Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on June 2003

June 20, 2003

Sklep nº Psp 149/2003 of Oddelek za socialne spore, June 20, 2003

Odstop dela tožbe v zvezi z nadomestilom zaradi manjše place na drugem ustreznem delu v pristojno reševanje socialnemu sodišcu še ne pomeni, da so s tem izpolnjeni pogoji za meritorno sojenje oz., da stvarno pristojno socialno sodišce ne bi bilo dolžno preizkušati, ali je sploh izpolnjena procesna predpostavka za izpodbojno tožbo, ki jo je mogoce vložiti le zoper dokoncni upravni akt pristojnega nosilca zavarovanja. Ker je sodišce pravilno ugotovilo, da tožnica ni postopala po 32. clenu ZDSS,...

Sklep nº Psp 157/2003 of Oddelek za socialne spore, June 20, 2003

Dodatek za rekreacijo je pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki po naravi ni identicen oz. ga ni mogoce enaciti z regresom za letni dopust iz delovnega razmerja, za kar je sicer dopustna direktna tožba. Gre za javno pravno dajatev, ko je tožba dopustna le zoper dokoncno odlocbo ZPIZ in torej hkrati za zahtevek v smislu 1. tc. 3. odst. 3. clena ZPP, s katerim stranke ne morejo razpolagati, zato niso bili izpolnjeni pogoji za zamudno sodbo iz 1. odst. 318. clena ZPP.

Sodba nº Psp 307/2002 of Oddelek za socialne spore, June 20, 2003

Upravni organ je s pravnomocno odlocbo odlocil, da tožencu preneha pravica do izplacevanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Zato je tožnik (zavod za zaposlovanje) upravicen do vrnitve zneskov nadomestila, izplacanih tožencu v obdobju, ko, upoštevajoc to odlocbo, ni vec imel pravice do navedenega nadomestila. Poleg tega Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v 2. tc. 32. clena izrecno doloca, da pravica do nadomestila preneha, ce zavarovanec ustanovi podjetje, a...

Sodba nº Psp 141/2002 of Oddelek za socialne spore, June 20, 2003

Ker je Center za socialno delo s pravnomocno odlocbo odlocil, da je toženec dolžan neupraviceno prejeti denarni dodatek vrniti centru po pravnomocnosti te odlocbe, je že zato do vrnitve navedenega zneska s strani toženca upravicen. Toženec tožniku ni sporocil sprememb stanja, konkretno zaposlitve v obdobju prejemanja denarnega dodatka, kar bi bil dolžan storiti po dolocbah 2. odst. 40. clena zakona, zato je dolžna placati tudi zakonite zamudne obresti.

Sodba nº Psp 91/2002 of Oddelek za socialne spore, June 20, 2003

Tožnici je prenehalo delovno razmerje na podlagi sklepa takratnega delodajalca že pred uveljavitvijo ZPPPAI, ki je pricel veljati 12.10.1996, na podlagi katerega je bila dne 20.12.1996 pri njenem delodajalcu ukinjena proizvodnja azbestnocementnih izdelkov. Zato je pravilen zakljucek, da zakon ne ucinkuje za nazaj, saj nima dolocb, ki bi dolocale njegovo uporabo za nazaj in se tudi zaradi tega 7. clen zakona ne more uporabiti samostojno, marvec samo v povezavi z 8. clenom. Ta dolocba ureja pri...

Sodba nº Psp 261/2002 of Oddelek za socialne spore, June 20, 2003

Po dolocbah 316. clena ZPP izda sodišce brez nadaljnjega obravnavanja sodbo, s katero tožbenemu zahtevku ugodi (sodba na podlagi pripoznave), ce tožena stranka do konca glavne obravnave tožbeni zahtevek pripozna. Sodišce takoj po podani izjavi o pripoznavi preneha z ugotavljanjem dejanskega in pravnega stanja v zadevi ter izda ugoditveno sodbo. Tako je v konkretni zadevi postopalo, ko je zakljucilo, da ne gre za zahtevek iz 3. odst. 3. clena ZPP. Sodba na podlagi pripoznave se ne more izpodbi...

June 19, 2003

Sodba nº Pdp 1073/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 19, 2003

Ceprav 1. tc. 7. cl. pogodbe o štipendiranju doloca, da je štipendijo potrebno vrniti, ce štipendist študijskih obveznosti ne opravlja redno in uspešno, je to dolocbo potrebno gledati v povezavi s 3. tc., ki v primeru nevpisa v višji semester oz. letnik doloca obveznost štipenditorja, da doloci naknadni rok, ter izjemo v primeru bolezni oz. drugega opravicenega razloga.

Sodba nº Pdp 457/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 19, 2003

Ce je tožena stranka tožniku placo v dolocenem mesecu izplacala vnaprej, ceprav je vedela, da tega ni dolžna, ob upoštavanju 211. cl. ZOR tega nima pravice zahtevati nazaj, razen ce si je to pravico pridržala.

Sklep nº Pdp 79/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 19, 2003

Kadar delavec vloži zahtevo za varstvo pravic pred pristojnim organom delodajalca in le-ta zahtevo kot prepozno zavrže, mora sodišce vsebinsko presojati zakonitost dokoncne odlocbe delodajalca o zavrženju delavceve zahteve. Tožbeni zahtevek na razveljavitev dokoncne odlocbe o zavrženju delavceve zahteve za varstvo pravic mora zavrniti, ce ugotovi, da je delodajalec zahtevo za varstvo pravic utemeljeno zavrgel kot prepozno.

Sodba nº Pdp 1859/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 19, 2003

Na podlagi 78. cl. ZPol delavci policije obdržijo enake pravice, kot jih je dolocal 91. cl. ZNZ, zato se ob prehodu v policijo kolicnik za dolocitev osnovne place ne sme znižati oziroma prilagoditi novi sistemizaciji.

June 16, 2003

Sodba nº Pdp 1123/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2003

Delavec je zaprosil za letni dopust v trajanju od 12.7. do 30.7. 1999, tožena stranka pa mu je pisno naložila delo do 15.7.1999 o dopustu pa ni odlocila. Iz takšnega ravnanja tožene stranke ne izhaja, da je bilo tožniku prepovedano korišcenje dopusta po 15.7.1999. Delodajalec je dolžan dolocno odgovoriti na delavcevo zahtevo glede korišcenja letnega dopusta. Ce odgovor delodajalca ni dolocen v smislu prepovedi, listine ni mogoce razlagati v škodo delavca. Zmotno je stališce delodajalca, da bi...

June 13, 2003

Sklep nº Psp 347/2002 of Oddelek za socialne spore, June 13, 2003

Ker je sodišce dopustilo zastopanje stranke po odvetniku iz R Hrvaške, za kar ni vzajemnosti, saj Zakon o odvetništvu R Hrvaške ne dopušca, da bi odvetniki tujih držav zastopali stranke pred hrvaškim sodišcem, je prišlo do absolutne bistvene kršitve po 11. tc. 2. odst. 339. clena ZPP.

June 12, 2003

Sklep nº Pdp 1022/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2003

Tožnik ni zahteval od delodajalca, da pisno obvesti sindikat o redni odpovedi iz krivdnega razloga, prav tako pa ni izkazal, da je sindikat odpovedi nasprotoval. V postopku tudi ni izkazal, da bi se obrnil na inšpekcijo za delo, ki bi lahko ukrepala po 3. odst. 227. cl. ZDR. Zato je sodišce prve stopnje utemeljeno zavrnilo predlog za izdajo zacasne odredbe, saj ni pogojev za uporabo instituta zadržanja ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi v skladu s 3. odst. 85. cl. ZDR.

Sklep nº Pdp 87/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2003

Podružnico tujega podjetja, ki je registrirana v sodnem registru R Slovenije in ki opravlja dejavnost na obmocju R Slovenije, se obravnava kot domaco pravno osebo, razen ce zakon ne doloca drugace. V primeru, da je v takšni podružnici zaposlenih manj kot 50 ljudi se upoštevajo dolocbe 2. odst. 25. cl. SKPgd. Na podlagi te dolocbe odloca pri delodajalcu z manj kot 50 zaposlenimi o disciplinski odgovornosti za hujše kršitve delovne obveznosti, za katere se izrece ali lahko izrece ukrep prenehan...

Sklep nº Pdp 1152/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2003

Ce gre za prenehanje delovnega razmerja po volji delavca (1. in 2. tocka 1. odst. 100. clena ZDR), izdaja sklepa v smislu 78. clena ZTPDR ni potrebna.

Sodba nº Pdp 438/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2003

Prvih devet pogodb o zaposlitvi razloga za sklenitev delovnega razmerja za dolocen cas ni vsebovalo. S sklenitvijo sporazuma in pogodbe o prenehanju delovnega razmerja za dolocen cas, ki sta ju stranki podpisali po prenehanju delovnega razmerja, ni sanirana nezakonitost prenehanja delovnega razmerja. Ker se je z njima skušalo prikriti nezakonito sklenjeno delovno razmerje za dolocen cas in nezakonito prenehanje delovnega razmerja, gre za navidezni pravni posel (66. clen ZOR v zvezi z dolocbo ...

Sodba nº in sklep Pdp 430/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2003

Delavec se ne more odpovedati pravici do regresa za letni dopust ustno oziroma le z glasovanjem na zboru delavcev, prav tako pa se tej pravici ne more odpovedati vnaprej. Zato je sklicevanje tožene stranke na ustni dogovor med delavci in upravo neutemeljeno. Tožena stranka bi lahko uspela s svojimi ugovori le v primeru, ce bi predložila poseben pisni dogovor med njo in tožnikom, s katerim bi se ta izrecno, za nazaj (torej po zapadlosti regresa za letni dopust za placilo) temu regresu odpoveda...

Sodba nº Pdp 1086/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2003

Tožnik dokazuje, da bi v skladu s pogodbo o zaposlitvi njegova placa v spornem obdobju morala znašati 3,15 kratnik povprecne bruto place zaposlenega v tekocem mesecu, tožena stranka pa mu je placo obracunavala po kolicniku 2,52. Ravnanje tožene stranke ni pravilno, ceprav je tožniku placo znižala za enak odstotek kot direktorju in ceprav je v pogodbi o zaposlitvi doloceno, da kolicnik znaša do 3,15, kar naj bi pomenilo, da ne gre za fiksno dolocen kolicnik. Tožena stranka bi morala nižjo plac...

Sodba nº Pdp 1009/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2003

Navedbe, da se je tožnik kasneje zaposlil v drugem vzgojnem zavodu in da je bila prvotna odlocba podlaga za placo pri novem delodajalcu, zaradi cesar naj bi mu razlika pripadala tudi za cas zaposlitve pri novem delodajalcu, so pritožbene novote (337. cl. ZPP), ki jih pritožbeno sodišce ne more upoštevati, ker bi tožnik to lahko navajal do konca obravnave pred sodišcem prve stopnje (286. cl. ZPP).

Sodba nº Pdp 55/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2003

Ker iz pogodbe o avtorskem delu izhaja, da je bila ta sklenjena istega dne, ko je avtor že izrocil narocniku avtorsko delo, ni utemeljena navedba narocnika, da delo ni bilo opravljeno kvalitetno, posebej ob dejstvu, da ni predložil nobenega dokazila, ki bi potrjeval njegove navedbe. Prav tako tudi ni logicno, da bi narocnik podpisal pogodbo o avtorskem delu isti dan, ko je bilo delo opravljeno, ce je bilo to opravljeno nekvalitetno.

Sodba nº Pdp 357/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2003

Obresti so obcasne terjatve za katere velja po dolocbi 1. odst. 372. clen ZOR triletni zastaralni rok. Ker je tožnica zahtevala obresti za glavnico (placilo razlike v placi za december 1992 in januar 1993) šele leta 2000, je sodišce zahtevek utemeljeno zavrnilo, saj je terjatev zastarala.

Sodba nº Pdp 732/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 2003

Ce delavec dvomi, ali mu je bilo odobreno korišcenje letnega dopusta oz. ali mu je bila odobrena odsotnost z dela, bi se moral zglasiti na delu in nejasnosti razcistiti. Delodajalcu ni potrebno odgovarjati na pisna obvestila delavcev o izrabi letnega dopusta. Zato je izostanek z dela neupravicen, ce delavec le obvesti delodajalca, da bo koristil letni dopust oz. ce delodajalec na delavcevo prošnjo za izrabo ne odgovori.

June 05, 2003

Sklep nº Pdp 1742/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 05, 2003

1. odst. 31. clena ZST doloca, da se za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov iz zbirke listin, ki ga opravi sodišce na zahtevo stranke, placa od lista izvirnika taksa 30 tock, za vsak nadaljnji izvod prepisa in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen s samim izvirnikom, pa se placa od lista taksa 5 tock. ZST ne loci prepisovanja sodnih spisov oz. spisov iz zbirke listin in fotokopiranja teh spisov. Zato je sodišce pravilno uporabilo 1. odst. tar.št. 31 in fotokopije...

Sklep nº Pdp 2114/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 05, 2003

Na vrocilnici in obvestilih o prispelem pismu ni zaznamka, da naj bi vrocevalec predhodno poizvedel, kdaj in katerem mestu bi lahko našel naslovnika in mu pustil pri kateri od oseb, navedenih v 1. in 2. odst. 140. clena ZPP pisno sporocilo, naj bo dolocen dan in doloceno uro v stanovanju oz. na delovnem mestu, da sprejme sporocilo. To je pogoj za pravilno vrocanje sodbe, ki jo je potrebno vrocati osebno, v skladu s 142. clenom ZPP. Šele Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem post...

Sodba nº Pdp 229/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 05, 2003

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena pred uveljavitvijo Zakona o zaposlovanju tujcev (ZZT) nima mocnejše veljave od ZZT. Zakon ima mocnejši znacaj od pogodbe o zaposlitvi in sta bila njegove dolocbe dolžna upoštevati tako delavec kot delodajalec. Tožniku je zadnje delovno dovoljenje pri toženi stranki poteklo 5.11.1998, zato mu je na podlagi 16. clena ZZT prenehalo delovno razmerje na podlagi samega zakona, izdani sklepi o prenehanju delovnega razmerja pa so deklaratornega znacaja.

Sodba nº Pdp 1447/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 05, 2003

Tožnik je neupraviceno izostal z dela, ker mu zdravniška komisija II. stopnje ni podaljšala bolniškega staleža, za sporno obdobje pa mu delodajalec ni odobril dopusta. Na delo pa se ni vec vrnil. Zato mu je delovno razmerje zakonito prenehalo po 6. tc. 1. odst. 100. clena ZDR.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners