Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on August 2003

August 29, 2003

Sklep nº Pdp 305/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 29, 2003

Delavec je upravicen do place na novem delovnem mestu samo od dokoncnosti sklepa o razporeditvi dalje, ne pa tudi za obdobje pred tem, to je za cas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, ko mu gre placa oz. ustrezna razlika do višine iz prejšnjega delovnega mesta, ne glede na to, da je bilo to delovno mesto v casu do reintegracije ukinjeno.

August 22, 2003

Sklep nº Pdp 1307/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 22, 2003

Pri ugotavljanju nedoseganja pricakovanih rezultatov dela v smislu 2. alinee 1. odstavka 88. clena ZDR/2002, se lahko pri ugotavljanju uspešnosti dela vodje službe upošteva daljše casovno obdobje. Zato ni kršena dolocba 5. odstavka 88. clena ZDR (30-dnevni prekluzivni rok za podajo odpovedi), ceprav je tožena stranka za poslovne rezultate prejšnjega leta vedela že v zacetku tekocega leta. Ker je bil postopek redne odpovedi iz razloga nesposobnosti izpeljan skladno z zakonom, terjatev tožnice ...

August 21, 2003

Sklep nº Pdp 1306/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 21, 2003

Ker tožena stranka ni postopala skladno z dolocbami ZDR/2002 o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov oz. izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in tudi ni upoštevala zahteve tožnika, da se o postopku obvesti sindikat, je tožnikova terjatev verjetno izkazana. Zgolj dejstvo, da bo lahko delavec - tožnik poplacan v primeru ugodno rešenega spora, pa ne more zadostovati za dokazni zakljucek, da niso izpolnjeni pogoji po 2. odst. 272. clena ZIZ za izdajo zacasne odredbe.

August 14, 2003

Sklep nº Pdp 1305/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 14, 2003

Pogodba o zaposlitvi je ob vložitvi predloga za izdajo zacasne odredbe že prenehala in tako ni bilo vec mogoce zadržati njenega ucinkovanja. V takšnem primeru zacasna odredba, s katero se zadrži ucinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi, ne pride v poštev, možne pa so druge zacasne odredbe, dolocene v Zakonu o izvršbi in zavarovanju za zavarovanje nedenarne terjatve (273. cl. ZIZ).

Sodba nº Pdp 1140/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 14, 2003

Opis dejanja, ki naj bi predstavljalo disciplinsko kršitev, mora vsebovati vse znake, ki jih doloca kolektivna pogodba oz. splošni akt delodajalca za posamezno disciplinsko kršitev, dolocen pa mora biti tudi cas storitve te kršitve. Delavceva odgovornost se ugotavlja na podlagi v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka opisanega konkretnega dejanja, ne pa na podlagi nedolocenega opisa ravnanj ali zgolj citiranih pravnih predpisov.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners