Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on September 2003

September 30, 2003

Sklep nº Pdp 1575/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 30, 2003

Postopek redne odpovedi s ponudbo nove pogodbe ni skladen z dolocbami 90. in 88. cl. ZDR, pri cemer je bistveno: - da tožena stranka ni izkazala poslovnega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi v smislu 1. alinee 1. odstavka 88. clena ZDR (prenehanje potreb po opravljanju dolocenega dela zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca) in - da tožniku ni istocasno z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ponu...

September 25, 2003

Sklep nº Pdp 1495/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 2003

Sindikat, ki nasprotuje odpovedi, mora svoje nasprotovanje (obligatorno) pisno obrazložiti, saj je obrazloženo pisno nasprotovanje pogoj, da nastane zadržanje ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 1543/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 2003

Nezakonitost razveljavitve individualne pogodbe o zaposlitvi in prenehanja delovnega razmerja ni verjetno izkazana, ker iz ugotovljenega dejanskega stanja ne izhaja, da gre pri tožnikovi premestitvi iz enega na drugo delovišce za razporeditev na drugo delovno mesto. Tožnik zaenkrat ni izkazal, da bi moral na osnovi premestitve opravljati druga dela in naloge, kot je doloceno v individualni pogodbi o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 1152/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 2003

Delavcu bi šla odškodnina iz naslova dogovorjene konkurencne klavzule le, ce bi mu tožena stranka odrekla soglasje v zvezi z bodoco zaposlitvijo, ker bi njegovo delo opredelila kot konkurencno.

Sklep nº Pdp 475/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 2003

Pri ugotavljanju razloga za obnovo postopka iz 3. tc. 1. odst. 394. cl. ZPP ni pomembno, ali je tožena stranka sama zakrivila stanje, da se ji je tožba osebno vrocala na naslov, na katerem že dalj casa ne prebiva vec. Odlocilnega pomena je le ugotovitev, da je bila toženi stranki zaradi njene odsotnosti z naslova, kamor ji je sodišce vrocalo tožbo (pri cemer je ta odsotnost trajala nepretrgoma vec kot 3 mesece), tožba vrocena po 141. cl. ZPP.

Sodba nº Pdp 1630/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 2003

Delavec ima pravico do place glede na dejansko opravljenje dela, ceprav delovno mesto, na katerega je razporejen (in na katerem opravlja delo), ni sistemizirano.

Sodba nº Pdp 1621/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 2003

Ker se tožnica po dokoncnosti sklepa o razporeditvi ni javila na delo k novemu delodajalcu, je le-ta ni bil dolžan v nedogled cakati, da se bo odlocila za morebitno zaposlitev pri njemu, prav tako pa ji do takrat tudi ni bil dolžan pošiljati pogodbe o zaposlitvi v podpis, ker se tožnica ni zglasila pri njemu in izrazila volje, da želi delati pri njemu.

September 19, 2003

Sklep nº Pdp 623/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 19, 2003

Delavec izostane iz dela iz upravicenih razlogov, ce mu zdravstveno stanje ne dovoljuje prisotnosti na delu, oz. ce je izostal z dela v dobri veri, da ima odobren bolniški stalež. Za odlocitev o upravicenosti odsotnosti z dela je zato bistvena ugotovitev, ali je tožnica vedela, da za obdobje po 12.2.1999 nima vec odobrenega bolniškega staleža oziroma ali je bila v tem casu sploh zdravstveno sposobna svoje delo opravljati.

September 17, 2003

Sklep nº Pdp 1424/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 2003

Sam postopek prisilne poravnave, v katerem je tožena stranka, ne pomeni onemogocanja oz. precejšnje otežitve uveljavitve terjatve.

Sodba nº in sklep Pdp 1347/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 2003

O tožnikovi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in prenehanju delovnega razmerja pri toženi stranki še ni bilo pravnomocno odloceno, torej ni ne dejanske ne pravne podlage za odlocitev o tožbenem zahtevku za placilo pogodbene kazni, zato je potrebno tožbo s takšnim zahtevkom zavreci.

September 12, 2003

Sklep nº Pdp 1423/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2003

Opustitev vabila na zagovor pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ne pomeni nujno tudi nezakonitosti same odpovedi (ne predstavlja absolutne bistvene kršitve dolocb postopka), temvec so posledice te opustitve odvisne od tega, ali so obstajale okolišcine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupraviceno pricakovati, da delavcu omogoci zagovor, zato ni mogoce šteti, da je tožnik izkazal verjetnost obstoja svoje terjatve. Zgolj na podlagi pavšalne navedbe tožnika, da je tožena stranka pogodbo o ...

Sklep nº Pdp 1422/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2003

Tudi pri izdaji zacasne odredbe po 3. odst. 85. cl. ZDR mora tožnik verjetno izkazati predpostavke, ki jih doloca 272. cl. ZIZ za zavarovanje nedenarne terjatve, saj navedena zacasna odredba predstavlja le posebno vrsto zacasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve.

Sodba nº in sklep Pdp 1203/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2003

Redna odpoved iz poslovnega razloga je nezakonita, ker: - delodajalec delavca ni pisno obvestil o nameravani odpovedi, - v odpovedi niso navedeni resni in utemeljeni razlogi, ki bi onemogocali nadaljevanje delovnega razmerja, - ker obstajajo potrebe po opravljanju del, za katere se zahteva srednja ekonomska izobrazba, tožena stranka pa ni obrazložila, kako je preverila možnost zaposlitve tožnice na drugih delih.

September 11, 2003

Sklep nº Pdp 1381/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 11, 2003

V kolikor sodišce prve stopnje v casu odlocanja o predlogu za izdajo zacasne odredbe ni razpolagalo s podatkom, da je bila tožnica po izteku odpovednega roka zacasno nezmožna za delo zaradi bolezni (tožnica je to navajala šele v pritožbenem postopku), ni sprejemljiv ocitek pritožbe, da je sodišce zmotno zavrnilo predlog. Dejstvo upravicene odsotnosti z dela zaradi bolezni po vsebini še ne predstavlja pravnega varstva pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, temvec ima za pos...

Sklep nº Pdp 1239/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 11, 2003

Ceprav iz fotokopije placilnega naloga, ki ga je tožnik predložil v dopolnjeni vlogi, ni natacno razvidno, da je poravnal takso za tožbo, je z naknadno predloženim potrdilom o izvedeni bancni transakciji, ki vsebuje identicen znesek takse in žiro racun namembnika, kot je razviden iz placilnega naloga, dokazano, da je poravnal predpisano takso. Zato je sodišce zmotno štelo tožbo za umaknjeno.

September 03, 2003

Sklep nº Pdp 1343/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 03, 2003

Ker so bili v sklepu o izdaji zacasne odredbe, s katero je bil odrejen rubež denarnih sredstev delodajalca, navedeni bruto zneski nadomestila place, to ni zadostovalo za izvršbo z rubežem denarnih sredstev, saj je sodišce naložilo neto izplacilo. Zato je tožnica predlagala izdajo sklepa, s katerim se odredi izvršitev pravnomocnega sklepa v neto zneskih, kar pa ne pomeni izdaje nove zacasne odredbe, ampak le preracun bruto zneskov v neto zneske nadomestila place.

Sklep nº Pdp 952/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 03, 2003

Stroški, povezani z odsotnostjo iz pisarne, ter stroški potovanja pooblašcenca na sodišce, so bili nepotrebni, saj bi si tožnica, ki stalno živi v bližini kraja, kjer je sedež sodišca, lahko izbrala koga od pooblašcencev iz tega kraja (po spisku Odvetniške zbornice gre za 7 odvetnikov) in ne iz kraja, ki je od sedeža sodišca oddaljen 90 km.

Sklep nº Pdp 855/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 03, 2003

Tožena stranka, ki je pravna oseba, je dolžna organizirati svoje poslovanje tako, da doloci osebo za sprejem poštnih pošiljk. Ce tega ne stori in ji delavec poskuša dvakrat pravilno (s priporoceno pošiljko) vrociti ugovor zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja (prvic na poslovni naslov, drugic na sedež tožene stranke), zacne teci 30-dnevni rok za odlocitev delodajalca iz 1. odstavka 83. clena ZDR z dnem, ko je delavec seznanjen, da tudi druga pošiljka (naslovljena na sedež delodajalca) n...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners