Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 2004

January 29, 2004

Sklep nº Pdp 1910/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 29, 2004

1. Sodišce prve stopnje mora pri odlocanju o izdaji zamudne sodbe presoditi, ali izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v tožbi in svojo odlocitev obrazložiti tako, da bo iz nje razvidno, katero materialno pravo je uporabilo.

Sodba nº Pdp 1939/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 29, 2004

Bistveno razlikovanje med 79. in 94. cl. ZDR je v tem, kaj je predmet in vsebina sporazuma oz. dogovora med delavcem in delodajalcem - ce je predmet dogovora prenehanje pogodbe o zaposlitvi, gre za sporazumno razveljavitev po 79. cl. ZDR, ce je predmet le skrajšanje odpovednega roka, pri cemer dogovor sam ne predstavlja podlage za prenehanje pogodbe o zaposlitvi, pa gre za dogovor po 94. cl. ZDR.

Sodba nº Pdp 1448/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 29, 2004

Glede na to, da so kolektivne pogodbe pri osnovi za dolocanje plac še vedno izhajale iz podatkov povprecne place v gospodarstvu Republike Slovenije, le-teh pa Statisticni urad Republike Slovenije od dne 1.1.1997 dalje ne ugotavlja vec, se je s sprejetim Zakonom o zacasni dolocitvi osnove za dolocanje plac in drugih prejemkov iz delovnega razmerja sprejela zacasna rešitev za prehodno obdobje, ki naj bi v casu do ustrezne spremembe kolektivnih pogodb zagotovila novo osnovo za dolocanje teh prav...

Sklep nº in sodba Pdp 1809/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 29, 2004

V primeru prenehanja obratovalnice delovno razmerje delavcem v obratovalnici ne preneha po zakonu (kot npr. v primeru stecaja gospodarske družbe). Obrtnik po lastni presoji lahko odjavi obratovalnico, ce pa želi, da delavcu preneha delovno razmerje, mu ga mora odpovedati. Pogodba o zaposlitvi med delavcem in obrtnikom je pogodba med dvema fizicnima osebama, zato odjava obratovalnice nima neposrednih ucinkov na delavca.

January 23, 2004

Sodba nº Pdp 2042/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2004

1. Postopek odpovedi pogodb o zaposlitvi v primeru potrjene prisilne poravnave poteka po novem ZDR, ce je bil po njegovi uveljavitvi (to je v l. 2003) sprejet nacrt financne reorganizacije s programom prenehanja delovnega razmerja delavcem ter potrjena prisilna poravnava, ceprav je tožena stranka podala predlog za zacetek postopka prisilne poravnave v letu 2002.

Sodba nº Pdp 2044/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2004

Tožnik uživa posebno varstvo pred redno odpovedjo iz poslovnega razloga zaradi prisilne poravnave kot clan sveta delavcev v skladu s 113. cl. ZDR. V tožnikovem primeru ni šlo za odklonitev ponujene ustrezne zaposlitve. Tožniku je tožena stranka ponudila zaposlitev pri drugi družbi le za dolocen cas, taka zaposlitev pa pomeni bistveno poslabšanje tožnikovega delovnopravnega položaja. Ker tožniku ni bila ponujena zaposlitev pri drugem delodajalcu za nedolocen cas, ne gre za ponudbo ustrezne zap...

Sodba nº Pdp 135/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2004

Tudi kadar gre za prerazporeditev zaradi sprememb sistemizacije, je treba upoštevati dolocbe 80. cl. ZTPDR ter 106. cl. ZDR. Ugovor zadrži izvršitev odlocbe do izdaje dokoncne odlocbe v organizaciji oz. pri delodajalcu, razen v primerih, ki jih doloca zakon. Med primeri, v katerih ugovor ne zadrži izvršitve sklepa, ki jih doloca 2. odst. 106. cl. ZDR, je le zacasna razporeditev delavca na drugo delovno mesto, ce gre za nujne primere. Ce gre za trajno razporeditev delavca na drugo delovno mest...

January 22, 2004

Sklep nº Pdp 50/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 2004

Tožena stranka je postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi vodila povsem v skladu z dolocbami ZDR, saj je tožnico skladno z 2. odst. 83. cl. ZDR pred odpovedjo pogodbe pozvala na zagovor in na njeno zahtevo tudi obvestila sindikat tožene stranke, ki odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni nasprotoval.

Sklep nº Pdp 51/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 2004

Ni podana samovolja in tudi ne še verjetnost obstoja terjatve, ce tožena stranka ni pisno obvestila delavca o nameravani redni odpovedi iz poslovnega razloga. Takšna opustitev gotovo pomeni kršitev dolocb prava, ne pa nujno absolutne bistvene kršitve dolocb materialnega prava.

Sklep nº Pdp 1839/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 2004

Sodišce nima podlage, da samo ugotavlja delavcevo psihicno stanje za cas od ponudbe do podpisa pogodbe o zaposlitvi, posebno glede okolišcin dojemanja dejanskega stanja zadeve. Delavec je že v tožbi predlagal zaslišanje osebne zdravnice in izvedenca psihiatricne stroke, ki bi pojasnila njegove težave v casu podpisovanja pogodbe in se opredelila do vprašanja prave volje na njegovi strani. Sodišce ne razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, da bi samo in zgolj s podatki zdravniških izvidov oce...

Sodba nº Pdp 1750/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 2004

ZDR in kolektivna pogodba ne dolocata, da delavcem preneha delovno razmerje šele s prenehanjem poslovanja samostojnega podjetnika. Zasebni delodajalec lahko pisno odpove delavcem delovno razmerje, ce se je zacel postopek za prenehanje dejavnosti zasebnega delodajalca (76. cl. ZGD), pri cemer pa mora upoštevati odpovedni rok, ki ga doloca kolektivna pogodba.

January 20, 2004

Sklep nº Pdp 351/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 20, 2004

Realizacije oz. izvršitve dokoncne in pravnomocne upravne odlocbe (glede priznanja beneficirane delovne dobe gasilcev, o cemer je bila že izdana pozitivna odlocba ZPIZ) ni mogoce zahtevati s tožbo v individualnem delovnem sporu pred delovnim sodišcem, temvec se izvršljiva upravna odlocba izvrši v skladu s pravili upravnega postopka. Sodišce prve stopnje je bistveno kršilo dolocbe pravdnega postopka, ker je odlocalo o zahtevku v sporu, ki ne spada v sodno, temvec v upravno pristojnost.

January 16, 2004

Sodba nº Pdp 8/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 2004

Kadar je delo delavca v proizvodnji sestavljeno iz normiranega in nenormiranega dela, je potrebno upoštevati rezultate dela obeh vrst dela skupaj, ne le efektivnih ur, ko delavec dela na normiranih delih. Šteje se, da pricakovani rezultati dela niso doseženi, ce je delavec na normiranih delih dosegal bistveno nižje rezultate od pricakovanih, ceprav so bili rezultati delavca na nenormiranih delih ustrezni.

January 15, 2004

Sodba nº Pdp 1440/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 15, 2004

Delodajalec mora delavcu v skladu s SKPgd obracunati in izplacati nadomestilo place za delo ob praznikih ob vsakokratnem izplacilu place. Eventuelne drugacne prakse ali pravil delodajalca sodišce ne sme upoštevati.

Sodba nº Pdp 746/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 15, 2004

Tožnik je z izjavo o pripoznavi dolga v imenu tožene stranke priznal terjatev nasproti upniku, ki svoje terjatve v postopku prisilne poravnave ni prijavil v roku iz 43. clena ZPPSL. S takšnim ravnanjem (ki predstavlja hujšo kršitev delovnih obveznosti, ker zanj ni bil pooblašcen) pa toženi stranki ni povzrocil vecje škode (v višini pripoznanih zneskov), saj placilo dolga predstavlja za toženo stranko obveznost, ne pa škode. Zato tožena stranka ni izkazala kvalifikatorne okolišcine - vecje ško...

January 13, 2004

Sklep nº in sodba Pdp 1640/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2004

Toženec, ki v sporu ni uspel, je dolžan stroške, odmerjene v

January 12, 2004

Sklep nº Pdp 2035/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 12, 2004

15 dnevni rok, dolocen v 2. odst. 110. cl. ZDR, je materialnopravni rok prekluzivne narave in zacne teci od seznanitve z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved.

January 08, 2004

Sklep nº Pdp 1/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 08, 2004

Že v predlogu za izdajo zacasne odredbe mora njen predlagatelj navesti dejstva o verjetnem obstoju predpostavk, ki jih doloca 2. odst. 272. cl. ZIZ, saj sodišce brez navedb o dejstvih ne more in ne sme samo sklepati o njihovem obstoju. Predlog za izdajo zacasne odredbe brez konkretnejših dejstev o teh predpostavkah je nesklepcen, zaradi cesar ga je sodišce prve stopnje utemeljeno zavrnilo.

Sklep nº Pdp 1738/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 08, 2004

Roke za odpoved pogodbe o zaposlitvi je uvedel šele novi ZDR, ki je zacel veljati 1.1.2003, zaradi cesar zacetek teka tako subjektivnega kot objektivnega roka ni mogoce prenašati v cas pred 1.1.2003. Za presojo zacetka teka rokov ni odlocilnega pomena, ali je bila tožena stranka v letu 2002 seznanjena z dejstvom nepotrebnosti tožnikovega dela, temvec je odlocilnega pomena, kdaj je bila tožena stranka z navedenim razlogom seznanjena v letu 2003.

Sklep nº Pdp 1865/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 08, 2004

Pogoji za izdajo zamudne sodbe niso izpolnjeni, ce iz tožbe ne izhaja, katera tožena stranka je odgovorna za izpolnitev obveznosti (tožena stranka kot samostojni podjetnik oz. tožena stranka kot fizicna oseba). Tožnico je v takem primeru potrebno pozvati, da dopolni oz. popravi svojo tožbo in šele nato nadaljevati s postopkom vrocanja tožbe toženi stranki.

Sodba nº Pdp 1745/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 08, 2004

Zakon o financnem poslovanju podjetij ne omejuje izplacila plac do zajamcene place, temvec opredeljuje financno poslovanje podjetij in ukrepe ob nastopu nelikvidnosti oz. prezadolženosti. Nesolventnost pravnih oseb ne vpliva na obstoj in višino terjatve iz naslova premalo izplacanih plac po kolektivni pogodbi, zato ima delavec pravico zahtevati premalo izplacano placo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners