Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on May 2003

May 29, 2003

Sklep nº Pdp 1353/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 29, 2003

Odlocitev delodajalca glede odobritve dopusta mora biti decidirana in nedvoumna. V kolikor izjava ni takšna, mora sodišce ugotoviti, ali je bil delavec glede na vse okolišcine primera v dobri veri, da je izraba dopusta odobrena.

Sklep nº Pdp 1045/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 29, 2003

Kršitev nacela materialnega procesnega vodstva po 285 clenu ZPP pomeni bistveno kršitev dolocb postopka po 1. tocki 339. cl. ZPP.

May 22, 2003

Sklep nº Pdp 911/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Ker je tožnik še vedno v delovnem razmerju pri toženi stranki in prejema mesecno placo, mu zaradi eventualne razlike v placi ne more nastajati težko nenadomestljiva škoda. Poleg tega bi predlagana zacasna odredba, s katero je zahteval zadržanje izvršitve sklepa o njegovi razrešitvi s funkcije delavca s posebnimi pooblastili, pomenila podelitev pooblastil tožniku na delovnem mestu direktorja sektorja poslovanja s pravnimi osebami. Takega položaja pa ni mogoce uvrstiti pod 3. alineo 2. odst. 27...

Sodba nº Psp 134/2002 of Oddelek za socialne spore, May 22, 2003

Ker je mogoce zadnje obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v smislu 254. clena ZPIZ dokazovati le z ustrezno pravno listino - bodisi delovno knjižico ali potrdilom pristojnega nosilca zavarovanja, poslovanje sodišca s tujimi nosilci zavarovanja preko sodišc tuje države, pa bi bilo otežkoceno oz. povezano z nesorazmernimi težavami, je izpolnjen dejanski stan iz 3. odst. 35. clena ZDSS za razveljavitev dokoncne upravne odlocbe in vrnitev zadeve ZPIZ Slovenije v ponovno upravno odlocanje.

Sodba nº in sklep Pdp 43/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Ceprav je šlo za ukinitev delovnega mesta z enim izvajalcem, bi morala biti tožnica obravnavana v smislu dolocbe 1. odst. 17. cl. SKPgd, na podlagi katere se v isto kategorijo uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, da jih je mogoce medsebojno prerazporejati v skladu z zakonom. Delodajalec mora pri ugotavljanju presežnih delavcev upoštevati vsa delovna mesta, na katera je mogoce medsebojno razporejati delavce. Zato je tožena stranka napacno primerjala le dalavce znotraj eneg...

Sklep nº Pdp 590/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

1. odst. 53. cl. ZUKZ je dolocal, da je v sporih o nepogodbeni odškodninski odgovornosti pristojno sodišce R Slovenije, ce ta pristojnost velja po dolocbah 46., 50., 51. in 52. cl. ZUKZ ali ce je škoda nastala na ozemlju R Slovenije. Ce navedeni pogoj ni izpolnjen, se pravdni stranki ne moreta sporazumeti o pristojnosti sodišca R Slovenije. V takšnem primeru ni dovoljen niti t.i. tihi sporazum o pristojnosti R Slovenije (tiha prorogacija), do katere bi prišlo, ce bi tožena stranka z ozirom na...

Sodba nº Pdp 173/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Tožena stranka ni predložila sodišcu dokaza, iz katerega bi bilo razvidno, da se je tožnica strinjala z izplacilom nižje odpravnine, kor bi ji šla glede na dolocbo 36f. clena ZDR. Višjemu znesku se ni odpovedala. Njeno strinjanje z izplacilom nižje odpravnine ne more pomeniti odpovedi pravici, saj mora biti tako soglasje nedvoumno in izrecno.

Sodba nº Pdp 279/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Izpodbijana odlocba je v skladu z veljavno sistemizacijo, ta pa s kolicniki, ki jih za delovna mesta VII. zahtevnostne stopnje doloca Zakon o razmerjih plac v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 18/94). Delovnopravna zakonodaja ne doloca, da bi delavec moral obdržati placo v enaki višini, kot jo je prejemal pred razporeditvijo, razen v izjemnih okolišcinah, ki pa v konkretnem primeru niso podane (nujne službene potrebe). Vsak delavec ima pravico do pla...

Sodba nº in sklep Pdp 1253/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Delovna mesta na MO in v SV se po 2. odst. 89. clena Zakona o obrambi (ZO) dolocajo z dvema aktoma: sistemizacijo in formacijo. Formacija ima za odlocanje o pravicah iz delovnega razmerja glede zaposlenih v vojski, enako naravo kot sistemizacija za zaposlene na upravnih in strokovnih nalogah na ministrstvu. Formacija vsebuje delovnopravne elemente kot vsaka druga sistemizacija delovnih mest (pogoje za zasedbo delovnih mest, razvrstitev v placilne razrede) in v tem delu jo je potrebno obravnav...

Sodba nº in sklep Pdp 1691/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Tožnik ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi za sporno obdobje, niti ni razvidno, da bi mu bili dodatki po kolektivni pogodbi dejavnosti priznani s posebno odlocbo. Zato bi tožnik moral najprej uveljavljati varstvo pravic pri toženi stranki, tako da bi zahteval priznanje dodatkov in šele v primeru, da s svojim zahtevkom pri toženi stranki ne bi uspel, bi lahko v nadaljnjem roku iz 1. odst. 83. clena ZTPDR uveljavljal sodno varstvo.

Sodba nº Pdp 779/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

ZRPJZ je z oznacbo "vojak" oznacil tipicno delovno mesto, za katerega je potreben status vojaka in dolocil najnižji kolicnik (2.10), tožena stranka pa bi lahko glede na zahtevnost dela dolocila vmesne placilne razrede za delovna mesta, kjer je prav tako potreben status vojaka. ZRPJZ je jasen, pojem "vojak" v tabeli lahko pomeni le naziv delovnega mesta in ne statusa, ki ga oseba ima v vojaški hierarhiji. V tabeli ZRPJZ so dolocena tipicna delovna mesta in ne statusi.

Sodba nº Pdp 1025/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Pritožbene navedbe, da naj bi iz listinske dokumentacije v vpisu izhajalo, da je bil tožnik dalj casa odsoten s terena, zaradi cesar naj bi mu pripadal nižji znesek dnevnic, je pritožbena novota, ce tožena stranka že v sojenju pred sodišcem prve stopnje ni pojasnila, kaj naj bi predložena listina dokazovala.

Sodba nº Pdp 712/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Delavec, kateremu je delovno razmerje prenehalo zaradi neupravicenega izostanka z dela, ker se ni zglasil pri toženi stranki po zakljucku bolniškega staleža, ne more uspešno uveljavljati dejstva, da je izostal z dela zato, ker mu delodajalec ne bi mogel zagotoviti dela le v dopoldanski (ne pa tudi nocni) izmeni, ce na to omejitev delodajalca sploh ni opozoril in ni predlagal ustrezne razporeditve delovnega casa glede na svojo zdravstveno zmožnost.

Sklep nº Pdp 301/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Navedba v sklepu o prenehanju delovnega razmerja, da bo tudi ostalim delavcem pri toženi stranki postopoma delo prenehalo, kar se je tekom sodnega postopka izkazalo za resnicno, še ne pomeni, da pri ugotavljanju trajno presežnih delavcev ni potrebno medsebojno primerjati vseh delavcev, ki jih je mogoce medsebojno razporejati z zakonom. Ce delodajalcu ni potrebno sprejeti programa razreševanja trajno presežnih delavcev, mora biti iz posameznega sklepa o prenehanju delovnega razmerja tocno razv...

Sodba nº Pdp 707/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Upoštevajoc 120. clen ZDR se delavec, zaposlen pri zasebnem delodajalcu, s pogodbo o zaposlitvi ne more veljavno odpovedati pravici do povracila stroškov prevoza na delo in z dela po kolektivni pogodbi.

Sodba nº in sklep Pdp 684/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Sejnine za obcinski svet so prejemki tožnika, ki zmanjšujejo reparacijski zahtevek tožnika pri vracilu izgubljene place, ki bi jo dobival, ce bi bil v delovnem razmerju na obcini.

Sodba nº in sklep Pdp 1407/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Ker je imela tožena stranka izdelan sistem ugotavljanja delovne uspešnosti, za proizvodne delavce z dolocanjem norme, za posredno proizvodne delavce pa z osebno oceno, ves cas ocenjevalnega obdobja, ki se je tudi uporabljal za dolocanje plac, je morala uporabiti kriterij delovne uspešnosti za dolocitev trajno presežnih delavcev. Tožnica je bila vsak mesec ob prejemu place seznanjena tudi z oceno delovne uspešnosti, zato niso utemeljene pritožbene navedbe, da naj bi bila ocena narejena za vec ...

Sodba nº Pdp 1921/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

Tožnik je vsak mesec prejel obracunske liste z navedbo procenta stimulacije, vendar zoper oceno delovne uspešnosti ni ugovarjal. Delavci, vkljucno s tožnikom, so ob vsakokratnem izplacilu place imeli pravico in nedvomno tudi možnost vložiti zahtevo za varstvo pravic, ce so menili, da so zaradi ocene delovne uspešnosti prikrajšani pri placi. Ce tožnik te možnosti ni izrabil, se ne more naknadno, v okviru postopka ugotavljanja trajno presežnih delavcev, sklicevati na nepravilnosti pri ocenjevan...

Sodba nº Pdp 1149/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2003

1. Delavci so ob izplacilu place imeli pravico in nedvomno tudi možnost vložiti zahtevo za varstvo pravic, ce so menili, da so zaradi ocene delovne uspešnosti prikrajšani pri placi. Tožena stranka je ravnala pravilno, ko je dokoncne (in pravnomocne) ocene delovne uspešnosti, ki so služile za mesecno obracunavanje plac, uporabila kot izlocilni kriterij v postopku dolocanja presežnih delavcev, zato ne gre za kršitev 17. clena SKPgd.

May 16, 2003

Sodba nº Psp 206/2001 of Oddelek za socialne spore, May 16, 2003

Neizplacani deli plac, namenjenih za odkup delnic pri lastninjenju, od katerih so bili placani prispevki, se v pokojninsko osnovo ne vštevajo le, ce niso bili obracunani v skladu z osnovami in po merilih za delitev plac.

Sodba nº Psp 85/2002 of Oddelek za socialne spore, May 16, 2003

Ker se dajatve iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti obracunavajo in izplacujejo v mesecnih zneskih, je ugovor zastaranja neupraviceno prejetih zneskov potrebno presojati po 372. clenu ZOR, tako da terjatev zastara v treh letih od vsakokratnega neupravicenega izplacila.

Sklep nº Psp 311/2001 of Oddelek za socialne spore, May 16, 2003

Tožnik nima pravice do povracila stroškov zobozdravstvenih storitev, ki jih je uveljavil v samoplacniški stomatološki ambulanti, s katero ZZZ Slovenije nima sklenjene koncesijske pogodbe.

Sodba nº Psp 400/2002 of Oddelek za socialne spore, May 16, 2003

Razhajanja v podatkih o zavarovalni dobi (izhajajoci iz maticne evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz PIZ in iz delovne knjižice) z vidika casa v delovnem razmerju s krajšim delovnim casom od polnega v predsodnem postopku niso bila razcišcena tako, da bi bilo mogoce preizkusiti pravilnost preracuna na poln delovni cas. Prav tako ni jasno, po katerem ZPIZ so bili ugotovljeni minimalni pogoji za priznanje starostne pokojnine, saj iz izpodbijanih konkretnih upravnih aktov izhaja obravnava...

Sklep nº Pdp 1402/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 16, 2003

Tožnica je uveljavljala, da je sporazum o prenehanju delovnega razmerja nicen, ker datum prenehanja delovnega razmerja, kot bistvena sestavina sporazuma, sploh ni bil dolocen ob njegovem podpisu, temvec ga je šele naknadno vanj vnesla toženka. Datum prenehanja delovnega razmerja je bistvena sestavina sporazuma o prenehanju delovnega razmerja. Ce je tožnica podpisala neizpolnjen obrazec sporazuma, v katerem ni bil dolocen datum, toženka pa je potem sama enostransko dolocila datum prenehanja de...

Sodba nº Psp 196/2003 of Oddelek za socialne spore, May 16, 2003

Toženka je prejela družinsko pokojnino za september 1996, do katere glede na dolocbe ZPIZ/92 ni imela vec pravice. Zato je sodišce zadevo pravilno presojalo po dolocbah 288. cl. ZPIZ/92 v zvezi z 210. cl. ZOR in tožbenemu zahtevku ugodilo. Gre za verzijski zahtevek, za katerega je pravno relevatno samo dejstvo neupravicenega prehoda premoženja, ne pa razlogi na strani ene ali druge stranke, zaradi katerih je do takega prehoda prišlo.

Sodba nº Psp 363/2000 of Oddelek za socialne spore, May 16, 2003

Ker je tožnica vložila vlogo v casu veljavnosti ZPIZ/92, je toženec pravilno uporabil dolocbe tega zakona. Odlocbe, izdane v obnovi postopka, uvedeni na podlagi upravicenceve zahteve, ucinkujejo od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi, ce pa gre na podlagi odlocbe, izdane v obnovi postopka, upravicencu višji znesek denarnega prejemka, ucinkuje odlocba še najvec za 6 mesecev nazaj (1. in 2. odst. v zvezi s 3. odst. 271. cl. ZPIZ/92). Zato je toženec v obnovi postopka pravilno dolocil,...

Sodba nº Psp 411/2000 of Oddelek za socialne spore, May 16, 2003

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji je mogoce priznati le, ce so kumulativno izpolnjeni pogoji iz 7. in 8. cl. ZPPPAI. Zato osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. ali 2. odst. 7. cl. ZPPPAI, lahko pravico do pokojnine po tem zakonu pridobijo le, ce hkrati izpolnjujejo še pogoje iz 8. cl. zakona, torej, da jim je zaradi ukinitve delovnega mesta ali zmanjšanja števila delavcev zaradi prestruktruriranja proizvodnje ali iz drugih operativnih razlogov prenehalo delovno razmerje po predpisih o...

Sklep nº Psp 209/2003 of Oddelek za socialne spore, May 16, 2003

Sodišce prve stopnje je s sklepom pravnomocno zavrglo tožbo kot prepozno vloženo. Vendar je zmotno zakljucilo, da je bila stvar že pravnomocno razsojena s pravnomocnim sklepom ter posledicno zmotno uporabilo dolocbe 2. odst. 319. cl. ZPP. Nova tožba se zavrže le v primeru, ce je bilo s pravnomocno sodbo po vsebini odloceno o istem zahtevku iz prejšnje tožbe. Prepoved odlocanja "ne bis in idem" velja torej le za odlocanje o tožbenem zahtevku (za sojenje o vsebini zadeve, o cemer se odloca s so...

Sodba nº Psp 43/2002 of Oddelek za socialne spore, May 16, 2003

Povracilo stroškov zdravljenja v tujini je mogoce le, ce je zdravljenje v tujini indicirano, torej ce so v Sloveniji izcrpane možnosti za zdravljenje, z zdravljanjem v tujini pa je mogoce pricakovati izboljšanje zdravstvenega stanja oz. prepreciti nadaljnje slabšanje. Glede na to, da se da korekcija dioptrije doseci tudi z nošenjem ustreznih ocal, indikacija za lasersko korekturo dioptrije v tujini v predmetni zadevi ni podana.

Sodba nº Psp 19/2002 of Oddelek za socialne spore, May 16, 2003

Za uživalce pokojnin po mednarodnih sporazumih se glede na dolocbo 2. odst. 176. cl. ZPIZ pogoji za pridobitev pravice do invalidnine ugotavljajo po 56. cl. ZPIZ. Za telesno okvaro zaradi bolezni po 153. cl. ZPIZ uživalci pridobijo pravico do invalidnine, ce ta znaša najmanj 50% in ce hkrati s pokojninsko dobo pokrivajo tretjino razdobja od dopolnjenih 20 let starosti do nastanka telesne okvare. Ker je tožnik na dan nastanka telesne okvare v višini 50% dopolnil 55 let starosti in ima v Sloven...

May 15, 2003

Sklep nº Pdp 848/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 15, 2003

V primeru nedopustnosti tožbe zaradi litispendence verjetnost terjatve kot pogoj za izdajo zacasne odredbe ni verjetno izkazana. Tožnik vse svoje procesne pravice, vkljucno z uveljavljanjem izdaje zacasnih odredb, lahko uveljavlja le v prvem postopku.

Sodba nº Pdp 183/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 15, 2003

V skladu z dolocbo 41. cl. ZDDO je lahko delavec odsoten z dela s pravico do nadomestila place najvec 7 dni, ce aktivno sodeluje, med ostalim tudi pri športnih prireditvah, kot organizator ali športnik. Tožnik je bil delavec državnega organa, zato je v svoji prošnji za odobritev odsotnosti pravilno izhajal iz navedene zakonske dolocbe. Po vložitvi prošnje za odobritev odsotnosti je bil pozvan, da predloži dokazila o aktivnem sodelovanju na športnih prireditvah, cesar ni storil, zato njegov za...

Sodba nº Pdp 1630/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 15, 2003

Sklep o suspenzu je nezakonit, ker ni bil dan v potrditev disciplinski komisiji v roku treh dni, kot je to doloceno v 43. clenu kolektivne pogodbe tožene stranke, ki je enako dolocilu 69. clena ZTPDR.

Sodba nº Pdp 2146/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 15, 2003

Tožena stranka je s tožnikom sklenila delovno razmerje v okviru aktivne politike zaposlovanja in je šlo v bistvu za tripartitno pogodbo med zavodom za zaposlovanje, toženo stranko in tožnikom. Zato so neutemelje navedbe o nezakonitosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi za pripravništvo, saj je bilo tožniku znano, da sklepa delovno razmerje kot pripravnik v okviru aktivne politike zaposlovanja. Tožena stranka je v postopku dokazala, da je s tožnikom podaljšala sklenjeno delovno razmerje na podlag...

Sodba nº in sklep Pdp 355/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 15, 2003

Fakticno delovno razmerje je sklenjeno za dolocen cas, ce dogovor med delavcem in delodajalcem vsebuje tudi skladnost dveh volj o casu, za katerega je sklenjeno delovno razmerje.

Sodba nº Pdp 2190/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 15, 2003

Delavec je upravicen do osnovne place po višini interne obracunske osnove za njegovo delovno mesto in ne le do (nižje) place v višini izhodišcne place za tarifni razred, dolocene s KP dejavnosti. Kasneje sprejata panožna kolektivna pogodba ne razveljavlja internih aktov delodajalca v zvezi s placo, ce se delavceva pogodba o zaposlitvi sklicuje na interne akte.

Sklep nº Pdp 757/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 15, 2003

Tožnik ni umaknil tožbe zaradi izpolnitve zahtevka s strani tožene stranke, zato je dolžan povrniti toženi stranki potrebne stroške, nastale z zastopanjem tožene stranke.

May 14, 2003

Sodba nº Pdp 1987/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 14, 2003

Ker je sodišce ob preverjanju ocene ravnatelja ugotovilo, da je tožnica - uciteljica v enaki meri izpolnjevala pogoje glede interdisciplinarne usposobljenosti kot ostale delavke, ki so izjemno napredovale in ki so bile ocenjene z 1,5 tockami po pravilniku o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v placilne razrede, je pravilno tudi tožnici priznalo enako število tock in ugotovilo, da je razporejena v 5. placilni razred na podlagi izjemnega napredovanja.

May 12, 2003

Sodba nº in sklep Pdp 381/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 2003

Za imenovanje in razrešitev delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi je bil na podlagi 57. clena Zakona o podjetjih in 2. odst. 10. clena ZTPDR pristojen direktor podjetja. Ker je imel direktor podjetja na podlagi navedenih zakonskih dolocil pravico izbirati svoj vodstveni tim, je bil tožnik z odredbo direktorja dejansko razrešen s funkcije direktorja komericalne službe.

May 09, 2003

Sklep nº Psp 9/2003 of Oddelek za socialne spore, May 09, 2003

Cetudi stranka ni seznanjena z vsebino sodne pošiljke, ker je ni dvignila v skladu z obvestilom vrocevalca, se po 2. odst. 141. clena ZPP šteje, da je bila vrocitev opravljena. Ce ima v takšnem primeru odsotnost stranke z glavne obravnave za posledico ponovni nastanek pogojev za mirovanje postopka, se šteje tožba za umaknjeno.

Sklep nº Psp 28/2003 of Oddelek za socialne spore, May 09, 2003

Ker pritožnica ni predložila takšnih dokazov, da bi nastal dvom v zapis na povratnici glede odklonitve sprejema, se po 95. clenu ZUP šteje, da je bila dokoncna odlocba vrocena na dan odklonitve sprejema. Sodišce je tožbo, vloženo po izteku roka, zakonito zavrglo.

Sklep nº Psp 70/2003 of Oddelek za socialne spore, May 09, 2003

Tožba oz. vloga, ki nima vseh sestavin iz 2. odst. 105. clen ZPP, in v njej ni niti navedena odlocba, ki se izpodbija, stranka pa je v odrejenem roku ne popravi, je na podlagi 4. odst. 108. clena ZPP zakonito zavržena.

Sodba nº Pdp 1928/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 09, 2003

Tožnik je ob izdaji izpodbijane odlocbe izpolnjeval pogoje za zasedbo delovnega mesta vodja izpostave. Okolišcina, da je tožnik kasneje diplomiral na Fakulteti za pomorstvo in promet in s tem pridobil visokošolsko izobrazbo, ne vpliva na dolocitev višjega kolicnika za placo.

Sodba nº Pdp 1262/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 09, 2003

70. clen panožne kolektivne pogodbe doloca, da delavcu povracilo stroškov za prevoz na delo in z dela pripada v primeru, ce mu ta strošek dejansko nastane. Ta dolocba je neposredno uporabljiva, zato ni odlocilno, da se je tožena stranka samostojno odlocila, da bo te stroške izplacevala in pri tem ne bo preverjala, ali dejansko nastajajo. Komisija za razlago panožne kolektivne pogodbe je na svoji 6. seji sprejela razlago (Ur. l. RS št. 73/2000), da je dokaz, da je delavcu strošek dejansko nast...

Sodba nº Pdp 1171/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 09, 2003

Delodajalec lahko za kontrolo bolniške odsotnosti delavca najame detektiva, vendar pa te pravice ne more neomejeno uresnicevati. Zato je potrebno najti ustrezno ravnovesje med (ustavno) pravico delodajalca do pridobitve dokazov na eni strani ter ustavno pravico do zasebnosti delavca na drugi strani. Ob medsebojnem tehtanju ustavnih pravic je pritožbeno sodišce zakljucilo, da dokaz tožene stranke, pridobljen s pomocjo detektiva, ne pomeni posega v tožnikovo ustavno pravico do zasebnosti.

Sklep nº Pdp 1582/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 09, 2003

Ni mogoce šteti, da gre za isti zahtevek zgolj zaradi tega, ker se oba vtoževana zneska nanašata na razlike v placi, ki izvirajo iz istega obdobja. To kaže že ugotovitev, da tožnica v enem postopku zahteva glavnico, v drugem pa obresti. Dejanske podlage zahtevka namrec ni mogoce omejiti zgolj na temelj (v konkretnem primeru placilo razlike v placi za sporno obdobje), ampak zajema tudi vse ostale dejanske okolišcine, od katerih je odvisno, ali gre v resnici za istovetnost tožbenega zahtevka.

Sodba nº in sklep Psp 183/2002 of Oddelek za socialne spore, May 09, 2003

Kasnejše poslabšanje zdravstvenega stanja (in s tem povezani izvidi), na katere se je v postopku pred sodišcem skliceval tožnik, so lahko le predmet novega postopka pri tožencu. Sodišce je pri presoji tožencevih odlocb skladno s 30. clenom ZDSS dolžno presojati stanje, kakršno je obstajalo v casu izdaje izpodbijane dokoncne odlocbe toženca.

Sodba nº Psp 210/2002 of Oddelek za socialne spore, May 09, 2003

Ce je upravicenec še vedno zmožen opravljati eno ali vec od aktivnosti, naštetih v 1. odst. 139. clena ZPIZ/99, mu ni mogoce priznati dodatka za pomoc in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, temvec gre lahko le za stanje po 2. odst. 139. clena ZPIZ/99 in s tem za pravico do nižjega dodatka za pomoc in postrežbo.

Sklep nº Pdp 30/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 09, 2003

Tožnik je specificiral obdobje, za katerega zahteva razliko v placi

May 08, 2003

Sodba nº Pdp 111/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 08, 2003

Tožena stranka je v spornem obdobju zakonito za 20% znižala place in sicer v skladu z 62. clenom panožne kolektivne pogodbe za crno in barvasto metalurgijo in livarne ter kovinsko in elektroindustrijo (Ur. l. RS, št. 12/91). Tožnik je izpodbijal le zakonitost postopka znižanja plac za 20% ter nikoli ni navajal prikrajšanja pod 80% nivo in tudi ni predložil dokazil, na podlagi katerih bi prvostopenjsko sodišce odlocalo o prikrajšanju pri placi še po tem temelju. Zato je pritožbeno navedbo v te...

Sodba nº Pdp 1553/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 08, 2003

Delavcem v državnih organih, ki so vojaške osebe, je do novele ZObr iz l. 2002 bilo mogoce izreci le enega od predpisanih disciplinskih ukrepov po ZDDO oz. ZObr. Kumulacija po obeh zakonih, tako po ZDDO (javni opomin, denarna kazen, prenehanje delovnega razmerja) kot po ZObr (odvzem cina, razporeditev na nižjo dolžnost), ni bila mogoca.

Sodba nº Pdp 408/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 08, 2003

Tožena stranka bi morala glede zatrjevanih dejstev ponuditi dokaze najkasneje do konca prvega naroka za glavno obravnavo (286. cl. ZPP), cesar pa ni storila. V postopku na prvi stopnji po vloženem odgovoru na tožbo tožena stranka sodišcu ni predložila nobenih dodatnih vlog niti se ni udeležila naroka obravnave, na katerem je bilo razsojeno, ceprav je bila na narok pravilno vabljena. Zato se v pritožbi uveljavljeno novo dejstvo oz. predloženi novi dokaz, da je tožena stranka tožnici poravnala ...

Sklep nº Pdp 644/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 08, 2003

Pooblašcenec je v imenu tožnikov vložil skupno tožbo zoper toženo stranko zaradi placila odpravnine, zato imajo tožniki v zadevi, v kateri sicer vsak samostojno razpolaga s svojim zahtevkom, položaj navadnih sospornikov. Za presojo priznanja stroškov za njihovo zastopanje po pooblašcenem odvetniku je odlocilno, da so s tožbo uveljavili zahtevke iz naslova iste dejanske in pravne podlage. Zato je pri odmeri stroškov potrebno izhajati iz dolocbe 11. cl. Odvetniške tarife ter priznane stroške za...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners