Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 2004

October 29, 2004

Sklep nº Pdp 1538/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 29, 2004

Delodajalec ne ravna samovoljno, ce delavca pozove nazaj na delo po izteku roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti (ki izhaja iz pravnomocne sodbe) in mu ponudi v podpis pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, ki po oceni delavca ni ustrezno. Odlocanje o ustreznosti ponujene zaposlitve je stvar odlocanja o tožbenem zahtevku, ne pa predmet zacasne odredbe.

Sodba nº in sklep Pdp 1149/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 29, 2004

Ce stranka tožbo glede dela tožbenega zahtevka umakne, kasneje pa umik preklice in znova postavi (že umaknjeni) zahtevek, je potrebno šteti, da je zastaranje pretrgano šele s postavitvijo novega zahtevka. Zastaranje ni pretrgano z vložitvijo tožbe, ce tožnik tožbo umakne.

October 28, 2004

Sodba nº Pdp 1293/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2004

Podlaga za ugotovitev, kateremu delavcu preneha delo zaradi zmanjšanega obsega delavcev, je bil program reševanja presežnih delavcev, sprejet decembra 2002. Zakonitost postopka prenehanja delovnega razmerja delavcu se zato presoja po dolocilih ZDR(1990) in SKPgd. Dejstvo, da je delodajalec delavki izdal individualni sklep o prenehanju delovnega razmerja v januarju 2003 (ko je že veljal novi ZDR), ne pomeni, da je bil delodajalec dolžan izvesti postopke prenehanja delovnega razmerja po novem ZDR.

Sodba nº in sklep Pdp 447/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2004

Ce je prišlo do prenehanja pogodbe o zaposlitvi in nato do ponovne zaposlitve delavca pri istem delodajalcu (enkrat ali veckrat), je pri zadnji odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti potrebno odpovedni rok in odpravnino dolociti le glede na zadnjo delovno dobo pri istem delodajalcu.

Sklep nº Pdp 1533/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2004

Zgolj dejstvo, da je delavka v bolniškem staležu, še ne pomeni, da se ni sposobna udeležiti zagovora pri delodajalcu (v zvezi s postopkom izredne odpovedi). Delavka je takoj, ko je delodajalec izvedel za ocitane kršitve, nastopila bolniški stalež. Niti v postopku pred delodajalcem niti v tožbi in v predlogu za zacasno odredbo delavka ni pojasnila svojega zdravstvenega stanja, iz katerega bi sodišce lahko sklepalo, da je bila dejansko nesposobna priti na zagovor. Obravnave pri delodajalcu se j...

Sodba nº Pdp 1314/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2004

V primeru, ko nad delodajalcem ni izvedena sodna likvidacija, temvec je postopek likvidacije zacet na podlagi odlocbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, delavcem ne preneha delovno razmerje ex lege z dnem uvedbe postopka likvidacije, temvec mora delodajalec oziroma agencija delavcem izdati sklepe o prenehanju delovnega razmerja, upoštevajoc dolocbe 75., 76. in 78. clena ZTPDR ter 100. clena ZDR(1990).

Sodba nº Pdp 1132/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2004

Pri odmeri višine odpravnine po starem ZDR/90 je potrebno upoštevati celotno delovno dobo delavca pri delodajalcu, ne glede na dejstvo, da je bila delovna doba zaradi zaposlitve pri drugih delodajalcih prekinjena.

Sklep nº Pdp 1523/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2004

1. Delodajalec ne more z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi prekiniti izvrševanja pravnomocne zacasne odredbe iz drugega individualnega delovnega spora. Zacasno odredbo izda sodišce in jo lahko tudi razveljavi le sodišce - na predlog stranke.

Sklep nº Pdp 1451/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2004

Tožnik zatrjuje da izpolnjuje vse pogoje za imenovanje ravnatelja ter

October 22, 2004

Sklep nº Pdp 22/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 22, 2004

Delodajalec ravna pravilno in v skladu z dolocbo 2. in 3. odst. 87. cl. ZDR, ce za vrocanje pisanj v zvezi z redno odpovedjo pooblasti sodnega izvršitelja, ceprav ni predhodno poskusil vrocati pisanj po pošti ali na drug nacin.

Sodba nº in sklep Pdp 647/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 22, 2004

Toženka - zavarovalna zastopnica za trženje osebnih zavarovanj, bi morala delodajalcu vrniti akvizicijsko provizijo zaradi storniranih zavarovanj le v primeru, ce bi ji bila provizija izplacana kot dodatna stimulacija, ne pa v primeru, ko je ta sestavljala osnovno placo. Storno zavarovanje namrec ni posledica slabega dela toženke, saj je toženka dosegla 100 % plan dela.

October 21, 2004

Sklep nº Pdp 1496/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 2004

Terjatev za razveljavitev izredne odpovedi ni verjetno izkazana, ce delodajalec delavca ni pisno obvestil o nameravani redni odpovedi iz poslovnega razloga.

Sklep nº Pdp 905/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 2004

Ce je izrek sodbe v nasprotju z odlocitvijo, ki izhaja iz posvetovalnega zapisnika, predstavlja to absolutno bistveno kršitev dolocb postopka, ki ima za posledico razveljavitev sodbe v celoti.

October 11, 2004

Sklep nº R 27/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2004

Po dolocbi 1. tocke 1. odstavka 5. clena ZDSS je socialno sodišce

Sklep nº R 36/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2004

Spor o zacasni nezmožnosti za delo je socialni spor, saj gre

October 08, 2004

Sklep nº Pdp 1280/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2004

Tožnica nima pravnega interesa za pritožbo zoper delno sodbo na podlagi pripoznave, saj ji je bilo v celoti dosojeno tisto, kar je zahtevala v 1. in 2. tc. tožbenega zahtevka, v preostalem delu tožbenega zahtevka pa še ni bilo odloceno. Izpodbijana delna sodba na podlagi pripoznave tako nima dela, ki bi bil za tožnico neugoden. Zmotno je stališce tožnice, da bi tožena stranka morala tožbeni zahtevek pripoznati v celoti. Možna je tudi delna pripoznava in zato tudi delna sodba na podlagi pripoz...

Sklep nº Pdp 1447/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2004

Sodišce mora po izbrisu tožece stranke iz sodnega registra postopek prekiniti ter ga (po prejemu izjave ustanovitelja, da prevzema postopek) nadaljevati z ustanoviteljem tožece stranke. Ustanovitelj tožece stranke je glede premoženja, ki je ostalo po izbrisu (v katerega sodijo tudi terjatve tožece stranke), po zakonu pravni naslednik tožece stranke.

October 07, 2004

Sodba nº Pdp 1279/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2004

Potrdilo o udeležbi na seminarju ne predstavlja potrdila, ki bi dokazovalo aktivno znanje tujega jezika. Znanje tujega jezika se lahko izkazuje le s potrdilom ustanove, verificirane za ucenje tujih jezikov.

Sodba nº Pdp 1158/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2004

Ker je pritožbeno sodišce izpodbijano sodbo razveljavilo še

Sodba nº Pdp 1993/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2004

Tožena stranka je dokazala, da je bil razlog za odpoved pogodbe o

October 02, 2004

Sodba nº Pdp 38/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 02, 2004

1. Tožena stranka je tožnici izdala sklep o prenehanju delovnega

October 01, 2004

Sklep nº Pdp 1457/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 01, 2004

Ce je tožeca stranka izpolnila svojo obveznost na podlagi sodbe na podlagi pripoznave, ta sodba pa ni prenehala obstajati (bodisi z razveljavitvijo oz. spremembo le-te), ni nastala obveznost tožene stranke do vrnitve vtoževanih zneskov, ker ni odpadla pravna podlaga za placilo navedenih zneskov.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners