Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on July 2003

July 31, 2003

Sklep nº Pdp 1298/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 31, 2003

Objektivno slabo financno stanje (in s tem objektivno slabe možnosti za izterjavo) samo po sebi tudi ni dolžnikovo aktivno onemogocanje izterjave. Zato predlog za izdajo zacasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve ni utemeljeval le z argumentacijo, da je izkazano zgolj objektivno nevarno stanje, ne pa tudi subjektivno delovanje.

July 24, 2003

Sodba nº Pdp 900/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 24, 2003

V primeru organizacijske enote, v kateri je zaradi prekinitve narocila zunanjega narocnika prenehala potreba po opravljanju vseh del, je šlo za dislocirano enoto, zato je tožena stranka (skladno s 45. clenom branžne kolektivne pogodbe) zakonito ugotavljala presežne delavce zgolj na nivoju te organizacijske enote.

Sodba nº Pdp 1383/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 24, 2003

Vložena ustavna pritožba zoper pravnomocno sodbo o temelju denarnega zahtevka v smislu dolocb 205. in 206. cl. ZPP ni zakoniti razlog za prekinitev postopka v zvezi z odlocanjem o višini denarnih zahtevkov.

Sodba nº in sklep Pdp 963/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 24, 2003

Ob razveljavitvi razporeditvene odlocbe je delavec upravicen do place po obracunski osnovi iz predhodno veljavne pravnomocne razporeditvene odlocbe.

July 18, 2003

Sodba nº Pdp 594/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 18, 2003

Delodajalec je delavcem znižal place v nasprotju s predpisanim postopkom po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo in Kolektivni pogodbi za gostinstvo in turizem, zato je delavec utemeljeno vtoževal razlike iz naslova premalo izplacane place. V kolikor bi delodajalec izplaceval delavcem znižane place v skladu s predpisanim postopkom po navedenih kolektivnih pogodbah, bi bila podana pravna podlaga, da bi se izdani certifikat iz leta 1996 uporabil samo v postopku lastninskega preoblikovanja...

July 17, 2003

Sodba nº Pdp 667/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 17, 2003

Uprava ustanovitelja tožene stranke v casu mandata tožnika ni ugotovila bistvenih nepravilnosti pri vodenju tožene stranke, zato ni bilo dejanske podlage, ki bi tako v subjektivnem kot objektivnem smislu utemeljevala tožnikov predcasni odpoklic s funkcije direktorja in je zato tožnik upravicen do odpravnine v skladu z dolocbo 3. odstavka 449. clena ZGD.

Sklep nº Pdp 877/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 17, 2003

Toženka je odpovedala tožniku delovno razmerje, tožnik pa zoper takšno odlocitev ni vložil nikakršne pisne zahteve ali ugovora, kar pomeni, da ni ravnal v skladu z dolocbo 1. odst. 80. clena ZTPDR. To pa v skladu z dolocbo 2. odst. 83. clena ZTPDR predstavlja procesno predpostavko za vložitev tožbe, katero je v smislu presoje dopustnosti odlocitve o stvari sami moralo upoštevati sodišce prve stopnje.

Sklep nº Pdp 880/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 17, 2003

V kolikor tožnica po priznanem obsegu terjatve ne bi skrcila tožbe, bi sodišce v tem delu zahtevkov zavrglo tožbo in odlocilo o zahtevanih stroških postopka. Vložitev tožbe je bila potrebna, s takšnim procesnim dejanjem pa so na strani tožnice nastali stroški postopka. Zato je odlocitev, da se ti tožnici povrnejo, v celoti materialnopravno pravilna.

Sklep nº Pdp 1138/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 17, 2003

Tožnik novih dokazov ni mogel predložiti že ob vložitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje pred sodišcem prve stopnje, zaradi izrednih razmer v odvetniški pisarni ob nenadni bolezni in hospitalizaciji vodje pisarne. Tožnikov odvetnik je dokaz o tem, da je predlog za nadaljevanje postopka v tej zadevi pomotoma poslal na drugo sodišce, našel šele tekom pritožbenega roka, zato je treba nove dokaze upoštevati.

Sodba nº Pdp 1913/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 17, 2003

Sodelovanje strokovnega sodelavca pri vodenju disciplinske obravnave ne pomeni, da strokovni sodelavec odloca o sami stvari, zaradi cesar kasneje ne bi mogel kot clan senata sodelovati v drugostopenjskem disciplinskem organu. Zato v takem primeru ni podana kršitev po 5. tocki 70. clena ZPP, ki se skladno z 103. clenom ZDR uporablja v postopku odlocanja o varstvu pravic delavcev pri delodajalcu.

Sodba nº Pdp 1416/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 17, 2003

Delavec ima pravico do place po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi tudi po spremembi notranje organzacijske strukture pri delodajalcu, vse do takrat, ko ga delodajalec z dokoncnim sklepom razporedi na delovno mesto po novi sistemizaciji delovnih mest. Sama sprememba sistemizacije še ne pomeni, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati v delu, ki doloca višino place.

Sodba nº Pdp 1743/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 17, 2003

Zastaralni rok za placilo premalo izplacane place ni zacel teci šele z dnem, ko je tožnik zvedel za upravicenje do lastninjenja družbenega premoženja, cemur je bil namenjen certifikat. Razlika neizplacane place do višine kolektivne pogodbe je bila le metodološka osnova za izracun višine upravicenja delavca pri lastninjenju družbenega premoženja. Rok za izpolnitev, to je za izplacilo place, je dolocen s kolektivno pogodbo. S tem dnem je delodajalec prišel v zamudo in tedaj je zacelo teci tudi ...

July 10, 2003

Sodba nº Pdp 1689/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 10, 2003

ZDR v 2. odst. 50. clena res doloca, da delo preko polnega casa lahko traja samo toliko casa, kolikor je to nujno potrebno, vendar najvec 8 ur na teden ali 20 ur na mesec oziroma 180 ur na leto. Delavka nadurnega dela ni opravljala po svoji volji, temvec na podlagi ustne odredbe toženke, ki se ni ozirala na zakonske dolocbe glede trajanja delovnega casa. Ker je tožnica morala opravljati nadurno delo, saj bi v nasprotnem primeru delo izgubila, bi ji moralo sodišce priznati vse ure, ki jih je o...

Sodba nº Pdp 1934/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 10, 2003

Po dolocbi 57. cl. Zakona o podjetjih (ZP) je lahko direktor sklenil delovno razmerje z delavcem s posebnimi pooblastili. Eventualna dolocba statuta delodajalca, po kateri je za sklenitev potrebno soglasje delavskega sveta, ni v skladu z dolocbami ZPod in ne vpliva na veljavnost sklenitve delovnega razmerja.

Sodba nº Pdp 47/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 10, 2003

Prenehanje delovnega razmerja, sklenjenega za dolocen cas, zaradi "trenutnega pomanjkanja narocil" ni zakonito niti po dolocbi 2. odst. 17. cl. ZDR niti po dolocbi 1. odst. 100. cl. ZDR. Ce bi bilo delovno razmerje s tožnico zaradi povecanega obsega dela sklenjeno za obdobje dokler to povecanje traja, bi ji lahko zakonito prenehalo tudi pred potekom 6 mesecev, ce bi tožena stranka izkazala prenehanje povecanega obsega dela.

Sodba nº in sklep Pdp 2135/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 10, 2003

Delavcu, katerega delovno razmerje postane trajno nepotrebno v postopku prisilne poravnave po 51. cl. ZPPSL, preneha delovno razmerje šele z vrocitvijo drugostopenjskega sklepa delodajalca, ce je zoper sklep ugovarjal, in ne že z vrocitvijo prvostopnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja.

Sodba nº Pdp 1652/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 10, 2003

1. Dolocbe o varstvu posebnih kategorij delavcev (36c, 36d. clen ZDR) v postopkih prostovoljne likvidacije ne pridejo v poštev. Kljub podobnosti obeh situacij (prenehanje potreb po vecjem številu delavcev in postopek prostovoljne likvidacije) obstaja med njima pomembna razlika v dejstvu, da pravni subjekt v postopku likvidacije preneha, zato dolocb o prenehanju potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov ni mogoce uporabiti neposredno, temvec le smiselno.

July 07, 2003

Sklep nº Pdp 210/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2003

Sodišce prve stopnje pri odlocanju o pravocasnosti tožbe pravilno ni upoštevalo dolocb Zakona o financnem poslovanju podjetij na podlagi katerih v primeru izbrisa družbe iz sodnega registra po 23. cl. in naslednjih ZFPPod in 394. cl. ZGD odgovarjajo družbeniki za obveznosti družbe še eno leto po objavi izbrisa družbe iz registra. Roke za sodno varstvo pravic delavcev dolocajo delovnopravni predpisi (83. cl. ZTPDR, 105. cl. ZDR) in se pravocasnost vložitve tožbe kot zahteve za sodno varstvo pr...

July 04, 2003

Sklep nº Pdp 843/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 04, 2003

V opominu za placilo sodne takse je izrecno zapisano, da mora tožeca stanka v 15 dneh placati takso za tožbo in opomin ter v navedenem roku sodišcu predložiti tudi dokazilo o placilu takse, sicer se bo tožba štela za umaknjeno. Ker je tožeca stranka potrdilo predložila šele skupaj s pritožbo zoper izpodbijani sklep, ga je predložila prepozno in je sodišce prve stopnje utemeljeno tožbo štelo za umaknjeno.

Sodba nº Pdp 953/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 04, 2003

Ce stranka sodišca ne obvesti o imenovanju pooblašcenca, ni kršeno nacelo kontradiktornosti, ce mu sodišce ni vrocalo pisanj in ga vabilo na naroke. Zato je sodišce pravilno pisanja in vabila vrocalo neposredno stranki.

July 03, 2003

Sklep nº Pdp 2143/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 2003

Tudi ce delodajalec pisno ne odredi dela preko polnega delovnega casa, je delavec upravicen do placila nadur, ki jih je moral opraviti, s tem, da se dodatek za delo preko polnega casa, kot ga doloca kolektivna pogodba, lahko upošteva le pri takšnem številu nadur, kot jih omejuje dolocba 24. clena ZTPDR (8 ur tedensko oz. 20 ur mesecno). Za preostale ure pa delavcu pripada placilo brez dodatka za delo preko polnega delovnega casa po KP.

Sodba nº Pdp 1196/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 2003

1. Dolocbe 274. cl. ZGD ne dajejo podlage za zakljucek, da bi nadzorni svet lahko prevzel odlocanje v zvezi z vodenjem gospodarske družbe, kamor sodijo tudi disciplinski postopki, saj je to v pristojnosti uprave d.d.. Delovnopravna in korporacijska zakonodaja (ZDR, ZTPDR ter ZGD) med seboj nista bili povsem usklajeni, zato bi lahko bil v predhodnem obdobju kot pristojni organ za odlocanje o ugovoru v disciplinskem postopku dolocen nadzorni svet. Ker statut d.d. nadzornemu svetu ni dal te pris...

Sklep nº Pdp 534/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 2003

Tožena stranka tožniku ni izdala niti vrocila kakršnegakoli sklepa o njegovi novi placi oz. o razporeditvi na drugo delovno mesto, s samim sprejemom in uveljavitvijo splošnih aktov tožene stranke pa se niso spremenile tožnikove pravice. Pogodba o zaposlitvi lahko doloca le vec pravic, kot jih dolocajo splošni akti delodajalca. V tem primeru ne velja pravilo, da mora biti individualni akt v skladu s splošnim aktom, temvec pravilo, da individualni akt lahko doloca vec pravic kot splošni akt.

Sklep nº Pdp 248/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 2003

V obracunsko osnovo za izracun odpravnine po 3. odstavku 36f. clena ZDR je na zahtevo delavca potrebno upoštevati zneske izplacil iz naslova place, do katerih je bil delavec v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja upravicen (in sicer zneske plac na delovnem mestu, na katerega je bil delavec formalno razporejen oz. zneske nadomestila place za cas cakanja na drugo ustrezno delo, ki ga je delavec prejemal po odlocbi ZPIZ).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners