Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 2004

February 27, 2004

Sodba nº Pdp 943/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 27, 2004

Sindikalni zaupnik uživa imuniteto na podlagi 41. clena SKPgd samo, ce ravna v skladu z veljavnimi zakoni, kolektivnimi pogodbami, splošnimi akti. Ta imuniteta se nanaša na njegovo sindikalno dejavnost.

Sodba nº Pdp 1414/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 27, 2004

Nacelo uspeha v postopku je treba upoštevati tako, da se v primeru skrcitve tožbenega zahtevka posebej ugotovi uspeh strank za cas postopka do skrcitve in posebej za cas po skrcitvi tožbenega zahtevka, kar bistveno vpliva na odmero stroškov.

Sodba nº Pdp 1935/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 27, 2004

15 dnevni subjektivni rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je zacel teci z dnem, ko je tožnik podal svoj zagovor, saj je bila tožena stranka šele po opravljenem zagovoru tožnika seznanjena z razlogi in vsemi okolišcinami, ki so utemeljevali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 1530/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 27, 2004

V kolikor stranka deloma zmaga v pravdi, sodišce lahko glede na doseženi uspeh doloci, da krije vsaka stranka svoje stroške, ali pa ob upoštevanju vseh okolišcin primera naloži eni stranki, naj povrne drugi stranki in intervenientu ustrezen del stroškov. Navedeno pomeni, da bo odlocitev sodišca, da vsaka stranka sama krije svoje stroške postopka, pravilna samo v primeru, ce bo enak oziroma primerljiv ne le uspeh obeh obeh strank v sporu, temvec bodo enaki oziroma primerljivi tudi njuni strošk...

Sodba nº Pdp 1685/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 27, 2004

Zmotno je stališce, da v postopku pred sodišcem ni dopustno izvajati dokazov, ki niso bili izvedeni že v disciplinskem postopku. Tožnika pravica do obrambe ni bila kršena s tem, da pred disciplinsko komisijo delodajalca ni bil izveden dokaz z zaslišanjem price, ker se ta ni odzvala vabilu na disciplinsko obravnavo, saj disciplinska komisija dejansko nima na voljo prisilnih sredstev za zaslišanje oseb, ki niso delavci tožene stranke.

Sklep nº Pdp 643/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 27, 2004

V postopku presoje zakonitosti sklepov disciplinskih organov je v vsakem primeru potrebno presoditi obstoj vseh ocitanih kršitev ter disciplinske odgovornosti delavca za vse kršitve, zaradi katerih je bil disciplinsko obravnavan. Delavca v sodnem postopku ni dopustno spoznati za disciplinsko odgovornega za vse kršitve, ki se mu ocitajo, ce se v postopku preverja le ena kršitev.

February 26, 2004

Sklep nº Pdp 126/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Odlocba Ustavnega sodišca (U-I 32/2002 - Ur. l. RS, št. 73/2003), s katero je bil razveljavljen 1. odst. 8. cl. Zakona o sodnih taksah, ne vpliva na uporabo dolocbe 4. odst. 180. cl. ZPP, ker ZST prvenstveno ureja podrocje sodnih taks, domneva umika tožbe pa je procesno vprašanje, ki ga ureja ZPP. ZPP v 4. odst. 180. cl. postopek glede placila sodne takse za tožbo ureja posebej in strožje, kot to velja za ostale vloge po ZST (ko je dovolj, da se stranki pošlje le opomin). Sklep o popravi vlog...

Sklep nº Pdp 170/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Pri opredeljevanju vrste spora (zaradi odlocanja o stroških postopka in sodnih taksah) se upošteva tako vsebina primarnega (spor zaradi prenehanja delovnega razmerja), kot tudi vsebina podrejenega zahtevka (spor zaradi placila odškodnine in odpravnine), sicer bi se stranka, ki je sicer zainteresirana le npr. za placilo odpravnine, izognila placilu stroškov in taks tako, da bi primarno izpodbijala odpoved pogodbe o zaposlitvi, ceprav bi vedela, da neutemeljeno, podredno pa bi vtoževala placilo...

Sklep nº Pdp 231/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Sodišce sklepa s pozivom na predložitev dokazila, da ima predstavnik sindikata pridobljen naslov diplomirani pravnik (16. cl. ZDSS), ni vrocilo osebno ne tožniku, ne predstavniku sindikata ampak ga je le poslalo na naslov sindikalne organizacije, zato rok za predložitev dokazila še ni zacel teci.

Sklep nº Pdp 287/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Delavec lahko na podlagi 1. odst. 19. cl. ZDSS zahteva izdajo zacasne odredbe o vpisu datuma prenehanja delovnega razmerja in izrocitvi delovne knjižice. Delodajalec ravna samovoljno, ce delavcu noce izrociti delovne knjižice, saj je delovna knjižica dokument v lasti delavca in je pri delavcu le v hrambi v casu trajanja delovnega razmerja, hkrati pa s takšnim ravnanjem delodajalca delavcu nastaja nenadomestljiva škoda, saj se ne more zaposliti oz. prijaviti na zavodu za zaposlovanje.

Sklep nº Pdp 293/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Verjetnost obstoja terjatve (denarna vrednost nadur, ki je dolocena v pogodbi o zaposlitvi) ni izkazana, ce je sporen pravni naslov za vtoževano terjatev (pogodba o zaposlitvi), saj delodajalec v postopku zatrjuje, da je pogodba o zaposlitvi le navidezna in da se ni nikoli izvajala. Veljavnost pogodbe o zaposlitvi bo predmet vsebinskega odlocanja o predmetni sporni zadevi.

Sklep nº Pdp 296/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Dolocbe ZPP oz. ZDR o nacinu vrocanja v bistvu dolocajo okolišcine, na podlagi katerih se da nedvomno zakljuciti, kdaj je bila osebna oz. nadomestna vrocitev izvršena. S tem, ko je delavec sprva odklonil vrocitev odpovedi in ni hotel podpisati prejema in se je kasneje seznanil na vidnem mestu (oglasni deski) s celotno vsebino odpovedi, je potrebno šteti za dokazano, da je bila vrocitev odpovedi delavcu zakonito opravljena najkasneje z dnem, ko se je delavec seznanil z odpovedjo. Od dneva sezn...

Sklep nº Pdp 660/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Ce tožnik zahteva, da mu tožena stranka placa odpravnino zaradi predcasne razrešitve po dolocbi pogodbe o zaposlitvi, mora sodišce ugotoviti, ali je bil tožnik predcasno razrešen in ali mu v tem primeru pripada placa po dolocbi pogodbe. Predmet spora ni prenehanje delovnega razmerja tožnika zaradi trajnega prenehanja potreb po delu temvec izpolnitev pogodbene obveznosti. Zato ni pravilno stališce, da tožnik ni upravicen do odpravnine, ker je bil le navidezno razporejen na drugo delovno mesto,...

Sklep nº Pdp 152/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Arbitražni postopek velja za sproženega, ce sta izpolnjeni dve predpostavki: predlog za zacetek postopka in imenovanje arbitra. Ce je svet delavcev sprožil postopek pred arbitražo v predpisanem roku, vendar ni imenoval svojega arbitra, se šteje, da je bil program razreševanja trajno presežnih delavcev sprejet.

Sklep nº Pdp 83/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Neutemeljene so tožnikove navedbe, da ni dolžan nositi stroškov postopka, ker ni sprožil spora. Tožnik je podpisal pooblastilo za zastopanje ter se z njim zavezal, da bo pooblašcencu priznal vse njegovo delo za pravno veljavno. Podpisal je tudi posebno izjavo, da je seznanjen z dolocili ZDSS in ZPP, ki se nanašajo na obveznost placevanja sodnih taks in stroškov postopka. Pooblašcenec je tako upraviceno vložil zanj tožbo na sodišce, sodišce pa je o tožbi moralo odlocati. Razmerje med pooblasti...

Sodba nº Pdp 1554/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Toženi stranki sta gospodarski družbi, torej pravni osebi in v takšnem svojstvu ne moreta biti zaslišani kot stranki, temvec je lahko v njunem imenu zaslišan kot stranka zakoniti zastopnik ali druga pooblašcena oseba, ki zastopa pravno osebo.

Sodba nº in sklep Pdp 1175/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

ZT je v 3. clenu prepovedal sklenitev delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi s tujcem brez delovnega dovoljenja. V spornem primeru je bila s pravnomocno sodno odlocbo razveljavljena odlocba tožene stranke o prenehanju delovnega razmerja tožniku, kar pomeni le, da je bila tožena stranka za nazaj dolžna tožniku priznati vse pravice iz delovnega razmerja do poziva nazaj na delo in ni šlo za novo sklepanje delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi. Zato to ni situacija, ki bi jo za...

Sklep nº Pdp 345/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 26, 2004

Odlocilnega pomena za pristojnost disciplinskih organov je status tožnika v casu, ko naj bi bile kršitve storjene in ne v casu, ko se izvaja disciplinski postopek. Ce je tožnik storil ocitano kršitev v casu, ko je imel status direktorja, je bil za vodenje disciplinskega postopka pristojen upravni organ, ki imenuje in razrešuje direktorja na podlagi statuta.

February 20, 2004

Sklep nº Pdp 1427/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 20, 2004

Ce je bil postopek prisilne poravnave nad toženo stranko zacet in tudi zakljucen v letu 2002 (tako je bil tudi nacrt financne reorganizacije s programom prenehanja delovnih razmerij sprejet v letu 2002), torej pred uveljavitvijo novega ZDR (v letu 2003 je bil izdan le izpodbijani sklep tožene stranke o prenehanju delovnega razmerja tožnika pri toženi stranki), je potrebno postopek v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja tožnika presojati po predpisih, ki so bili v veljavi do uveljavitve nove...

Sodba nº Pdp 846/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 20, 2004

Zmotno je stališce, da je pritožbo potrebno zavreci, ceš da toženka zanjo nima vec pravnega interesa, ker je poravnala dosojeno glavnico. Tudi ce bi tožnica poravnala celotno glavnico in prisojene obresti, bi še vedno imela pravni interes za vložitev pritožbe. S tem da je poravnala del dosojene terjatve, se je toženka sicer izognila temu, da bi njen dolg zaradi obresti še naprej tako narašcal, vendar pa zaradi tega ni izgubila pravnega interesa, da se ugotovi, da tožeci stranki ne dolguje nic...

Sklep nº Pdp 125/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 20, 2004

"Pogojnega" umika tožbe (ki je v bistvu predlog za poravnavo v tem smislu, da je stranka tožbo pripravljena umakniti, ce nasprotna stranka sama krije svoje stroške postopka) ni mogoce šteti za pravno veljavno izjavo o umiku tožbe. Dejstvo, da ZPP ne pozna pogojnega umika tožbe, ne pomeni, da je pogojni umik mogoce šteti za nepogojnega. Izjava o umiku mora biti resna, jasna in izrecna. Ne sme vsebovati niti rokov niti pogojev, saj je ni mogoce preklicati niti izpodbijati zaradi napak volje, ke...

Sodba nº Pdp 930/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 20, 2004

Reparacijski zahtevek delavca - tujca v zvezi z nezakonitim prenehanjem delovnega razmerja ni vezan na obstoj delovnega dovoljenja. Kadar se v sodnem sporu ugotovi, da je delavcu delovno razmerje nezakonito prenehalo, je potrebno vzpostaviti takšno stanje, kakršno bi bilo, ce nezakonitega prenehanja delovnega razmerja ne bi bilo. Delavcu se prizna obstoj delovnega razmerja za cas trajanja nezakonitega prenehanja delovnega razmerja z vsemi pravicami, pri cemer ni odlocilno, ali je v casu, ko z...

February 19, 2004

Sklep nº Pdp 279/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 19, 2004

Terjatev je verjetno izkazana, ce delavcu pisna obdolžitev ni bila vrocena, razgovor z njim pa je bil opravljen en dan po datumu odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ali od delodajalca dejansko ni bilo mogoce pricakovati, da bo delavcu omogocil zagovor, se bo ugotavljalo v postopku o glavni stvari. Zgolj predvidevanje delodajalca, da je bilo delavcu tako ali tako vse jasno, za opustitev zagovora ne zadošca. Opustitev je utemeljena le v izjemnih primerih, ko obstojajo objektivne okolišcine, zaradi k...

Sklep nº Pdp 3/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 19, 2004

Ce dolocila zakupne pogodbe kažejo, da gre za tožbo v zvezi z izpolnitvijo dogovora med strankama o premoženjskih pravicah delavca, ki izvirajo iz delovnega razmerja pri toženi stranki, gre za individualni delovni spor, ki spada v pristojno reševanje delovnega sodišca. Ni pomembno, ce sta stranki pogodbo, s katero sta se dogovorili o pravicah in obveznostih v zvezi z uporabo osebnega avtomobila za cas trajanja delovnega razmerja, poimenovali pogodbo o zakupu. Delovna sodišca so pristojna odlo...

Sodba nº Pdp 69/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 19, 2004

Kadar je podan pobotni ugovor, mora sodišce najprej ugotoviti obstoj terjatve tožece stranke, nato pa obstoj v pobot uveljavljane terjatve in koncno obe ugotovljeni terjatvi med seboj pobotati. Kadar pobotni ugovor ni utemeljen, troclenski izrek ni obvezen, ker ugotovitvam o terjatvah ne sledi pobotanje. Ce pa sodišce tudi v tem primeru oblikuje troclenski izrek, ne gre za prekoracitev zahtevka.

February 18, 2004

Sodba nº Pdp 1224/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 18, 2004

Ker je bil delavki zagovor dolocen že naslednji dan po seznanitvi z razlogi za izredno odpoved, je ocitno, da delavki zagovor ni bil omogocen. Zmotno je stališce delodajalca, da bi moralo sodišce ugotoviti, ali je bila delavka na dan zagovora v takšnem psihicnem stanju, da se ni mogla udeležiti zagovora pri delodajalcu. Opustitev zagovora po dolocbi 2. dost. 83. cl. ZDR predstavlja takšno kršitev postopka, zaradi katere je že iz navedenega razloga odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, zato...

February 12, 2004

Sklep nº Pdp 247/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 12, 2004

Delodajalec ni aktivno legitimiran za vložitev tožbe zaradi ugotovitve nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi (3. odst. 204. cl. ZDR), temvec bo lahko v primeru uveljavljanja pravice delavca iz 2. odst. 112. cl. ZDR (odpravnine in odškodnine) kot predhodno vprašanje v pravdi uveljavljal, da niso bili podani razlogi za izredno odpoved delavca iz razlogov na strani delodajalca, dokazno breme pa bo na delavcu. Ker delodajalec ni aktivno legitimiran za vložitev tožbe, ni izkazana verjetnost ...

Sklep nº Pdp 245/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 12, 2004

Tožbo na ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi lahko vloži le delavec, ne pa tudi delodajalec.

Sklep nº Pdp 1739/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 12, 2004

Stranke se morajo v sporazumu o prenehanju delovnega razmerja dogovoriti o bistvenih postavkah prenehanja delovnega razmerja, med katerimi predstavlja pomemben element datum prenehanja delovnega razmerja. Ce iz listinske dokumentacije ne izhaja datum prenehanja delovnega razmerja delavke, se zapis o prenehanju v cim krajšem možnem casu nikakor ne more upoštevati za dolocljiv datum. Takšna navedba v ponudbi bi bila sprejemljiva, ce bi toženec reagiral na tožnicino vlogo z dolocitvijo konkretne...

February 06, 2004

Sodba nº Pdp 1638/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 06, 2004

Ce je bil delavcu že dvakrat izrecen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, katerega izvršitev je bila pogojno odložena, in je šlo obakrat za uživanje alkohola med delovnem casom, na kar se nanaša tudi sedanja kršitev delovne obveznosti, ni utemeljeno pricakovati, da bi na delavca že izrek pogojno odloženega disciplinskega ukrepa lahko tako vzgojno vplival, da v bodoce ne bi vec ponavljal tovrstnih kršitev. O pozitivni prognozi pri takem delavcu ni mogoce govoriti ravno zaradi stal...

Sodba nº Pdp 564/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 06, 2004

Ce ima delodajalec v svojem pravilniku opredeljena razlicna delovna mesta (varnostnikov), je razporejanje delavcev na ta delovna mesta dopustno le z izdajo sklepov o razporeditvi v smislu 17. cl. ZTPDR, ne pa z delovnimi nalogi. Delavcev izostanek z dela tako ni bil neupravicen, ampak je povezan z nezakonitim ravnanjem delodajalca v zvezi z razporeditvijo tožnika na drugo delovno mesto.

February 05, 2004

Sodba nº Pdp 1686/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 05, 2004

Povecano vštetje zavarovalne dobe za posamezno delovno mesto je bilo odvisno od predhodne ugotovitve komisije, ki je o tem izdala zapisnik. Ugotovitve komisije niso bile odvisne od želja strank (delavca in delodajalca), temvec kriterijev za presojo posebno težkih za zdravje škodljivih del. Šele po izvedbi postopka, ugotovitvi, da je gre za takšna delovna mesta, in naknadno placilo ustreznih prispevkov, je bilo mogoce delavcu priznati zavarovalno dobo, ki se šteje s povecanjem. Brez tega posto...

Sodba nº Pdp 1650/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 05, 2004

Delavcu lahko delovno razmerje preneha le po enem temelju: ali zaradi trajnega presežka ali pa zaradi upokojitve. Zato je delavec lahko upravicen le do ene odpravnine - ali na podlagi 36f. clena ZDR ali na podlagi 3. tc. 44. cl. SKPgd. V primeru, ko se delavec predcasno upokoji po 40. cl. ZPIZ, je potrebno šteti, da mu je delovno razmerje prenehalo kot trajno presežnemu delavcu. Delavec se ne bi mogel predcasno upokojiti (v skladu s 40. cl. ZPIZ), ce mu delovno razmerje ne bi prenehalo kot tr...

Sodba nº Pdp 1692/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 05, 2004

Razdalja 2,8 km ni razdalja, ki se obicajno prehodi peš. Delodajalec ne more pricakovati, da bo delavec za prihod na delo in odhod z dela vsak dan porabil vec kot eno uro casa zato, da bo prišel od kraja bivališca na delo in nazaj (5,6 km). Le ce gre za razdaljo, ki se obicajno prehodi peš, lahko delodajalec v internem aktu pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo omeji.

February 04, 2004

Sodba nº Pdp 850/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 04, 2004

V individualnih delovnih sporih o denarnih zahtevkih veljajo dolocbe ZPP glede izvajanja dokazov, zato sodišce ni dolžno pozivati tožene stranke - delodajalca, da predloži dokaze o zakonitem znižanju izhodišcnih osebnih dohodkov.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners