Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on December 2004

December 16, 2004

Sodba nº Pdp 656/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 16, 2004

V primeru odpovedi vecjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ne pride v poštev dolocba 5. odst. 88. cl. ZDR o rokih, v katerih morajo biti odpovedi podane.

Sklep nº Pdp 1810/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 16, 2004

Ce sindikat redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ne nasprotuje, saj delavec od delodajalca sploh ni zahteval, da sindikat o nameravani odpovedi obvesti in ce delavec ne zahteva zadržanja ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu, niso izpolnjeni pogoji za izdajo zacasne odredbe po 85. cl. ZDR.

Sodba nº Pdp 1651/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 16, 2004

Tožnik mora dokazati dejstva, iz katerih izvira njegov zahtevek (t.i. pravotvorna dejstva), toženec pa dejstva, na katera opira svoje ugovore, t.j. dejstva, iz katerih izhajajo iz ugovora nastale pravice, ugasle pravice oz. samostojni ugovori. Posledice nedokazanosti nekega dejstva zadenejo tisto stranko, ki mora dejstvo glede na normo materialnega prava zatrjevati in v skladu s 7. in 212. cl. ZPP tudi dokazati.

Sklep nº Pdp 1754/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 16, 2004

Opominska taksa se placa od skupne vrednosti vseh neplacanih taks, ki jih stranka kot taksna zavezanka ni pravocasno placala in je k njihovemu placilu pozvana z opominom in ne od vsake posamezne neplacane takse, ki se terjajo z istim opominom. Taksa za opomin namrec predstavlja le strošek, ki ga ima sodišce s pozivanjem strank, da poravnajo svojo zakonito obveznost do sodišca in nima narave kazenske takse, ki se placuje od vseh neplacanih taks.

Sklep nº Pdp 1647/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 16, 2004

Terjatev iz naslova stroškov postopka, ki nastane z odlocbo sodišca, izdano po zacetku stecajnega postopka nad dolžnikom, je potrebno obravnavati kot stroške stecajnega postopka.

Sodba nº in sklep Pdp 1665/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 16, 2004

Ce sodišce disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja spremeni

Sodba nº Pdp 1183/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 16, 2004

S tem, ko je RS z zakonom prevzela obveznost dokupa manjkajoce

Sklep nº Kdp 12/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 16, 2004

Ker postopek pomirjanja ni bil sprožen, niso bile izpolnjene procesne

December 09, 2004

Sklep nº Pdp 388/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 09, 2004

Ce delovno razmerje že od vsega zacetka ni bilo zakonito sklenjeno za dolocen cas, ali je do tega prišlo pri eni od vmesnih pogodb o zaposlitvi za dolocen cas, se šteje, da je bilo delovno razmerje sklenjeno za nedolocen cas in lahko preneha le zaradi razlogov, ki so v zakonu doloceni za prenehanje takšnega delovnega razmerja. To lahko delavec uveljavlja tudi v primeru veriženja delovnih razmerij za dolocen cas, vse do poteka roka za sodno varstvo v zvezi z zadnjo pogodbo o zaposlitvi za dolo...

Sodba nº Pdp 63/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 09, 2004

Pogojna odložitev disciplinskega ukrepa je opozorilo delavcu, naj v bodoce ne ponavlja kršitev, kar pa je smiselno le v primeru, ko iz okolišcin primera izhaja, da delavec tega res ne bo storil, tudi ce se disciplinski ukrep ne izvrši (pozitivna prognoza) in da bo že na ta nacin dosežen namen disciplinskega obravnavanja.

Sodba nº Pdp 82/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 09, 2004

Iz 123. tc. Pravil službe v Slovenski vojski izhaja, da vojaška oseba v casu zacasne prerazporeditve po službeni potrebi zadrži vse pravice, pridobljene na formacijski dolžnosti. Ta dolocba pomeni le, da se prerazporejenemu delavcu pravice na novi dolžnosti ne morejo zmanjšati. Ce pa je delavec z ukazom razporejen na zahtevnejše delo, ima pravico do placila po dejanskem delu (pravico do višje place).

Sodba nº Pdp 1694/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 09, 2004

Izdaja sklepa o obstoju in višini škode (72. cl. ZTPDR) ni procesna predpostavka za vložitev tožbe na placilo odškodnine.

December 03, 2004

Sodba nº Pdp 47/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 03, 2004

Opravljanja dežurstva in straže v Slovenski vojski ni mogoce šteti za nadurno delo. Prvenstveni namen izvajanja teh služb je preprecevanje izrednih in nepredvidljivih dogodkov in ustrezno ukrepanje, ko do njih pride. Le v primeru aktivnega ukrepanja ob izrednem in nepredvidenem dogodku gre za delo preko polnega delovnega casa.

Sklep nº Pdp 1529/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 03, 2004

Ugotavljanje škode in okolišcin, v katerih je nastala, njene višine in povzrocitelja v internem postopku pri delodajalcu (72. cl. ZTPDR) ne pomeni procesne predpostavke za uveljavljanje placila odškodnine pred sodišcem.

December 02, 2004

Sklep nº Pdp 21/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 02, 2004

Delodajalec clana sveta delavcev ne sme uvrstiti med zacasno presežne delavce.

Sklep nº Pdp 1704/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 02, 2004

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Sodba nº Kdp 10/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 02, 2004

Udeleženka ni imela splošnega akta ali podjetniške kolektivne

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners