Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on April 2004

April 29, 2004

Sodba nº Pdp 924/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 29, 2004

Delovno razmerje za dolocen cas je s tujcem zakonito sklenjeno, ce ima tujec delovno dovoljenje in je bilo delovno razmerje sklenjeno v skladu s 1. odst. 17 cl. ZDR.

April 23, 2004

Sodba nº Pdp 1403/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 23, 2004

1. Delavec ni dolžan dokazovati, da zadnje delovno razmerje za dolocen cas (ali pa katero od prejšnjih) ni bilo sklenjeno sporazumno, temvec pod prisilo ali na kak drug nacin proti njegovi volji.

April 22, 2004

Sodba nº Pdp 426/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2004

Delodajalec mora pred odpovedjo pogodbe delavca pisno obvestiti o ugotovljenih pomanjkljivostih, mu dolociti datum naroka, na katerem bo imel pravico podati ustrezen zagovor ter v nadaljevanju, ce glede delavca ne bi našel drugih možnosti dela oziroma prekvalifikacije, odpovedati pogodbo v predpisanem zakonskem roku.

Sodba nº Pdp 758/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2004

Za zakonitost pogojne odložitve izvršitve disciplinskega ukrepa iz razloga neupravicene odklonitve zdravljenja zasvojenosti je pomembno, da je bila prejšnja hujša kršitev delovne obveznosti (zaradi katere je bil delavcu izrecen ukrep prenehanja delovnega razmerja, katerega izvršitev je bila pogojno odložena), storjena zaradi stanja zasvojenosti in je prav zaradi tega disciplinski organ delavcu naložil, da nastopi zdravljenje te zasvojenosti. Delodajalec ne izrece delavcu obveznega zdravljenja...

Sodba nº Pdp 766/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2004

Delavka se lahko sklicuje na 30. odst. 36d. cl. ZDR, ce se njen zakonec prijavi v evidenco brezposelnih oseb do poteka ugovornega roka zoper prvostopenjski sklep o prenehanju delovnega razmerja.

Sklep nº Pdp 311/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2004

Dalj casa trajajoc postopek pred sodišcem ne predstavlja bistvene kršitve dolocb postopka. Sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja se zagotavlja v upravnem sporu na podlagi 2. odst. 157. cl. Ustave R Slovenije v zvezi s 3. odst. 1. cl. Zakona o upravnih sporih oz. z nadzorstveno pritožbo (72. in 73. cl. Zakona o sodišcih).

Sodba nº Pdp 1249/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2004

Ocenjevanje delovne uspešnosti samo za potrebe postopka razreševanja presežnih delavcev in za nazaj po dolocbah SKPgd in podjetniške kolektivne pogodbe ni zakonito.

Sklep nº Pdp 947/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2004

Spor o zakonitosti oz. utemeljenosti odlocitve o delovni uspešnosti ni le spor zaradi denarne terjatve, ampak gre primarno za nedenarni zahtevek, od katerega je sekundarno odvisna denarna terjatev. Zaradi navedenega je predhodni postopek pri delodajalcu procesna predpostavka za sodno varstvo. V primeru neodlocanja tožene stranke o taki zahtevi, pa je potrebno pred sodišcem vložiti tožbo v razumnem roku. Tudi ce delodajalec ne izda sklepa v pismeni obliki, kot do doloca 2. odst. 23. cl. ZTPDR,...

Sodba nº Pdp 53/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2004

Placa zapade mesecno, takrat zacnejo teci tudi zakonite zamudne obresti. Dejstvo, da se je tožeca stranka s toženo stranko preko sindikata pogajala za mirno rešitev spora, na tek zastaralnega roka nima nobenega vpliva.

Sodba nº Pdp 193/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2004

Tožnik je pridobil pravico do jubilejne nagrade za desetletno delovno dobo, ki jo je izpolnil pri toženi stranki. Na takšno ugotovitev nima vpliva dejstvo, da je v preteklosti že dobil izplacano jubilejno nagrado za deset let skupne delovne dobe od delodajalca, pri katerem je bil zaposlen pred toženo stranko, kot tudi ne dejstvo, da je pri toženi stranki dobil izplacano jubilejno nagrado za dvajset let skupne delovne dobe. Tožnik je dobil izplacni navedeni jubilejni nagradi na podlagi predpis...

April 16, 2004

Sodba nº Pdp 512/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 2004

Nepodpis pisnega odpravka odpovedi s strani direktorja tožene stranke, ob dejstvu, da je istega dne, ko je bila odpoved izdana, direktor podpisal zapisnik o zagovoru, nima za posledico neveljavnost odpovedi.

Sklep nº Pdp 377/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 2004

Dolocba 1. odstavka 158. clena ZPP pride v poštev takrat, kadar tožnik umakne tožbo, povracilo stroškov postopka pa zahteva tožena stranka, ne pa v primeru, kadar povracilo stroškov postopka uveljavlja tožeca stranka. Pri odlocanju o povracilu stroškov tožniku, ki umakne tožbo, se smiselno uporabljajo pravila o povracilu stroškov po nacelu uspeha.

Sodba nº Pdp 1603/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 2004

Zmotno je stališce, da je prenehanje delovnega razmerja odpoklicanega clana uprave korporacijski pravni institut. Prenehanje delovnega razmerja predcasno razrešenemu clanu uprave oziroma poslovodnemu organu, je delovnopravni institut in se presoja po dolocbah ZDR oziroma ZTPDR.

Sodba nº Pdp 1281/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 2004

Tožnik je z dnem prejema posamezne place pridobil pravico terjati razliko med dejansko izplacanim zneskom in zneskom, ki bi mu šel na podlagi dolocb kolektivne pogodbe dejavnosti. To pomeni, da je zastaranje vsakokratne mesecne razlike v placi zacelo teci z dnem izplacila posamezne place.

Sodba nº Pdp 811/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 2004

Delavka ni upravicena do dodatnih dni dopusta zaradi dela z racunalnikom, saj tega dela ni mogoce razumeti kot dela pod vplivom ionizirajocih sevanj.

Sodba nº Pdp 833/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 2004

Do odškodnine za neizkorišcen letni dopust je delavec upravicen le, ce letnega dopusta ne izrabi po krivdi delodajalca oz. organizacije, v kateri je delavec zaposlen. To pa pomeni, da morajo biti podani vsi štirje elementi civilnega delikta: krivda, protipravno ravnanje, vzrocna zveza in obstoj škode.

April 15, 2004

Sklep nº Pdp 582/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Ustava RS prepoveduje dejanja nelojalne konkurence, kamor spada tudi ravnanje v nasprotju s prepovedjo konkurencne klavzule, in sicer tako za posameznika, ki z okorišcanjem znanj konkurira in škoduje delodajalcu, za katerega je prej delal, kakor tudi za novega delodajalca, za katerega dela posameznik kljub prepovedi. Ta zašcita pa ni absolutna, zlasti v konkurenci s pravico do proste izbire zaposlitve in je tudi glede na dolocbe ZDR, ki se nanašajo na prepoved konkurence (in glede na dolocbe ...

Sklep nº Pdp 572/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Pri presoji zakonitosti redne odpovedi iz krivdnih razlogov zaradi neupravicenih izostankov z dela, je potrebno presojati, ali je sindikalni zaupnik izostal z dela upraviceno ali ne, ali je izostal zaradi sindikalne dejavnosti. Ce je sindikalni zaupnik izostal zaradi sindikalne dejavnosti, potem redna odpoved iz krivdnih razlogov ne bi bila zakonita.

Sklep nº in sodba Pdp 379/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Le dejstvo, da je delavec v disciplinskem postopku ali kasneje v sodnem postopku oprošcen, še ne pomeni, da je bil suspenz nezakonit. Zakonitost sklepa o suspenzu se presoja po pogojih, ki morajo biti izpolnjeni zanj v casu izdaje sklepa, kot to izhaja iz 95. clena ZDR. Za zakonitost suspenza niso pomembne okolišcine, ki se ugotovijo med disciplinskim postopkom oz. ob zakljucku disciplinskega postopka, temvec le razlogi, ki narekujejo odstranitev delavca, takrat ko do te pride.

Sodba nº Pdp 483/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

V kolikor se je delodajalec posluževal gotovinskega izplacila plac delavcem, bi moral to izvajati na nacin, ki je dolocen z Navodilom za izplacilo gotovine fizicnim osebam z nakaznico s katerim je predpisan postopek za dvig gotovine iz žiro racuna za izplacilo plac, ki ga ima nalogodajalec pri Agenciji RS za placilni promet, ob tem, da bi upravicenec gotovine moral prejem denarja ustrezno potrditi na blagajniškem izdatku. Tožnikov podpis na izplacilnih listih, izkazuje zgolj obracun place, ne...

Sodba nº in sklep Pdp 480/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Pravica do obrambe je ena temeljnih pravic v vseh postopkih ugotavljanja odgovornosti delavca in varstva njegovih pravic. Pravica do obrambe v disciplinskem postopku zajema pravico biti seznanjen z zacetkom postopka, pravico do vrocitve zahteve za zacetek disciplinskega postopka in pravico do zagovora. Pravica do obrambe izhaja iz 29. cl. Ustave Republike Slovenije.

Sodba nº Pdp 585/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Delavec ima v skladu z 2. odst. 33. cl. ZVZD pravico odkloniti delo, ce mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi, in zahtevati, da se nevarnost odpravi. Navedena dolocba pa delavcu ne daje pravice, da bi izostal z dela, saj pravica do odklonitve dela ni enaka pravici do upravicenega izostanka z dela.

Sklep nº in sodba Pdp 185/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Odpravnine presežnim delavcem morajo biti izplacane najkasneje do izteka odpovednega roka, torej ob prenehanju delovnega razmerja in po dokoncnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, to je pred prenehanjem delovnega razmerja. Zato tudi zamudne obresti tecejo od prenehanja delovnega razmerja dalje.

Sodba nº Pdp 1919/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Ce delodajalec ne realizira dogovorjenega obrocnega placila odpravnin (delavec pa ima v takšnem primeru pravico do takojšnega placila odpravnine v preostalem enkratnem znesku) in ni dogovora o teku zakonitih zamudnih obresti, tecejo zakonite zamudne obresti za neizplacani del odpravnine oz. za zamudo že izplacanega dela odpravnine v skladu z delovnopravno zakonodajo - od dneva prenehanja delovnega razmerja.

Sklep nº Pdp 1196/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Sodišce je ravnalo napacno, ko (ob ugotovitvi, kdo so dedici po pokojnem tožencu) ni izdalo sklepa o nadaljevanju postopka in s sklepom dedice pozvalo, da prevzamejo v postopek na strani tožene stranke. Šele po pravnomocnosti tega sklepa bi sodišce postopek lahko nadaljevalo. Sodišce ni imelo nobene pravne podlage za zavrženje tožbe.

Sodba nº Pdp 216/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Zmotno je stališce, da se aktivno znanje italijanskega jezika v Republiki Sloveniji lahko dokaže le s potrdilom o takem znanju, ki ga izda Filozofska fakulteta Univerze v Ljubjani ali Republiški izpitni center v Ljubljani. Opravljeni izpiti iz italijanskega jezika na visoki šoli dokazujejo znanje izpolnjevanja pogoja aktivnega jezika narodnosti po dolocbah 2. odstavka 4. clena ZDDO.

Sklep nº Pdp 585/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Škoda, ki jo delodajalec ugotovi ob upoštevanju dolocbe 72. clena ZTPDR, višina te škode in povzrocitelj pomeni le, da je podan obstoj procesne predpostavke za vložitev odškodninske tožbe delodajalca, ne predstavlja pa ta ugotovitev podlage za poseg v delavcevo placo oziroma odtegnitev dela place.

Sklep nº Pdp 185/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Nepridobitev soglasja oziroma mnenja sindikata pred sklenitvijo pogodbe o prevzemu delavcev k drugemu delodajalcu, ne predstavlja bistvene kršitve postopka. Zaradi tega prevzem delavcev in razporeditev delavca k drugemu delodajalcu ni nezakonita.

Sodba nº Pdp 1702/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2004

Smisel 109. clena Zakona o obrambi je v tem, da so pripadniki stalne sestave Slovenske vojske po uveljavitvi Zakona o obrambi, lahko še naprej nadaljevali z delom, kot vojaki, podcastniki in castniki, ceprav za te dolžnosti niso imele take izobrazbe, kot to doloca zakon. Omenjena dolocba tožniku ne daje podlage za napredovanje, saj je pogoje za napredovanje potrebno presojati v skladu s Pravilnikom o napredovanju.

April 09, 2004

Sodba nº Pdp 352/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 2004

Pridobitev predhodnega mnenja sindikata je pogoj za veljavnost sklepov o znižanju plac. Ce postopek za znižanje plac ni izveden v skladu s SKPG/93 oz. panožno kolektivno pogodbo, znižanje plac ni zakonito.

April 08, 2004

Sodba nº in sklep Pdp 585/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Ni razumnega razloga za to, da delavcem, ki jim delovno razmerje preneha kot trajno presežnim, pripada odpravnina, delavcem, ki jim preneha delovno razmerje zaradi ukinite dejavnosti zasebnega delodajalca, pa ne. Obojim delovno razmerje preneha zaradi ekonomskih razlogov na strani delodajalca in ni razloga, da ti delavci v pravici do odpravnine ne bili izenaceni.

Sodba nº Pdp 964/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn (ZPSZ) ni dolocal, da imajo delavci, ki v postopku privatizacije ne bodo sodelovali, od tožene stranke pravico zahtevati izplacilo zneska, ki je naveden v izdanem potrdilu, v gotovini. Na podlagi 4. cl. citiranega zakona je bilo delavcem v sistemu Slovenskih železarn omogoceno, da sodelujejo pri privatizaciji Slovenskih železarn s pridobitvijo delnic, katerih imetnica je R Slovenija, v okviru interne razdelitve. Pri tej obliki privatizacije so sodelov...

Sklep nº Pdp 1805/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Ce vec delavcev vloži tožbo skupaj, kasneje pa pride do razdružitve zadev, delavec pa tožbo umakne, je za cas do razdružitve zadev tožena stranka upravicena le do nagrade za odvetniške storitve, obracunane glede na vrednost spornega predmeta v enotnem postopku, pri cemer ji je tožnik dolžan povrniti le sorazmerni del nagrade glede na vrednost tožbenega zahtevka, ki ga uveljavlja.

Sodba nº Pdp 1166/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Delodajalec je lahko delavca - tujca zaposloval le za cas veljavnosti pridobljenega delovnega dovoljenja in zato ni mogoce šteti, da je tožniku delovno razmerje na podlagi 18. cl. ZDR prešlo v delovno razmerje za nedolocen cas.

Sklep nº Pdp 1590/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Terjatev za povrnitev stroškov postopka nastane šele takrat, ko sodišce o njej odloci s sodno odlocbo, ne pa že takrat, ko ti stroški dejansko nastanejo. Terjatev iz naslova pravdnih stroškov, ki nastane po zacetku stecajnega postopka, se obravnava kot strošek stecajnega postopka. Zato se pravdni stroški poplacajo iz zneska, ki ga je pred poplacilom upnikov treba izlociti iz razdelitvene mase.

Sodba nº Pdp 335/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Delodajalec ni imel dolocenega tockovanja kriterijev za ocenjevanje delovne uspešnosti delavcev, zato tudi ni mogoc preizkus pravilnosti oz. objektivnosti ocenjevanja delovne uspešnosti delavca po posameznih kriterijih, ki jih predvidevajo zakon oz. kolektivne pogodbe. Pomanjkanje otockovanih kriterijev je bistveno za dolocitev delavca kot trajno presežnega dealvca, ki mu preneha delovno razmerje.

Sodba nº Pdp 592/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Veljavna je le taka odpoved delavca svoji pravici, ki je izrecna za posamezno vrsto pravice. Odpoved mora biti pisna oz. izrecna, da se delavec odpoveduje pravici do placila regresa.

Sklep nº Pdp 1173/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Zamuda roka za odgovor na nasprotno tožbo v zakonu ni sankcionirana, zato sodišce ravna napacno, ce nasprotno tožbo obravnava loceno od tožbe in izda zamudno sodbo o zahtevku iz nasprotne tožbe (torej o sporu, ki že tece med istima pravdnima strankama).

Sodba nº Pdp 1419/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Javni zavod je povsem samostojen pravni subjekt, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj racun ter za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Zato je potrebno ugotoviti, da zgolj dejstvo, da je zavod ustanovila tožena stranka - Republika Slovenija in da se omenjeni pravni subjekt delno financira iz proracuna Republike Slovenije, ne more biti pravna podlaga za zakljucek, da delavec lahko zahteva izplacilo premalo izplacanih plac od Republike Slovenije.

Sklep nº Pdp 520/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

1. Sodišce mora presojati pomen dejstva, da taksa ni bila placana, po predpisih, ki so veljali v casu vložitve tožbe, takrat pa je nastala tudi taksna obveznost.

Sodba nº Pdp 362/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

1. Ce delavec prostovoljno placa zahtevani znesek primanjkljaja, delodajalec naknadno ni dolžan izvesti postopka za ugotovitev odškodninske odgovornosti delavca.

Sodba nº Pdp 1705/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

ZPPSL kot privilegirano terjatev doloca samo glavnico neizplacane odpravnine, ne pa tudi zamudnih obresti, zato je sodišce pravilno uporabilo materialno pravo, ko je zamudne obresti dosodilo pod pogoji potrjene prisilne poravnave.

Sklep nº Pdp 1179/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

V osnovo place, od katere se izracuna višina odpravnine po 36f. clenu ZDR, se upošteva višina place, kot ce bi delavec delal (povprecje v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja) in prejeto nadomestilo pri ZPIZ (povprecje zadnjih treh mesecev), zaradi manjše place na drugem ustreznem delovnem mestu.

Sodba nº Pdp 659/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

V pogodbi o zaposlitvi navedeni razlog za sklenitev delovnega razmerja za dolocen cas - "potreba po delavcu" ni zakonit, saj se vsako delovno razmerje sklene zaradi "potrebe po delavcu" in praviloma za nedolocen cas. S tem ko delodajalec ni sklenil z delavcem delovnega razmerja za nedolocen cas, ampak vsakokrat le za dolocen cas, za vsak primer, ce se bo število ucencev tako zmanjšalo, da delavcevo delo ne bo vec potrebno, je zlorabil institut sklenitve delovnega razmerja za dolocen cas. Zman...

Sklep nº Pdp 584/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Sodišce ni bilo dolžno obravnavati formalno pomankljive tožbe, ceprav je bila tožba vložena pred uveljavitvijo ZDSS. V skladu s prehodnimi in koncnimi dolocbami ZDSS bi sodišce postopek moralo nadaljevati v skladu z ZDSS ter tožeco stranko pozvati, da popravi tožbo, tako da bo vsebovala dolocen zahtevek glede glavne stvari in stranskih dajatev.

Sklep nº Pdp 378/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Dejstvo, da cetrtotožena stranka v novem postopku ni odklonila sodelovanja v sporu, še ne pomeni, da je njena dejanja v postopku mogoce šteti za privolitev v razširitev tožbe na cetrtotoženo stranko. Sodišce je dolžno od cetrtotožene stranke zahtevati jasno pojasnilo in to dejstvo razcistiti. Privolitev stranke predstavlja absolutno procesno predpostavko za vodenje postopka zoper to stranko.

Sklep nº Pdp 393/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

Ker je sodišce z odlocbo o brezplacni pravni pomoci odlocilo tudi o oprostitvi placila stroškov postopka in ni posebej specificiralo, katerih, je tožnik že na podlagi te odlocitve upravicen tudi do oprostitve placila sodnih taks.

Sodba nº in sklep Pdp 1997/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2004

V postopku prenehanja delovnega razmerja na podlagi sklepa, izdanega na podlagi 51. clena ZPPSL, delavcu ne preneha delovno razmerje z vrocitvijo prvostopnjega sklepa, ampak z vrocitvijo dokoncnega sklepa.

April 02, 2004

Sklep nº Pdp 494/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 2004

Nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga po 2. alineji 1. odstavka 111. clena ZDR ni verjetno izkazana, ce delavka ni dokazala, da bi bilo obvestilo podano po izteku 15 - dnevnega roka iz 2. odst. 110. clena ZDR, ali da bi bile sicer podane bistvene kršitve postopka pred odpovedjo. Delavka do sedaj tudi ni dokazala, da bi v njenem primeru šlo za odpoved iz diskriminatornih razlogov oziroma zaradi šikaniranja in groženj nadrejenega delavca, zato terjatev ni verjetno izkazana.

Sklep nº Pdp 980/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 2004

Kadar delavcem, ki so delali na ukinjenem delovnem mestu, ne preneha delovno razmerje pri delodajalcu tako, da bi prešli v sfero brezposelnosti (temvec jim je ponujena zaposlitev pri drugem delodajalcu), delodajalcu pri dolocanju delavcev, katerim bo prenehalo delovno razmerje, ni treba uporabiti kriterijev, dolocenih v 5. odst. 51. cl. ZPPSL.

April 01, 2004

Sodba nº Pdp 2038/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 2004

Panožna kolektivna pogodba je ob sprejemu dobesedno povzela besedilo 36f. clena ZDR(1990) in delavcem ni zagotavljala vecjih pravic od zakonskih. Zato ob sprejemu novega ZDR, ki je višino odpravnine uredil drugace, ni mogoce šteti, da so s panožno kolektivno pogodbo dolocene za delavca ugodnejše pravice.

Sodba nº Pdp 1068/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 2004

Ce se stranki s pogodbo o zaposlitvi dogovorita za tako imenovano pogodbeno odškodninsko obveznost - konkurencno klavzulo, mora delodajalec, ki zahteva odškodnino zaradi kršitve, dokazati vse elemente odškodninskega delikta, kot pri izvenpogodbeni odškodninski odgovornosti: kršitev pogodbene obveznosti, nastanek škode, odgovornost ter vzrocno zvezo.

Sodba nº Pdp 1130/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 2004

Listina, v kateri delavec izjavlja, da ima poravnane vse obveznosti s strani delodajalca, da se odpoveduje vsem pravnim sporom ter da je neto placo, prehrano in potne stroške sam jemal od gotovine, katero je prejemal pri strankah kot komercialist, ima vsebino izjave o pobotu po dolocbi 337. cl. ZOR. Iz navedene izjave izhaja, da obveznost delodajalca ne obstoji, ker je bila kompenzirana.

Sodba nº Pdp 1607/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 2004

Ce obstajajo dejansko potrebe za sklenitev delovnega razmerja za dolocen cas, mora biti v pogodbi o zaposlitvi razlog takšnega delovnega razmerja dolocno zapisan, kar pa iz pogodb, ki jih je sklenila tožnica s toženo stranko v spornem obdobju, ne izhaja. Zato vsakokratno sklepanje delovnega razmerja za dolocen cas ni bilo pravilno.

Sklep nº Pdp 2022/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 2004

Tožniki, ki so vložili skupno tožbo zaradi izplacila regresa za letni dopust proti isti toženi stranki, so navadni, ne pa enotni sosporniki. Za navadne sospornike ne pride v poštev odmera sodne takse po seštevku vseh zahtevkov, temvec se odmeri taksa vsakemu tožniku posebej, glede na vrednost njegovega denarnega zahtevka.

Sodba nº Pdp 503/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 2004

Disciplinska komisija pri delodajalcu napacno postopa, ce kot nedopusten zavrže ugovor delavca po odvetniku, ker ugovoru ni bilo priloženo pooblastilo, ne delavec ne odvetnik pa se nista udeležila obravnave. Disciplinska komisija delodajalca mora v skladu z 98. cl. ZPP (na katerega napotuje 14. cl. ZDSS in 103. clen ZDR) tožnikovemu pooblašcencu dolociti rok za predložitev pooblastila in ugovor zavreci šele potem, ko rok neuspešno potece.

Sklep nº Pdp 1492/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 2004

Sodišce mora v obrazložitvi zamudne sodbe poleg procesnih razlogov navesti tudi, katera so tista pravnorelevantna dejstva, ki jih je vzelo za podlago svoje odlocitve in navesti pravno normo, na katero je oprlo svojo odlocitev.

Sodba nº in sklep Pdp 1439/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 2004

V skladu z dolocbo 3. odstavka 270. clena ZOR pogodbena kazen ne more biti dogovorjena za denarne obveznosti, zaradi cesar je dogovor o placilu dolocene višine dnevnega zneska zaradi morebitnega neizpolnjevanja denarnih obveznosti nedopusten.

Sodba nº Pdp 318/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 2004

O zahtevku (za placilo pogodbene kazni), ki še ni zapadel v placilo, meritorno ni mogoce odlocati, zato je potrebno tožbo zavreci, ne pa zavrniti tožbeni zahtevek.

Sklep nº Pdp 172/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 2004

V disciplinskem postopku velja nacelo osebne odgovornosti delavca. To pomeni, da je delavec odgovoren za tiste kršitve obveznosti, ki jih je sam storil in zato lahko odgovarja le za lastna ravnanja, ne glede na to, ce vec delavcev ravna nepravilno in tudi v primeru, ce nadrejeni delavci opušcajo dolžno nadzorstvo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners