Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on May 2004

May 31, 2004

Sodba nº Pdp 1869/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 31, 2004

Ureditev trinajste place ali božicnice je bila v letu 1996 prepušcena avtonomni ureditvi v splošnih aktih delodajalca. Delodajalec je lahko dolocil, da so do božicnice upraviceni tisti, ki so zaposleni v podjetju na dan, ki ga s posebnim sklepom doloci uprava. Delodajalec ni bil zavezan, da pri tovrstnih izplacilih upošteva vse delavce, tudi tiste, ki jim je med letom delovno razmerje pri delodajalcu prenehalo.

May 27, 2004

Sodba nº Pdp 675/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 27, 2004

Ugotavljanje primernosti delavca ne more biti zakonit razlog za sklepanje delovnega razmerja za dolocen cas.

Sodba nº Pdp 626/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 27, 2004

Zakonitost izredne odpovedi se presoja glede na dolocbe sedanjega ZDR in na to presojo ne vplivajo dolocbe prejšnjih splošnih aktov ali kolektivnih pogodb delodajalca, ki opredeljujejo lažje in hujše kršitve delovnih obveznosti, saj ni mogoce mešati konceptualno razlicnih izhodišc prejšnjega disciplinskega postopka in sedanje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 786/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 27, 2004

Šteje se, da je izredno odpoved delovnega razmerja podal pristojni organ, ce jo je izdal direktor d.o.o., ne pa podružnica iste d.o.o. iz Ljubljane, ceprav je na odpovedi štampiljka podružnice.

Sodba nº Pdp 1474/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 27, 2004

Delodajalec je na podlagi zdravstvenih potrdil delavca štirikrat preložil disciplinsko obravnavo (delavec se ne fizicno ne psihicno ni bil sposoben udeležiti disciplinske obravnave) in je uspel le štiri dni pred zastaranjem vodenja disciplinskega postopka dokoncno odlociti o delavcevi disciplinski odgovornosti. Zaradi kratkih zastaralnih rokov in zaradi okolišcin na strani tožnika, tožena stranka tožniku ni mogla omogociti, da se zagovarja pred disciplinskimi organi. Omogocila mu je obrambo v...

May 21, 2004

Sklep nº Pdp 187/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 21, 2004

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za dolocen cas, zaradi izteka casa, za katerega je sklenjena, je potrebno opredeliti "kot drug nacin prenehanja veljavnosti pogodbe", zato je v skladu s 3. odstavkom 204. clena ZDR dopustna tožba neposredno na sodišce in tožniku ni bilo potrebno pisno zahtevati, da delodajalec odpravi kršitev (1. odstavek 204. clena ZDR).

Sklep nº Pdp 640/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 21, 2004

Ce stranka predlogu za oprostitev placila sodne takse ne predloži potrebnih listin, takšna vloga ni formalno nepopolna, zato jo je potrebno obravnavati po vsebini. Ce predlogu za oprostitev placila sodne takse ni predložena potrebna dokumentacija, iz katere bi izhajalo, da stranka utemeljeno predlaga pristojnemu sodišcu, da jo placila te takse oprosti, sodišce njen predlog zavrne kot neutemeljen.

Sodba nº Pdp 1012/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 21, 2004

3. odst. 67. clena ZDS ni onemogocal Agenciji RS za placilni promet, da v skladu z dogovorom (med Ministrom, pristojnim za finance in Agencijo) o roku prehoda delavcev odloci, da preide dolocen delavec v Davcno upravo tudi v primeru, ce njegovo delo v Agenciji ni postalo v celoti nepotrebno. Dolocitev dinamike postopnega prehoda delavcev Agencije Republike Slovenije za placilni promet v davcno upravo (3. odstavek 67. clena ZDS) je bila v pristojnosti delodajalca (agencije).

May 20, 2004

Sklep nº Pdp 1705/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

Ce delavcu delovno razmerje pri delodajalcu preneha zaradi poteka casa po pogodbi o zaposlitvi za dolocen cas in ne zaradi redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedolocen cas, se spor nanaša na t.i. "druge nacine prenehanja delovnega razmerja", zato se pri pravni presoji vprašanja pravocasnosti uveljavljanja sodnega varstva pravic s strani delavca ne uporablja postopek in roki iz 1. in 2. odstavka 204. clena ZDR, temvec je treba upoštevati 3. odstavek tega clena, ki izrecno doloc...

Sodba nº Pdp 205/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

Prenehanje poslovanja samostojnega podjetnika, ki je sicer fizicna oseba, pomeni prenehanje gospodarskega subjekta, zato ima odpoved pogodbe o zaposlitvi podlago v 108. clenu ZDR.

Sodba nº Pdp 338/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

Delavec ni huje kršil delovne obveznosti, ker med obratovanjem bazena ni zagotovil prisotnosti reševalca iz vode. V casu kršitve se je v bazenu nahajalo manjše število plavalcev, zato stopnja abstraktne nevarnosti oziroma ogroženosti ni bila velika. Pri tem je treba upoštevati, da je delavec imel izpit za reševalca iz vode, ki ga zaradi svoje starosti v tistem letu ni mogel vec obnoviti ter da delavec prej ni bil obravnavan oziroma opozorjen na nevestno oziroma hudo malomarno delo.

Sklep nº Pdp 680/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

Ce senat, ki zakljuci glavno obravnavo, ne sprejme sklepa o tem, da se koncana glavna obravnava zacne znova, ni pogojev za ponovno odprtje glavne obravnave (pred drugima sodnikoma porotnikoma) in ni zakonske podlage za dva naknadno opravljena naroka. S tem, ko sta pri izdaji sodbe sodelovala druga sodnika porotnika, je podana absolutna bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sodba nº Pdp 367/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

Skrajni rok, do katerega je tožnica lahko uveljavila obstoj delovnega razmerja pri toženi stranki zaradi nedokoncnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja (zaradi neupravicenega izostanka z dela), je datum, do katerega je imela sklenjeno delovno razmerje za dolocen cas in izdano delovno dovoljenje.

Sodba nº Pdp 1534/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

Regres za letni dopust ni privilegirana terjatev, zato ga je delodajalec dolžan izplacati pod pogoji prisilne poravnave.

Sodba nº Pdp 577/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

Tožena stranka je prosta vseh pogodbenih obveznosti iz pogodbe o kadrovski štipendiji, ce tožeca stranka ne dokaže, da je prišlo med strankama do sporazumnega odloga zaposlitve (saj ji tožeca stranka v dogovorjenem roku po zakljucku študija ni ponudila v podpis pogodbe o zaposlitvi). Vsak dogovor med strankama, ki bi pomenil spremembo pogodbe o kadrovski štipendiji, bi moral biti sklenjen v pisni obliki, tako kot je bila sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji.

Sodba nº Pdp 1632/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

1. Trimesecna odsotnost zaradi bolezni pomeni primer daljše bolezni, za katero gre delavcu solidarnostna pomoc.

Sklep nº Pdp 1298/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

1. Ker gre pri odpravnini, ki pripada neutemeljeno odpoklicanemu clanu uprave, za korporacijsko pravico in ne za terjatev iz delovnega razmerja, se od tovrstnih odpravnin ne placujejo prispevki za socialno varnost.

Sodba nº in sklep Pdp 249/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

Odlocitev v delovnem sporu o (ne) upraviceni odsotnosti z dela ni odvisna od predhodne odlocitve o pravici do nadomestila place za cas nezmožnosti za delo iz zdravstvenih razlogov.

Sklep nº Pdp 1999/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

Pravica do regresa za letni dopust je pravica, s katero delavec prosto razpolaga in se ji lahko tudi odpove. Vendar pa mora biti izjava o tem povsem jasna in nedvomna (ni pa pogoj, da je izjava v pisni obliki).

Sodba nº Pdp 702/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 2004

Osnova za izracun odpravnine po 36f. clenu ZDR je delavceva bruto placa.

May 14, 2004

Sodba nº Pdp 1279/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 14, 2004

1. Sklep, iz katerega jasno izhaja, da se je tožena stranka odlocila, da s tožnikom sklene delovno razmerje za nedolocen cas s polnim delovnim casom za tocno doloceno delovno mesto in z dvomesecnim poskusnim delom, je treba šteti za sklep o izbiri delavca.

Sklep nº Pdp 1648/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 14, 2004

1. Prekluzivni rok 15 dni za vložitev zahteve za sodno varstvo, ki ga je dolocal 1. odstavek 83. clena ZTPDR, je z uveljavitvijo 105. clena ZDR izgubil naravo prekluzivnosti v primeru izpodbijanja nedokoncnih odlocitev delodajalca. Ta rok se je spremenil v splošni zastaralni rok, kar pa ne pomeni, da ima delavec v vsakem primeru pravico do nerazumnega podaljševanja roka za sodno varstvo.

Sodba nº in sklep Pdp 723/2001 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 14, 2004

Vrocitev odlocbe drugostopenjskega organa je pravilno opravljena s tem, da je bila vrocena tožnikovi pooblašcenki, saj tožena stranka ni bila obvešcena o preklicu pooblastila. Kadar ima stranka pooblašcenca, se v skladu s 1. odstavkom 137. clena ZPP pisanja vrocajo njemu, ce ni v tem zakonu drugace doloceno. Ne glede na to, da je tožena stranka sklep pošiljala tudi tožniku, je potrebno šteti, da je sklep o razporeditvi postal dokoncen z vrocitvijo drugostopenjskega sklepa tožnikovi pooblašcenki.

Sodba nº Pdp 1737/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 14, 2004

Ni dopustno, da bi delodajalec s pripravnikom sklenil delovno razmerje za dolocen cas, za cas opravljanja pripravništva, pod pogojem, da bo delavec po uspešno opravljenem strokovnem izpitu pri njem ostal zaposlen še najmanj dve leti. Takšno dolocbo je potrebno šteti za nicno v skladu s 103. clenom ZOR, saj nasprotuje prisilnim predpisom, zato delodajalec na podlagi takšne dolocbe ne more zahtevati odškodnine od delavca.

Sodba nº Pdp 1318/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 14, 2004

1. Okolišcina, da delavca zastopa odvetnik, ne pomeni, da je zaradi tega avtomaticno izkljucena možnost ocitne pomote pri oznacbi tožene stranke.

May 13, 2004

Sklep nº Pdp 1825/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 2004

Sodišce mora pri presoji zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ugotoviti okolišcine in interese pogodbenih strank, zaradi katerih ni mogoce nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka casa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi (1. odstavek 110. clena ZDR), ki so kot npr. nagib storilca, teža storjenega dejanja, odnos do dejanja in posledic, škoda in odnosi med pogodbenima strankama po storitvi dejanja, vendar pri tem ne gre za t.i. kva...

Sklep nº Pdp 513/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 2004

Sodišce ravna nepravilno, ce zaradi zacetka stecajnega postopka nad prvotoženo stranko prekine postopek v celoti, torej tudi zoper drugotoženo stranko. Prvo in drugotožena stranka sta solidarna dolžnika in nista v medsebojnem razmerju enotnih sospornikov, zato ni pravne podlage, da bi se postopek prekinil tudi zoper drugotoženo stranko.

Sodba nº in sklep Pdp 75/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 2004

Delavec je upravicen do regresa za letni dopust v letu 1998 tudi, ce mu je delovno razmerje prenehalo v aprilu 1998. Pravica do izplacila regresa za letni dopust je vezana na pravico do izrabe letnega dopusta.

Sodba nº Pdp 860/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 2004

1. Iz dolocbe 2. odstavka 291. clena ZPP izhaja, da se na seji senata po zakljucku glavne obravnave lahko doloceni dokazi še preberejo, ne velja pa to za vloge strank. Vloga stranke pomeni procesno dejanje, ki ga po zakljucku glavne obravnave ni mogoce vec opraviti in tudi senat nima pristojnosti, da to dejanje odobri.

Sodba nº Pdp 979/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 2004

Dolocba 36f. clena ZDR predstavlja pravno podlago za priznanje pravice do odpravnine delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca, že od uveljavitve Zakona o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji. ZJSRS v 28. clenu izrecno daje pravico Jamstvenemu skladu Republike Slovenije, da terjatve upravicenca (to je delavca, ki mu delovno razmerje preneha zaradi insolventnosti delodajalca) proti delodajalcu preidejo do višine pravic, zagotovljenih po tem zakonu, ...

Sklep nº Pdp 497/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 2004

Ker je tožena stranka podala pripombe na izvedensko mnenje, bi moralo sodišce prve stopnje zaslišati izvedenca in razcistiti podane pripombe. Opustitev ustnega podajanja izvedenskega mnenja izvedenca na naroku potem, ko so stranke dale na pisni izdelek pripombe, predstavlja relativno kršitev dolocb postopka, ki je lahko vplivala na zakonitost odlocitve.

Sklep nº Pdp 2041/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 2004

Tožnik tožbe ni umaknil takoj, ko je izvedel, da je zahtevek izpolnjen, zato je tožnik tisti, ki mora zaradi umika tožbe povrniti toženi stranki njene stroške postopka.

Sklep nº Pdp 630/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 2004

Podjetnika posameznika lahko v sporih v zvezi z njegovo dejavnostjo sodišce oprosti le placila taks za vloge iz 1. odst. 105a cl. ZPP, ce nima sredstev za placilo takse in jih tudi ne more zagotoviti brez ogrožanja svoje dejavnosti. Te vloge so tožba, nasprotna tožba, tožba, ki vsebuje predlog za izdajo placilnega naloga, predlog za obnovo postopka, predlog za vrnitev v prejšnje stanje, predlog za zavarovanje dokazov in predlog za poskus poravnave ter vloga, ki vsebuje napoved pritožbe.

May 07, 2004

Sklep nº Pdp 689/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 2004

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove ni nezakonita zgolj zaradi tega, ker delodajalec z vrocitvijo odpovedi ni pocakal do izteka osmih dni od obvestila sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Sindikat svoje mnenje lahko poda v roku 8. dni od pisnega obvestila o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Vendar pa nasprotovanje sindikata odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nima ucinkov iz 85. clena ZDR, saj do za...

Sklep nº Pdp 717/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 2004

Prezaposlitev nekaj delavcev iz ukinjenega sektorja v novo organizirano službo pri delodajalcu ne more predstavljati dejanskega ali pravnega prenosa dela podjetja na drugega delodajalca v smislu 73. clena ZDR, saj gre v tem primeru predvsem za izvajanje notranje racionalizacije dela v cilju zmanjšanja stroškov poslovanja delodajalca.

Sklep nº Pdp 429/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 2004

Zamudna sodba je izdana v nasprotju z dolocbami 318. clena ZPP (1. tocka 1. odstavka 318. clena), ce sodišce tožeci stranki naloži, naj tožbo popravi (ker ni sklepcna), popravljene tožbe pa ne pošlje nasprotni stranki. Po uveljavitvi novele ZPP iz leta 2002 ni vec podlage za to, da sodišce izda sklep in doloci rok za popravo tožbe, ce iz dejstev, ki so navedena v tožbi, ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka. Ce sodišce šteje, da ni podan pogoj iz 3. tocke 1. odstavka 318. clena ZPP za izd...

Sklep nº Pdp 783/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 2004

Pogajanje med strankama za mirno rešitev spora ne more biti razlog za podaljšanje prekuzivnih rokov za vložitev tožbe. V kolikor bi tožena stranka z nedopustnim ravnanjem tožnika spravila v zmoto, da ni pravocasno vložil tožbe, potem bi lahko predlagal vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº Pdp 472/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 2004

Tožnica je zaradi ocitne pomote kot toženo stranko oznacila stecajnega dolžnika namesto stecajnih upnic, ki so prerekale njeno terjatev. Oznacbo tožene stranke je spremenila še pred prvim narokom za glavno obravnavo. Takšna sprememba oznacbe tožene stranke se ne šteje za spremembo tožbe, temvec za spremembo oznacbe tožene stranke.

May 06, 2004

Sklep nº Pdp 1235/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

Neizbrani kandidat nima sodnega varstva za primer, ko izbrani kandidat ni izpolnjeval pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta. V tem primeru ne gre za spor o kršitvi zakonske prepovedi diskriminacije, za katerega daje ZDR neizbranemu kandidatu pravico do sodnega varstva.

Sklep nº Pdp 493/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

Diskriminacije ne predstavlja ravnanje delodajalca, ki za prosto delovno mesto izbere kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela. Tudi sicer v primeru uveljavljanja kršitve prepovedi diskriminacije delodajalec odgovarja le odškodninsko po splošnih pravilih civilnega prava, kar pomeni, da neizbrani kandidat v sodnem sporu lahko uveljavlja le odškodninski zahtevek.

Sodba nº Pdp 1397/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

62. clen KPVI velja tudi za starejše delavce, ki delajo krajši oziroma skrajšani delovni cas. Ker je tožnica delala s skrajšanim delovnim casom 4 ure, je potrebno 62. clen KPVI interpretirati v skladu z nacelom sorazmernosti, kot to doloca 27. clen ZTPDR. Tožnica je tako pridobila pravico do zmanjšanja ucne obveznosti za eno uro tedensko.

Sklep nº Pdp 1504/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

Sodišce se mora opredeliti do kršitev, ki so delavcu v postopku ocitane. Ni dovolj ugotovitev, kaj je delavec storil, potrebno je ugotoviti, ali je s tem ravnanjem izpolnjen dejanski stan ocitanih kršitev. Ce sodišce potrdi sklep disciplinskega organa, pa se hkrati ne opredeli do ocitanih kršitev (ne ugotovi, ali je tožnik za vse ocitane kršitve odgovoren), pomeni, da sodba nima razlogov o odlocilnih dejstvih.

Sodba nº Pdp 496/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

1. V delovnem sporu se ugotavlja ustreznost razporeditve delavca invalida z vidika omejitev, priznanih z odlocbo ZPIZ.

Sodba nº Pdp 1189/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

Ker delavec z zamujanjem in neprihajanjem na delo ni pokazal zanesljivosti in odgovornosti pri opravljanju delovnih nalog, kar spada v okvir strokovnosti vodstvenega delovnega mesta, je komisija za oceno poskusnega dela delavca upraviceno ocenila z negativno oceno. Zaradi negativne ocene poskusnega dela je delavcu delovno razmerje prenehalo v skladu z zakonom.

Sklep nº in sodba Pdp 1184/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

Ce delavec sklene delovno razmerje za dolocen cas za delo, ki je projektno organizirano in delodajalec oceni predvideni cas, v katerem bo projekt dokoncan (in ga v pogodbi o zaposlitvi casovno opredeli), delavcu preneha delovno razmerje s potekom casa, ne glede na to, ali so bila dela na projektu koncana ali ne. Delodajalec delavcu ni bil dolžan podaljšati delovnega razmerja, ker projekt še ni bil koncan.

Sodba nº Pdp 1004/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

1. Delavec ima možnost in pravico terjati izplacilo premalo izplacane place vsakokrat po prejemu placilne liste za posamezni mesec in po izplacilu place. Njegovo nevedenje o tem, da je dobival nižjo placo od predvidene, ne vpliva na zastaranje. Z zastaranjem preneha delavceva pravica zahtevati izpolnitev obveznosti.

Sklep nº Pdp 1259/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

Dejstvo, da je delavec obcasno delal na drugem delovnem mestu, še ne pomeni, da mu je zakonito prenehalo delovno razmerje, saj se v skladu s 4. odst. 51. cl. ZPPSL ne more upoštevati le dejansko ali celo obcasno delo delavca na delovnem mestu, ki se zaradi financne reorganizacije ukinja, temvec je potrebno odlocati v skladu z veljavnimi delovnopravnimi predpisi, ki zahtevajo formalno razporeditev delavca na delovno mesto.

Sklep nº Pdp 561/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

Delavec (tožnik) ni dolžan delodajalcu (tožencu) povrniti stroškov postopka, kadar umakne tožbo v sporu v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja. V individualnem delovnem sporu v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja ni mogoce uporabiti splošnih pravil o priznanju stroškov postopka, ki jih dolocata dolocbi 156. in 158. clena ZPP, temvec je potrebno uporabiti specialno ureditev iz 22. clena ZDSS, po kateri trpi delodajalec svoje stroške postopka, ne glede na izid postopka.

Sklep nº Pdp 1550/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

Ce po pobotu terjatev tožnika in tožene stranke ostane nepobotana terjatev tožnika iz naslova zakonskih zamudnih obresti, mora sodišce tožbenemu zahtevku v tem delu ugoditi. Sodišce je s tem, ko je v izreku sodbe najprej ugotovilo obstoj terjatve tožece stranke iz naslova zakonskih zamudnih obresti, v nadaljeanju pa zavrnilo celoten tožbeni zahtevek, zagrešilo absolutno bistveno kršitev pravil postopka.

Sodba nº Pdp 1324/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 2004

Tožnik ni upravicen do dodatka na delovno dobo, ker le-ta pripada le delavcu, ki ima sklenjeno delovno razmerje, ne pa tistemu, ki opravlja delo po pogodbi o delu.

May 03, 2004

Sklep nº Pdp 636/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 03, 2004

8. dnevni rok iz 1. odst. 112. clena ZDR se všteva v 15. dnevni rok iz 2. odst. 110. clena ZDR.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners