Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on March 2004

March 25, 2004

Sklep nº Pdp 455/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 2004

1. Delodajalec ni dolžan pridobiti soglasja sindikata za premestitev sindikalnega zaupnika. Sidnikalni zaupnik oz. drug predstavnik delavcev ni zašciten pred odpovedjo s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (113. cl. ZDR v zvezi z 90. cl. ZDR), zato ni možna izpeljava zašcite na institut premestitve, ki je sicer podoben institut, vendar ne enak. Tako ZDR ne šciti delavca (sindikalnega zaupnika) pred premestitvijo.

Sklep nº in sodba Pdp 763/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 2004

Ce so med disciplinskim postopkom izpolnjeni pogoji za prenehanje delovnega razmerja na drugi podlagi v skladu z zakonom, disciplinski postopek ni ovira za izvedbo drugega postopka. Tudi med disciplinskim postopkom je namrec delavec dolžan izpolnjevati delovne obveznosti.

Sodba nº Pdp 1078/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 2004

Nicno je dolocilo pogodbe o zaposlitvi, ki doloca kumulativno odpravnino ob prenehanju delovnega razmerja zaradi upokojitve in odškodnino za spoštovanje konkurencne klavzule. Upokojeni delavec ne more konkurirati svojemu bivšemu delodajalcu, v posledici cesar je tudi nemoralna dolocba, da zaradi prepovedi konkurence prejme še posebno odškodnino.

Sodba nº Pdp 1532/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 2004

Disciplinski postopek se zacne z zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka. Zahteve za uvedbo disciplinskega postopka ne more nadomestiti obrazložitev sklepa o odstranitvi delavca z dela.

Sodba nº Pdp 762/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 2004

Tudi ce pravilnik delodajalca konkretnih meril iz naslova delovne uspešnosti ne vsebuje, je lahko podlaga za dolocitev letnega dopusta iz tega naslova. To ne pomeni, da bi tožniku iz naslova delovne uspešnosti že zaradi ne dovolj konkretizirane in razdelane dolocbe o upoštevanju delovne uspešnosti, pripadalo kar maksimalno število dni letnega dopusta. Zadošca že opredelitev, da delovno uspešnost doloci direktor.

March 20, 2004

Sodba nº Pdp 1589/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 20, 2004

Dodatek za stalnost je stimulacija delavca za zvestobo

March 19, 2004

Sklep nº Pdp 1908/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 2004

Zgolj dejstvo, da je delodajalec delavcu odrejal delo na višini, ceprav delavec takega dela ne bi smel opravljati, še ne pomeni popolne ekskulpacije delavceve odgovornosti. Delavcu ni bilo odrejeno delo na nezavarovanem delu zapornice, pa se je na tem delu ocitno nahajal. Tako je tudi delavec s svojim ravnanjem pripomogel k nastanku škodnega dogodka in škode, zaradi cesar sta na podlagi 3. odst. 177. cl. ZOR oz. 192. cl. ZOR delodajalca delno oprošcena objektivne odškodninske odgovornosti.

Sodba nº in sklep Pdp 2149/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 2004

Pravica do obrambe je v postopku predcasne razrešitve kršena, ce je celotni postopek - od pobude za predcasno razrešitev (ki je bila ocitno podana le ustno na zboru delavcev), imenovanja komisije za proucitev pobude za predcasno razrešitev, obravnavanja porocila komisije, do sprejema sklepa o predcasni razrešitvi - izveden na enem samem izrednem zboru delavcev.

Sodba nº Pdp 1707/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 2004

Nacelo prostovoljnosti sklepanja delovnega razmerja velja tudi za pripravništvo kot posebno vrsto delovnega razmerja. Iz delovnopravnih predpisov ne izhaja, da se lahko delovno razmerje za opravljanje pripravništva sklepa po dolocenimi pogoji (npr. da bo delavec zaposlen pri delodajalcu še najmanj dve leti po opravljenem strokovnem izpitu). Delavec delodajalcu tako ni odškodninsko odgovoren, ce ne spoštuje takega pogoja, dolocenega v pogodbi o zaposlitvi, kljub temu, da pogodba o zaposlitvi t...

Sklep nº Pdp 1149/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 2004

Toženi stranki skupaj s tožbo niso bile vrocene tudi priloge, zato ji tožba ni bila pravilno vrocena v odgovor in niso bili podani vsi pogoji za izdajo zamudne sodbe.

Sodba nº Pdp 1740/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 2004

Predlagane dokaze, za katere oceni, da niso pomembni za odlocbo, sodišce zavrne in navede v sklepu, zakaj jih je zavrnilo. V nadaljnem teku pravde sodišce ni vezano na svoj prejšni dokazni sklep. Ce sodišce izrecno ne zavrne dokaznega predloga oz. tega ne obrazloži, je lahko zaradi opustitve izvedbe dokazov dejansko stanje zmotno ali nepopolno ugotovljeno, ne gre pa za bistveno kršitev dolocb postopka v smislu 1. odstavka 339. clena ZPP.

March 18, 2004

Sklep nº Pdp 409/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 18, 2004

Sklicevanje delavca na obveznosti v zvezi s preživljanjem sebe in otroka, placevanjem kreditov in ostalih stroškov ni odlocilnega pomena pri presoji nastanka nenadomestljive škode, saj težnja za ohranitev enakega dotedanjega standarda življenja ne more vplivati na odlocitev o zacasni odredbi. Vsaka izguba zaposlitve ima za posledico izpad prejemkov, kar pa pri tožniku, ki bi se mu pogodba o zaposlitvi (za dolocen cas) iztekla dne 31.3.2004, ne bo povzrocilo težko nadomestljive škode.

Sodba nº Pdp 307/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 18, 2004

Varstvo starejšega delavca pred odpovedjo je zagotovljena tudi v postopku prisilne poravnave, ker prisilna poravnava ne pomeni prenehanja delodajalca.

Sodba nº Pdp 308/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 18, 2004

Dolocba 67. clena ZDS zagotavlja prevzetim delavcem pravico do place v enaki višini kot so jo imeli pred prevzemom do izdaje nove individualne odlocbe o razporeditvi. ZDS ni zagotavljal enake višine place po novi razporeditvi po sprejetem aktu o sistemizaciji delovnih mest. Dolocba 5. odstavka 67. clena, da mora Vlada Republike Slovenije pri dolocitvi višine dodatka iz 60. clena ZDS upoštevati raven plac in dodatkov delavcev agencije, ki so s 1.7.1996 postali delavci davcne uprave, namrec ne ...

Sodba nº in sklep Pdp 645/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 18, 2004

Ker sta se z individualno pogodbo pogodbenika dogovorila o višini osnovne place, ne da bi uredila morebitno znižanje te place zaradi neizpolnjevanja obveznosti po pogodbi oziroma letnem planu, kar bi sicer lahko, tožniku na podlagi predložene pogodbe o zaposlitvi pripada osnovna placa, kot je dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 481/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 18, 2004

Kadar je delovno razmerje sklenjeno za dolocen cas, delovno razmerje že po zakonu preneha s pretekom dolocenega casa. Morebitni sklep, ki ga o prenehanju delovnega razmerja izda delodajalec, je le dekleratorne, ugotovitvene narave. Zato pravni pouk v sklepu, ce se izda, ni potreben, niti ni potrebna izdaja sklepa (zadostuje že npr. obvestilo). To, da je delodajalec odlocil v korist delavca delovno razmerje podaljšati za cas dopusta, ki je delavcu še ostal, še ne pomeni, da je izpolnjen pogoj ...

Sodba nº Pdp 2037/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 18, 2004

Po 2. odst. 7. cl. ZDR-02 se s pogodbo o zaposlitvi in s kolektivno

March 12, 2004

Sklep nº Pdp 408/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2004

V postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi glede casovne in krajevne opredelitve storitve hujših kršitev pogodbenih obveznosti ni mogoce postaviti takšnih zahtev kot za kazenski postopek in tudi ne takšnih zahtev, kot so bile oblikovane za disciplinski postopek.

Sklep nº Pdp 352/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2004

ZDR ne vsebuje dolocb, na podlagi katerih bi delodajalec v primeru ugotovljene invalidnosti delavca (s pravico do razporeditve oz. premestitve na delovno mesto, primerno delavcevi preostali delovni zmožnosti in strokovni izobrazbi oz. usposobljenosti) delavcu lahko izdal odlocbo o cakanju na razporeditev oz. zaposlitev po pokojninskih predpisih.

Sodba nº Pdp 215/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2004

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi prisilne poravnave po 106. clenu ZDR gre za odpoved iz poslovnih razlogov. Tudi za odpoved po tej dolocbi ZDR velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo za dolocene kategorije delavcev, ki jim delodajalec ne sme odpovedati pogodb o zaposlitvi, oz. je odpoved vezana na posebne pogoje in soglasja (predstavniki delavcev, starejši delavci, starši, invalidi).

Sklep nº Pdp 1552/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2004

Sodišce odloci o utemeljenosti ugovora pasivne legitimacije šele, ce ugotovi, da so podane vse procesne predpostavke za vsebinsko odlocanje o tožbenem zahtevku.

Sodba nº Pdp 1571/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2004

Ni podana absolutna bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka iz 8. tocke 2. odstavka 339. clena ZPP, ki naj bi jo sodišce prve stopnje storilo s tem, da je štelo, da je tožena stranka prekludirana glede predložitve sklepa o razporeditvi. Sodišce je sicer zmotno uporabilo dolocbo 4. odstavka 286. clena ZPP, ko ni dopustilo izvedbo dokaza z listino, ki jo je tožena stranka kot dokaz predlagala že v odgovoru na tožbo, vendar pa navedeno lahko predstavlja le relativno bistveno kršitev pravil pr...

Sodba nº Pdp 1477/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2004

Odpravnina neupravicno odpoklicanemu delavcu je korporacijsko-pravni in ne delovno-pravni institut. Taka odpravnina šteje za osebni prejemek iz delovnega razmerja in se v skladu z Zakonom o dohodnini ustrezno obdavci.

Sodba nº Pdp 257/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2004

Na podlagi neobjavljenega pravilnika ni mogoce zakonito voditi disciplinskega postopka in so zato v takšnem postopku izreceni disciplinski ukrepi nezakoniti. Nacelo zakonitosti je namrec eno od temeljnih nacel disciplinskega postopka. V skladu s tem nacelom nihce ne more biti spoznan za odgovornosti za kršitev delovne obveznosti, ki kot takšna ni bila opredeljena v panožni kolektivni pogodbi ali v splošnem aktu delodajalca, še preden je bilo dejanje storjeno.

Sodba nº in sklep Pdp 69/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2004

Ce se delavec po prenehanju delovnega razmerja zacasno samozaposli kot samostojni podjetnik ali se zaposli pri novem delodajalcu, za to obdobje ni upravicen do priznanja delovnega razmerja in do vpisa delovne dobe v delovno knjižico pri delodajalcu, pri katerem mu je delovno razmerje nezakonito prenehalo. Ne izgubi pa s tem pravice, da od prejšnega delodajalca zahteva izplacilo razlike v placi oziroma razlike v dohodku. To velja tudi za regres za letni dopust.

March 11, 2004

Sodba nº in sklep Pdp 2/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

V ZDR ni predvideno sodno varstvo zoper pisno opozorilo delavca na izpolnjene obveznosti in možnost odpovedi v primeru ponovne kršitve. Pisno opozorilo že po gramatikalni razlagi ne pomeni dejanja, s katerim bi delodajalec kršil katero od pravic delavca iz delovnega razmerja. Opozorilo nima neposrednih pravnih posledic in predstavlja le predpostavko za kasnejšo redno odpoved. Šele v sporu o nezakonitosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi bi delavec lahko uveljavljal neutemeljenost takšnega ...

Sodba nº in sklep Pdp 101/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

Ce delodajalec pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov delavcu ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (1. odst. 90. cl. v zvezi s 3. odst. 88. cl. ZDR), mora upoštevati tudi prepoved iz 114. cl. ZDR (posebno pravno varstvo pred odpovedjo za starejše delavce) ter podati odpoved najkasneje v 30 dneh od seznanitve z razlogi za redno odpoved (5. odst. 88. cl. ZDR). Iskanje nove ponudbe za zaposlitev ne more vplivati na drugacno razlogovanje o dnevu seznanitve z razlogom odpove...

Sklep nº Pdp 30/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

Razlog za transformacijo delovnega razmerja nastane vedno ob koncu delovnega razmerja, hkrati pa 75. in 77. cl. ZDR dolocata, da pogodba o zaposlitvi za dolocen cas preneha s samim potekom casa. Sklep delodajalca o datumu prenehanja delovnega razmerja ni konstitutiven, delodajalec pa takšnega sklepa po zakonu ni bil dolžan izdati, zato z dnem vrocitve sklepa delodajalca ni bila kršena pravica delavca in ni zacel teci rok za sodno varstvo. 30 dnevni rok za sodno varstvo (3. odst. 204. cl. ZDR)...

Sodba nº Pdp 114/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

Ce delavcu po ZDR glede na delovno dobo pri delodajalcu (92. cl. ZDR) pripada krajši odpovedni rok, kot je dolocen v kolektivni pogodbi, odpovednega roka iz kolektivne pogodbe ni mogoce šteti za ugodnejšega. Kolektivna pogodba trajanje odpovednega roka veže na tarifno skupino, v katero je uvršceno delavcevo delovno mesto. ZDR odpovedni rok veže na delovno dobo pri delodajalcu. V prejšnjem ZDR dolžina odpovednih rokov (razen pri trajno presežnih delavcih) ni bila dolocena, zato ureditve v kole...

Sklep nº Pdp 364/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

Zacasna odredba je pravni institut, ki je namenjen urejanju razmerij med pravdnima strankama pred uvedbo sodnega postopka ali med njim, ne ureja pa se z njo razmerja med stranko postopka in sodišcem, ki v zadevi odloca. Tožnik s predlagano zacasno odredbo ni zahteval zavarovanja denarne ali nedenarne terjatve, ampak vrocitev sodbe sodišca prve stopnje, kar pomeni, da za izdajo zacasne odredbe nima pravnega interesa.

Sodba nº in sklep Pdp 53/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

Opustitev vrocitve pisne obdolžitve ter zagovora predstavlja takšno kršitev postopka, zaradi katere je že iz navedenega razloga odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita. Zapisnik o razgovoru z delavko ne more nadomestiti pisne obdolžitve in zagovora.

Sklep nº Pdp 314/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

Delodajalcu v primeru, ko je en delavec presežek, ni potrebno sprejeti programa razreševanja presežnih delavcev. V takem primeru zadošca navedba razloga za prenehanje potrebe po delu delavca v sklepu o prenehanju delovnega razmerja in da jo o tem obvešcen tudi sindikat. Delodajalec mora zadostiti vsebinskim pogojem iz 35. cl. ZDR, ni pa nujen sprejem še posebnega formalnega akta z nazivom program razreševanja trajno presežnih delavcev.

Sodba nº Pdp 2040/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

Ce je delodajalec delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga v letu 2003, je odpoved potrebno presojati po dolocbah ZDR, ne pa po dolocbah SKPgd oz. kolektivne pogodbe dejavnosti.

Sklep nº Pdp 223/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

Delavcu, ki zahteva presojo dokoncne odlocitve delodajalca, ni potrebno dokazovati pravnega interesa za vložitev tožbe, saj se le ta predpostavlja. Vložitev tožbe omogoca materialno-pravna zakonodaja - ZTPDR in delavcu zaradi prenehanja delovnega razmerja ni mogoce odreci sodnega varstva.

Sodba nº Pdp 184/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

Zacetek stecajnega postopka na tek obresti ne vpliva, spremeni pa se obrestna mera. Do zacetka stecajnega postopka tecejo zakonite zamudne obresti po ZPOMZO, od zacetka stecajnega postopka po temeljni obrestni meri.

Sodba nº Pdp 300/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 2004

Tožnikovo pisno izjavo, da v skladu z novo razporeditvijo na delovno mesto vodje kopališca, tega dela ni pripravljen opravljati in da se mu izroci delovna knjižica, zakljucena s konkretnim datumom, je potrebno razumeti kot izjavo o prenehanju delovnega razmerja po 1. tocki 1. odstavka 100. clena ZDR.

March 05, 2004

Sodba nº Pdp 429/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 05, 2004

Delodajalec ravna v nasprotju z dolocbo 1. odst. 17. cl. SKPGD, ce pri ugotavljanju delavke kot trajno presežne delavke ne opravi primerjave delovne uspešnosti delavke z vsemi primerljivimi delavkami. Delodajalec je delavko primerjal le z eno delavko, na delovnih mestih, ki so bila primerljiva delavkinemu, pa so delale še najmanj tri delavke.

Sklep nº Psp 106/2004 of Oddelek za socialne spore, March 05, 2004

Ce tožba ni vložena v rokih iz 30. in 31. clenom ZDSS v zvezi z

March 04, 2004

Sklep nº Pdp 261/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 2004

Tožnik je šele v pritožbi (zoper sklep o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje) navedel, da je pooblašcenka pošto obvestila o daljši odsotnosti in predložil "naslovnikovo narocilo", hkrati pa v pritožbi ne zatrjuje, da tega dejstva in dokazov ni mogel predložiti že prej (s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje), zato ga pritožbeno sodišce ni moglo in smelo upoštevati.

Sodba nº Pdp 306/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 2004

1. Ce je delavec invalid II. kategorije, mu v skladu s 116. cl. in 106. cl. ZDR delovno razmerje ne more prenehati zaradi prisilne poravnave, kajti predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (446. cl. ZPIZ-1) še ne omogocajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu.

Sklep nº Pdp 319/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 2004

Odredba oz. navodilo o delu, ki jo je delavcu izdal nadrejeni nacelnik upravne enote, delavcu nalaga pripravo programa odprave zaostankov oddelka, katerega vodja je, programa sistemizacije delovnih mest za ta oddelek, opravljanje uradnih dejanj izven sedeža upravne enote in opravljanje strokovnega dela v rokih in na nacin, dolocen s predpisanimi navodili nadrejenih ter v skladu s pooblastili; nadalje se tožniku nalaga, da nemudoma poskrbi za odstranitev morebitnih alkoholnih pijac, glasbenih ...

Sklep nº Pdp 786/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 2004

Povzrocitelj škode, nastale iz naslova opravljanja delovnih obveznosti, ki ne ravna tako kot se od njega kot od povprecnega delavca pricakuje, ravna hudo malomarno. Za hudo malomarnost se šteje, ce delavec ravna zoper jasna navodila delodajalca. Ob pogojih iz 1. odst. 72. cl. ZPTDR (škoda iz delovnega razmerja, oblika krivde), pa morajo biti za odškodninsko odgovornost delavca izpolnjene tudi ostale splošne predpostavke odškodninske odgovornosti (nastanek škode, protipravno dejanje in vzrocna...

Sklep nº Pdp 1048/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 2004

Zakonitost sklepa o prenehanju delovnega razmerja (trajni presežek) je odvisna od tega, ali je bil program reševanja trajno presežnih delavcev veljavno sprejet. Program reševanja trajno presežnih delavcev velja za sprejetega, ce svet delavcev ne sproži prostopka za arbitražo v 8. dneh oziroma ce v nadaljnjih 8. dneh po imenovanju arbitražna komisija o sporu ne odloci.

Sodba nº Pdp 719/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 2004

Nova dejstva in novi dokazi se v predlogu za obnovo postopka lahko uveljavljajo le tedaj, ce so obstajali že takrat, ko je tekel prejšnji postopek, pa stranka zanje ni vedela. Dejstva, ki so nastala pozneje, niso razlog za obnovo postopka. Dokazi v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja pri novi delodajalki, v prejšnjem postopku niso mogli biti uporabljeni, saj je do prenehanja delovnega razmerja prišlo kasneje. Zato niso podani pogoji za obnovo postopka, v katerem je bilo pravnomocno odlocen...

Sodba nº Pdp 632/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 2004

Izguba zdravstvene sposobnosti za opravljanje dela voznika motornega vozila po 13-ih letih opravljanja tega dela ne more pomeniti zamolcanja podatkov o zdravstveni sposobnosti delavca za opravljanje dela.

Sodba nº Pdp 582/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 2004

1. Dolocba v ponujeni pogodbi o zaposlitvi, da se po potrebi delo opravlja izven Obcine Litija, sama po sebi ni v nasprotju s pozitivno delovnopravno zakonodajo. Samo dejstvo, da je delavec invalid, le-temu ne daje pravice, da odkloni ustrezno razporeditev iz razloga svoje invalidnosti.

Sodba nº Pdp 1512/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 2004

Pravne posledice dokoncnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja nastopijo z dnem, ko je odlocitev komisije za pritožbe delodajalca vrocena strankam.

March 03, 2004

Sklep nº Pdp 294/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 03, 2004

Delodajalec, ki je javni zavod na podrocju kulture, bi moral v primeru kršitve delovne discipline s strani delavca (na podlagi 45. cl. ZUJIK) izvesti postopek po dolocbah Zakona o javnih uslužbencih (XVII. poglavje ZJU - disciplinska odgovornost) ter delavcu omogociti pritožbo zaradi kršitev pravic iz delovnega razmerja, ki zadrži izvršitev odlocitve o pravici oz. obveznosti iz delovnega razmerja (24. cl. ZJU). Ker delodajalec ni postopal po navedenih dolocbah (temvec je postopek odpovedi pog...

Sklep nº Pdp 715/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 03, 2004

Delavec je upraviceno (na podlagi odlocbe o suspenzu) odsoten z dela v casu, ko mu sklep o odpravi suspenza še ni vrocen. V tem obdobju ni mogoce govoriti o neupraviceni odsotnosti z dela, zato ni podana zakonska podlaga za prenehanje delovnega razmerja na podlagi 100. clena ZDR oz. 75. clena ZTPDR.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners