasneje v treh dneh in pri tem ugotoviti, ali so podani pogoji za izdajo take zacasne odredbe, ki so doloceni v 272. clenu ZIZ.

Sklep nº Pdp 482/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

Ker tožnik ni predložil dokazila o placilu takse sodišcu v roku 8 dni, kot mu je bilo naloženo, je sodišce prve stopnje pravilno izdalo sklep, da se šteje, da je tožba umaknjena in da se postopek ustavi.

Sodba nº Pdp 1535/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci v 4. tocki 53. clena ne doloca, da je do solidarnostne pomoci upravicen le delavec, ki je v daljšem bolniškem staležu zaradi poškodbe ali bolezni, dobljene na delu. Zato je do solidarnostne pomoci upravicen tudi delavec, ki se je poškodoval izven delovnega casa.

Sodba nº in sklep Pdp 1122/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

V pogodbi o zaposlitvi je doloceno, da tožnik v casu delovnega razmerja in še dve leti po prenehanju le-tega ne sme ustanavljati ali se zaposlovati v podjetju, ki se ukvarja s toženki konkurencno dejavnostjo. Za primer kršitve te obveznosti sta stranki izrecno predvideli odškodninsko odgovornost tožnika in možnost izbrisa konkurencne družbe iz sodnega registra. Glede podrobnejše ureditve medsebojnih razmerij, vkljucno z vprašanjem tožnikove odškodnine za uveljavljanje konkurencne klavzule, st...

Sklep nº Pdp 1532/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

Iz sodnega registra je razvidno, da je direktorju A. Š. dne 26.1.2001 prenehalo pooblastilo za zastopanje tožene stranke. Ceprav je bila ta sprememba v sodni register vpisana šele 28.9.2001, velja datum prenehanja pooblastila, kot je naveden v registru in ne šele datum vpisa prenehanja pooblastila. To pomeni, da A. Š. dne 10.5.2001, ko je dal pooblastilo odvetniku B. L., ni bil vec zakoniti zastopnik tožene stranke in da zato takšnega pooblastila ni mogel dati. Na podlagi tega pooblastila odv...

Sodba nº Pdp 1704/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

Ker je država z zakoni v celoti uredila svojo obveznost, predlagatelji ne morejo uveljavljati dodatnih pravic iz obravnavanega naslova poleg pravic, ki jih iz naslova uslužbenskih certifikatov zagotavlja zakon. Zato je sodišce pravilno zavrnilo predlog na ugotovitev, da je nasprotna udeleženka RS kršila 4.alineo 2. odstavka 31. clena Zakona o lastniškem preoblikovanju podjetij, ker predlagateljem ni ponudila za odkup lastniških certifikatov delnic ali drugega premoženja RS (ali podjetij v nje...

Sodba nº Pdp 1673/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

Tožena stranka je dokazala, da se je v mesecu juniju 1998 zacela reorganizacija Slovenske vojske, zaradi cesar so se akti o organiziranosti enot spremenili. Zaposleni so bili na podlagi teh sprememb trajno razporejeni na nove dolžnosti. Razporeditev tožnika na novo delovno mesto je trajne narave in ne zacasna. Zato se tožnik zmotno skicuje na 98. clen ZObr, ki ureja zacasno razporeditev na drugo ali nižje ovrednoteno delovno mesto za najdalj eno leto in doloca, da delavec v tem primeru obdrži...

Sodba nº Pdp 1718/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

146. cl. ZOFVI je omogocil nadaljnje opravljanje vzgojno - izobraževalnega dela uciteljem, ki niso izpolnjevali pogojev strokovne izobrazbe po 95. cl. ZOFVI (so pa te pogoje izpolnjevali glede na prej veljavne predpise). Citirani clen pa ne predstavlja pravne podlage za sklenitev novih delovnih razmerij teh delavcev za delovno mesto strokovnih delavcev, za katere je bilo zahtevana višja stopnja strokovne izobrazbe od tiste, ki so jo dejansko imeli.

Sodba nº Pdp 539/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 2003

Iz tožbe je razvidna utemeljenost vtoževanih zahtevkov, pri cemer je za takšno ugotovitev predvsem odlocilno, da zatrjevana dejstva o neizpolnjenih denarnih obveznostih tožene stranke do tožnice iz naslova delovnega razmerja niso v nasprotju s predloženimi listinami ali z dejstvi, ki so splošno znana, zaradi cesar so podani pogoji za izdajo zamudne sodbe.

Sklep nº Psp 166/2003 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Tožnik je res postavil denarni zahtevek, vendar se o pravni naravi tožbe ne zakljucuje zgolj iz samega zahtevka, pac pa iz tožbenih in iz ostalih navedb strank. Upoštevajoc navedeno ima tožba naravo ugotovitveno-dajatvene tožbe, s katero tožnik zahteva, da se ugotovi pravica do nadomestila v višjem znesku od že izplacanega in da se tožencu naloži izplacilo nadomestila v višjem znesku. Za tak zahtevek pa bi moral tožnik izkazati obstoj procesne predpostavke - dokoncno odlocbo pristojnega organ...

Sklep nº Psp 36/2002 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Poprava sodbe je mogoca le, ce gre za napake v imenih, v številkah ter za druge ocitne pisne in racunske pomote, za pomanjkljivosti glede oblike in za neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom ter v primeru, ce se izvirnik in prepis sodbe ne ujemata glede kakšne odlocitve, ki je vsebovana v izreku sodbe (1. in 3. odst. 328. cl. ZPP). Pri tej sodbi ne gre za katerega od teh primerov, pac pa za stanje, ko pritožbeno sodišce ob delni spremembi sodbe sodišca prve stopnje, v izreku ni odlocilo o delu...

Sklep nº Psp 126/2003 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Poprava sodbe je mogoca, ce gre za napake v imenih, v številkah ter za druge ocitne pisne in racunske pomote, za pomanjkljivosti glede oblike in za neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom ter v primeru, ce se izvirnik in prepis sodbe ne ujemata glede kakšne odlocitve, ki je vsebovana v izreku sodbe (1. in 3. odst. 328. cl. ZPP). Pri sodbi prvostopenjskega sodišca ne gre za katerega od teh primerov, pac pa za stanje, ko prvostopenjsko sodišce ni odlocilo o delu zahtevka - ne v izreku ne v obraz...

Sklep nº Psp 177/2003 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Mirovanje postopka pomeni zastoj v postopku, ki nastane vselej le po volji strank. Zato sodišce nikoli ne odredi mirovanja uradoma, pac pa le ugotavlja, da so nastopili pogoji za mirovanje. ZPP v 1. odst. 209. cl. med drugim doloca, da nastane mirovanje postopka tudi, ce ena stranka, ki je bila v redu povabljena, ne pride na narok za glavno obravnavo, druga pa predlaga mirovanje, razen ce je stranka, ki ni prišla na narok, predlagala, naj se narok opravi v njeni odsotnosti. Navedeni pogoji so...

Sklep nº Psp 146/2003 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Ce bi tožnik izkazal, da je pri tožencu vložil zahtevo za izdajo odlocbe v zvezi z zatrjevano ustavitvijo izplacevanja obeh akontacij, o katerih tožencev prvostopenjski organ ne bi odlocil in ce bi postopal po dolocbah 2. odst. 218. cl. ZUP (molk prvostopenjskega organa) ter v primeru, ce bi prišlo tudi do molka drugostopenjskega organa, po dolocbah 1. odst. 32. cl. ZDSS, bi bila podana procesna predpostavka za vložitev tožbe. Zato se njegova vloga, vložena po pooblašcenem odvetniku pri tožen...

Sodba nº Psp 358/2001 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Ker je bila tožnica na drugo ustrezno delo razporejena s sklepom o prerazporeditvi in je nato podpisala tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi ter za to delo prejela placilo, je s tem tudi izpolnila enega od pogojev, dolocenih za priznanje pravice do nadomestila zaradi manjše place na drugem ustreznem delu. Kot delovni invalid opravlja delo glede na preostale delovne zmožnosti, to je ustrezno delo (1. odst. 133. clena ZPIZ/92).

Sodba nº Psp 175/2001 of Oddelek za socialne spore, April 11, 2003

Za vprašanje pravilnosti vnešenih podatkov v obrazec M-4/M-8 je pomembna ugotovitev, ali je šlo za izplacila, ki so bila delavcem izplacana po osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke (place) po takratnih pravnih predpisih. Tega toženec v predsodnem postopku ni ugotavljal, temvec je svojo odlocitev utemeljeval zgolj na obliki izplacila (vrednostni papirji) in namenu porabe (lastninjenje podjetja). Niti oblika izplacila niti namen porabe pa ne moreta biti kriterij za izlocitev ...

April 10, 2003

Sodba nº in sklep Pdp 982/00 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 10, 2003

Dodatni izracun place primerjalnih delavcev z upoštevanjem stimulacije se nahaja v dopolnilnem izvedenskem mnenju, ki pa je bilo strankam posredovano šele na zadnji glavni obravnavi. Glede na to in izrecno zahtevo tožnika za dolocitev krajšega roka za preucitev tega dodatnega mnenja in glede na nestrinjanje tožene stranke z dodatnim izracunom (to nestrinjanje sicer ni bilo konkretizirano), je sodišce prve stopnje napacno postopalo, ko je zavrnilo predlog za dolocitev dodatnega roka za izjasni...

Sodba nº Pdp 1257/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 10, 2003

2. odst. 37. clena ter 40. clen Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Ur.l. RS št. 41/94) ne omogocata, da se delavca razporedi v višji placilni razred tudi, ce ne izpolnjuje pogoja števila let dejanske delovne dobe. Ti dolocbi je potrebno interpretirati upoštevajoc 1. odst. 37. clena in 33. clen pravilnika in se uporabljata le za tiste zaposlene, ki bi imeli ob prvi razporeditvi pogoje za napredovanje za štiri ali pet placilnih razredov, tožnik pa na dan 27.7.1994 ni imel ni...

Sklep nº Pdp 672/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 10, 2003

Sodišce ni upoštevalo 23. clena ZDSS, ki doloca, da v primeru dokoncne odlocitve v sporu o nezakonitosti razporeditve, ki ni denarni spor, sodišce ni vezano na postavljeni zahtevek tožnika in ga tudi ni dolžan postaviti. Razporeditveni spor ne obsega samo spora o zakonitosti razporeditve na drugo delovno mesto, ampak obsega tudi spor o posledicah razporeditvene odlocbe, to je tudi o placi. Zato zmotno ni dovolilo razširitve tožbenega zahtevka.

Sodba nº in sklep Pdp 465/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 10, 2003

Tožena stranka je ob obravnavi ugovora zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi neupravicenega izostanka (5 dni) na drugi stopnji prekvalificirala ocitek izostankov na delo v disciplinsko kršitev zlorabe bolniškega staleža. Zlorabe predhodno v disciplinskem postopku ni obravnavala. Zato tudi vabilo na drugostopenjsko obravnavo ne more pomeniti vabljenje na obravnavo glede disciplinske kršitve, za katero je potreben poseben postopek v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pravilnik...

April 04, 2003

Sodba nº Psp 103/2003 of Oddelek za socialne spore, April 04, 2003

Ker odjava pristojni davcni upravi ni edini možni nacin prenehanja poslovanja samostojnega podjetnika, ima tožnica, sicer pravnomocno uvršcena v I. kategorijo invalidnosti, do dneva sprejema njene odjave iz zavarovanja vse pravice iz naslova aktivne zavarovanke obveznega zdravstvenega zavarovanja, vkljucno z nadomestilom za cas zacasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni.

Sodba nº Psp 419/2001 of Oddelek za socialne spore, April 04, 2003

Priznan dodatek k starostni pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialnega vastva slovenskim državljanom, ki so upraviceni do pokojnine iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV - Ur. l. RS št. 45/92), ni dajatev, ki bi se po priznanju avtomaticno usklajevala, tako kot pokojnina. Zato je potrebno vsakomesecno sprotno ugotavljanje, ali še obstaja razlika med osnovo, ki bi se upravicencu odmerila po predpisih o PIZ Slovenije glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od najnižje pokojninske osnove in vsakomese...

Sodba nº in sklep Psp 358/2002 of Oddelek za socialne spore, April 04, 2003

Razveljavitev izpodbijanega upravnega akta v sodnem socialnem sporu ima enake posledice kot ugotovitev nicnosti ali odprava upravne odlocbe, saj glede na 1. odst. 35. clena ZDSS sodišce v takšnem primeru samo odloci o pravici ali obveznosti ter torej vpostavi stanje, kakršno bi bilo, ce ne bi bilo nezakonitega upravnega akta.

Sodba nº Psp 238/2001 of Oddelek za socialne spore, April 04, 2003

Z zavarovanjem za primer brezposelnosti se zagotavljajo pravice samo za cas, ko so zavarovanci brez svoje krivde ali proti svoji volji brez zaposlitve. Ker je bil tožnik lastnik družbe, ki je zacela poslovati 1.4.1996, pa se v njej ni zaposlil, je bil v spornem obdobju brezposelen po svoji volji. Zato je bila odlocitev toženca o prenehanju pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti pravilna in zakonita.

Sodba nº Psp 341/2001 of Oddelek za socialne spore, April 04, 2003

Za priznanje pravice do nadomestila place za cas cakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu morajo biti izpolnjeni pogoji, kot so doloceni v 124. clenu ZPIZ/92. Ker tožnik tekom sodnega postopka ni dokazal, da mu je neodvisno od njegove volje prenehalo delovno razmerje na drugem ustreznem delu, ni izpolnjen eden od pogojev, ki mora biti podan za priznanje vtoževane pravice.

Sodba nº Psp 407/2001 of Oddelek za socialne spore, April 04, 2003

Dolocbe 78., 81., in 82. clena ZPIZ/92 imajo znacaj blanketne norme in je potrebno pri ugotavljanju izpolnjenja pogojev za priznanje pravice do družinske pokojnine po 26. letu starosti, uporabiti dolocbe ZVIS. Iz navedenega zakona pa ne izhaja, da mora študent diplomirati do zakljucka absolventskega staža in to na istem študijskem programu, ki ga je prekinil zaradi služenja vojaškega roka. Zakon omogoca tudi prehode med štrudijskimi programi, vzporedno izobraževanje in nadaljevanje študija po...

Sodba nº Psp 143/2001 of Oddelek za socialne spore, April 04, 2003

Zakon o maticni evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZME) pooblašca ZPIZ, da v revizijskem postopku ugotovi pravilnost podatkov o placah oz. osnovah in nadomestilih plac, ki so podlaga za ugotovitev pokojninske osnove. Ker je odprto vprašanje pravilnosti podatkov za obdobje od 1992 do 1995, je potrebno pri presoji upoštevati dolocbo 4. alinee 46. clena ZPIZ/92, ne pa 4. alinee 46. clena novele ZPIZ/92. Ta alinea je veljala od 22.2.1996 dalje ...

April 03, 2003

Sodba nº Pdp 1690/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Delodajalec mora v programu prenehanja delovnih razmerij, kot eni od metod financne reorganizacije, izrecno predvideti tudi delovna mesta, ki se ukinjajo, delovno razmerje pa lahko preneha le delavcem na teh delovnih mestih.

Sklep nº Pdp 1102/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Tožeca stranka je uveljavljala placilo glavnice v znesku 600.000,00 SIT, zamudne obresti od tega zneska pa je uveljavljala le kot stransko terjatev. Skladno z 39. cl. ZPP se za ugotovitev vrednosti spornega predmeta vzame vrednost glavnega zahtevka, ne pa tudi vrednosti stranskih terjatev, ce se te ne uveljavljajo kot glavni zahtevek. Zato je sodišce prve stopnje, upoštevajoc 2. odstavek 370. clena ZPP, revizijo zakonito zavrglo kot nedopustno.

Sklep nº Pdp 332/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Glede na dolocbe ZPP placilo sodne takse za pritožbo v pravdnem postopku ni procesna predpostavka, saj ZPP konkretno opredeljuje primere, ko se placilo sodne takse šteje za procesno predpostavko. To pomeni, da pravica do pravnega sredstva ni odvisna od placila sodne takse in je sodišce prve stopnje zmotno na podlagi 8. clena ZST zaradi neplacila sodne takse (oz. zaradi nepredložitve potrdila o placilu) štelo pritožbo za umaknjeno. Pravica do pritožbe je namrec ustavno zagotovljena pravica, za...

Sklep nº Pdp 735/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Skladno z dolocbo 2. odst. 17. clena ZDSS bi sodišce prve stopnje moralo tožnika povabiti in mu pomagati dopolniti vlogo tako, da bi obsegala vse, kar je treba, da se lahko obravnava. Šele ce se tožnik neopraviceno na vabilo ne bi odzval, bi lahko postopalo po dolocbah o ravnanju z nepopolnimi vlogami v smislu dolocil ZPP in njegovo vlogo zavrglo.

Sodba nº Pdp 1007/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Kadar delavec ostane na delu po poteku delovnega razmerja, sklenjenega za dolocen cas, mu delovno razmerje preide v delovno razmerje za nedolocen cas na podlagi zakona, ne glede na voljo strank. Zato ni odlocilno sklicevanje tožene stranke, da tožnik za to delovno mesto nima ustrezne izobrazbe in da delovno mesto ni sistemizirano, saj je bil tožnik pri njej zaposlen zaradi zacasno povecanega obsega del.

Sodba nº Pdp 907/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Placilo place, nadomestilo place in drugih prejemkov iz delovnega razmerja je vezano na obstoj delovnega razmerja. Ce delavec ne uveljavlja ugotovitve obstoja delovnega razmerja, ne more uspešno zahtevati denarnih zahtevkov iz delovnega razmerja, za obdobje, ko ni ugotovljen obstoj delovnega razmerja.

Sodba nº Pdp 2085/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Tri zadnje place zaposlenega, ki so se upoštevale za izracun in izplacilo odpravnine tožniku v skladu z 10. cl. ZPSDP, pomenijo tri place v zadnjem mesecu dela delavca pri delodajalcu in ne (za kar se zavzema tožnik) tri place v zadnjih treh mesecih dela delavca pri delodajalcu. Formulacija ZPSDP o treh zadnjih placah je jasna, še bolj jasna pa postane s primerjavo te dolocbe in podobnih dolocb o odpravnini delavcu ob upokojitvi.

Sklep nº Pdp 1982/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

257. cl. ZPP doloca, da lahko sodišce odlocilna sporna dejstva ugotovi tudi z zaslišanjem strank. Sodno vabilo mora vsebovati navedbo, da se bo na naroku izvedel dokaz z zaslišanjem strank in da je lahko stranka, ki pride na narok, zaslišana, ceprav druga stranka ne bi prišla (cl. 261/2 ZPP). Ker iz spisa ne izhaja, da bi vabilo tožniku za narok za glavno obravnavo vsebovalo navedbe, ki jih opredeljuje 2. odst. 261. cl. ZPP in ker niso bili podani drugi razlogi iz 258. cl. ZPP za zaslišanje l...

Sklep nº Pdp 495/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Umika tožbe ni mogoce preklicati, tudi ce je bil dan v zmoti. Umik tožbe ucinkuje od trenutka, ko je podan, in je sklep o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe dekleratorne narave.

Sodba nº Pdp 1401/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

4. tc. razlage 40. cl. KPNd (Ur.l. RS, št. 81/00) je potrebno razumeti tako, da je nastanek zamude za izplacilo solidarnostne pomoci še vedno vezan na zahtevek upravicenca, res pa delodajalec lahko izplaca solidarnostno pomoc ne glede na zahtevek upravicenca takoj, ko se stecejo pogoji zanjo (npr. na pobudo sindikata ali delavcev).

Sodba nº Pdp 102/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Toženceva odškodninska odgovornost tožniku kot njegovemu delodajalcu bi bila podana le v primeru, ce bi bilo izkazano, da je škoda na tožnikovem tovornjaku nastala zaradi tožencevih ravnanj pri vožnji s tovornjakom, za katere bi mu bilo mogoce ocitati malomarnost ali namen povzrocitve škode.

Sodba nº Pdp 2196/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Terjatev tožene stranke (najemnina za poslovni prostor) bi sicer lahko izpolnjevala pogoje za pobotanje po 336. clenu ZOR (istovrstnost, vzajemnost, dospelost, iztožljivost), vendar v obravnavani zadevi toženi stranki ni uspelo dokazati njenega obstoja. Zato je odlocitev prvostopenjskega sodišca v zvezi s pobotnim ugovorom pravilna, kljub nekoliko neustrezni formulaciji izreka sodbe (odlocitev, da pobotni ugovor ni utemeljen). Glede na dolocbo 3. odstavka 324. clena ZPP bi moral namrec izrek ...

Sodba nº Pdp 1542/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 2003

Le ce gre za bivanje in delo na terenu izven sedeža organizacijske enote in stalnega (zacasnega) bivališca delavca, ob dodatnem pogoju, da ima delavec organizirano prehrano in prenocišce, je delavcu zagotovljena pravica do terenskega dodatka. Ce ti pogoji niso izpolnjeni, mu ne pripada terenski dodatek, zato pa mu ne more pripadati niti dnevnica. Ker tožnik ni bival na terenu, temvec se je na delo vsakodnevno vozil, mu ne gre razlika med dnevnico in terenskim dodatkom.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners