Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on November 2004

November 26, 2004

Sodba nº Pdp 1735/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 26, 2004

ZDR ne nudi posebne zašcite pred odpovedjo delavcem, ki sicer imajo zdravstvene težave, pa nimajo statusa invalida in tudi niso zaradi zdravstvene nezmožnosti za delo z dela odsotni.

November 25, 2004

Sklep nº Pdp 1037/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 25, 2004

Le pomanjkanje pisnega obvestila o nameravani redni odpovedi iz poslovnega razloga (3. odst. 83. cl. ZDR) ne predstavlja takšne pomanjkljivosti v postopku redne odpovedi iz poslovnega razloga, da bi bila že zaradi tega tudi sama odpoved nezakonita. Zakon takšnega sklepanja ne omogoca, upoštevajoc tudi 85. cl. ZDR, iz katerega izhaja, da tudi morebitno utemeljeno in obrazloženo pisno nasprotovanje sindikata redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ne more biti podlaga za zadrž...

Sodba nº Pdp 440/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 25, 2004

Ce pride do izbrisa družbe iz sodnega registra po smrti edinega družbenika in ustanovitelja, dedici družbenika odgovarjajo za dolgove družbe.

Sodba nº Pdp 982/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 25, 2004

Cas zacasne razporeditve sicer lahko presega 6 mesecev (dokler ni

November 22, 2004

Sklep nº Pdp 1667/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 22, 2004

Ce inšpektor za delo zadrži ucinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi, delavec pa v sodnem postopku predlaga izdajo zacasne odredbe za zadržanje ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi, sodišce presoja, ali so izpolnjeni pogoji za zacasno odredbo, doloceni v ZIZ oz. ZDSS. Delovno sodišce ni pristojno za presojo odlocitve inšpektorja za delo o zadržanju ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Odlocbe inšpektorja za delo se presojajo v upravnem postopku in kasneje v upravnem sporu.

November 19, 2004

Sodba nº Pdp 731/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 2004

Tožniki - delavci, ki v individualnem delovnem sporu vtožujejo razliko v placi, so kot navadni sosporniki samostojne stranke, zato vsak tožnik - taksni zavezanec placa takso za svoj tožbeni zahtevek.

November 18, 2004

Sklep nº Pdp 1633/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 18, 2004

Sindikat lahko nasprotuje odpovedi, ce meni, da zanjo ni utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil izveden v skladu z ZDR. Svoje nasprotovanje mora pisno obrazložiti. Ce sindikat ustno nasprotuje odpovedi oz. predloži nepodpisano pisno mnenje, se šteje, da sindikat ni nasprotoval odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 638/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 18, 2004

Tožena stranka ni bila upravicena odlocati o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev hcerinskih podjetij. Tako tožena stranka ni bila pristojna za odlocanje o prenehanju delovnega razmerja delavcem drugih družb.

November 15, 2004

Sklep nº Pdp 1325/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 15, 2004

102a. cl. ZDR je procesna dolocba, ki delavca šciti pred izgubo pravice do uveljavljanja sodnega varstva zaradi napacnega pravnega pouka, ko gre za prenehanje delovnega razmerja oz. izgubo zaposlitve. Te dolocbe ni moc razširiti z analogijo na druge vrste delodajalcevih odlocitev, kot npr. na odlocbo o razporeditvi, saj analogija v procesnem pravu ni dopustna.

November 11, 2004

Sodba nº Pdp 1554/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 11, 2004

Ce upnik svoje terjatve v postopku prisilne poravnave ne prijavi, zaradi tega ni prekludiran, kot to doloca ZPPSL v primeru, ce upnik ne prijavi svoje terjatve v stecajnem postopku.

November 05, 2004

Sklep nº Pdp 1524/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 05, 2004

Ce sodišce meritorno odloci o tožbi z "opisnim" tožbenim zahtevkom, ne da bi predhodno izvedlo postopek za dolocitev vrednosti spornega predmeta (oz. za opredelitev tožbenega zahtevka po višini), s tem ne zagreši nobene od absolutnih bistvenih kršitev dolocb postopka, na katere pazi pritožbeno sodišce po uradni dolžnosti.

November 04, 2004

Sodba nº Pdp 1774/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 04, 2004

Ce je delavcu placa dolocena z individualno pogodbo o zaposlitvi, se zanj ne uporabljajo dolocbe kolektivne pogodbe, ki dolocajo enak osebni dohodek, kot ga je starejši delavec prejemal na delovnem mestu pred razporeditvijo. Placa se v takšnem primeru doloci v (individualni) pogodbi o zaposlitvi, njene spremembe in dopolnitve pa se izvršijo z aneksi.

Sodba nº Pdp 1846/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 04, 2004

1. Kršenje cestnoprometnih predpisov (tožnik je zapeljal mimo spušcenih polzapornic cez železniško progo) pomeni ogrožanje varnosti v cestnem prometu, torej ogrožanje življenja in zdravja ljudi, zato je kvalifikatorna okolišcina iz 89. clena ZDR podana.

Sklep nº Pdp 421/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 04, 2004

Ce stranka vloži predlog za oprostitev sodnih taks skupaj s pritožbo, je stranka lahko oprošcena le placila sodne takse za pritožbo, saj sklep o oprostitvi placila sodnih taks lahko ucinkuje od dneva, ko je pri sodišcu vložen predlog za oprostitev in velja za vse vloge in dejanja, za katere je po ZST nastala obveznost tega dne ali pozneje. To pomeni, da stranka ne more biti oprošcena placila sodne takse za sodbo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners